Du er her:
[Vildanden]
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
Optegnelser:
«Fribårne mænd» er en floskel.
Der findes ingen. Ægteskabet, forholdet
mellem mand og kvinde, har fordærvet
slægten, sat slavemærket på alle.
E. L. er kommen til det resultat at
forbedring gennem frigørelse er umulig.
Skabelsesværket var mislykket fra først
af. Han er en seminaristisk pessimist,
uden fremfærd, en ørkesløs drømmer.
Fædrelandskærlighed og deslige er
et gennemgangsstandpunkt.
Det er utilstedeligt at videnskabsmænd
piner dyr ihjæl; lad lægerne experimen-
tere med journalister og politikere.
Det moderne samfund er ikke et men-
neskesamfund; det er bare et mandfolk-
samfund.
Når frihedsmændene vil gennemfø-
re en forbedring i kvindernes samfunds-
stilling, så forhører de sig først om den
offentlige mening – mændene – billiger
det. Det er det samme som at spørge
ulvene om de billiger nye beskyttel-
sesmidler for fårene.
Mangen doktrinær rabulist går lidt
efter lidt over til at bli bedstefar til
sig selv. (Drachmann f. ex.)
Faksimile
E. Ls ægteskab med den ufærdige
hustru er på en vis bleven et «sandt
ægteskab» derved at han under sam-
livet er sunket eller i al fald ikke
vokset. Nu kan han ikke undvære
hende. – Med hende er det gåt ligeså.
Han må ud i selskab blandt de fi-
ne; men det trætter og anspænder
ham. Han tyr tilbage til de tran-
ge hjemlige forhold.
Han har, ligesom bogtr. A, skim-
tet ind i en højere verden; det er
hans ulykke.
Ved at civiliseres undergår menne-
sket den samme forandring som bar-
net ved at udvikle sig til voksen.
Instinktet svækkes, men den logi-
ske evne udvikles. Den voksne har
mistet evnen til at lege med dukker.
«Den sjette sans». Magnetisk ind-
virkning er E. Ls yndlingstanke.
Vi gør løjer med de 34 fædrelan-
de i Tyskland; men de lige så man-
ge i Europa er lige så latterlige.
Nord-Amerika hjælper sig med et, –
eller – indtil videre – med to.
Hans fine natur tillader ham ikke
åbent at tilstå at han ikke tror på
fædrelandskærlighed og sligt noget.
Desværre, vore bedste tanker tænkes
af vore værste kæltringer.
Faksimile
Fotografen, den mislykkede digter,
E. L. drømmer om socialistisk revo-
lution, fremtidens revolution, viden-
skabens. Forgift i frokosten – – –.
Sybariten A. K. nyder fattigdom-
men og elendigheden æstetisk indig-
neret. Han nyder sine besøg hos den
forkomne skolekammerat, uden klart
at være sig det bevidst.
At ønske og at ville. Vore værste
skavanker kommer af at vi forblan-
der de to ting.
Hvilke vrøvlere! De hævder majo-
ritetens ret, og dog er de stemmeberet-
tigede en liden vilkårligt begrænset
minioritet.
Alt bestående, kunst, poesi, o s. v. går
tilgrunde i nye kategorier ligesom
barnesindet i den voksnes ånd.
Frigørelse består i at skaffe indi-
viderne ret til at frigøre sig, hver ef-
ter sit eget behov.
Episode med den dødssyge indflet-
tes. Deininger benyttes som model.
Kunstnerinder og kvinder, som
driver handel, søger at dølge deres køn.
På sine billeder, skilte o. s. v. sætter de
bare forbogstavet til fornavnet for at
folk skal tro det er mænd, f. ex. {E}M. Sm:
E. Zogb: o. s. v.
Faksimile
E. L. er socialistisk sindet; men
han tør ikke vedstå det; han er fa-
miljefar, altså ikke uafhængig.
De stemmeberettigede blandt os er
i minoriteten. Har da minoriteten
ret?
Samvittigheden er ikke noget sta-
bilt. Den varierer hos de forskellige
individer og i de vekslende tider. Bon-
dens er gammeldags, aflægs. Det er mel-
lem de aflægse og de vordende samvit-
tigheder at partikam{m}pene føres.
Der vil danne sig en ny adel. Det vil
ikke blive fødselens eller pengenes, heller
ikke evnernes eller kundskabernes. Frem-
tidens adel vil blive sindets og viljens
adel.
Kristendommen demoraliserer og
hæmmer på forskellig vis både mænd
og kvinder.
Man siger at selvmord er umoralsk.
Men nu at leve et langsomt selvmords-
liv – af hensyn til sine omgivelser?
A. K-d: Ligge godt mæt og tilpakket
i en blød seng, høre regnen plaske og
tænke på besværlige rejser i uvejr og
kulde – det er en stor nydelse.

Forklaringer

Tegnforklaring inn her