Du er her:
De unges Forbund
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
DE UNGES FORBUND.
LYSTSPIL I FEM AKTER

[Tredje] Oplag.
[ Forlagslogo ]

K[]ØBENHAVN.

FORLAGT AF DEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL (F. HEGEL).

[H. H. Thieles Bogtrykkeri]

18[74.]
Faksimile
Faksimile
DE UNGES FORBUND.
Faksimile
Personerne:
Kammerherre Brat[]sberg, [j]ernværksejer.
Erik Brat[]sberg, hans [s]øn, juridisk [k]andidat og [g]rosserer.
Thora, hans [d]atter.
Selma, Grossererens [f]rue.
Doktor Fjeldbo, [v]ærkslæge.
Sagfører Stensg[å]rd.
Proprietær Monsenp[å] Storli.
Bastian Monsen, hans [s]øn.
Ragna, hans [d]atter.
Kandidat Helle, [h]uslærer p[å] Storli.
Værksforvalter Ringdal.
G[å]rdbruger Anders Lundestad.
Daniel Hejre.
Madam Rundholmen, [l]andhandlerenke.
Bogtrykker Aslaksen.
En [t]jenestepigehos [k]ammerherrens.
En [o]pvarter.
En [p]igehos [m]adam [r]undholmen.
Folk af [a]lmuen. Kammerherrens [g][]æster. o. s. v. o. s. v.

(Handlingen foreg[å]r p[å] [v]ærket i [n]ærheden af en [k] []øbstad i det sønden-
fjeldske Norge.)

Faksimile
FØRSTE AKT.

(17de Maj. Aften. Folkefest. En [l]und ved [h]ovedg[å]rden. Musik og
[d]ans i [b]aggrunden; brogede [l]amper p[å] [t]ræerne. I [m]idten, noget til[]-
bage, en [t]alerstol; til[]højre [i]ndgang til[] et stort [b]eværtningstelt; foran
samme et [b]ord med [b]ænke. Over p[å] den anden [s]ide i [f]orgrunden et
andet [b]ord, pyntet med [b]lomster og omgivet af [l]ænestole.)
(Stor [f]olkemasse. G[å]rdbruger Lundestad, med [k]omite-
sløjfe i [k]nap[]hullet, st[å]r p[å] [t]alerstolen. Værksforvalter Ring-
dal
, ligeledes med [k]omitesløjfe, ved [b]ordet til[]venstre.)
Lundestad
.
– – Og derfor, ærede [s]ognefolk, – en [s]k[å]l for
vor [f]rihed! S[å]ledes, som vi har taget den i [a]rv fra
vore [f]ædre, s[å]ledes vil vi bevare den for os selv og for
vore [s]ønner! Hurra for [d]agen! Hurra for 17de Maj!
Til[]hørerne
.
Hurra, [h]urra, [h]urra!
Værksforvalter Ringdal

(idet Lundestad stiger ned).
Og nu et [h]urra for gamle Lundestad!
Enkelte Stemmer
.
Hys[]! Hys[]!
Faksimile
6
Mange [s]temmer

(overdøvende).
Hurra for Lundestad! Gamle Lundestad leve! Hurra!
(Til[]hørerne spreder sig. Proprietær Monsen, hans [s]øn Bastian,
[s]agfører Stensg[å]rd og [b]ogtrykker Aslaksen trænger sig
frem g[]ennem [s]værmen.)
Monsen
.
Ja minsæl blir han aflæg[]s nu!
Aslaksen
.
Det var vore lokale [f]orholde han snakked for! Ho-ho!
Monsen
.
Den [t]ale har han nu holdt i alle de [å]r, jeg kan
mindes. Kom s[å] her –!
Stensg[å]rd
.
Nej-nej-nej! Ikke den [v]ej, [h]err Monsen! Nu kommer
vi jo rent bort fra Deres [d]atter.
Monsen
.
[Å], Ragna finder os nok ig[]en.
Bastian
.
Hun har ingen [n]ød; [k]andidat Helle er med hende.
Stensg[å]rd
.
Helle?
Monsen
.
Ja, Helle. (puffer ham venskabeligt.) Men jeg er med Dem,
ser [d]e. Og det er vi da allesammen. Kom s[å]! Her sid-
der vi i [l]y for [k]reti og [p]leti; her kan vi snakke lidt nær-
mere om det, som – (har imidlertid sat sig ved [b]ordet til[]venstre).
Ringdal

(træder til[]).
Undskyld, [h]err Monsen, – det [b]ord er forbeholdt –
Faksimile
7
Stensg[å]rd
.
Forbeholdt? For hvem?
Ringdal
.
For [k]ammerherrens.
Stensg[å]rd
.
[Å] hvad, [k]ammerherrens! Her er jo ingen af dem
til[]stede.
Ringdal
.
Nej, men vi kan vente dem hvert [ø]jeblik.
Stensg[å]rd
.
S[å] lad dem sætte sig et andet [s]teds. (tager en [s]tol.)
G[å]rdbruger Lundestad

(lægger H[å]nden p[å] [s]tolen).
Nej, [b]ordet f[å]r nu st[å], som sagt er.
Monsen

(re[j]ser sig).
Kom, [h]err Stensg[å]rd; der er liges[å] god [p]lads der-
borte. (g[å]r over til[]højre.) Op[]varter! Hm, ingen [o]p[]varter
heller. Det skulde nu [f]estkomiteen sørget for itide. [Å],
Aslaksen, g[å] ind og hent os fire [f]lasker Champagne. For-
lang af den dyreste. Sig, Monsen betaler!
(Aslaksen g[å]r ind i [t]eltet; de tre øvrige sætter sig [HIS: Tegn mangler, mellomrom intakt.])
Lundestad
.
(g[å]r stil[]færdigt over til[] dem og vender sig til[] Stensg[å]rd.)
De f[å]r nu endelig ikke ta'e det fortrydeligt op[] –
Monsen
.
Nej, fortrydeligt –! Gudbevares! Langtfra det!
Lundestad
.
(fremdeles til[] Stensg[å]rd).
For det er jo slet[]ikke mig personligt; det er [f]est-
komiteen, som har besluttet –
Faksimile
8
Monsen
.
Forst[å]r sig. Festkomiteen har at befale og vi skal
lystre –
Lundestad

(som før).
Vi er jo her p[å] [k]ammerherrens [g]rund. Han har
velvilligt overladt os b[å]de [l]unden og [h]aven for ikveld;
og s[å] mente vi –
Stensg[å]rd
.
Vi sidder fortræffeligt her, [h]err Lundestad, – n[å]r vi
blot f[å]r sidde i [r]o, – jeg mener, for [f]olkesværmen.
Lundestad

(venligt.)
Ja, ja; s[å] er det jo godt og vel altsammen.
(g[å]r mod [b]aggrunden).
Aslaksen

(fra [t]eltet).
Nu kommer [o]p[]varteren stra[ks] med [v]inen.
(sætter sig.)
Monsen
.
Eget [b]ord; – under særligt [t]il[]syn af [f]estkomiteen.
Og det p[å] selve [f]rihedsdagen! Der har De en [p]røve p[å]
det hele [s]tel[].
Stensg[å]rd
.
Men [h]erregud, [i] gode skikkelige [m]ennesker, – hvor-
for finder I jer i sligt?
Monsen
.
Gammel nedarvet [s]lendrian, ser De.
Aslaksen
.
De er ny her i [e]gnen, [h]err [s]agfører Stensg[å]rd.
Faksimile

9

Men k[]endte De bare en liden [s]mule til[] vore lokale [f]or-
holde, s[å] –
Op[]varteren

(bringer Champagne).
Det var jo her, der blev bestil[]t –?
Aslaksen
.
Ja visst. Se s[å]; sk[]ænk i!
Op[]varteren

(sk[]ænker i).
Ja, det var jo for Deres [r]egning, [h]err Monsen?
Monsen
.
Altsammen; vær ganske rolig.
(Op[]varteren g[å]r.)
Monsen

(klinker med Stensg[å]rd).
N[å], velkommen iblandt os, [h]err [o]verretssagfører! Det
glæder mig særdeles at ha'e g[]ort Deres [b]ek[]endtskab; og
jeg m[å] sige, det er en [æ]re for [d]istriktet, at slig en [m]and,
som De, sl[å]r Dem ned her. Vi har læst s[å] meget om
Dem i [a]viserne, b[å]de fra [s]angermøder og andre [m]øder.
Herr [s]agfører Stensg[å]rd, De har store [t]alegaver og De
har [h]jerte for det almindelige [v]el. Gid De nu rigtig med
[l]iv og [l]yst m[å]tte gribe ind i, – hm, gribe ind i –
Aslaksen
.
I de lokale [f]orholde.
Monsen
.
[Å] ja; i de lokale [f]orholde. Sk[å]l for det!
(de drikker.)
Stensg[å]rd
.
Liv og [l]yst skal det ikke skorte p[å]!
Faksimile
10
Monsen
.
Bravo! Hør! Et [g]las til[] for det [l]øfte!
Stensg[å]rd
.
Nej, stop[]; jeg har allerede i [f]orvejen –
Monsen
.
[Å] [s]nakk! Et [g]las til[], siger jeg; – det er et [l]øf-
tets [b]æger!
(de klinker og drikker ig[]en; under det følgende vedbliver Bastian flittigt
at fylde [g]lassene.)
Monsen
.
Forresten, – siden vi nu engang er kommet ind p[å]
slige [t]ing –, s[å] m[å] jeg sige, at det ikke egentlig er
[k]ammerherren, som holder alting under [å]get. Nej, den,
som st[å]r bagved og styrer [s]læden, det er gamle Lunde-
stad, De!
Stensg[å]rd
.
Ja, det har jeg hørt fra flere [k]anter. Jeg begriber
ikke, at s[å]dan en [f]rihedsmand –
Monsen
.
Lundestad? Kalder De Anders Lundestad [f]rihedsmand?
Ja, han gav sig rigtignok [o]rd for det, i sine unge [d]age,
da det gjaldt at svinge sig op[]. Derfor tog han ogs[å]
[s]torthingshvervet i [a]rv efter [f]aderen. Gudbevars; alting
g[å]r nu i [a]rv her!
Stensg[å]rd
.
Men alt dette [u]væsen m[å]tte der da kunne g[]øres en
[e]nde p[å].
Aslaksen
.
Ja, [d]ød og [p]ine, [h]err [s]agfører, – bare g[]ør [e]nde p[å]!
Faksimile
11
Stensg[å]rd
.
Jeg siger jo ikke at jeg
Aslaksen
.
Jo, netop[] De! De er [m]anden. De har [s]nakketøj, som
[f]olk siger; og De har det, som mere er, De har [p]enne-
førhed. Min [a]vis st[å]r Dem [å]ben, det ved De.
Monsen
.
Men skulde noget ske, s[å] m[å]tte det rigtignok ske
snart. Valgmandsvalget skal holdes en af [d]agene.
Stensg[å]rd
.
Og Deres mange private [a]ffærer vilde ikke være til[]
[h]inder, dersom [v]alget nu faldt p[å] Dem?
Monsen
.
Mine private [a]ffærer vilde vis[]tnok lide under det; men
dersom man mente, at [k]ommunens [t]arv fordred noget sligt,
s[å] fik jeg naturligvis finde mig i at sætte personlige [h]en-
syn til[]side.
Stensg[å]rd
.
Ja-ja, s[å] er det brav. Og et [p]arti har De allerede,
det har jeg godt mærket.
Monsen
.
Jeg smigrer mig med, at [f]lertallet af den unge virke-
lystne [s]lægt –
Aslaksen
.
Hm, hm; her er [s]nushaner ude!
Daniel Hejre

(fra [t]eltet; nærsynet, spejder omkring og kommer nærmere).
[Å], turde jeg ikke bede om at f[å] l[å]ne en ledig [s]tol;
jeg vilde g[]erne sætte mig derborte.
Faksimile
12
Monsen
.
Her er faste [b]ænke, som De ser; men kan De ikke
sidde her ved [b]ordet?
Daniel Hejre
.
Der? Ved det [b]ord? [Å] jo, s[å]mæn! (sætter sig.) Se,
se! Champagne, tror jeg.
Monsen
.
Ja. De drikker kanske et [g]las med?
Daniel Hejre
.
Nej, [t]ak[]! Den Champagne, [m]adam Rundholmen
leverer, den –; n[å] ja, et lidet [g]las kan jeg jo sagtens
for godt [s]elskabs [s]kyld –; ja, den, som nu bare havde
et [g]las.
Monsen
.
Bastian, g[å] ind og hent et.
Bastian
.
[Å], Aslaksen, g[å] ind og hent et [g]las.
(Aslaksen g[å]r ind i [t]eltet. Taushed.)
Daniel Hejre
.
Herrerne generer sig da vel ikke for mig? Lad mig ende-
lig ikke –! Tak[], Aslaksen! (hilser p[å] Stensg[å]rd.) Fremmed
[a]nsigt. Nylig ankommen. Formodentlig [o]verretssagfører
Stensg[å]rd, hvis jeg ikke fejler.
Monsen
.
Ganske rigtig. (præsenterer.) Overretssagfører Stens-
gaard, [h]err Daniel Hejre –
Bastian
.
Kapitalist.
Faksimile
13
Daniel Hejre
.
Forhenværende, rettere sagt. Nu har jeg skil[]t mig
ved det hele; er g[å]et fra det, kan man g[]erne sige. Ja,
ikke [f]allit! Det maa De [d]ød og [p]ine ikke tro.
Monsen
.
Drik[], drik[] nu, mens det skummer.
Daniel Hejre
.
Men [k] []æltringstreger, ser De; [k]neb og sligt noget, –
noksagt. N[å] ja, jeg vil h[å]be, det blot er forbig[å]ende.
N[å]r jeg f[å]r mine ældre [p]rocesser og nogle andre [a]ffærer
fra H[å]nden, s[å] skal minsæl den højvelbaarne [h]err Mikkel
for en [d]ag. Sk[å]l! Drikker De ikke p[å] det? Hvad?
Stensgaard
.
Ja, m[å]tte jeg ikke først spørge, hvem den højvelb[å]rne
[h]err Mikkel er?
Daniel Hejre
.
He-he; De skal s[å]mæn ikke se s[å] forlegen ud. De
tror da vel aldrig, jeg sigter til[] [h]err Monsen? Herr Mon-
sen kan jo dog ikke kaldes højvelb[å]ren ialfald. Nej, det
er [k]ammerherre Brat[]sberg, min k[]ære unge [v]en!
Stensg[å]rd
.
Hvad for noget? I [f]orrettningssager er da vel [k]am-
merherren en hæderlig [m]and.
Daniel Hejre
.
Siger De det, unge [m]enneske? Hm; noksagt! (rykker
nærmere.)
For en [s]nes [å]r siden var jeg værd en [t]ønde
[g]uld. Fik stor [f]ormue efter min [f]ader. De har vel hørt
[t]ale om min [f]ader? Ikke det? Gamle Mads Hejre? De
Faksimile

14

kaldte ham Guld-Mads. Han var [s]kibsrheder; tjente ustyrte-
lige [p]enge i [l]icentz-[t]iden; lod sine [v]induesposter og [d]ør-
stolper forgylde; havde [r] [å]d til[] det; noksagt; – derfor
kaldte de ham Guld-Mads.
Aslaksen
.
Forgyldte han ikke [s]korstenspiberne ogs[å]?
Daniel Hejre
.
Nej, det er bare en [a]visløgn; – den op[]stod længe
forinden Deres [t]id forresten. Men [p]enge brugte han; og
det har da jeg ogs[å] gjort. En kostbar [r]ejse til[] Lon-
don –; har [d]e ikke hørt [t]ale om min [r]ejse til[] London?
Førte formelig [h]ofstat med mig; – har De virkelig ikke
hørt [t]ale om det? Hvad? – Og hvad har jeg ikke smidt
væk til[] [k]unster og [v]idenskaber? Og hvorledes har jeg
ikke holdt unge [t]alenter frem?
Aslaksen

(rejser sig).
Tak[] for mig, mine [h]errer!
Monsen
.
N[å]? Vil De g[å] fra os?
Aslaksen
.
Ja, jeg vil røre lidt p[å] mig.
(g[å]r.)
Daniel Hejre

(dæmpet).
Han er ogs[å] en af dem. Lønner som alle de andre;
he-he! Ved De vel, jeg har holdt ham et helt [å]r til[]
[s]tuderinger?
Stensg[å]rd
.
Virkelig? Har Aslaksen studeret?
Faksimile
15
Daniel Hejre
.
Ligesom den unge Monsen; – blev aldrig til[] noget;
ogs[å] ligesom, – noksagt, – hvad jeg vilde sige; m[å]tte
op[]give ham; mærkede allerede tidligt denne usalige [h]ang
til[] [s]pirituosa –
Monsen
.
Men De kom rent bort fra, hvad De vilde fortalt [h]err
Stensg[å]rd om [k]ammerherren.
Daniel Hejre
.
Ej, det er en vidtløftig [h]istorie. Da min [f]ader stod
p[å] sit højeste, s[å] gik det nedad for den gamle [k]ammer-
herre, – den nuværendes [f]ader, forst[å]r De; for han var
ogs[å] [k]ammerherre –
Bastian
.
Naturligvis; alting g[å]r i [a]rv her.
Daniel Hejre
.
Alle tækkelige [e]genskaber iberegnet. Noksagt. Penge-
reduktionen, – [u]forsigtigheder, [v]idtløftigheder, som han
roded sig ind i [a]nno 1816 og derudover, tvang ham til[] at
sælge af [j]ordegodset –
Stensg[å]rd
.
Og Deres [f]ader k[]øbte?
Daniel Hejre
.
B[å]de k[]øbte og betalte. Nu! Hvad ske[]r? Jeg til[]-
træder [a]rven; jeg gjør [f]orbedringer i [t]usendtal –
Bastian
.
Naturligvis.
Daniel Hejre
.
Sk[å]l! – Forbedringer i [t]usendtal, som sagt; jeg
lufter ud i [s]kogene; en [å]rrække g[å]r, – s[å] kommer
Faksimile

