Du er her:
Om teksten:Fortegnelse over bøker i Den Skandinaviske Forenings Bibliothek i Roma. Vedlegg til brev til Kirke- og undervisningsdepartementet.
Datering:24. juli 1866
Eier/arkivsignatur:Universitetsbiblioteket i Trondheim / Ms 236, 05a113767
Nedlastinger:xml, pdf
Eier: Universitetsbiblioteket i Trondheim
Sted: Trondheim
Signatur: Ms 236, 05a113767
Dokument: Egenhendig manuskript. Flere hender?


 
 


Fortegnelse
over
de norske Bøger i den skandnaviske
Forenings Bibliothek i Rom.

Historie:
Brandt, Fr: «Skildringer af de gl: Nord-
boeres Færd.»
Faye, A: «Udtog af Norges Riges Historie.»
Keyser Norsk Kirkehistorie.
Munch «Det norske Folks Historie»
«Hist: geogr: Besk: af Kgr: Norge
i Mdl:»
«Underholdende Tildragelser af N.N»
«Norges, Sverigs og Danmarks Hist:»
Nicolaysen «Norsk Magazin» 1 vol, 1860.
Petersen, I: «Norges, Sverigs og Danmarks Hist»
Vig, O. «Norges Historie»
«Norske Samlinger» 1849-52.
Munch «Verdenshistoriens vigtigste Begiv:»
Unger Fag «Karlamagnussaga» overs:
& Munch «Fagrskinna»
«Kongespejlet»

˹ Skjønliteratur
Schwach: «Peder Paars i Aarhus.»
Wergeland «Mennesket»
Asbjørnsen «Huldreeventyr.»
«Ydale».


 
 


Bagge: «Vaarliv.»
Bjerregaard «Blandede Digte»
«Digtninger.»
Bjørnson «Synnøve Solbakken»
«Kong Sverre.»
«Smaastykker.»
«Mellem Slagene.»
«Sigurd Slembe»
«Maria Stuart»
«De Nygifte»
Blom «Den Fredløse»
Collet, Cam: «Fortællinger»
«Amtmandens Døttre»
Dietrichson «Olaf Liljekrands.»
Faye «Norske Folkesagn.»
Fasting «Studier over Studenterlivet»
Faye «Folkesagn»
Foss «Tidsnornerne»
Grave «Nationale Fortællinger»
Hansen, M. C. «Digtninger» 1 & 2, 1825.
P. B: «Huldrebryllupet»
Herre, B. «En Jægers Erindringer»
Ibsen «Catilina»
«Kjærlighedens Komedie»
«Kongsemnerne»
Jensen, P. A. «Dram. Digtninger»
«Kongens Magt.»


 
 


Kjærulf, Th: «Digte» 1848.
«Digte» 1854.
Kokk, B: «Digte»
Krohn, G: «En Fodrejse gjennem W og D:»
Landstad «Norske Folkeviser.»
Moe, J. «At hænge paa Juletræet»
«Digte» 1850.
«I Brønden og i Kjærnet»
«En liden Julegave.»
Munch «Billeder fra Nord og Syd»
«Legende om de tre h: tre K:»
«Nye Digte» 1850.
«Digte, gl: og nye» 1848.
«Sorg og Trøst»
«William Russell»
«Salomon de Caus»
«En Aften paa Giske»
«Kongehallen i Bergen»
«Rejseminder»
Olritz, B: «Fortællinger»
Olsen, R: «Anna Kolbjørnsdatter»
«Salonen»
Riis, C. P. «Julegjæsten»
«Til Sæters»
Rørdam «Ungdomsforsøg»
Schiwe «Digte»
Stockfleth, N. V. «Dagbog»


 
 


