Du er her:
Om teksten:Optegnelser om Magnus Hejnessön (forarbeide til ufullført drama)
Datering:1863
Eier/arkivsignatur:KBK / NKS 2869, 4°
Nedlastinger:xml, pdf
Eier: KBK
Sted: København
Signatur: NKS 2869, 4°
Dokument: Egenhendig manuskript.
 
 
Faksimile

{3} No 1.
1
Optegnelser
om
Magnus Hejnessøn.
(Uddrag af «Norske Registranter».)
Brev fra
Fr: II. Kbh:
17/4. 1578.
(Registr: 2det,
Side 272.)
Fr: II. G. a. v. at efterdi denne Brevviser, Mag-
nus Hejnessøn af Bergen har underd: ladet gi-
ve os tilkjende hvorledes ham tilstaar nogen
Gjæld paa vort Land Færø, da have vi af
s. G. og N. undt og tilladt forn: M. H. maa segle
paa Færø der at indkræve hvis Gjæld ham der
sammesteds tilstaar dog saa at han skal un-
de os hans Vare han der bekommer for det
Kjøb som de gjælder der paa Landet;˹Og efterdi vi herefter agte selv at lade besegle Landet ˺, skal
hermed være ham forbudt noget ydermere
hos Bønderne at udtinge, men alene at
maa indkræve hvis ham allerede til denne
Dag rester der paa Landet.
(Reg: 2det
Side 306.f.)
4/2. 79.
I Brev: det: Koldinghus 4/2.1579 tillades det. M. H.
«Borger udi vor Kjøbstad Bergen» og hans Medredere,
Borgere sammesteds, at besejle Færøerne «alene
og ingen anden» og der bekomme tilkjøbs o. s. v.
Slotsherre Hans Lindenov skal modtage Borgen o. s v
Side 356 og 7.
30/11. 79.
Magnus H. faar Lov til at bemande sine Ski-
be naar han sejler paa Færø – paa Grund af
Sørøvere, blandt hvilke en ved Navn Klerck
nævnes. Samme Tillad fik Søfren Andersøn og John Brok.
 
 
Faksimile
Side 357.
1/12. 79.
M. H. bemyndiges til at angribe de Hollæn-
derskibe som maatte understaa sig at løbe nor-
denom Vardøhus Slot og Len og der handle
med Russerne. Halvparten af Byttet skal tilfalde
ham, Resten Kronen gjennem Kongens Lensmand.
Ligesaa til S. Andersøn og Jon Bloch.
S. 363.
3/12. 79.
Br: i Anl: af at M. H. har søgt Eftergivelse af Afgiften
til Kronen «fordi den Fribytter, som forleden Aar
var indfalden der udi Landet skal have bortført en
{B}Del af Godset beløbende sig til 350 færøiske Gylden.
Halvparten eftergivne efter Opgjør med Chr. Walkendorf
S. 363–4
3/12. 79
Br. t. Fru Helvig Hardenberg, Erik Rosenkrantzs Enke
hvori tilbagetages en given Tilladelse til at lade
Landgilde paa F: inddrive ved Nils Hellesøn og hvori
henvises til M. Hejnessøn.
S. 364.
9/12. 79.
M. H. for Forlængelse af Betalingsterminen for fær-
øiske Varer.
S. 401.
17/2. 81.
M. H. faar Kongens Brev at han ˹har˺ vel taget hannem
hans Tyende, Folk og Gods i sin kgl. Hegn, Værn,
Fred og Beskjærmelse, besynderlig at ville for Over-
vold og Uret beskytte og forsvare.
S. 402.
18/2. 81.
M. H. faar Søbrev for at gjenop{ <...> }dage Grønland med
2 Skibe udr: paa egen Bekostning. Anmodning
om Hjælp hos Fremmede, Befaling til indenlandske
Embedsmænd; Tilsagn om Belønning.
 
 
Faksimile

2
Side 433.
1/11. 81.
Magnus Hejnessøn, B. udi Bergen, Jochim Thim, B. i
Hamborg, og Jørgen Kyd, B. i Kjøbenhavn faar Ene-
{ <...> }ret til Handelen paa Færøerne i 5 Aar med
tilføjede Betingelser.
S. 499.
9/12. 82.
Brev ˹til Hans Lindenov˺ om Tr{ <...> }ætten mellem M. H. og Peder Hanssøn
der skal paadømmes af nogle dertil udv: Mænd som
skal træde sammen i Kbhv: P. H. er tilstede men M. H.
{H}holder sig borte. Det paalægges at bringe Mogens H.
tilstede m. m.

Forklaringer

Tegnforklaring inn her