16

min [h]err Urian, – jeg mener den nuværende, – og laer
[h]andelen g[å] om ig[]en!
Stensg[å]rd
.
Ja, men højstærede [h]err Hejre, det m[å]tte De da kun-
net forhindre.
Daniel Hejre
.
Ikke s[å] let[]! Nogle sm[å] [f]ormaliteter var forglemte,
p[å]stod han. Jeg befandt mig desuden dengang i en mo-
mentan [p]engeforlegenhed, som efterh[å]nden gik over til[] at
blive permanent. Og hvor langt rækker man vel nutil[]dags
uden [k]apitaler?
Monsen
.
Nej, det er s[å] Gud et sandt [o]rd! Ja, i visse [m] [å]der
rækker man ikke langt med [k]apitaler heller. Det har jeg
f[å]et føle. Ja, selv mine uskyldige [b]ørn –
Bastian

(dunker i [b]ordet).
Uf, [f]aer, – havde jeg visse [f]olk her!
Stensg[å]rd
.
Deres [b]ørn, siger De?
Monsen
.
N[å] ja; se for [e] xempel Bastian. Er han ikke bleven
vel op[]lært kanske –?
Daniel Hejre
.
Trefold! Først i [r]et[]ning henimod [s]tudent; s[å] i [r]et[]-
ning henimod [m]aler; og s[å] i [r]et[]ning –, nej, det er
sandt, – [c]ivilingenieur, det er han da.
Bastian
.
Ja, det er jeg, [d]ød og [p]ine!
Faksimile
17
Monsen
.
Ja, det er han; det kan jeg bevise b[å]de med [r]eg-
ninger og med [e] xamensattester! Men hvem har f[å]et [k]om-
munalarbejdet? Hvem har f[å]et [v]ejanlæggene her – især
i de to sidste [å]r? Det har [u]dlændinger f[å]et, – eller
ialfald fremmede, – [f]olk, kortsagt, om hvem man ingen-
ting ved!
Daniel Hejre
.
Ja, det g[å]r skammeligt til[] i det hele. Da man til[]
[n]yt[å]r skulde have en [s]parebankforstander, gik man [h]err
Monsen forbi og valgte et [s]ubjekt med [f]orstand (hoster) med
[f]orstand p[å] at holde [p]ungen lukket, – hvilket vor splen-
dide [v]ært [å]benbart ikke har. G[]ælder det et [t]illidshverv
i [k]ommunen; – ligedan! Aldrig Monsen; altid en, der
nyder [t]illid – hos [m]agthaverne. N[å]; commune sufra-
gium, som der staar i Romerretten; det vil sige, man lider
[s]kibbrud i [k]ommunalfaget, [f]aer! Fy, for [p]okker! Sk[å]l!
Monsen
.
Tak[]! Men for at komme til[] noget andet, – hvor-
ledes g[å]r det nu med Deres mange [p]rocesser?
Daniel Hejre
.
De er fremdeles under [f]orberedelse; jeg kan ikke sige
Dem mere for [ø]jeblikket. Ja, hvilke [c]hikaner er jeg ikke
udsat[] for i den [a]nledning! I næste [u]ge blir jeg desværre
nødt til[] at indkalde hele [f]ormandskabet for [f]orligelses-
kommissionen.
Bastian
.
Er det sandt, som [f]olk siger, at De engang har ind-
kaldt Dem selv for [f]orligelseskommissionen?
Henrik Ibsen: De unges Forbund.
2
Faksimile
18
Daniel Hejre
.
Mig selv? Ja; men jeg mødte ikke.
Monsen
.
Ha-ha! Ikke det, n[å]?
Daniel Hejre
.
Havde lovligt [f]orfald; skulde over Grønsund, og s[å]
var det uheldigvis det [å]r, Bastian havde bygget [b]roen; –
plump; De ved, det gik ad undas –
Bastian
.
N[å], s[å] skulde da [f]anden –!
Daniel Hejre
.
Besindighed, unge [m]and! Her er s[å] mange, som
spænder [b]uen til[] den brister; [b]robuen, mener jeg; alting
er jo arveligt –; noksagt!
Monsen
.
H[å]-h[å]-h[å]! Noksagt, ja! Drik[] nu De, noksagt!
(til[] Stensg[å]rd.) De hører, [h]err Hejre har [f]ribrev p[å] at
yttre sig, som han lyster.
Daniel Hejre
.
Ja, [y]ttringsfriheden er ogs[å] den eneste statsborgerlige
[r]ettighed, jeg sætter [p]ris p[å].
Stensg[å]rd
.
Kun [s]kade, at den [r]ettighed er begrænset af [l]ovene.
Daniel Hejre
.
He-he! Herr [o]verretssagførerens [t]ænder løber kanske
i [v]and efter en [i]njurieproces? Hvad? Læg[] endelig ikke
[h] [å]nden imellem, højstærede! Jeg er en gammel [p]rak-
tikus, jeg!
Stensgaard
.
Med [h]ensyn til[] [i]njurier?
Faksimile
19
Daniel Hejre
.
Deres [t]il[]givelse, unge [m]and! Den [h]arme, De føler,
den g[]ør isandhed Deres [h]jerte [æ]re. Jeg beder Dem
glemme, at en [o]lding har siddet her og talt frimodigt om
Deres fraværende [v]enner.
Stensg[å]rd
.
Fraværende [v]enner?
Daniel Hejre
.
Sønnen er visst al [æ]re værd; noksagt! Datteren lige-
s[å]. Og naar jeg i [f]orbig[å]ende kom til at kaste et [s]tænk
paa [k]ammerherrens [k]araktér –
Stensg[å]rd
.
Kammerherrens? Er det [k]ammerherrens, De kalder
mine [v]enner?
Daniel Hejre
.
Ja, man g[]ør da ikke [v]isiter hos sine [u]venner, ved jeg?
Bastian
.
Visiter?
Monsen
.
Hvad for noget?
Daniel Hejre
.
Au, au, au! Her har jeg visst røbet noget, som –!
Monsen
.
Har De gjort [v]isiter hos [k]ammerherrens!
Stensg[å]rd
.
Sniksnak[]! Forvanskninger!
Daniel Hejre
.
Sandelig, højst fatalt! Men hvor kunde jeg ogs[å]
tænke, at det var en [h]emmelighed? (til[] Monsen.) Forresten
m[å] De ikke tage mine [o]rd altfor bogstaveligt. N[å]r jeg
2*
Faksimile

20

siger [v]isit, s[å] mener jeg kun s[å]dant et formelt [b]esøg; –
rigtignok i [l]ivkjole og gule [h]andsker; men hvad –!
Stensg[å]rd
.
Og jeg siger Dem, jeg har ikke talt et levende [o]rd
med den [f]amilje!
Daniel Hejre
.
Er det muligt? Blev De ikke modtagen andengang
heller? Ja, for førstegang nægted man sig hjemme, det
ved jeg nok.
Stensg[å]rd

(til[] Monsen).
Jeg havde noget skriftligt at overbringe fra [t]redjemand
i Kristiania; det er det hele.
Daniel Hejre

(rejser sig).
Der er, Gud døde mig, noget op[]rørende i sligt! Der
kommer den unge, tillidsfulde, uerfarne p[å] [l]ivets [b]ane;
op[]søger den prøvede [v]erdensmand i hans [h]us; tyr til[]
ham, der har sit p[å] det tørre, for at beg[]ære, – nok-
sagt! Verdensmanden sl[å]r [d]øren i; man er ikke hjemme; –
nej, man er aldrig hjemme, n[å]r det g[]ælder, – nok-
sagt! (udbrydende.) Men det er jo den skammeligste [g]rovhed
ovenik[]øbet!
Stensg[å]rd
.
[Å], lad nu den k[]edelige [s]ag fare.
Daniel Hejre
.
Ikke hjemme! Han, som g[å]r der og siger: jeg er
altid hjemme for skikkelige [m]ennesker!
Stensg[å]rd
.
Siger han det?
Faksimile
21
Daniel Hejre
.
S[å]dant et [m]undheld. Herr Monsen blir heller aldrig
modtaget. Men jeg begriber ikke, hvorfor han har lagt
Dem for [h]ad. Ja, jeg siger [h]ad; for ved De, hvad jeg
hørte ig[å]r?
Stensg[å]rd
.
Jeg vil ikke vide, hvad De hørte ig[å]r.
Daniel Hejre
.
Punktum alts[å]. Yttringen var mig forresten ikke p[å]-
faldende; – i [k]ammerherre Brat[]sbergs [m]und da! Jeg
kan blot ikke forst[å], hvorfor han skulde lægge «[r]od-
hugger» til[].
Stensg[å]rd
.
Rodhugger?
Daniel Hejre
.
N[å]r De absolut tvinger mig, s[å] m[å] jeg indrømme,
at [k]ammerherren har kaldt Dem en [r]odhugger og en
[l]ykkejæger.
Stensg[å]rd

(springer op[]).
Hvad for noget?
Daniel Hejre
.
Rodhugger og [l]ykkejæger, – eller [l]ykkejæger og [r]od-
hugger, jeg tør ikke indest[å] for hvorledes [o]rdene faldt.
Stensg[å]rd
.
Og det har De hørt p[å]?
Daniel Hejre
.
Jeg? Havde jeg været til[]stede, [h]err [s]agfører Stens-
g[å]rd, s[å] skulde De visselig ikke savnet det [f]orsvar, som
De fortjener.
Faksimile
22
Monsen
.
Der ser De, hvad der kommer ud af at –
Stensg[å]rd
.
Hvor tør den uforskammede [p]erson underst[å] sig –?
Daniel Hejre
.
N[å], n[å], n[å]! Ikke s[å] ivrig! Det har været figur-
ligt ment, det gier jeg min [h]als p[å]. Kanske blot en
spøgefuld [v]ending. Imorgen kan De jo bede om en [f]or-
klaring. Ja, for De skal da vel i den store [m]iddag? Hvad?
Stensg[å]rd
.
Jeg skal ikke i nogen [m]iddag.
Daniel Hejre
.
To [v]isiter og endda ingen [i]ndbydelse –!
Stensg[å]rd
.
Rodhugger og [l]ykkejæger! Hvad skulde det sigte til[]?
Monsen
.
Se[] derborte! N[å]r man taler om [f]anden, s[å] er han
nærmest. Kom, Bastian!
(Monsen og Bastian bort.)
Stensg[å]rd
.
Hvad skulde det betyde, [h]err Hejre?
Daniel Hejre
.
Kan virkelig ikke tjene Dem med noget [s]var. – De
lider? Deres [h] [å]nd, unge [m]and! Tilgiv, om jeg ved min
[f]rimodighed har s[å]ret Dem. Tro mig, De har endnu
mange bittre [e]rfaringer at g[]øre p[å] [l]ivets [b]ane. De er
ung; De er tillidsfuld og godtroende. Det er smukt; det
er rørende s[å]gar; men, men, – [g]odtroenhed er [s]ølv;
[v]erdenserfaring er [g]uld; – det er et [o]rdsprog af min
egen [o]p[]findelse, [f]aer! Gud være med Dem!
(Daniel Hejre g[å]r.)

Faksimile
23
(Kammerherre Brat[]sberg, hans [d]atter og [d]oktor
Fjeldbo
kommer fra [v]enstre.)
Anders Lundestad

(ved [t]alerstolen, sl[å]r til[] [l]yd).
Herr [v]ærksforvalter Ringdal har [o]rdet.
Stensg[å]rd

(r[å]ber).
Herr Lundestad, jeg forlanger [o]rdet!
Lundestad
.
Siden!
Stensgaard
.
Nej, nu! Stra[ks]!
Lundestad
.
De kan ikke f[å] [o]rdet nu. Herr Ringdal har det.
Ringdal

(p[å] [t]alerstolen).
Ærede [f]orsamling! I dette [ø]jeblik har vi den [æ]re
at se i vor [m]idte [m]anden med det varme [h]jerte og den
[å]bne [h] [å]nd, – han, som vi i en lang [å]rrække har vant
os til[] at se op[] til[], som til[] en [f]ader; han, som altid er
rede til[] [r] [å]d, som til[] [d] [å]d; han, hvis [d]ør aldrig er
stængt for noget hæderligt [m]edlem af vort [s]amfund; han,
han –; vor ærede [h]ædersg[]æst ynder ikke lange [t]aler, og
derfor, en [s]k[å]l og et [h]urra for [k]ammerherre Brat[]sberg
og hans [f]amilje! De leve! Hurra!
Mængden
.
Hurra! [h]urra! [h]urra!
(stormende [j]ubel; man omringer [k]ammerherren, som takker og trykker
de nærmestes [h]ænder).
Stensg[å]rd
.
Faar jeg nu [o]rdet?
Faksimile
24
Lundestad
.
Vær s[å] god. Talerstolen er til[] [t]jeneste.
Stensg[å]rd

(springer op[] p[å] [b]ordet).
Jeg bygger min egen [t]alerstol!
De unge

(stimler om ham).
Hurra!
Kammerherren

(til[] [d]oktoren).
Hvem er det balstyrige [m]enneske?
Fjeldbo
.
Sagfører Stensg[å]rd.
Kammerherren
.
N[å], han!
Stensg[å]rd
.
Hør mig, [i] feststemte [b]rødre og [s]østre! Hør mig, [i],
som har [f]rihedsdagens [j]ubel og [s]ang i eders [h]jerter, selv
om den ligger bunden. Jeg er en fremmed iblandt jer –
Aslaksen
.
Nej!
Stensgaard
.
Tak[] for det [n]ej! Jeg taer det som et [l]ængselens og
[t]rangens [v]idnesbyrd. Dog, fremmed er jeg; men det er
svoret, at her st[å]r jeg med stort og friskt [h]jertelag for
eders [s]org og [g]læde, for eders [s]avn og [s]e[j]r; havde jeg
s[å]sandt derover nogen [m]agt, da – da –!
Aslaksen
.
Det har De, [h]err [o]verretssagfører!
Faksimile
25
Lundestad
.
Ingen [a]fbrydelse! De har ikke [o]rdet.
Stensg[å]rd
.
De endnu mindre! Jeg afsætter [f]estkomiteen! Fri-
hed p[å] [f]rihedsdagen, [g]utter!
De unge
.
Hurra for [f]riheden!
Stensg[å]rd
.
Man vil nægte jer [m]ælets [b]rug! I hørte det. Man
vil g[]øre jer til[] umælende! Væk med sligt [v]oldsherre-
dømme! Jeg vil ikke st[å] her og holde [t]ale for en m[å]l-
bunden [k]lynge. Snakke vil jeg. Og [i] skal snakke med.
Vi vil snakke fra [l]everen!
Mængden

(under stigende [j]ubel).
Hurra!
Stensg[å]rd
.
Ikke mere disse golde kisteklædte [f]estmøder! En gyl-
den, en d[å]dstung [g]røde skal skyde frem af vore Syttende-
Maj-[l]ag herefter. Maj! Det er jo [s]piretiden; det er
[å]rets unge svulmende [j]omfrumaaned. Til[] 1ste Juni blir
det netop[] to [m] [å]neder siden jeg satte mig ned her iblandt
jer. Og hvad har jeg ikke set af [s]torhed og af [s]m[å]hed, af
stygt og af vakkert her!
Kammerherren
.
Hvad er det egentlig han taler om, [d]oktor?
Fjeldbo
.
Bogtrykker Aslaksen siger, det er om de lokale
[f]orholde.
Faksimile
26
Stensg[å]rd
.
Jeg har set [e]vner glimte og glittre nede i [f]olket.
Men jeg har ogs[å] set den [f]ordærvelsens [å]nd, som ligger
knugende over [e]vnerne og holder dem nede i det lave.
Ja, jeg har set unge, varme, tillidsfulde [h]jerter storme til
[m]øde, – men ogs[å] dem, som stængte [d]øren for sig!
Thora
.
O, Gud!
Kammerherren
.
Hvad mener han med det?
Stensg[å]rd
.
Ja, [b]rødre og [s]østre i [f]rejdighed! Der er i [v]ejret, i
[l]uften, en [m]agt, et [s]pøgelse fra r[å]dne [d]age, som lægger
[t]yngsel og [m]ørke udover der, hvor der skulde være [l]ys
og [f]lugt. I [j]orden ig[]en med dette [s]pøgelse!
Mængden
.
Hurra! Hurra for 17de Maj!
Thora
.
Kom, [f]aer –!
Kammerherren
.
Hvad [p]okker er det for [s]pøgelse? Doktor, hvem taler
han om?
Fjeldbo

(hurtigt).
[Å], det er om –
(hvisker et [p]ar [o]rd.)
Kammerherren
.
Aha! Nej, g[]ør han virkelig?
Faksimile
27
Thora

(sagte).
Tak[]!
Stensg[å]rd
.
Vil ingen anden knuse [d]ragen, s[å] vil jeg! Men vi
m[å] holde sammen, [g]utter!
Mange [s]temmer
.
Ja! Ja!
Stensg[å]rd
.
Vi er de unge. Vi ejer [t]iden; men [t]iden ejer ogs[å]
os. Vor [r]et[] er vor [p]ligt! Albuerum for enhver [d] [å]ds-
kraft, for enhver [v]ilje, som er af det stærke! Hør mig!
Vi vil stifte et [f]orbund. Pengesækken har op[]hørt at
regere i [s]ognet!
Kammerherren
.
Bravo! (til[] [d]oktoren.) Pengesækken, sagde han; alts[å]
dog virkelig –!
Stensg[å]rd
.
Ja, [g]utter, vi, vi er [v]alutaen, s[å] sandt der er [m]alm
i os. Vore [v]iljer, det er det klingende [s]ølv, som skal
gælde [m]and og [m]and imellem. Krig og [n]ederlag for hver
den, som vil hindre, at vi udmynter os!
Mængden
.
Hurra!
Stensg[å]rd
.
Man har slængt mig et h[å]nligt [b]ravo i [a]nsigtet
her ikveld –
Kammerherren
.
Nej!
Faksimile
28
Stensg[å]rd
.
Ligemeget! Hverken [t]ak[] eller [t]rusel g[]ælder for den,
der vil, hvad han vil. Og dermed Gud befalet! Ja, han;
thi det er dog hans [æ]rinde, vi g[å]r i vor unge tillidsfulde
[g] []erning. Ind til [r]estauratøren alts[å]; – i denne [t]ime
vil vi stifte vort [f]orbund!
Mængden
.
Hurra! Bær ham! Bær ham!
(han løftes p[å] [g]uldstol.)
Stemmer
.
Tal! Mere! Mere!
Stensg[å]rd
.
Samhold, siger jeg? Med de unges [f]orbund er et [f]or-
syn i [p]a[k]t. Det st[å]r til[] os, om vi vil styre [v]erden –
her i [d]istriktet!
(han bæres ind i [t]eltet under stormende [j]ubel.)
Madam Rundholmen