˹ ˺
Stub: «Indtryk fra en Fodvandring»
Sundt «Thorarin og Valgerd».
«Christkirken i Nidaros»
Thue «Efterladte Arbejder»
«Norsk Anthologie»
Welhaven «Digte» 1839.
«Halvhundrede Digte»
«Antydn: t: et forb: Psalmeværk»
«Rejsebilleder og Digte»
«Nyere Digte» 1845.
«Skildringer» 1860.
«En Digtsamling» 1860
Wergeland «Samlede Skrifter» 1-9.
«Udvalgte Skrifter» ved Hartv: L.
Wergeland, N: «Tanker og Bekjendelser»
Vibe «Billeder og Minder o.s.v»
Wetlesen «Mellem Fjeldene»
Vig «Liv i Norge»
Vinje «Ferdaminni»
Winsnæs, H: «Aftenerne paa Egelund»
Østgaard «En Fjeldbygd»
«Album af nyere norske Digtere»
«Drøm og Virkelighed»
«En Nytaarsbog»
Asbjørnsen og Gr: «Eventyr fra fremmede Lande»
Blom «Fordum og nu»
Asbjørnsen og Moe «Folkeeventyr»
Nyhedsbladets Nytaarsgave 1860, 61 & 62.


 
 Tillæg til Afdelingen: Norsk Historie
Snorre Sturlessøn «Norske Kongesagaer» oversat af Aal
«Samlinger til det norske Folks Sp & H.»
1-4 Bind.
«Norske Registranter» 1-3 Bind.
Birkeland & Munch «Anna Colbjørnsdatter m Fl: Biografier»

Verdenshistorie.

Literaturhistorie:
Dietrichson «Indledning i Studiet af Danmarks Literatur»
«Indl: " " " Sverigs " »
Lange «Forfatterlexikon»
Welhaven «Om L. Holberg»
Wergeland, N. «Retfærdig Bedømmelse av Henr: W:»
«Norsk Bogfortegnelse» 1855.

«Archæologi og Kunst»
Hansen, P. B: «Ejdsvoldsgalleriet» 1856-57. 1 vol:
Schirmer og Munch «Trondhjems Domkirke»
Holmbo «Descriptio ornamentorum»
«Norske Vægtlodder»
«Mærkelige Normænd» 16 Hefter.
Nicolaysen «Fortegnelse over Levninger af Kunst og Haandv:»
Schribeler «Om Nordmændenes Landhusholdning i Oldtiden» 1 Hefte

Schiøth«Geografi og Rejseliteratur»
Schiøth «Geografisk Beskrivelse over Kgr: Norge»
Stockfleth «Bidrag til Kundskab om Finnerne»
«" " " " Kvænerne»
Rosen «Rejseskigger»
Vibe «Billeder og Minder» samt «Højdemaalinger»
«Vejledning for Rejsende i Chr: Stift»


 
 Sprogvidenskab:
Aars «Oldnorsk Formlære»
Munch «Fornnorsken og fornsvenskens språk<...>»
Løkke «Modersmaalets Formlære» 1855.
Aasen «Norske Plantenavne»

Tidsskrifter:
Vinje «Dølen» 3die Aargang.
«Idun» No 1-17.
«Penningmagazinet» 1837-39. (4-6)
«Ny Hermoder» (1-3) 1841-42.
«Skilling-Magazin» 1845-47.
«Urda» 1-2.
Dietrichson «Nordisk Tidsskrift» 1863.
Moe «Personalhistorie» ny Række, 5 Hefter.
Munch «Almenlæsning» 1849. 1 Bd.
«Bien» med Intelligentsbl: 14 vol: 1832-38.
«Nordisk Universitetstidsskrift» 2 Hefter, Chr: 1857-58.

Mythologi.
Munch «Nordens gl: Gude og Heltesagn.»

Theologi.
Caspari «Ueber Micha»
Faye Den Chr: Kirkes Historie» 1842.
Gerlach «Forkl: o. d. gl: Testament» 2 vol: 1857-58.
«" " nye Test:» 2 Vo 1861.
Gislesen, Fru «En Moders vejl: Ord»
«Erindringer o.s.v.»
Jensen «Rejseberetning» 1853.