(tørrer [ø] [j]nene).
[Å] nej, for en [m]und der sidder p[å] det [m]enneske!
Kunde en ikke g[]erne kysse ham, [h]err Hejre?
Daniel Hejre
.
Nej, kysse ham, det vilde jeg dog ikke.
Madam Rundholmen
.
Nej, De! Det tror jeg nok.
Daniel Hejre
.
Vilde De kanske kysse ham, [m]adam Rundholmen?
Madam Rundholmen
.
Uf, hvor fæl De er!
(hun g[å]r ind i [t]eltet; Daniel Hejre liges[å].)
Faksimile
29
Kammerherren
.
Spøgelse, – og [d]rage, – og [p]engesæk[]! Det var
forskrækkelig grovt. Men vel til[]pas[]!
Lundestad

(nærmer sig).
Det g[]ør mig rigtig inderlig ondt, [h]err [k]ammerherre –
Kammerherren
.
Ja, hvor har De havt Deres [m]enneskekundskab henne?
N[å], n[å]; det kan times enhver. God [n]at[], [h]err Lunde-
stad, og mange [t]ak[] for iaften[.] (vender sig til[] Thora og [d]oktoren).
Men fy for [p]okker; dette prægtige unge [m]enneske har jeg
jo været grov imod!
Fjeldbo
.
Ja s[å]?
Thora
.
Visiten, mener [d]u –?
Kammerherren
.
To [v]isiter. Det er sandelig Lundestads [s]kyld; han
havde skildret mig ham, som en [l]ykkejæger og som –
som noget, jeg ikke husker. N[å], heldigvis kan jeg bøde
p[å] det.
Thora
.
Hvorledes –?
Kammerherren
.
Kom Thora; vi vil endnu iaften –
Fjeldbo
.
[Å] nej, [h]err [k]ammerherre, er nu det værd[,] at –?
Thora

(sagte).
Hys[]!
Faksimile
30
Kammerherren
.
Har man forløbet sig, s[å] f[å]r man g[]øre det godt
ig[]en; det er simpel [s]kyldighed. God [n]at[], Doktor! S[å]
fik jeg dog en fornøjelig [s]tund. Det er mere, end De har
beredt mig idag.
Fjeldbo
.
Jeg, [h]err [k]ammerherre?
Kammerherren
.
[Å] ja, ja, ja; – b[å]de De og andre –
Fjeldbo
.
Men m[å]tte jeg ikke spørge, hvad jeg –?
Kammerherren
.
Herr [v]ærkslæge, – ingen [p] [å]trængenhed. Jeg er
aldrig p[å]trængende. N[å], i Guds [n]avn forresten, –
God [n]at[]!
(Kammerherren og Thora g[å]r ud til[]venstre; Fjeldbo ser tankefuld
efter dem.)
Bogtrykker Aslaksen
.
(fra [t]eltet).
Hej, [o]p[]varter! Blæk og [p]en! Jo, nu g[å]r det løs,
[h]err [d]oktor!
Fjeldbo
.
Hvad g[å] []r løs?
Aslaksen
.
Han stifter [f]orbundet. Det er næsten stiftet.
Lundestad

(har nærmet sig, sagte).
Skriver der sig mange ind?
Aslaksen
.
Vi har nu omkring 37 foruden [e]nker og sligt. Pen og
Faksimile

31

[b]læk, siger jeg! Ingen [o]p[]varter til[]stede; det er de lokale
[f]orholdes [s]kyld.
(ud bagved [t]eltet.)
Lundestad
.
Puh; dette her har været en varm [d]ag.
Fjeldbo
.
Jeg er bange, vi f[å]r varmere [d]age herefter.
Lundestad
.
Tror De [k]ammerherren blev meget vred?
Fjeldbo
.
[Å], slet[]ikke; det s[å] De jo. Men hvad siger De om
det nye [f]orbund?
Lundestad
.
Hm; jeg siger ingenting. Hvad skal en vel sige?
Fjeldbo
.
Men det er jo [b]egyndelsen til[] en [k]amp om [m]agten
her i [d]istriktet.
Lundestad
.
Ja-ja! Kamp er god. Han er en [m]and med store
[g]aver, han, Stensg[å]rd.
Fjeldbo
.
Og en [m]and, som vil frem.
Lundestad
.
Ungdommen vil altid frem. Jeg vilde ogs[å] frem, da
jeg var ung; der er ingenting at sige p[å] det. Men en
kunde kanske g[å] indenfor [d]øren –
Daniel Hejre

(fra [t]eltet).
N[å], [h]err Lundestad, skal De ind og interpellere? Hvad?
G[]øre [o]pposition? He-he! For s[å] m[å] De skynde Dem.
Faksimile
32
Lundestad
.
[Å], jeg kommer vel altid tidsnok.
Daniel Hejre
.
Forsent, [f]aer! Medmindre De vil st[å] [] [f]adder. (Hurra-
r[å]b fra [t]eltet.)
Der synge [d]egnene Amen; nu er [d] [å]bs-
akten over.
Lundestad
.
En f[å]r vel [l]ov til[] at høre; jeg skal holde mig stille.
(g[å]r ind.)
Daniel Hejre
.
Det er ogs[å] et af de faldende [t]rær! Mangt og mange
vil komme til[] at falde nu! Her vil komme til[] at se ud,
som en [s]kog efter [s]torm. [Å], det er dejligt, er det!
Fjeldbo
.
Men sig mig, [h]err Hejre, hvad kan det egentlig inter-
essere Dem?
Daniel Hejre
.
Interessere mig? Jeg er ingen interesseret [m]and, [h]err
[d]oktor! N[å]r jeg fryder mig, s[å] er det p[å] mine [m]ed-
borgeres [v]egne. Her vil blive [l]iv, [i]ndhold, [s]tof[]! For
mig personligt, – Gudbevares, for mig kan det være lige-
gyldigt; jeg siger, som Stortyrken sagde om [k]ejseren af
Østerrig og [k]ongen af Frankrig: Det er mig det samme,
enten [s]vinet æder [h]unden eller [h]unden [s]vinet.
(ud i [b]aggrunden til[]højre.)
Mængden

(i [t]eltet).
Sagfører Stensg[å]rd leve! Han leve! Hurra! Hurra for
de unges [f]orbund! Vin! Punsch! Hej; hej! Øl! Hurra!
Faksimile
33
Bastian Monsen

(fra [t]eltet).
Gud velsigne Dem og alle [m]ennesker! (med taarekvalt
[s]temme.)
Uf, [d]oktor, jeg k[]ender mig s[å] stærk ikveld. Jeg
m[å] g[]øre noget!
Fjeldbo
.
Genér Dem ikke. Men hvad vil De g[]øre?
Bastian
.
Jeg tror, jeg g[å]r ned p[å] [d]ansesalen og prygler et
[p]ar af mine [v]enner.
(ud bagved [t]eltet.)
(Stensg[å]rd kommer ud fra [t]eltet, uden [h]at[] og i stærk [b]evægelse.)
Stensg[å]rd
.
K[]ære Fjeldbo, er det dig?
Fjeldbo
.
Til[] [t]jeneste, [h]err [f]olkehøvding! Ja, [d]u er da vel
k[å]ret –?
Stensg[å]rd
.
Naturligvis; men –
Fjeldbo
.
Og hvad skal det s[å] vidre kaste af sig? Hvilke
[t]illidshverv i [k]ommunen? En [b]ankbestyrerpost? Eller
kanske –?
Stensg[å]rd
.
[Å], snak[] ikke til mig om sligt! Du mener det heller
ikke. Du er ikke saa flad og tom i [b]rystet, som [d]u g[]erne
vil synes.
Fjeldbo
.
Nu skal vi høre!
Henrik Ibsen: De unges Forbund.
3
Faksimile
34
Stensg[å]rd
.
Fjeldbo! Vær mig en [v]en, som før! Det er blevet øde
imellem os. Der var s[å] meget uhyggeligt hos [d]ig, [s]pas
og [s]pot[], som stødte mig til[]bage. [Å], det var dog [u]ret[]
af mig! (sl[å]r [a]rmene om ham). O, du evige Gud, hvor jeg
er lykkelig!
Fjeldbo
.
Du ogs[å]! Jeg med; jeg med!
Stensg[å]rd
.
Ja, maatte jeg ikke være den usleste [u]sling p[å] [j]or-
den, hvis ikke al denne [v]elsignelse gjorde mig god og
brav? Hvormed har jeg fortjent det, du? Hvad har jeg
syndige [s]kabhals gjort, at jeg blev s[å] rigt ben[å]det?
Fjeldbo
.
Her er min [h] [å]nd! Ikveld holder jeg minsæl af dig!
Stensg[å]rd
.
Tak[]! Vær trofast og sand. Jeg skal være det. – Ja,
er det ikke en usigelig [l]ykke, s[å]ledes at kunne rive dem
med sig, alle de mange? M[å] en ikke blive god af Tak[]-
nemmelighed? Og hvorledes m[å] en ikke elske alle [m]en-
nesker? Jeg synes, jeg kunde kryste dem i [f]avn allesam-
men, græde og bede dem om [f]orladelse, fordi Gud har
været s[å] partisk at give mig mere end dem.
Fjeldbo

(stille).
Ja; s[å] usigelig meget kan den enkelte f[å]. Ikke ct
[k]ryb, ikke et grønt [b]lad langs [v]ejen kunde jeg træde
p[å] ikveld.
Stensg[å]rd
.
Du?
Faksimile
35
Fjeldbo
.
Punktum! Derom er ikke [t]alen. Jeg vilde kun sige,
at jeg forstod dig.
Stensg[å]rd
.
Hvad for en dejlig [n]at[]! Musiken og [j]ubelen klinger
langt ud over [e]ngene. Dernede er det stille. – Ja, den
[m]and, hvis [l]iv ikke taer sin [d] [å]b af slig en [t]ime, han
fortjener ikke at leve p[å] Guds [j]ord.
Fjeldbo
.
Ja, men sig mig nu, – hvad skal s[å] videre bygges –
imorgen, og alle [u]gedage?
Stensg[å]rd
.
Bygges? Først g[]ælder det at rive ned. – Du, Fjeldbo,
jeg har engang drømt, – eller kanske jeg s[å] det; dog
nej, jeg drømte; men s[å] levende! Jeg syntes der var kom-
men [d]ommedag over [j]orden. Jeg kunde se hele [r]undingen
af den. Ingen [s]ol var der; kun et gult [u]vejrslys. Der gik
en [s]torm; den strøg fra [v]est og strøg alting med sig;
først strøg den vissent [l]øv, s[å] strøg den [m]ennesker; –
men de holdt sig p[å] [b]enene endda. Kapperne slog tæt[]
ind om dem, saa de fo[]r som siddende i [f]lugten. Først
s[å] de ud som [b]orgerfolk, der løber efter sine [h]atte i
[b]læst; men da de kom nærmere, s[å] var det [k]ejsere og
[k]onger; og det, de løb efter og greb efter, og som de altid
var nærved at n[å], men aldrig n[å]de, det var [k]roner og
[r]igsæbler. [Å], der kom [h]undreder efter [h]undreder af alle
[s]lags, og ingen vidste, hvad det gjaldt; men mange jamred
og spurgte: hvorfra er den dog kommen, denne forfærdelige
[s]torm? Da blev der svaret: en [r]øst talte, og denne ene
[r]øst gav slig [g] []enlyd, at [s]tormen vaktes!
3*
Faksimile
36
Fjeldbo
.
N[å]r drømte du dette?
Stensg[å]rd
.
[Å] engang, – jeg erindrer ikke; for flere [å]r siden.
Fjeldbo
.
Der har været [o]p[]rør etsteds i Europa, og s[å] har du
spist tungt til[] [a]ften og læst [a]viser ovenp[å].
Stensg[å]rd
.
Den samme [i]snen, den samme [r]is[]len nedad [r]yggen
har jeg følt ikveld. Ja, jeg skal g[]øre [f]yldest for mig.
Jeg vil være [r]østen –
Fjeldbo
.
Hør, k[]ære Stensg[å]rd, du skal standse og tænke dig
om. Du vil være [r]østen, siger du. Godt! Men hvor vil
du være [r]østen? Her i [f]ogderiet? Eller, hvis det kommer
højt, her i [a]mtet! Og hvem skal være [g] []enlyden, der
sl[å]r, s[å] [s]tormen vækkes? Jo, [f]olk, som [p]roprietær
Monsen og [b]ogtrykker Aslaksen og det fedryggede Geni,
[h]err Bastian. Og istedet for de flygtende [k]ejsere og [k]on-
ger vil vi f[å] se [g] [å]rdbruger Lundestad, som løber efter
sin [s]torthingsfuldmagt. Hvad blir saa det hele? Det blir,
hvad syntes først i [d]rømmen, – [s]pidsborgere i [b]læst.
Stensg[å]rd
.
I den nærmeste [n]ærhed, ja! Men ingen ved, hvor
langt et [u]vejr sl[å]r.
Fjeldbo
.
Sniksnak[] med dig og dit [u]vejr! Og n[å]r s[å] dertil[]
kommer, at du, blind og besnakket og forlokket, som du
er, vender dine [v] [å]ben netop[] mod det hæderlige og det
dygtige iblandt os –
Faksimile
37
Stensg[å]rd
.
Det er ikke sandt!
Fjeldbo
.
Det er sandt! Monsen p[å] Storli fik [t]ag i dig stra[ks]
du kom her til[] [b]yg[]den; og g[]ør du dig ikke fri for ham,
s[å] blir det din [u]lykke. Kammerherre Brat[]sberg er en
[h]ædersmand; det kan du stole p[å]. Ved du, hvorfor [h]err
[p]roprietæren har lagt ham for [h]ad? Jo, fordi –
Stensg[å]rd
.
Jeg t[å]ler ikke et [o]rd mere! Ikke et eneste [o]rd, som
fornærmer mine [v]enner!
Fjeldbo
.
Se til[]bunds i dig selv, Stensg[å]rd! Er [h]err Mons
Monsen virkelig din [v]en?
Stensg[å]rd
.
Proprietær Monsen har med al [v]elvilje [å]bnet sit [h]us
for mig –
Fjeldbo
.
Han [å]bner forg[]æves sit [h]u[]s for de bedre her.
Stensg[å]rd
.
[Å], hvem kalder du de bedre? Nogle storsnudede [e]m-
bedsmænd! Jeg ved det nok. Men hvad mig ang[å]r, s[å]
har man p[å] Storli modtaget mig med en [f]orekommenhed
og en [a]nerk[]endelse, som –
Fjeldbo
.
Anerk[]endelse; ja desværre, – der er vi ved [k] []erne-
punktet.
Stensg[å]rd
.
Aldeles ikke! Jeg er [m]and for at se uhildet. Pro-
Faksimile

38

prietær Monsen har [e]vner, han har [l]æsning, han har [s]ans
for de offentlige [a]nliggender.
Fjeldbo
.
Evner? [Å] ja, paa sin [v]is. Læsning ogs[å]; han hol-
der [b]ladene og har deraf mærket sig, hvilke [t]aler du har
holdt, og hvilke [a]rtikler du har skrevet. Og at han har
[s]ans for de offentlige [a]nliggender, det har han naturligvis
lagt for [d]agen ved at samstemme b[å]de i dine [t]aler og i
dine [a]visartikler.
Stensg[å]rd
.
Hør, Fjeldbo, nu kommer ig[]en [b]undfaldet op[] i dig.
Kan du da aldrig holde dig fri for dette skidenfærdige i
[t]ankegangen? Hvorfor altid forudsætte enten usle eller
latterlige [b]evæggrunde? [Å], du mener det ikke! Nu ser
du s[å] trofast ud ig[]en. Jeg vil sige dig det bedste, det
rette [k] []ernepunkt. K[]ender du Ragna?
Fjeldbo
.
Ragna Monsen? Ja; s[å]dan p[å] anden [h] [å]nd.
Stensg[å]rd
.
Ja, hun kommer undertiden til[] [k]ammerherrens.
Fjeldbo
.
I al [s]tillhed. Hun og [f]røken Brat[]sberg er [v]eninder
fra [k]onfirmationstiden.
Stensg[å]rd
.
Og hvad siger du s[å] om hende?
Fjeldbo
.
Jo, efter alt, hvad jeg har hørt, maa hun være en
meget fortræffelig [p]ige.
Faksimile
39
Stensg[å]rd
.
[Å], du skulde se hende i [h]jemmet. Hun har ingen
anden [t]anke end de to sm[å] [s]øskende. Og hvorledes skal
hun ikke have plejet sin [m]oder! Du ved, [m]oderen var
sindssyg de sidste [å]r, hun levede.
Fjeldbo
.
Javisst; jeg var selv [l]æge der en [t]id. Men sig mig,
k[]ære [v]en; jeg skulde dog vel ikke tro at –?
Stensg[å]rd
.
Jo, Fjeldbo, jeg elsker hende virkelig; til[] dig kan jeg
sige det. Ja, jeg sk[]ønner godt, hvad der undrer dig. Du
finder det p[å]faldende, at jeg s[å] hurtigt ovenp[å] –. Ja,
du ved jo, jeg har været forlovet i Kristiania?
Fjeldbo
.
Ja, man har fortalt det.
Stensg[å]rd
.
Det hele [f]orhold var en [s]kuffelse. Jeg m[å]tte bryde
det; det var bedst for alle [p]arter. Du kan tro, jeg har lidt
nok under den [s]ag; jeg har følt mig pint og knuget –.
N[å], [g]udskelov, nu er jeg ude af det; det var ogs[å] min
[g]rund til[] at flytte bort.
Fjeldbo
.
Og ligeoverfor Ragna Monsen er du sikker p[å] dig selv?
Stensg[å]rd
.
Ja, det er jeg, du! Her er ingen [f]ejltagelse mulig.
Fjeldbo
.
Men s[å] i Guds [n]avn, g[]ør [a]lvor af det! Det er en
stor [l]ykke! O, jeg kunde sige dig s[å] meget –
Faksimile
40
Stensg[å]rd
.
Kan du virkelig det? Har hun yttret noget? Til[]
[f]røken Brat[]sberg kanske?
Fjeldbo
.
Du forst[å]r mig ikke. Men hvorledes er det muligt,
at du midt under alt dette kan g[å] her og svire i poli-
tiske [o]rgier? At [b]yg[]dsladderen kan f[å] [i]ndpas[] i et
[s]ind som –
Stensg[å]rd
.
Og hvorfor ikke? Mennesket er da ikke en s[å] aldeles
enkelt [m]askine heller. Jeg er det ialfald ikke. Desuden,
netop[] ig[]ennem disse [k]ampe og [b]rydninger g[å]r [v]ejen
til[] hende.
Fjeldbo
.
En forbandet triviel [v]ej.
Stensg[å]rd
.
Fjeldbo, jeg er ærg[]ærrig; det ved du godt. Jeg m[å]
frem i [v]erden. N[å]r jeg tænker p[å], at jeg er tredive
[å]r, og endnu st[å]r ved [b]egyndelsen, s[å] k[]ender jeg [s]am-
vittighedens [t]ænder i mig.
Fjeldbo
.
Ja, men det er ikke dens [v]isdomstænder.
Stensg[å]rd
.
Det kan ikke nytte at snakke til[] dig. Du har aldrig
følt denne jagende og æggende [t]rang. Du har drevet og
dovnet alle dine [d]age, – som [s]tudent, til[] [e] [ks]amen, i
[u]dlandet, og nu her –
Fjeldbo
.
[Å] ja, kanske; men det har ialfald været dejligt. Og
Faksimile

41

der følger ingen [s]lappelse efter, som den, man føler, n[å]r
man stiger ned af [b]ordet, efterat –
Stensg[å]rd
.
Alt andet; men dette t[å]ler jeg minsæl ikke! Du
g[]ør en ond [g] []erning med sligt. Du tager [l]øftelsen fra
mig –
Fjeldbo
.
Ja, men ved du hvad; n[å]r [l]øftelsen sidder s[å] løst –
Stensg[å]rd
.
Lad være, siger jeg! Hvad [r]et[] har du til[] at bryde
ind i min [l]ykke? Tror [d]u ikke jeg er ærlig kanske?
Fjeldbo
.
Jo, det ved [h]imlen, jeg tror!
Stensg[å]rd
.
N[å], hvad skal det s[å] til[] at g[]øre mig tom og ækkel
og mistroisk mod mig selv? (Larm og [r] [å]b i [t]eltet.) Hør;
hør! De drikker min [s]k[å]l! Hvad der kan gribe s[å]
mange, – ved den evige Gud, det har [s]andhed i sig!
(Frøken Brat[]sberg, [f]røken Monsen og [k]andidat Helle
fra [v]enstre g[å]r over [p]ladsen i [m]ellemgrunden.)
Kandidat Helle

(til[] [f]røken Brat[]sberg).
Se der, [f]røken; der st[å]r netop[] [s]agfører Stensg[å]rd.
Thora
.
Ja, s[å] følger jeg ikke længere. Godnat[], Ragna!
Godnat[]; [g]odnat[]!
Helle
og
[f]røken Monsen
.
Godnat[]; [g]odnat[]!
(de g[å]r ud til[]højre.)
Faksimile
42
Thora

(nærmere).
Jeg er [j]ernværksejer Brat[]sbergs [d]atter. Jeg har et
[b]rev til[] Dem fra [f]aer.
Stensg[å]rd
.
Til[] mig –?
Thora
.
Vær s[å] god; her er det.
(vil g[å].)
Fjeldbo
.
Faar jeg ikke [l]ov at følge?
Thora
.
Nej [t]ak[]; følg ikke. Godnat[]!
(ud til[] [v]enstre.)
Stensg[å]rd

(læser ved en [p]apirlygte).
Hvad for noget?
Fjeldbo
.
Men, k[]ære, – hvad skriver [k]ammerherren [?]
Stensg[å]rd

(brister i [l]atter).
Det havde jeg dog ikke ventet!
Fjeldbo
.
Men sig mig da –?
Stensg[å]rd
.
Kammerherre Brat[]sberg er en ynkelig [k]arl.
Fjeldbo
.
Og det vover du –
Faksimile
43
Stensgaard
.
Usel; usel! Sig det ig[]en til[] hvem du vil. N[å], lad
forresten være. (g[]emmer [b]revet.) Det blir imellem os!
(Forsamlingen kommer ud af [t]eltet.)
Proprietær Monsen
.
Herr [f]ormand! Hvor er [h]err Stensg[å]rd?
Mængden
.
Der st[å]r han! Hurra!
Lundestad
.
Herr [o]verretssagføreren har glemt sin [h]at[].
(rækker ham den.)
Bogtrykker Aslaksen
.
Værs[å]god; her er [p]unsch! En hel [b]olle!
Stensg[å]rd
.
Tak[]; ikke mere.
Monsen
.
Og s[å] husker vel [m]edlemmerne, at imorgen samles
vi p[å] Storli hos mig for at –
Stensg[å]rd
.
Imorgen? Nej, det var jo ikke imorgen –?
Monsen
.
Jo visst; for at vedtage den [r]undskrivelse, som –
Stensg[å]rd
.
Nej, imorgen kan jeg sandelig ikke godt –. Jeg skal
se i overmorgen eller [d]agen derefter. N[å], [g]odnat[], mine
[h]errer; hjertelig [t]ak[] for idag, og [h]urra for [f]remtiden!
Faksimile
44
Mængden
.
Hurra! Vi følger ham hjem!
Stensg[å]rd
.
Tak[]; [t]ak[]! De m[å] endelig ikke –
Aslaksen
.
Vi følger Dem allesammen.
Stensg[å]rd
.
Lad g[å]. Godnat[], Fjeldbo; ja, for du følger vel ikke?
Fjeldbo
.
Nej. Men det vil jeg sige dig, at hvad du yttred om
[k]ammerherre Brat[]sberg –
Stensg[å]rd
.
Hys[], hys[]; det var overdrevet i [u]dtrykket. En [s]treg
over det! – N[å] ja, mine ærede [v]enner, vil [i] være med,
s[å] kom; jeg g[å]r i [s]pidsen.
Monsen
.
Deres [a]rm, Stensg[å]rd!
Bastian
.
Sangere! Stem i! Noget rigtig fædrelandsk!
Mængden
.
Sang; [s]ang! Musik!
(En [f]olkesang spilles og synges. Toget marcherer ud til[] [h]øjre
i [b]aggrunden.)
Fjeldbo

(til[] Lundestad, som er bleven til[]bage).
Et stadseligt [f]ølge.
Faksimile
45
Lundestad
.
[Å] ja. Men en stadselig [f]ører ogs[å].
Fjeldbo
.
Og hvor g[å]r s[å] De, [h]err Lundestad?
Lundestad
.
Jeg? Jeg g[å]r hjem og lægger mig.
(han hilser og g[å]r. Doktor Fjeldbo blir alene til[]bage.)
(Teppet falder.)

Faksimile
ANDEN AKT.

(Havestue hos [k]ammerherrens. Elegante [m]øbler, [p]ianoforte, [b]lomster og
[ sjeldne skeldne ] [p]lanter. Indgangsdør i [b]aggrunden. P[å] venstre [s]ide [d]ør til[]
[s]pisesalen; til[]højre flere [å]bne [g]lasdøre ud til[] [h]aven.)
(Bogtrykker Aslaksen st[å]r ved [i]ndgangsdøren. En [p]ige er ifærd
med at bære et [p]ar [f]rugtsk[å]ler ind til[]venstre.)
Pigen
.
Ja, men De hører jo, [s]elskabet sidder til[]bords endnu.
De m[å] komme ig[]en siden.
Aslaksen
.
Nej, f[å]r jeg s[å] heller [l]ov til[] at vente?
Pigen
.
Ja, hvis De heller vil det. De kan sætte Dem der
s[å]længe.
(hun g[å]r ind i [s]pisesalen. Aslaksen sætter sig ved [d]øren. Op[]hold.
Doktor Fjeldbo kommer fra [b]aggrunden.)
Fjeldbo
.
N[å], [g]oddag, Aslaksen; er De her?
Pigen

(kommer til[]bage).
[Å], hvor sent [d]oktoren kommer!
Faksimile
47
Fjeldbo
.
Jeg blev kaldt ud i [s]ygebesøg.
Pigen
.
B[å]de [k]ammerherren og [f]røkenen har spurgt s[å]
meget efter Dem.
Fjeldbo
.
S[å] de har det?
Pigen
.
Ja, [d]oktoren m[å] endelig g[å] ind. Eller skal jeg
kanske sige til[] at –?
Fjeldbo
.
Nej, nej; lad være. Jeg skal altid f[å] en [b]id [m]ad
sidenefter; nu venter jeg her s[å]længe.
Pigen
.
Ja, de er snart færdige.
(hun g[å]r ud i [b]aggrunden.)
Aslaksen

(lidt efter).
Og De kan lade sligt [g] []æstebudsbord g[å] fra Dem, –
med [k]age og fin [v]in og alt godt?
Fjeldbo
.
Ja for [p]okker, man f[å]r snarere formeget end forlidt
af det gode her i [e]gnen.
Aslaksen
.
Det kan jeg ikke være enig med Dem i.
Fjeldbo
.
Hm. Men sig mig, – det er nogen, De venter p[å]?
Faksimile
48
Aslaksen
.
Det er nogen, jeg venter p[å], ja!
Fjeldbo
.
Og hjemme st[å]r det t[å]leligt til[]? Deres [k]one –?
Aslaksen
.
Ligger til[]sengs som sædvanligt; hoster og tæres væk.
Fjeldbo
.
Og den næstældste?
Aslaksen
.
[Å], han er og blir nu vanfør; det ved De jo. Det
skal s[å] være for os; – hvad [f]anden kan det nytte at
snakke om sligt!
Fjeldbo
.
Lad mig se p[å] Dem, Aslaksen!
Aslaksen
.
N[å]; hvad vil De se?
Fjeldbo
.
Idag har De drukket.
Aslaksen
.
Det gjorde jeg ig[å]r ogs[å].
Fjeldbo
.
Ig[å]r; ja, det fik endda s[å] være; men idag og –
Aslaksen
.
End de derinde da? Jeg synes de ogs[å] drikker.
Fjeldbo
.
Ja, k[]ære Aslaksen, De har [r]et[] p[å] en [m] [å]de; men
[v]ilk[å]rene er nu s[å] forsk[]ellige her i [v]erden.
Faksimile
49
Aslaksen
.
Jeg har ikke valgt mine [v]ilk[å]r.
Fjeldbo
.
Nej, Vorherre har valgt for Dem.
Aslaksen
.
Nej, det har han ikke. Det er [m]ennesker, som har
valgt. Daniel Hejre valgte, da han tog mig ud af [t]rykkeriet
og satte mig til[] at studere. Og [k]ammerherre Brat[]sberg
valgte, da han ruinerte Daniel Hejre, s[å] jeg m[å]tte g[å]
til[]bage til[] [t]rykkeriet ig[]en.
Fjeldbo
.
Nu taler De mod bedre [v]idende. Kammerherre Bra[]ts-
berg har aldrig ruineret Daniel Hejre; Daniel Hejre ruinerte
sig selv.
Aslaksen
.
Lad g[å]! Men hvor turde Daniel Hejre ruinere sig
selv, n[å]r han havde sligt [a]nsvar mod mig? Vorherre
har ogs[å] sin [s]kyld, forst[å]r sig. Hvorfor skulde han
give mig [e]vner og [a]nlæg[]? N[å], dem kunde jeg da
endelig brugt som en skikkelig [h] [å]ndværksmand; men s[å]
kommer den gamle [s]ludderbøtte –
Fjeldbo
.
Det er styg[]t, hvad [D]e der siger. Daniel Hejre tog
sig dog visst af Dem i den bedste [m]ening.
Aslaksen
.
Ja, hans gode [m]ening kan sgu' lidet hjælpe mig. –
Derinde, hvor de nu sidder og klinker og drikker [s]k[å]ler,
der sad jeg ogs[å]; var som en af de andre; var fint op[]-
Henrik Ibsen: De unges Forbund.
4
Faksimile

50

klædt –! Det var vel noget for mig, det; for mig, som
havde læst s[å] mangt, og som havde tørstet s[å] længe
efter at f[å] [d]el i alt det, som her[]ligt er i [v]erden. Jo,
[p]yt[]! Hvor længe var Jeppe i [p]aradis? Knald og [f]ald;
ud af det ig[]en; – hele [h]erligheden faldt i [f]isk, som
vi siger i [t]rykkeriet.
Fjeldbo
.
Ja-ja; men De var jo dog ikke s[å] slemt stillet; De
havde jo Deres [h] [å]ndværk at ty til[].
Aslaksen
.
Det er en god [s]nak[], det. Efter sligt noget er ens
[s]tand ikke længere ens [s]tand. De tog [f]odfæstet væk
under mig og satte mig ud p[å] en glat[] [i]s, – og s[å]
m[å] jeg endda høre [s]længord, fordi jeg snubler.
Fjeldbo
.
N[å]; jeg vil visselig ikke g[å] h[å]rdt irette med Dem –
Aslaksen
.
Nej, det g[]ør De ogs[å] [r]et[] i. – Det er et under-
ligt [r]øre! Daniel Hejre og [f]orsynet og [k]ammerherren
og [s]k[]æbnen og [o]mstændighederne – og jeg selv ogs[å]!
Jeg har tidt tænkt p[å] at klare det ud fra hinanden og
skrive en [b]og om det; men det er s[å] forbandet indfiltret
at – (skotter mod [d]øren tilvenstre.) Se s[å]; nu g[å]r de fra
[b]ordet.
(Selskabet, [d]amer og [h]errer, g[å]r under munter [s]amtale fra [s]pise-
salen ud i [h]aven. Mellem [g] []æsterne er [s]agfører Stensg[å]rd med
Thora under den venstre og Selma under den højre [a]rm. Doktor
Fjeldbo og [b]ogtrykker Aslaksen st[å]r oppe ved [d]øren i [b]aggrunden.)
Faksimile
51
Stensg[å]rd
.
Ja, jeg er jo fremmed her; [d]amerne f[å]r sige, hvor
jeg skal føre Dem hen.
Selma
.
Ud i det fri; De m[å] se [h]aven.
Stensg[å]rd
.
O ja, det skulde være dejligt!
(ud g[]ennem den forreste [g]lasdør til[]øjre.)
Fjeldbo
.
Men i Guds [n]avn, det var jo Stensg[å]rd!
Aslaksen
.
Ja, det er ham, jeg skal have fat[] i. Jeg har rendt
længe nok efter ham; heldigvis traf jeg da Daniel Hejre –
(Daniel Hejre og Erik Brat[]sberg kommer fra [s]pisesalen.)
Daniel Hejre
.
He-he; det var minsæl en excellent Sherry! Jeg har
ikke smagt [m]agen, siden jeg var i London.
Erik Brat[]sberg
.
Ja, ikke sandt? Den kan live et [m]enneske op[]!
Daniel Hejre
.
Ak, ak; det er en sand [f]ryd at se sine Penge s[å] vel
anvendte!
Erik Brat[]sberg
.
Hvorledes? (leende.) N[å]; ja, ja vel, ja!
(de g[å]r ud i [h]aven.)
Fjeldbo
.
De skal tale med Stensg[å]rd, siger De?
4*
Faksimile
52
Aslaksen
.
Jeg skal s[å].
Fjeldbo
.
I [f]orrettninger?
Aslaksen
.
Forst[å]r sig; [f]estberet[]ningen i [b]ladet –
Fjeldbo
.
Ja, ved De hvad, – s[å] m[å] De vente derude s[å]-
længe –
Aslaksen
.
Ude i [g]angen?
Fjeldbo
.
I [f]orstuen, ja! Her er hverken [t]id eller [s]ted –;
jeg skal passe p[å], n[å]r Stensg[å]rd blir et [ø]jeblik alene;
hører [D]e –!
Aslaksen
.
Bevares vel; jeg skal vente til[] min [t]id kommer.
(g[å]r ud i [b]aggrunden.)
(Kammerherre Brat[]sberg, [g] [å]rdbruger Lundestad,
[v]ærksforvalter Ringdal og et [p]ar andre [h]errer fra [s]pisesalen.)
Kammerherren

(i [s]amtale, til[] Lundestad).
Uvorrent, siger De? Nu, [f]ormen vil jeg ikke vidre
op[]holde mig ved; men der var [g]uldkorn i den [t]ale; det
kan jeg forsikkre Dem.
Lundestad
.
Ja-ja; n[å]r [k]ammerherren er fornøjet, s[å] kan sagtens
jeg være det.
Faksimile
53
Kammerherren
.
Det skulde jeg ogs[å] mene. N[å], der har vi da [d]ok-
toren! Og med en tom [m]ave sandsynligvis?
Fjeldbo
.
Siger intet, [h]err [k]ammerherre; her er ikke langt til[]
[s]pisekammeret; – jeg betragter mig halvvejs som hjemme
i [h]uset.
Kammerherren
.
Se, se; g[]ør De det? Det skulde De dog ikke g[]øre
før [t]iden.
Fjeldbo
.
Hvorledes? De tager det da vel ikke ilde op[]? De
har jo selv tilladt mig –
Kammerherren
.
Hvad jeg har tilladt Dem, det er tilladt. – N[å], n[å];
betragt De Dem som hjemme, og se De kan finde [v]ejen
til[] [s]pisekammeret. (sl[å]r ham let[] p[å] [s]kuldren og vender sig ti[]l
Lundestad.)
Se, det er en; ham kan De kalde en [l]ykke-
jæger og – og det andet, som jeg ikke husker.
Fjeldbo
Men, [h]err [k]ammerherre!
Lundestad
.
Nej, jeg forsikkrer –
Kammerherren
.
Ingen [d]isputer ovenp[å] [m]aden; det er ikke tjenligt.
Nu f[å]r vi snart [k]affeen derud.
(g[å]r med [g] []æsterne ned i [h]aven.)
Faksimile
54
Lundestad