 
 


Stenersen «Lærebog i Religion» 1860.
Lindt «Kirkesalmer» 1856.
Wexels «Kristelige Trøstebreve»
«Udsigt over Jesu Liv»
«Konkordiebogen»
Norske Gejstlige «Prædikener»
Winther-Kjelsen «Strengelege»

« Filosofi »
Monrad «Ethik»
«Filos: Propædeutik»
«Psychologi»
Filosofisk Elementærkursus»

Medicin og naturvidenskaber:
Hansten «Die Universitetsstem<...> in Chr»
Heiberg «Kritisk Oversigt over de danske diatomer»
Hørby «Observations o.s.v» 1857.
Kjerulf «Das Christiania Lilurbecken»
«Om de geol: Forh: paa Ky<...>: af Bergens Stift.»
Mohn «Om Kometbanernes indb: Beliggenhed»
Sandberg «Generalberetning fra Gaustad for 1856»
Sexe «Sneboden Folgefon»
Sars, M. «Beskr: o. nye Dyr» 1835.
<...> Kjerulf «Iagttagelser over glacial Form: i Norge»
Boech «Om Syfilisation som Kurmethod»
Hansten «Lærebog i Mekaniken»
Hoch «Supplementer til Dovres Flora»
Holst «Sygeplejen i Strafanstalter i Norge»


 
 


Horn «Sundhedsbog for Almuen»
Kjærulf «Om uskiktede Bjergformationer» 1854.
Lund «Chr: phenerogame Flora»
Sars M. «Middelhavets Littoral-Fauna»
«Geologiske og zool: Iagttagelser.»
G. O. «Om en i Sommeren 1862 foret: Rejse»
Siebke «" " " " 1861 foret: entom: Rejse»

Blandede Skrifter.
Aschehoug Om Norges Folkemængde 1664-64.
Chr: d: IV norske Lov.
Daa, L. K. «Danmark og Tydskland» 1850
«Danmark russisk ell: skand:» 1849.
«Om Prof: Munchs antiskand: Historie» 1849.
Keyser «Hist: herald Unders: om Norges Rigsvaaben og Flag»
Knudsen «Forsl: t. Forandr: i Retskrivningslæren»
Monrad «Om det arvelige Kongedømmes Betydning»
«Det norske Universitets Stiftelse»
Munch «Om den nyere historiske Skole i Norge»
«Carl Johans Forbunds<...>»
Schweigaard: «Norges Statistik» 1840.
Stockfleth «Sendebrev til Ofr. Repræsentanter» 1848.
Sundt «Om Dødeligheden i Norge»
«Om Giftermaal " "»
Om Sædelighedstilstanden " "» 1857.
«Piperviken og Ruseløkbakken»
«Om Fantefolket» 3die Aarsberetning.
«Om Sædelighedstilstanden» 1864.


 
 


Tvethe: «Norges Statistik» 1848.

Haandbibliotheket:
«Norge i Tegninger» 1848.
Hanson, P. Tr: «Tydsk Norsk Haand-Ordbog»
Hansen, M. C. «Fremmed-Ordbok»

Musikalier:
Dahl, Emma: «Serenade» 1851.
«Fire Digte» 1861.
«Otte Digte» 1861.
«Mazurca»
Behrens: «Saml: af flerstem̅: Mandssange» 7-10. (1851.)

Senere tilkomne bøger:
Sars, M: Om de i N: forekommende fossile Dyre-
levninger. Chr: 1856.
G. O. Norges Færskvandskrybdyr. <...>: Chr. 1865.
Schive: Norges Mynter i Middelalderen, Chr: 1865.
Kjærulf Vejviser ved geol: Execurs: i Chr: Omegn. 1865.
Univ. Aarsberetning for 1863. (med Bilag)

Forklaringer

Tegnforklaring inn her