(til[] Fjeldbo).
Skulde De hørt s[å] underlig, som [k]ammerherren er
idag?
Fjeldbo
.
Det mærkede jeg allerede ig[å]raftes.
Lundestad
.
Tænk, han vil endelig, at jeg skal have kaldt [h]err
Stensg[å]rd for en [l]ykkejæger og sligt noget!
Fjeldbo
.
[Å], [p]yt[]; [h]err Lundestad; om nu s[å] var? Men und-
skyld; jeg m[å] ned og hilse p[å] [h]usets [d]amer.
(g[å]r ud til[]højre.)
Lundestad

(til[] Ringdal, som ordner et [s]pillebord).
Hvorledes hænger det dog sammen, at [s]agfører Stens-
g[å]rd kommer her?
Ringdal
.
Ja, sig De mig det. Han stod ikke p[å] [l]isten fra først af.
Lundestad
.
Alts[å] bagefter? Efter den [t]il[]tale, [k]ammerherren
fik ig[å]r –?
Ringdal
.
Ja, kan De sk[]ønne sligt?
Lundestad
.
Sk[]ønne det? [Å] jo; [å] jo.
Ringdal

(sagtere).
Mener De, [k]ammerherren er ræd[] for ham?
Faksimile
55
Lundestad
.
Jeg mener, han er varsom, – mener jeg.
(de g[å]r samtalende op[] mod [b]aggrunden og derp[å] ud i [h]aven; p[å]
samme [t]id kommer Selma og Stensg[å]rd frem i den forreste [h]avedør.)
Selma
.
Jo, vil De nu se; der borte over [t]rætoppene skimter
vi b[å]de [k]irket[å]rnet og hele den øverste [d]el af [b]yen.
Stensg[å]rd
.
Ja virkelig; det havde jeg ikke troet.
Selma
.
Synes De ikke [u]dsigten heroppefra er dejlig?
Stensg[å]rd
.
Alting er dejligt her; [h]aven og [u]dsigten og [s]olskinnet
og [m]enneskene! O, du gode Gud, hvor det altsammen er
dejligt! Og her bo[]r De hele [s]ommeren?
Selma
.
Nej, ikke jeg og min [m]and; vi kommer og g[å]r. Vi
har et stort prægtigt [h]us inde i [b]yen, meget prægtigere
end her; ja, De skal nok f[å] se det.
Stensg[å]rd
.
Og Deres [f]amilje boer kanske ogs[å] i [b]yen?
Selma
.
Familje? Hvem skulde den [f]amilje være?
Stensg[å]rd
.
Ja, jeg vidste ikke –
Selma
.
Vi [e]ventyrprinsesser har ingen [f]amilje.
Faksimile
56
Stensg[å]rd
.
Eventyrprinsesser?
Selma
.
Idethøjeste har vi kun s[å]dan en ond [s]tedmoder –
Stensg[å]rd
.
En [h]e[ks], ja! Og De er alts[å] [p]rinsesse?
Selma
.
Over alle de sunkne [s]lotte, hvor det spiller om Thors-
dagsnatten. Doktor Fjeldbo mener, det m[å] være en meget
behagelig [l]ivsstilling; men, – ja, nu skal De høre –
Erik Brat[]sberg

(fra [h]aven.)
N[å], endelig finder man da den lille [f]rue!
Selma
.
Ja, [f]ruen fortæller [h]err Stensg[å]rd sit [l]evnetsløb.
Erik Brat[]sberg
.
Se, se; og hvad [f]igur spiller [æ]gtemanden i [f]ruens
[l]evnetsløb?
Selma
.
Prins, naturligvis. (til[] Stensg[å]rd.) De ved, der kommer
altid en [p]rins og løser [t]rolddommen, og s[å] er alting
godt og vel, og s[å] er der [g]læde og [g]ratulation i [v]erden,
og s[å] er [e]ventyret ude.
Stensg[å]rd
.
[Å]; det var for kort.
Selma
.
Ja kanske, – p[å] en [m] [å]de.
Faksimile
57
Erik Brat[]sberg

(sl[å]r [a]rmen om hende).
Men ud af det [e]ventyr spandt der sig et nyt, og der
blev [p]rinsessen [d]ronning!
Selma
.
P[å] samme Vilk[å]r, som de rigtige [p]rinsesser?
Erik Brat[]sberg
.
Hvilke [v]ilk[å]r?
Selma
.
De m[å] udenlands; bort til[] et fremmed [r]ige.
Erik Brat[]sberg
.
En [c]igar, [h]err Stensg[å]rd?
Stensg[å]rd
.
Tak[]; ikke nu.
(Doktor Fjeldbo og Thora fra [h]aven.)
Selma

(imod dem).
K[]ære Thora, er du der! Du er da vel ikke syg?
Thora
.
Jeg? Nej.
Selma
.
Jo, jo; det er du visst; jeg synes, du konsulerer [d]ok-
toren s[å] ivrigt i de sidste [d]age.
Thora
.
Nej, jeg forsikkrer dig –
Selma
.
Snak[]; lad mig føle! Du brænder. K[]ære [d]oktor,
tror De ikke den [h]ede g[å]r over.
Faksimile
58
Fjeldbo
.
Alting skal have sin [t]id.
Thora
.
Frost er da heller ikke bedre –
Selma
.
Nej, den jævne [m]iddelvarme, – s[å] siger min [m]and
ogs[å].
Kammerherren

(kommer fra [h]aven).
Hele [f]amiljen samlet i fortrolig [k]lynge? Det er just
ikke meget høfligt mod [g] []æsterne.
Thora
.
K[]ære [f]aer, nu skal jeg stra[ks] –
Kammerherren
.
Aha, det er Dem, [d]amerne g[]ør [k] []ur til[], [h]err
Stensg[å]rd! Det skal jeg besørge.
Thora

(sagte til[] Fjeldbo).
Bliv! (hun g[å]er ud i [h]aven.)
Erik Brat[]sberg

(byder Selma [a]rmen).
Har [f]ruen noget imod –?
Selma
.
Kom! (begge ud ti[]højre.)
Kammerherren

(ser efter dem).
At f[å] de to skillt ad, det er nu ikke til[] at tænke p[å].
Faksimile
59
Fjeldbo
.
Det vilde ogs[å] være en syndig [t]anke.
Kammerherren
.
Ja, hvorledes dog Vorherre er [d] [å]rernes [f]ormynder!
(r[å]ber ud.) Thora, Thora, s[å] hav dog et [ø]je med Selma!
Hent et [s]hawl til[] hende; og lad hende ikke løbe s[å]ledes
omkring; hun fork[]øler sig! Ja, vi [m]ennesker er kortsynte,
[d]oktor! Ved De noget [m]iddel mod den [f]ejl?
Fjeldbo
.
Ja; [l]ærepengene. Dem skal man anbringe bag [ø]ret,
s[å] ser man klarere en anden [g]ang.
Kammerherren
.
Ej-ej! Tak[] for det [r] [å]d. Men De, som regner Dem
for hjemme her, De skal s[å]mæn ogs[å] tage Dem lidt af
Deres fremmede.
Fjeldbo
.
Ja, vel; Stensg[å]rd, skal kanske vi to –?
Kammerherren
.
[Å] nej, k[]ære, – derude g[å]r min gamle [v]en, Hejre –
Fjeldbo
.
Ja, han regner sig ogs[å] for hjemme her.
Kammerherren
.
Ha, ha, ha! Han gjør s[å], ja!
Fjeldbo
.
N[å], vi to skal sl[å] os sammen og prøve vort bedste.
(g[å]r ud i [h]aven.)
Faksimile
60
Stensg[å]rd
.
Herr Kammerherren nævnte Daniel Hejre. Jeg m[å]
sige, jeg blev forundret over at se ham her.
Kammerherren
.
Gjorde De det? Herr Hejre og jeg er [s]kolekammerater
og [u]ngdomsvenner. Vi har desuden stødt sammen i s[å]-
mange [l]ivsforholde –
Stensg[å]rd
.
Ja, om de [s]ammenstød gav [h]err Hejre adskilligt til[]-
bedste ig[å]raftes.
Kammerherren
.
Hm!
Stensg[å]rd
.
Havde han ikke været, s[å] skulde jeg visselig ikke
s[å]ledes i min [s]temning kogt over, som jeg gjorde. Men
han har en [m] [å]de at omtale [p]ersoner og [b]egivenheder p[å],
som –; idetheletaget, der sidder en slem [m]und p[å] ham.
Kammerherren
.
Min k[]ære unge [v]en, – [h]err Hejre er min [g] []æst;
det f[å]r De ikke [l]ov at glemme. Fuld [f]rihed i mit [h]us;
men med [f]orbehold: intet uridderligt i [o]mtale af dem,
jeg omg[å]es.
Stensg[å]rd
.
Jeg beer meget om [f]orladelse –!
Kammerherren
.
N[å], n[å], n[å]; De hører til[] den unge [s]lægt, som ikke
regner det s[å] nøje. Hvad [h]err Hejre ang[å]r, s[å] tvivler
Faksimile

61

jeg p[å], at De k[]ender ham til[]bunds. Herr Hejre er ial-
fald en [m]and, hvem jeg skylder overm[å]de meget.
Stensg[å]rd
.
Ja, det p[å]stod han rigtignok; men jeg troede ikke, at –
Kammerherren
.
Jeg skylder ham det bedste af vor [f]amilielykke, [h]err
Stensgaard! Jeg skylder ham min [s]vigerdatter. Ja, det
er virkelig s[å]. Daniel Hejre tog sig af hende i hendes
[b]arndom; hun var et lidet [v]idunder; gav allerede [k]on-
certer ti [å]r gammel; ja, De har da visst hørt hende
nævne? Selma Sjøblom –?
Stensg[å]rd
.
Sjøblom? Ja, ganske visst; hendes [f]ader var svensk.
Kammerherren
.
Musiklærer, ja! han kom hertil[] for en hel [d]el [å]r
siden. En [m]usikers [k] [å]r er, som De ved, i [r]egelen ikke
de bedste; og hans [l]ivsvaner er vel heller ikke altid til[]
[f]romme for –; n[å], [h]err Hejre har stedse været en [t]alent-
jæger; han tog sig af [b]arnet, fik hende sendt til[] Berlin;
og da s[å] [f]aderen var død og Hejres [f]ormuesforfattning
havde forandret sig, kom hun til[]bage til[] Kristiania, hvor
hun naturligvis snart blev op[]tagen i de bedste [k]redse.
Derved, ser De, blev der en [m]ulighed for at hun og min
[s]øn kunde støde sammen.
Stensg[å]rd
.
Ja, p[å] den [v]is har gamle Daniel Hejre rigtignok
været et [r]edskab –
Faksimile
62
Kammerherren
.
S[å]ledes griber det ene ind i det andet her i [l]ivet.
Redskaber, det er vi allesammen; De ogs[å]; det vil da
sige, et nedbrydende –
Stensg[å]rd
.
[Å], [h]err [k]ammerherre, jeg beer Dem; jeg er ganske
skamfuld –
Kammerherren
.
Skamfuld?
Stensg[å]rd
.
Ja, det var i højeste [g]rad upassende –
Kammerherren
.
Mod [f]ormen kunde der m[å]ske være et og andet at
indvende, men [m]eningen var god. Og det vil jeg bede
Dem om: naar De herefter har noget p[å] [h]jerte, s[å] kom
til[] mig; tal [å]bent med mig, ærligt og ligefrem. Ser De,
vi vil jo dog alle det bedste; det er jo min [p]ligt –
Stensg[å]rd
.
Og De tillader, at jeg taler [å]bent med Dem?
Kammerherren
.
Ja, det ved Gud, jeg g[]ør. Tror De ikke, jeg længe
har set, at [l]ivet her p[å] visse [h]old har taget en [r]e[]tning,
som er alt andet end ønskelig? Men hvad skulde jeg
g[]øre? I højsalig [k]ong Carl Johans [t]id levede jeg for
det meste i Stockholm. Nu er jeg gammel; det er desuden
min [n]atur imod at bryde frem med [r]eformer, eller at
blande mig personligt ind i hele dette offentlige [r]øre. De
derimod, [h]err Stensg[å]rd, De har alle [b]etingelser; derfor
vil vi holde sammen.
Faksimile
63
Stensg[å]rd
.
Tak[], [h]err [k]ammerherre! Tak[], [t]ak[]!
(Værksforvalter Ringdal og Daniel Hejre fra [h]aven.)
Ringdal
.
Og jeg siger Dem, det m[å] være en [m]isforst[å]else.
Daniel Hejre
.
Ja s[å]? Det var løjerligt! Jeg skulde misforst[å]
mine egne [ø]re[n]?
Kammerherren
.
Noget nyt, Hejre?
Daniel Hejre
.
Ikke andet, end at Anders Lundestad er ifærd med at
g[å] over til[] S torlipartiet.
Kammerherren
.
[Å]; nu spaser du!
Daniel Hejre
.
Beer om [f]orladelse, højstærede; har det fra hans egen
[m]und. G[å]rdbruger Lundestad agter p[å] [g]rund af svækket
[h]elbredstil[]stand at træde til[]bage i [p]rivatlivet; og s[å]
kan man jo slutte sig til[] [r]esten.
Stensg[å]rd
.
Og det har De fra hans egen [m]und?
Daniel Hejre
.
Ja s[å]mæn; han forkyndte den vigtige [b]egivenhed
midt i en lyttende [k]lynge dernede; he-he!
Kammerherren
.
Men, min gode Ringdal, hvorledes kan dette hænge
sammen?
Faksimile
64
Daniel Hejre
.
[Å], det er da ikke vanskeligt at g[]ætte.
Kammerherren
.
Jo, til[]forladelig. Men dette er jo en stor [s]ag for
[d]istriktet. Kom med, Ringdal; vi m[å] sandelig tale med
[m]anden.
(han og Ringdal g[å]r ned i [h]aven.)
Doktor Fjeldbo

(fra den bageste [h]avedør).
Er [k]ammerherren g[å]et ud?
Daniel Hejre
.
Hys[]; de vise skal holde [r] [å]d! Stor [n]yhed, [d]oktor!
Lundestad frasiger sig [s]torthingshvervet.
Fjeldbo
.
[Å], det er ikke muligt?
Stensg[å]rd
.
Ja, kan du begribe det?
Daniel Hejre
Jo, nu blir her [r]øre og [r]ummel. Det er de unges
[f]orbund, som begynder at virke, [h]err Stensg[å]rd! Ved
De, hvad De skulde kalde den [f]orening? Ja, jeg skal
sige Dem det siden.
Stensg[å]rd
.
Tror De virkelig, det er vort [f]orbund –?
Daniel Hejre
.
Det er der da minsæl ingen [t]vivl om. N[å], s[å] f[å]r
vi alts[å] dog den [g]læde at skikke [h]err [p]roprietariussen
Faksimile

65

afg[å]rde som [s]torthingsmand. [Å], gid han allerede var
afg[å]rde; – jeg skulde s[å]mæn g[]erne skydse ham –;
noksagt; he-he!
(g[å]r ud i [h]aven.)
Stensg[å]rd
.
Men sig mig, Fjeldbo, – hvorledes rimer du alt dette
sammen?
Fjeldbo
.
Der er andre [t]ing, som er vanskeligere at rime sam-
men. Hvorledes kommer du her?
Stensgaard
.
Jeg? Ligesom de øvrige, naturligvis; jeg er indbuden.
Fjeldbo
.
Ja, det blev du ig[å]raftes, hører jeg; – efter din [t]ale –
Stensg[å]rd
.
Nu ja?
Fjeldbo
.
Men at du modtog den [i]ndbydelse –!
Stensg[å]rd
.
Ja, hvad [f]anden skulde jeg g[]øre? Jeg kunde da ikke
fornærme de skikkelige [m]ennesker.
Fjeldbo
.
S[å]? Kunde du ikke det? I din [t]ale kunde du det dog.
Stensg[å]rd
.
Snak[]! I min [t]ale var det [p]rinciper, jeg angreb,
ikke [p]ersoner.
Fjeldbo
.
Og hvorledes forklarer du nu [k]ammerherrens [i]ndbydelse?
Henrik Ibsen: De unges Forbund.
5
Faksimile
66
Stensg[å]rd
.
Ja, k[]ære [v]en, der er jo kun en [m] [å]de at forklare
den p[å].
Fjeldbo
.
Nemlig, at [k]ammerherren er bange for dig?
Stensgaard
.
Han skal, ved Gud, ikke f[å] [g]rund til[] det! Han er
en [h]ædersmand.
Fjeldbo
.
Det er han.
Stensg[å]rd
.
Og ligger der ikke noget rørende i at den gamle [m]and
tager [s]agen p[å] den [m] [å]de? Og hvor [f]røken Brat[]sberg
var dejlig, da hun bragte [b]revet!
Fjeldbo
.
Men sig mig, – [o]p[]trinet fra ig[å]r er da vel ikke
kommet p[å] [t]ale her?
Stensg[å]rd
.
[Å] langtfra; de er altfor dannede [m]ennesker til[] at
røre ved sligt. Men det bider mig i [s]amvittigheden; siden
vil jeg g[]øre en [u]ndskyldning –
Fjeldbo
.
Nej, det m[å] jeg bestemt frar[å]de! Du k[]ender ikke
[k]ammerherren –
Stensg[å]rd
.
Ja-ja; s[å] skal mine [h]andlinger tale for mig.
Fjeldbo
.
Du vil da ikke bryde med Storlifolket?
Faksimile
67
Stensg[å]rd
.
Jeg vil bringe en [u]dsoning til[]veje; jeg har jo min
[f]orening; den er allerede en [m]agt, som du ser.
Fjeldbo
.
Ja, men en [t]ing, mens jeg husker det; – din [k] []ær-
lighed til[] [f]røken Monsen –; jeg r[å]ded dig ig[å]r til[] at
g[]øre [a]lvor af den [s]ag –
Stensg[å]rd
.
Ja, ja, det kan vi altid –
Fjeldbo
.
Nej, hør; jeg har tænkt nøjere over det. Du skal
sl[å] den [p]lan af [t]ankerne.
Stensg[å]rd
.
Ja, det tror jeg du har [r]et[] i. Gifter man sig ind i
en udannet [f]amilje, s[å] gifter man sig p[å] en [m] [å]de med
hele [f]amiljen.
Fjeldbo
.
[Å] ja; b[å]de af den og af andre [g]runde –
Stensg[å]rd
.
Monsen er en udannet [p]erson, det ser jeg nu.
Fjeldbo
.
Ja, han er just ingen beleven [m]and.
Stensg[å]rd
.
Nej, det er sgu' visst! Han g[å]r og taler ilde om
[f]olk, som han ser i sit [h]u[]s; det er uridderligt. P[å]
Storli lugter det af d[å]rlig [t]obak i alle [s]tuer –
5*
Faksimile
68
Fjeldbo
.
Men, k[]ære, – at du ikke har mærket den [t]obakslugt,
før nu –?
Stensg[å]rd
.
Det er [s]ammenligningen, som g[]ør det. Jeg kom p[å]
en falsk [f]od her i [b]yg[]den fra første [f]ærd af. Jeg faldt
i [k]løerne p[å] [p]artig[]ængere, som tuded mig [ø]rerne fulde.
Det skal være forbi! Jeg vil ikke g[å] her og slide mig
op[] som [r]edskab for [e]gennytte eller for [r] [å]hed og [d]umhed.
Fjeldbo
.
Men hvad vil du s[å] bruge din [f]orening til[]?
Stensg[å]rd
.
Foreningen blir uforandret; den er grundlagt p[å] en
s[å] temmelig bred [b]asis; – ja, det vil sige, den er stiftet
til[] at modarbejde slette [i]ndflydelser; – jeg ser først nu,
fra hvilken [k]ant de [i]ndflydelser kommer.
Fjeldbo
.
Men tror du «de unge» vil se det samme?
Stensg[å]rd
.
Det skal de. Jeg tør vel forlange, at slige [k]arle ret-
ter sig efter min bedre [i]ndsigt.
Fjeldbo
.
Men hvis de nu ikke vil?
Stensg[å]rd
.
S[å] kan de g[å] sin egen [g]ang. Jeg behøver dem ikke
længere. Og mener du desuden, at jeg, i halsstarrig [b]lind-
hed, og for et uselt [k]onsekventsmageris [s]kyld, skulde lade
Faksimile

69

min [f]remtid glide ind i et fejl [s]por og aldrig komme til[]
[m] [å]let?
Fjeldbo
.
Hvad mener du med [m] [å]let?
Stensg[å]rd
.
Et [l]iv, som svarer til[] mine [e]vner, og som fylder
alle mine [i]nteresser ud.
Fjeldbo
.
Ingen svævende [t]alem[å]der! Hvad mener du med
[m] [å]let?
Stensgaard
.
N[å], til[] dig kan jeg sagtens sige det. Med [m] [å]let
mener jeg: engang i [t]iden at blive [s]torthingsmand eller
[s]tatsr[å]d, og at blive lykkelig gift i en rig og anset [f]amilje.
Fjeldbo
.
Se, se; og s[å] tænker du, ved [h]jælp af [k]ammerherrens
[f]orbindelser, –?
Stensg[å]rd
.
Ved [h]jælp af mig selv tænker jeg at n[å] det! Det
vil komme og det skal komme; men ganske af sig selv
N[å], det har forresten lange [u]dsigter; – lad det kun!
Indtil[] da vil jeg leve og nyde her i [s]k[]ønhed og [s]olskin –
Fjeldbo
.
Her?
Stensg[å]rd
.
Ja, her! Her er fine [s]æder; her er [y]nde over Ti[]l-
værelsen; her er [g]ulvet lagt ligesom blot til[] at trædes
p[å] af lakerte [s]tøvler; her er [l]ænestolene dybe, og [d]a-
merne sidder smukt i dem; her g[å]r [s]amtalen let[] og
Faksimile

70

elegant, som en [k]asteleg; her plumper ingen [r] [å]hed ind
og g[]ør [s]elskabet stille. [Å], Fjeldbo, – her først føler
jeg hvad [f]ornemhed er. Ja, vi har dog virkelig vor [a]del;
en liden [k]reds; en [a]del i [d]annelse; og den vil jeg til[]-
høre. Føler du ikke selv, at man luttres her? At [r]ig-
dommen her er af et andet [s]lags? N[å]r jeg tænker p[å]
Monsens [r]igdom, s[å] forestiller jeg mig den i [s]kikkelse
af store [b]unker fedtede [p]apirsedler, af ølsmudsede [p]ante-
obligationer; – men her, her er det [m]etal, skinnende
[s]ølv! Og med [m]enneskene er det ligedan. Kammer-
herren, – hvilken prægtig, fin gammel [g]ubbe!
Fjeldbo
.
Det er han.
Stensg[å]rd
.
Og [s]ønnen, – djerv, ligefrem, dygtig!
Fjeldbo
.
Ganske visst.
Stensg[å]rd
.
Og [s]vigerdatteren, du! Hun er en [p]erle; – gode Gud,
hvilken rig og ejendommelig [n]atur –
Fjeldbo
.
Det har Thora – det har [f]røken Brat[]sberg ogs[å].
Stensg[å]rd
.
Ja vel; men se, hun er nu mindre betydelig.
Fjeldbo
.
[Å], du kjender hende ikke. Du ved ikke, hvor hun
er dyb og stille og trofast.
Faksimile
71
Stensg[å]rd
.
Men [s]vigerdatteren da! S[å] ligefrem, næsten hensyns-
løs; og s[å] anerk[]endende, s[å] erobrende –!
Fjeldbo
.
Jeg tro[]r virkelig, du er forelsket i hende.
Stensg[å]rd
.
I en gift [k]one? Er du gal, [m]enneske! Hvad skulde
det føre til[]? Nej, men jeg blir forelsket; det føler jeg
godt. Ja, hun er rigtignok dyb, stille og trofast!
Fjeldbo
.
Hvem?
Stensg[å]rd
.
Frøken Brat[]sberg, naturligvis.
Fjeldbo
.
Hvad for noget? Du tænker da vel aldrig p[å] –?
Stensg[å]rd
.
Jo, det ved Gud, jeg g[]ør!
Fjeldbo
.
Nej, men jeg forsikkrer dig, det g[å]r aldeles ikke an!
Stensg[å]rd
.
Hoho! Viljen er en [v]erdensmagt, du! Vi skal se,
det g[å]r an.
Fjeldbo
.
Men dette er jo den rene sk[]ære [l]et[]sindighed! Ig[å]r
var det [f]røken Monsen –
Stensg[å]rd
.
Ja, se, det var en [o]verilelse; men det frar[å]dede du
mig jo selv –
Faksimile
72
Fjeldbo
.
Jeg frar[å]der dig p[å] det bestemteste at tænke p[å]
nogen af dem.
Stensg[å]rd
.
S[å]? Du agter kanske selv at erklære dig for en af
dem?
Fjeldbo
.
Jeg? Nej, det forsikkrer jeg dig –
Stensg[å]rd
.
Ja, det skulde nu heller ikke have holdt mig til[]bage,
om s[å] var. Vil man st[å] mig ivejen, vil man spærre
[f]remtiden for mig, s[å] k[]ender jeg ingen [h]ensyn.
Fjeldbo
.
Vogt dig, at ikke jeg siger det samme!
Stensg[å]rd
.
Du! Hvad [r]et[] har du til[] at g[]øre dig til[] [f]ormyn-
der og [v]ærge for [k]ammerherre Brat[]bergs [f]amilje?
Fjeldbo
.
Jeg har en [v]ens [r]et[] idetmindste.
Stensg[å]rd
.
Pyt[]; den [s]nak[] fanger du ikke mig med. Du har
[e]gennyttens [r]et[], har du! Det til[]fredsstiller din sm[å]-
lige [f]orfængelighed at g[å] og være [p]ot[] og [p]ande her i
[h]uset; derfor skal jeg holdes borte.
Fjeldbo
.
Ja, det var det bedste, som kunde times dig. Du
st[å]r her p[å] en hul [g]rund.
Faksimile
73
Stensg[å]rd
.
G[]ør jeg virkelig? Tusend [t]ak[]! Den [g]rund skal
jeg vide at bygge [s]tøtter under.
Fjeldbo
.
Prøv; men jeg sp[å]r dig, det ramler forinden.
Stensg[å]rd
.
H[å]-h[å]! Du har [r]ævestreger bag [ø]ret? Godt, at
det kom for [d]agen. Jeg k[]ender dig nu; du er min [u]ven;
den eneste, jeg har her.
Fjeldbo
.
Det er jeg ikke!
Stensg[å]rd
.
Det er Du! Du har altid været det; lige fra [s]kole-
tiden. Se dig omkring her, hvorledes alle anerk[]ender mig,
uagtet jeg er fremmed for dem. Du derimod, du, som
k[]ender mig, du har aldrig anerk[]endt mig. Det er over-
hovedet det usle ved dig, at du aldrig kan anerk[]ende
nogen; du har g[å]et derinde i Kristiania og drevet om i
[t]hevandsselskaber og fyldt [t]il[]værelsen ud med at sige
[s]m[å]vittigheder. Sligt hævner sig, du! Sansen for det,
som er mere værd i [l]ivet, – for det, som der er [l]øftelse
og [f]lugt i, den sløves, og s[å] st[å]r man der og duer til[]
ingenting.
Fjeldbo
.
Duer jeg til[] ingenting!
Stensg[å]rd
.
Har [d]u nogensinde duet til[] at anerk[]ende mig?
Faksimile
74
Fjeldbo
.
Hvad skulde jeg da anerk[]ende?
Stensg[å]rd
.
Min [v]ilje, om ikke andet. Den anerk[]endes af alle de
andre; – af det menige [f]olk ved [f]esten ig[å]r, af [k]am-
merherre Brat[]sberg og hans [f]amilje –
Fjeldbo
.
Af [p]roprietær Monsen og hans ditto, af –; [d]ød og
[p]lage, det er sandt, – herude st[å]r en og venter paa dig –
Stensg[å]rd
.
Hvem er det?
Fjeldbo
.
(g[å]r mod [b]aggrunden).
En, som anerk[]ender dig. ([å]bner [d]øren og kalder.) As-
laksen, kom ind!
Stensg[å]rd
.
Aslaksen?
Aslaksen

(kommer).
N[å], endelig da!
Fjeldbo
.
P[å] [g] []ensyn; jeg skal ikke forstyrre [v]ennerne.
(g[å]r ud i [h]aven.)
Stensg[å]rd
.
Men hvad i Pokkers [n]avn vil De her?
Aslaksen
.
Jeg m[å] nødvendig tale med Dem. De lovte mig ig[å]r
en [b]eret[]ning om [f]oreningens [s]tiftelse og –
Faksimile
75
Stensg[å]rd
.
Den kan ikke komme –; det m[å] vi vente med til[]
en anden [g]ang.
Aslaksen
.
Umuligt, [h]err Stensg[å]rd; [a]visen skal ud imorgen
tidlig –
Stensg[å]rd
.
Sniksnak[]! Det hele m[å] forandres. Sagen er traadt
ind i et nyt [s]tadium; her er kommet andre [m]omenter til[].
Hvad jeg ytrede om [k]ammerherre Brat[]sberg, m[å] aldeles
omredigeres, før det kan bruges.
Aslaksen
.
Nej, det om [k]ammerherren, det er allerede tryk[]t.
Stensgaard
.
N[å], s[å] ud med det ig[]en!
Aslaksen
.
Ud med det?
Stensg[å]rd
.
Ja, jeg vil ikke ha'e det p[å] den [m] [å]de. De ser p[å]
mig? Tror De ikke jeg forst[å]r at styre [f]oreningens [a]n-
liggender, kanske?
Aslaksen
.
Jo, [g]udbevares; men jeg m[å] bare sige Dem –
Stensg[å]rd
.
Ingen [i]ndvendinger, Aslaksen; sligt t[å]ler jeg minsæl
ikke!
Aslaksen
.
Herr [s]agfører Stensg[å]rd, ved De, at den [s]mule tørre
[b]rød, jeg har, den sætter De p[å] [s]pil? Ved De det?
Faksimile
76
Stensg[å]rd
.
Nej, det ved jeg slet[]ikke.
Aslaksen
.
Jo, s[å] er det. I [v]inter, før De kom hertil[], var mit
[b]lad i [o]p[]komst. Jeg redigerte det selv, skal jeg sige
Dem; og jeg redigerte det med [p]rincip.
Stensg[å]rd
.
De?
Aslaksen
.
Ja, jeg! Jeg sagde til[] mig selv: det er det store
[p]ublikum, som skal bære et [b]lad; men det store [p]ubli-
kum er det slette [p]ublikum, – det ligger nu i de lokale
[f]orholde; og det slette [p]ublikum vil have et slet[] [b]lad.
Se, s[å] redigerte jeg [b]ladet –
Stensg[å]rd
.
Slet[]! Ja, det er ubestrideligt.
Aslaksen
.
Ja, og det stod jeg mig p[å]. Men s[å] kom De og
indførte [i]deer i [d]istriktet; og s[å] fik [b]ladet en [f]arve,
og derfor faldt alle Anders Lundestads [v]enner fra; de,
som er til[]bage, de betaler slet[] –
Stensg[å]rd
.
Ja, men [b]ladet blev godt.
Aslaksen
.
Jeg kan ikke leve af et godt [b]lad. Nu skulde her
vækkes [r]øre; her skulde g[]øres [e]nde p[å], som De lovte
ig[å]r; [s]tormændene skulde stilles i [g]abestokken; der skulde
komme slige [t]ing ind, som alle m[å]tte læse, – og s[å]
svigter De –
Faksimile
77
Stensg[å]rd
.
Hoho! De mener, jeg skulde tjene Dem og [s]kandalen?
Nej, mange [t]ak[], min gode [m]and!
Aslaksen
.
Herr [s]agfører Stensg[å]rd, De m[å] ikke drive mig til[]
det yderste, for ellers g[å]r det galt.
Stensg[å]rd
.
Hvad mener De med det?
Aslaksen
.
Jeg mener, at jeg s[å] m[å] g[]øre [b]ladet indbringende
p[å] en anden [v]is. Gud skal vide, jeg g[]ør det ikke med
[l]yst. Før De kom, ernærte jeg mig redeligt med ulykke-
lige [h]ændelser og [s]elvmord og slige uskyldige [t]ing, som
tidt ikke var passeret engang. Men nu har De f[å]et vendt
op[] og ned p[å] det altsammen; nu m[å] her anden [k]ost
til[] –
Stensg[å]rd
.
Ja, det vil jeg bare sige Dem: g[å]r De p[å] egen [h] [å]nd,
g[å]r De et [s]kridt udenfor mine [o]rdre og g[]ør [b]evægelsen
her til[] et [m]iddel for Deres smudsige [e]gennytte, s[å] g[å]r
jeg til[] [b]ogtrykker Alm og stifter et nyt [b]lad. Vi har
[p]enge, vi, ser De! Og s[å] skal [D]eres [a]vislap[] være
ødelagt inden fjorten [d]age.
Aslaksen

(bleg).
Det g[]ør De ikke!
Stensg[å]rd
.
Jo, det g[]ør jeg; og jeg skal være [m]and for at redigere
[b]ladet, s[å] det f[å]r det store [p]ublikum for sig.
Faksimile
78
Aslaksen
.
S[å] g[å]r jeg i denne [s]tund til[] [k]ammerherre Brat[]s-
berg –
Stensg[å]rd
.
De? Hvad vil De der?
Aslaksen
.
Hvad vil De her? Tror De ikke jeg sk[]ønner, hvorfor
[k]ammerherren har bedt Dem? Det er fordi han er ræd[]
for Dem og for hvad De vil g[]øre; og det drager De [n]ytte
af. Men er han ræd[] for hvad De vil g[]øre, s[å] er han
vel ogs[å] ræd[] for hvad jeg vil trykke; og det vil jeg
drage [n]ytte af!
Stensg[å]rd
.
Det skulde De vove? De! Slig en [s]tymper –!
Aslaksen
.
Ja, det skal jeg vise Dem. Skal Deres [s]k[å]ltale ud
af [b]ladet, s[å] skal [k]ammerherren betale mig for at ta'e
den ud.
Stensg[å]rd
.
Vov det; vov det bare! De er drukken, [m]enneske –!
Aslaksen
.
Ikke mere end til[] [m] [å]de. Men jeg blir som en [l]øve,
n[å]r man vil tage den fattige [b]rødbid fra mig. De kan
ikke sætte dem ind i, hvorledes jeg har det hjemme; en
sengeliggende [k]one, et vanført [b]arn –
Stensg[å]rd
.
Pak[] Dem! Vil De søle mig ned i Deres [g]emenhed?
Hvad kommer Deres værkbrud[]ne [k]oner og vanskabte
Faksimile

79

[u]nger mig ved? Vover De at stille Dem ivejen for mig,
underst[å]r De Dem bare at spærre en eneste [u]dsigt, s[å]
skal De komme til[] at ligge p[å] [f]attigkassen før [å]ret
er omme!
Aslaksen
.
Jeg skal vente en [d]ag –
Stensg[å]rd
.
N[å]; De begynder at f[å] [f]ornuftens [b]rug ig[]en.
Aslaksen
.
Jeg skal i et [e]xtranummer underrette [a]bonnenterne
om, at [r]edaktøren, som [f]ølge af en ved [f]estgildet p[å]-
dragen [u]passelighed –
Stensg[å]rd
.
Ja, ja; g[]ør det; senere kan det jo nok hænde, vi
kommer til[]rette med hinanden.
Aslaksen
.
Gid det var s[å] vel. – Herr [o]verrettssagfører Stens-
g[å]rd, – husk p[å]: den [a]vis, den er mit eneste [l]am.
(ud i [b]aggrunden).
Gaardbruger Lundestad

(i den forreste [h]avedør).
N[å], [h]err [s]agfører Stensgaard?
Stensg[å]rd
.
N[å], [h]err [g] [å]rdbruger Lundestad?
Lundestad
.
De g[å]r her s[å] alene? Dersom det var Dem belej-
ligt, vilde jeg nok g[]erne tale lidt med Dem.
Faksimile
80
Stensg[å]rd
.
Med [f]ornøjelse.
Lundestad
.
Først m[å] jeg nu sige Dem det, at dersom De har
hørt, jeg skulde have sagt noget ufordelagtigt om Dem,
s[å] m[å] De ikke tro det.
Stensg[å]rd
.
Om mig? Hvad skulde De have sagt?
Lundestad
.
Ingenting; det forsikkrer jeg Dem. Men her findes
s[å] mange ørkesløse [m]ennesker, som bare g[å]r omkring
og syr [f]olk sammen.
Stensg[å]rd
.
Ja, i det hele taget, – vi to er desværre kommet i
en noget sk[]æv [s]tilling til[] hinanden.
Lundestad
.
Det er en ganske naturlig [s]tilling, [h]err Stensg[å]rd.
Det er det gamles [s]tilling til[] det nye; det g[å]r altid s[å].
Stensg[å]rd
.
[Å], bevares, [h]err Lundestad, De er da ikke s[å] gammel.
Lundestad
.
[Å] jo, [å] jo, jeg blir gammel nu. Jeg har nu siddet
i [t]hinget siden 1839. Nu synes jeg det kunde være p[å]
[t]iden at f[å] [a]fløsning.
Stensg[å]rd
.
Afløsning?
Lundestad
.
Tiderne skifter, ser De. Nye [o]p[]gaver taer [v]æ[ks]t; og
til[] at bære dem frem kræves der nye [k]ræfter.
Faksimile
81
Stensg[å]rd
.
Ærligt og op[]rigtigt, [h]err Lundestad, – vil De alt-
s[å] virkelig vige for Monsen?
Lundestad
.
For Monsen? Nej, for Monsen vil jeg ikke vige.
Stensg[å]rd
.
Men s[å] forst[å]r jeg ikke –?
Lundestad
.
Sæt[] nu, jeg veg for Monsen; tror De s[å], han havde
[u]dsigt til[] at blive valgt?
Stensg[å]rd
.
Ja, det er vanskeligt at sige. Valgmandsvalget skal
jo rigtignok allerede foreg[å] iovermorgen, og [s]temningen
er vis[]tnok endnu ikke til[]strækkelig bearbejdet; men –
Lundestad
.
Jeg tror ikke det vilde lykkes. Mit og [k]ammerherrens
[p]arti vil ikke stemme p[å] ham. Ja, «mit [p]arti», det er
nu s[å]dan en [t]alem[å]de; jeg mener [e]jendomsmændene, de
gamle [s]lægter, som sidder fast p[å] sin [j]ord og hører
hjemme her. De vil ikke k[]endes ved Monsen. Monsen er
en [i]ndflytter; der er ingen, som ved noget s[å]dan rigtig
til[]bunds om Monsen og hans [s]ager. Og s[å] har han nu
m[å]ttet hugge meget ned omkring sig for at vinde [p]lads;
hugget ud b[å]de [s]koge og [f]amiljer, kan en sige.
Stensg[å]rd
.
Ja, men hvis De alts[å] mener, der ingen [u]dsigt er –
Lundestad
.
Hm! Det er [ sjeldne skeldne ] [g]aver, De har f[å]et idethele-
Henrik Ibsen: De unges Forbund.
6
Faksimile

82

taget, [h]err Stensg[å]rd. Vorherre har udrustet Dem rige-
ligt. Men der er en liden [t]ing, som han skulde givet Dem
p[å] [k] []øbet.
Stensg[å]rd
.
Og hvad skulde det være?
Lundestad
.
Sig mig, – hvorfor tænker De aldrig p[å] Dem selv?
Hvorfor har De slet[]ingen [æ]rg[]ærrighed?
Stensg[å]rd
.
Ærgjærrighed? Jeg?
Lundestad
.
Hvorfor g[å]r De her og spilder Deres [k]ræfter p[å]
andre? Kort og godt, – hvorfor vil De ikke selv ind i
[t]hinget?
Stensg[å]rd
.
Jeg? Det er ikke Deres [a]lvor!
Lundestad
.
De har jo skaffet Dem [s]temmerett, hører jeg. Men
nytter De ikke [l]ejligheden nu, s[å] kommer der en anden
ind, og han blir kanske fast i [s]adlen, og da er han ikke
s[å] let[] at fordrive.
Stensg[å]rd
.
Men, for Guds [s]kyld, mener De, hvad De siger, Herr
Lundestad?
Lundestad
.
Det fører jo ikke til[] noget; n[å]r De ikke vil, s[å] –
Stensg[å]rd
.
Vil? Vil? Jeg m[å] op[]rigtig til[]st[å] Dem, jeg er
Faksimile

83

ikke s[å] aldeles blottet for [æ]rg[]ærrighed, som De tror.
Men antager De virkelig, at sligt kan ske?
Lundestad
.
Ske kunde det nok. Jeg skulde g[]øre mit bedste.
Kammerherren vilde visst ogs[å] g[]øre sit; han k[]ender jo
Deres [t]alegaver. De unge har De for Dem og –
Stensg[å]rd
.
Herr Lundestad, De er, ved Gud, min sande [v]en!
Lundestad
.
[Å], det mener De nu ikke s[å] stort med. Var jeg
Deres [v]en, s[å] tog De [b]yrden fra mig; De har unge
[s]kuldre; De kunde bære den s[å] let[].
Stensg[å]rd
.
R[å]d over mig i s[å] [h]enseende; jeg skal ikke svigte.
Lundestad
.
S[å] De er alts[å] ikke uvillig –?
Stensg[å]rd
.
Her er min [h] [å]nd!
Lundestad
.
Tak[]! Tro mig, [h]err Stensg[å]rd, De kommer ikke til[]
at angre p[å] det. Men nu m[å] vi fare varsomt frem.
Valgmænd m[å] vi begge to sørge for at blive, – jeg for
at foresl[å] Dem til[] min [e]fterfølger og examinere Dem
lidt i [f]orsamlingen, og De for at g[]øre [r]ede for Deres
[m]eninger –
Stensg[å]rd
.
[Å], er vi først s[å] vidt, s[å] er vi ovenp[å]. I [v]alg-
mandsforsamlingen er jo De almægtig.
6*
Faksimile
84
Lundestad
.
Der er [m] [å]de med [a]lmægtigheden; – De m[å] natur-
ligvis bruge Deres [t]alegaver; De f[å]r se at bortforklare
det, som kan være mest kantet og stødende –
Stensg[å]rd
.
De mener da vel ikke, at jeg skal bryde med mit
[p]arti?
Lundestad
.
Se nu bare sindigt p[å] [s]agen. Hvad vil det sige, at
her er to [p]artier? Det vil sige, at her p[å] den ene [s]ide
findes endel [m]ænd eller [s]lægter, som er i [b]esiddelse af de
almindelige borgerlige [g]oder, – jeg mener [e]jendom, [u]af-
hængighed, og [a]ndel i [m]agten. Det er det [p]arti, jeg hører
til[]. Og p[å] den anden [s]ide findes her mange yngre [m]ed-
borgere, som g[]erne vil erhverve sig disse [s]amfundsgoder.
Se, det er Deres [p]arti. Men dette [p]arti kommer De jo
ganske naturligt og ligefrem til[] at træde ud af, n[å]r De
nu f[å]r [a]ndel i [m]agten og derhos skaffer Dem en [s]til-
ling her som rigtig fast [e]jendomsmand; – ja, for det er
nødvendigt, [h]err Stensg[å]rd!
Stensg[å]rd
.
Ja, det tror jeg ogs[å] det er. Men [t]iden er knap[];
en s[å]dan [s]tilling erhverves ikke i en [h] [å]ndevending.
Lundestad
.
[Å] nej, den g[]ør nok ikke det; men De kunde vel
kanske ogs[å] hjælpe Dem bare med [u]dsigten –
Stensg[å]rd
.
Udsigten?
Faksimile
85
Lundestad
.
Skulde De have s[å] svært meget imod at tænke p[å]
et godt [g]ifte, [h]err Stensg[å]rd? Her er rige [a]rvinger i
[b]yg[]den. En [m]and, som De, med [f]remtiden for sig, –
en [m]and, som kan g[]øre [r]egning p[å] at komme ind i de
højeste [p]oster, – tro mig, Dem vil ingen vrage, n[å]r
De spiller Deres [k]ort fint.
Stensg[å]rd
.
S[å] hjælp mig med [s]pillet! For Guds [s]kyld –! De
[å]bner [v]idder for mig; store [s]yner! Alt det, jeg har h[å]-
bet og higet efter; at g[å] som en [f]rig[]ører fremst i [f]ol-
ket; alt det fjerne, jeg har drømt om, det rykker mig nu
s[å] levende nær!
Lundestad
.
Ja, vi skal være lysv[å]gne, [h]err Stensg[å]rd! Deres
[æ]rg[]ærrighed er allerede p[å] [b]enene, ser jeg. Det er godt.
[r]esten vil g[å] af sig selv. – N[å], [t]ak[] s[å]længe! Jeg
skal aldrig glemme Dem, at De vilde tage [m]agtens [b]yrde
fra mine gamle [s]kuldre!
(G[]æster og [h]usets [f]olk kommer efterh[å]nden ind fra [h]aven.
To [t]jenestepiger bringer [l]ys og byder [f]orfriskninger om under
det følgende.)
Selma

(g[å]r op[] mod [p]ianoet tilvenstre i [b]aggrunden).
Herr Stensg[å]rd, De m[å] være med; vi skal lege
[p]antelege.
Stensg[å]rd
.
Med [f]ornøjelse; jeg er udmærket op[]lagt!
(g[å]r ligeledes mod [b]aggrunden, træffer [a]ftale med hende, sætter [s]tole
til[]rette, o. s. v.)
Faksimile
86
Erik Brat[]sberg

(dæmpet).
Hvad Pokker er det, [f]aer fortæller, Herr Hejre? Hvad
er det for en [t]ale, [s]agfører Stensg[å]rd skal have holdt
heroppe ig[å]r?
Daniel Hejre
.
He-he; ved man ikke det?
Erik Brat[]sberg
.
Nej; vi [b]yfolk var jo til[] [m]iddag og [b]al inde i [k]lub-
ben. Men [f]aer siger, at [h]err Stensg[å]rd har aldeles brudt
med Storlifolket, at han var s[å] forskrækkelig grov imod
Monsen –
Daniel Hejre
.
Imod Monsen? Nej, der har De visst hørt fejl, højst-
ærede –
Erik Brat[]sberg
.
Ja, der stod rigtignok s[å] mange omkring, s[å] jeg fik
ikke rigtig [r]ede i det; men jeg hørte ganske bestemt at –
Daniel Hejre
.
Noksagt; vent til[] imorgen, da f[å]r De [h]istorien til[]
[f]rokost i Aslaksens [a]vis.
(g[å]r fra ham.)
Kammerherren
.
N[å], min k[]ære Lundestad, holder De endnu fast p[å]
de [g]riller –?
Lundestad
.
Det er ingen [g]riller, [h]err [k]ammerherre; n[å]r en
[m]and st[å]r [f]are for at fortrænges, s[å] bør han vige
frivilligt.
Faksimile
87
Kammerherren
.
Talem[å]der! Hvem tænker vel p[å] at fortrænge Dem?
Lundestad
.
Hm; jeg er en gammel [v]ejrprofet. Her er [o]mslag i
[l]uften. N[å], jeg har alt [s]tedfortræderen. Sagfører Stens-
g[å]rd er villig –
Kammerherren
.
Sagfører Stensg[å]rd?
Lundestad
.
Ja, var ikke det [m]eningen? Jeg tog det for et [v]ink,
da [k]ammerherren sagde, at den [m]and m[å]tte en støtte, og
at en skulde slutte sig til[] ham.
Kammerherren
.
Ja, jeg mente i hans [o]p[]træden mod alt dette for-
dærvelige [s]vindlervæsen, som drives p[å] Storli.
Lundestad
.
Men hvorledes kunde [k]ammerherren være s[å] sikker
p[å], at Stensg[å]rd vilde bryde med de [f]olk?
Kammerherren
.
K[]ære, det viste sig jo ig[å]raftes.
Lundestad
.
Ig[å]raftes?
Kammerherren
.
Ja, da han talte om Monsens fordærvelige [i]ndflydelse
i [s]ognet.
Lundestad

(med [å]ben [m]und).
Om Monsens –?
Faksimile
88
Kammerherren
.
Ja visst; p[å] [b]ordet –
Lundestad
.
Oppe p[å] [b]ordet, ja?
Kammerherren
.
Han var forskrækkelig grov; kaldte ham en [p]engesæk[],
og en [b]asilisk, eller en [l]indorm, eller noget lignende.
Ha, ha, det var virkelig morsomt at høre p[å].
Lundestad
.
Var det morsomt at høre p[å]?
Kammerherren
.
Ja, jeg nægter ikke, Lundestad, at jeg under de [f]olk,
hvad de f[å]r af den [s]lags. Men nu m[å] vi støtte ham;
thi efter et sligt blodigt [a]ngreb –
Lundestad
.
Som det ig[å]r, ja?
Kammerherren
.
Ja, vel.
Lundestad
.
Det p[å] [b]ordet?
Kammerherren
.
Ja, det p[å] Bordet.
Lundestad
.
Om Monsen?
Kammerherren
.
Ja, om Monsen og hans [s]læng. Nu vil de naturligvis
søge at hævne sig; og det kan man da ikke fortænke dem i –
Faksimile
89
Lundestad

(afgjort).
Sagfører Stensg[å]rd m[å] støttes, – det er klart!
Thora
.
Kjære [f]aer, du skal være med i [l]egen.
Kammerherren
.
[Å] [s]nak[], [b]arn –
Thora
.
Jo visst; kom; Selma vil det endelig.
Kammerherren
.
Ja, ja, s[å] f[å]r jeg vel føje mig. (dæmpet idet de g[å]r.)
Det er dog sørgeligt med Lundestad; han begynder virke-
lig at blive sløv; tænk, han har sletikke forst[å]et, hvad
Stensg[å]rd –
Thora
.
O, kom, kom; nu skal vi lege!
(hun drager ham med ind i [k]redsen, hvor [l]egen er i fuld [g]ang mellem
de unge.)
Erik Brat[]sberg

(r[å]ber fra sin [p]lads).
Herr Hejre, De er udnævnt til[] [p]antdommer!
Daniel Hejre
.
He-he; det er saamæn min første [u]dnævnelse i [v]erden.
Stensg[å]rd

(ligeledes i [k]redsen).
P[å] Grund af Deres [b]ek[]endtskab med [j]ustitsen, [h]err
Hejre!
Daniel Hejre
.
[Å], mine elskelige unge [v]enner, det skulde være mig
en [f]ryd at dømme jer allesammen –; noksagt!
Faksimile
90
Stensg[å]rd

(smutter hen til[] Lundestad, som st[å]r i [f]orgrunden til[]venstre).
De talte med [k]ammerherren. Hvad var det om? Var
det noget om mig?
Lundestad
.
Desværre; det var om dette her ig[å]raftes –
Stensg[å]rd

(vrider p[å] sig).
Død og [p]lage!
Lundestad
.
Han syntes, De havde været forskrækkelig grov, sa'e han.
Stensg[å]rd
.
Ja, tror De ikke det piner mig –
Lundestad
.
De kunde nu bøde p[å] det.
Erik Brat[]sberg

(raaber ned).
Herr Stensg[å]rd, [r]aden er til[] Dem!
Stensg[å]rd
.
Jeg kommer! (hurtigt, til[] Lundestad.) Hvorledes bøde
p[å] det?
Lundestad
.
Finder De [l]ejlighed, s[å] g[]ør [k]ammerherren en [u]nd-
skyldning.
Stensgaard
.
Det skal jeg, ved Gud, g[]øre!
Selma
.
Skynd Dem; skynd Dem!
Faksimile
91
Stensg[å]rd
.
Jeg kommer, [f]rue! Her er jeg!
(Legen fortsættes under [l]atter og [l]ystighed. Nogle ældre [h]errer spiller
[k]ort til[]højre. Lundestad sætter sig til[]venstre; Daniel Hejre nær ved.)
Daniel Hejre
.
Den [h]valp siger, jeg har havt med [j]ustitsen at gjøre!
Lundestad
.
Han er noget uvorren i sin [m]und, det kan ikke nægtes.
Daniel Hejre
.
Derfor g[å]r ogs[å] hele [f]amiljen og log[]rer for ham.
He-he; det er ynkeligt at se, hvor rædde de er.
Lundestad
.
Nej, der ser De galt, [h]err Hejre; [k]ammerherren er
ikke ræd[].
Daniel Hejre
.
Ikke det? Tror De jeg er blind, højstærede?
Lundestad
.
Nej, men –; ja, De kan da vel tie? Godt; jeg skal
sige Dem, hvorledes det hænger sammen. Kammerherren
tror, det var Monsen, det gjaldt ig[å]r.
Daniel Hejre
.
Monsen? [Å], [v]isvas!
Lundestad
.
Minsæl, [h]err Hejre! Ringdal eller [f]røkenen har vel
bildt ham det ind –
Daniel Hejre
.
Og s[å] g[å]r han hen og beer ham til[] stor [m]iddag!
Faksimile

92

Nej, det er, Gud døde mig, udmærket! Nej; ved De hvad,
det kan jeg ikke tie med.
Lundestad
.
Hys[], hys[]! Husk, hvad De lovte mig. [k]ammerherren
er jo Deres gamle [s]kolekammerat; og om han end har
faret lidt h[å]rdt frem imod Dem –
Daniel Hejre
.
He-he; jeg skal betale ham det med [r]enter –
Lundestad
.
Vogt Dem vel; [k]ammerherren er mægtig. Leg ikke
med [l]øver.
Daniel Hejre
.
Brat[]sberg en [l]øve? Pyt[]; han er dum, [f]aer; det er
jeg ikke. [Å], hvilke dejlige [c]hikaner, hvilke [s]pydigheder,
hvilke [s]tik[]piller jeg skal lave ud af dette her, n[å]r jeg
engang f[å]r vor store [p]roces i [g]ang!
Selma

(r[å]ber fra [k]redsen).
Herr [d]ommer, hvad skal den g[]øre, som ejer dette
[p]ant?
Erik Brat[]sberg

(ubemærket, til[] Daniel Hejre).
Det er Stensg[å]rds! Find p[å] noget morsomt.
Daniel Hejre
.
Det [p]ant? He-he, lad mig se; han kunde jo per
[e]xempel, – noksagt. Han skal holde en [t]ale!
Selma
.
Det er [h]err Stensg[å]rds [p]ant.
Faksimile
93
Erik Brat[]sberg
.
Herr Stensg[å]rd skal holde en [t]ale!
Stensg[å]rd
.
[Å] nej; lad mig slippe; jeg kom slemt nok fra det
ig[å]r.
Kammerherren
.
Fortrinligt, [h]err Stensg[å]rd; jeg forst[å]r mig ogs[å]
lidt p[å] [v]eltalenhed.
Lundestad

(til[] Daniel Hejre).
Gudsdød; bare han nu ikke forplumrer sig.
Daniel Hejre
.
Forplumrer sig? He-he. De er fin, De! Et velsignet
[i]ndfald! (halvhøjt til[] Stensg[å]rd.) Kom De galt fra det ig[å]r,
s[å] kan De jo sl[å] Dem selv p[å] [m]unden idag.
Stensg[å]rd
.
(f[å]r en pludselig [i]dé).
Lundestad, her er [l]ejligheden!
Lundestad

(undvigende).
Spil Deres [k]ort fint.
(søger sin [h]at[] og lister sig efterh[å]nden mod [d]øren.)
Stensg[å]rd
.
Ja, jeg skal holde en [t]ale!
De unge [d]amer
.
Bravo! Bravo!
Stensg[å]rd
.
Tag Deres [g]lasse, mine [d]amer og [h]errer! Nu holder
Faksimile

94

jeg en [t]ale, der begynder i et [e]ventyr; thi jeg føler [e]ven-
tyrets [s]trøm af [l]ivsmod lufte ig[]ennem mig i denne [k]reds.
Erik Brattsberg

(til[] [d]amerne).
Hør; hør!
(Kammerherren tager sit [g]las fra [s]pillebordet til[]højre og bliver st[å]ende
der. Ringdal, [d]oktor Fjeldbo og et [p]ar andre [h]errer
kommer ind fra [h]aven.)
Stensg[å]rd
.
Det var i [v] [å]rdagene. Da kom der en ung [g] []øg
flyvende ind i [l]ien. G[]øgen er en [l]ykkefugl; og der var
stort [f]uglegilde nedenunder ham p[å] den flade [m]ark, og
baade vildt og tamt [k]ræ flokkedes der. Ud fra [h]ønse-
gaardene tripped de; op[] fra [g] [å]sedammene kom de vag-
gende; ned fra Storlien strøg en tung [t]iur i lav, braskende
[f]lugt, tog [f]æste og bruste med [f]jærene og kradsed med
[v]ingerne og gjorde sig endnu bredere, end han var; og
alt imellem galte han: krak, krak, krak, hvilket vil sige
s[å] meget som: jeg er [k]a[ks]en fra Storlien, jeg!
Kammerherren
.
Fortræffeligt! Hør!
Stensg[å]rd
.
Og s[å] var der en gammel [h]akkespæt[]. Langsefter
[t]ræstammerne vimsed han rakt op[] og ned, bored med
sit spidse [n]æb[], gramsed [o]rme i sig, og alt det, som
sætter [g]alde, og til[]højre og til[]venstre hørte man: prik,
prik, prik; – det var [h]akkespætten –
Erik Brat[]sberg
.
Nej, om [f]orladelse, var ikke det en [s]tork eller en –?
Faksimile
95
Daniel Hejre
.
Noksagt!
Stensg[å]rd
.
Det var den gamle [h]akkespæt[]. Men s[å] kom der [l]iv
i [l]aget; thi de fandt en at kagle ondt om; og s[å] stimled
de sammen og kagled i [k]or, s[å] længe, til[] den unge [g] []øg
begyndte at kagle med –
Fjeldbo

(ubemærket).
For Guds [s]kyld, [m]enneske, ti stille!
Stensg[å]rd
.
Men den, det gjaldt, det var en [ø]rn, som sad i ensom
[r]o p[å] et brat[] [f]jeld. Om ham vare de alle enige. «Han
er en [s]kræmsel for [b]yg[]den» sa'e en hæs [r]avn. Men
[ø]rnen skar ned i skr[å] [f]lugt, greb [g] []øgen, og bar ham
op[] i [h]øjden. – Det var et [h]jerterov! Og der oppe fra,
der s[å] [l]ykkefuglen vidt og dejligt ud over det lave; der
var [s]til[]hed og [s]olskin; der lærte han at dømme [s]værmen
fra [h]ønseg[å]rdene og fra de uryddede [l]ier –
Fjeldbo

(højt).
Punktum; [p]unktum! Musik!
Kammerherren
.
Hys[]; forstyr[] ham ikke.
Stensg[å]rd
.
Herr [k]ammerherre Brattsberg, – her ender jeg mit
[e]ventyr, og træder frem for Dem i de manges [n]ærværelse
og beder [D]em om [t]il[]givelse for ig[å]r.
Faksimile
96
Kammerherren

(et halvt [s]kridt til[]bage).
Mig –?
Stensg[å]rd
.
Tak[] for den [m] [å]de, hvorp[å] De har hævnet Dem over
mine ubesindige [y]ttringer. I mig har De fra nu af en
rustet [s]tridsmand. Og dermed, mine [d]amer og [h]errer, en
[s]k[å]l for [ø]rnen p[å] [f]jeldtinden; en [s]k[å]l for [h]err
[k]ammerherre Brat[]sberg!
Kammerherren

(famler efter [b]ordet).
Tak[], [h]err [o]verret[]ssagfører!
G[]æsterne

(de fleste i pinlig [f]orlegenhed).
Herr [k]ammerherre! Herr [k]ammerherre Brat[]sberg!
Kammerherren
.
Mine [d]amer! Mine [h]errer! (sagte.) Thora!
Thora
.
Faer!
Kammerherren
.
Ah, [d]oktor, [d]oktor, hvad har De gjort!
Stensg[å]rd

(med [g]lasset i [h] [å]nden str[å]lende fornøjet).
Og nu p[å] [p]lads ig[]en! Hej, Fjeldbo, kom med, – i
de unges [f]orbund! Her har vi [l]egen g[å]ende!
Daniel Hejre

(i [f]orgrunden til[]venstre).
Ja minsæl har vi [l]egen g[å]ende!
(Lundestad forsvinder i [b]agdøren.)
(Teppet falder.)

Faksimile
TREDJE AKT.

(Elegant [f]orværelse med [i]ndgang i [b]aggrunden. Til[]venstre [d]ør til[]
[k]ammerherrens [k]ontor; længere til[]bage [d]ør til[] [d]agligstuen. Ti[]lhøjre
en [d]ør til[] [v]ærksforvalterens [k]ontorer; foran samme et [v]indu.)
(Thora sidder grædende p[å] [s]ofaen til[]venstre. Kammerherren g[å]r
heftigt op[] og ned.)
Kammerherren
.
Ja, nu har vi [e]fterspillet. Gr[å]d og [j]ammer –
Thora
.
O, Gud give vi aldrig havde set det [m]enneske!
Kammerherren
.
Hvilket [m]enneske?
Thora
.
Den afskyelige [s]agfører Stensg[å]rd, naturligvis.
Kammerherren
.
Du skulde heller sige: gid vi aldrig havde set den af-
skyelige [d]oktor!
Thora
.
Fjeldbo?
Henrik Ibsen: De unges Forbund.
7
Faksimile
98
Kammerherren
.
Ja, Fjeldbo; Fjeldbo, ja! Var det ikke ham, som løj
mig fuld –?
Thora
.
Nej, k[]ære velsignede [f]aer, det var mig.
Kammerherren
.
Dig? Begge to alts[å]! I [l]edtog sammen; bag min
[r]yg[]! Det er dejligt!
Thora
.
O, [f]aer, dersom du vidste –
Kammerherren
.
[Å], jeg ved nok; mere end nok; meget mere!
(Doktor Fjeldbo kommer fra [b]aggrunden.)
Fjeldbo
.
Godmorgen, [h]err [k]ammerherre! Godmorgen, [f]røken!
Kammerherren

(vedbliver at g[å] op[] og ned).
N[å], er De der, – De, [u]lykkesfugl –
Fjeldbo
.
Ja, det var en højst ubehagelig [b]egivenhed.
Kammerherren

(ser ud af [v]induet).
Finder De dog det?
Fjeldbo
.
Jeg tror, De m[å] have bemærket, hvorledes jeg hele
[t]iden holdt [ø]je med Stensg[å]rd. Ulykkeligvis, da jeg
hørte der skulde leges [p]antelege, tænkte jeg der ingen
[f]are var –
Faksimile
99
Kammerherren

(stamper i [g]ulvet).
Stilles i [g]abestokken af slig en [v]indmager! Og hvad
har ikke mine [g] []æster m[å]ttet tro om mig? At jeg var
usel nok ti[]l at ville k[]øbe denne [p]erson, denne – denne –,
som Lundestad kalder ham!
Fjeldbo
.
Ja, men –
Thora

(ubemærket af [f]aderen).
Tal ikke!
Kammerherren

(efter et kort [o]p[]hold, vender sig mod Fjeldbo).
Sig mig op[]rigtigt, [d]oktor, – er jeg virkelig dummere,
end de fleste andre [m]ennesker?
Fjeldbo
.
Hvor kan De spørge s[å], [h]err [k]ammerherre?
Kammerherren
.
Men hvorledes kunde det da g[å] til[], at jeg rimeligvis
var den eneste, som ikke forstod, at den forbistrede [t]ale var
myntet p[å] mig?
Fjeldbo
.
Skal jeg sige Dem det?
Kammerherren
.
Ja visst skal De s[å].
Fjeldbo
.
Det er, fordi De selv ser Deres [s]tilling her i [b]yg[]den
med andre [ø]jne, end [b]efolkningen forresten.
7*
Faksimile
100
Kammerherren
.
Jeg ser min [s]tilling, som min salig [f]aer s[å] sin [s]til-
ling her. Min salig [f]aer vilde man aldrig vovet at
byde sligt.
Fjeldbo
.
Deres salig [f]aer døde ogs[å] omkring [å]ret 1830.
Kammerherren
.
[Å] ja; her er kommet mangt og meget i [o]p[]løsning
siden den [t]id. Men [s]kylden er forresten min egen. Jeg
har blandet mig formeget med de [g]odtfolk. Derfor m[å]
jeg nu finde mig i at stilles sammen med [g] [å]rdbruger
Lundestad!
Fjeldbo
.
Ja, rent ud sagt, det ser jeg ingen [f]orklejnelse i.
Kammerherren
.
[Å], De forst[å]r mig meget godt. Jeg pukker naturlig-
vis ikke p[å] noget [s]lags [f]ornemhed, eller p[å] [t]itler eller
sligt. Men hvad jeg holder i [æ]re, og hvad jeg forlanger
at andre skal holde i [æ]re, det er den g[]ennem alle [s]lægter
nedarvede [r]etskaffenhed i vor [f]amilje. Det er det, jeg
mener, at n[å]r man, som Lundestad, griber ind i det offent-
lige [l]iv, s[å] kan man ikke bevare sin [k]arakter og sin
[v]andel s[å] aldeles plet[]fri. Derfor f[å]r Lundestad ogs[å]
finde sig i, at man søler ham til[]. Men man skal lade mig
være i [r]o; jeg st[å]r udenfor [p]artierne.
Fjeldbo
.
Ikke s[å] ganske, [h]err [k]ammerherre. De glæded Dem
ialfald, s[å]længe De troede, at [a]ngrebet gjaldt Monsen.
Faksimile
101
Kammerherren
.
Nævn ikke det [m]enneske! Det er ham, som har slappet
den moralske [s]ans her i [e]gnen. Desværre har han da og-
s[å] gjort min [h]err [s]øn svimmel i [h]odet.
Thora
.
Erik?
Fjeldbo
.
Deres [s]øn?
Kammerherren
.
Ja; hvad skulde han ind i de [h]andelsforret[]ninger?
Det fører jo dog ikke til[] noget.
Fjeldbo
.
Men, k[]ære [h]err [k]ammerherre, han m[å] jo dog leve
og –
Kammerherren
.
[Å], med [s]parsomhed kunde han s[å]mæn godt leve af
sin [m]ødrenearv.
Fjeldbo
.
Ja, kanske han kunde leve af den; men hvad skulde
han leve for?
Kammerherren
.
For? N[å], behøvte han absolut noget at leve for, s[å]
er han jo juridisk [k]andidat; han kunde jo leve for sin
[v]idenskab.
Fjeldbo
.
Nej, det kunde han ikke; thi det er hans [n]atur imod.
Han kunde heller ikke tænke p[å] at komme i [e]mbede for
Faksimile

102

det første; [b]estyrelsen af Deres [e]jendomme har De forbe-
holdt Dem selv; Deres [s]øn har ingen [b]ørn at op[]drage.
Og n[å]r han s[å] under slige [o]mstændigheder ser fristende
[e]xempler for sig, – ser [f]olk, som fra ingenting er ifærd
med at skabe en halv [m]illion –
Kammerherren
.
En halv [m]illion? [Å], ved De hvad, lad os nu blive
ved de hundrede [t]usend. Men hverken den halve [m]illion
eller de hundrede [t]usend skrabes sammen med s[å] aldeles
rene [h]ænder; – jeg mener ikke ligeoverfor [v]erden; [g]ud-
bevares; [l]ovene kan man jo nok holde sig efterrettelig;
men ligeoverfor ens egen [b]evidsthed. Sligt noget kan jo
naturligvis ikke min [s]øn bekvemme sig til[]. De kan der-
for være ganske rolig: [g]rosserer Brat[]sbergs [v]irksomhed
kaster s[å]mæn ingen halv [m]illion af sig.
(Selma, i [s]padserdragt, kommer fra [b]aggrunden.)
Selma
.
Godmorgen! Er ikke min [m]and her?
Kammerherren
.
Godmorgen, [b]arn! Søger du efter din [m]and?
Selma
.
Ja, han sagde, han skulde herud. Proprietær Monsen
kom til[] ham tidligt imorges, og s[å] –
Kammerherren
.
Monsen? Kommer Monsen til[] jer?
Selma
.
Engang imellem; det er mest i [f]orret[]ninger. Men,
k[]ære Thora, hvad er det? Har du grædt?
Faksimile
103
Thora
.
[Å], det er ingenting.
Selma
.
Jo, det er! Hjemme var Erik forstemt, og her –; jeg
ser det p[å] jer allesammen; der er noget ivejen. Hvad
er det?
Kammerherren
.
N[å], n[å]; det er ialfald ikke noget for dig. Du er for
fin til[] at bære [b]yrder, min lille Selma. G[å] nu [i] to ind
i [d]agligstuen s[å]længe. Har Erik sagt, at han kommer,
s[å] kommer han vel ogs[å].
Selma
.
Lad os g[å]; – og vogt mig endelig for [t]ræk[] luften!
(sl[å]r [a]rmene om hende.) O, jeg kunde knuse dig, søde Thora!
(begge [d]amerne g[å]r ind til[]venstre.)
Kammerherren
.
De er alts[å] kommet op[] i det med hinanden, de to
[s]pekulanter. De burde g[å] i [k]ompagni sammen. Monsen
& Brat[]sberg, – det vilde klinge smukt! (det banker i [b]ag-
grunden.)
Kom ind!
(Sagfører Stensg[å]rd træder ind af [d]øren.)
Kammerherren
.
(viger et [s]kridt til[]bage).
Hvad for noget!
Stensg[å]rd
.
Ja, her har De mig ig[]en, [h]err [k]ammerherre!
Kammerherren
.
Jeg ser det.
Faksimile
104
Fjeldbo
.
Men er du gal, [m]enneske?
Stensg[å]rd
.
De trak Dem tidligt til[]bage ig[å]raftes. Da Fjeldbo
havde op[]lyst mig om [s]ammenhængen, var De allerede –
Kammerherren
.
Jeg beder Dem, – enhver [f]orklaring vil være over-
flødig –
Stensg[å]rd
.
Ganske visst; De m[å] heller ikke tro, det er derfor
jeg kommer.
Kammerherren
.
Ikke det, nu?
Stensgaard
.
Jeg ved, jeg har æresk[]ændt Dem.
Kammerherren
.
Det ved jeg ogs[å]; og forinden jeg laer Dem jage p[å]
[p]orten, vilde De kanske sige mig, hvorfor De kommer her.
Stensg[å]rd
.
Fordi jeg elsker Deres [d]atter, [h]err [k]ammerherre!
Fjeldbo
.
Hvad –!
Kammerherren
.
Hvad siger han, [d]oktor?
Stensg[å]rd
.
Ja, De kan ikke sætte Dem ind i det, [h]err [k]ammer-
herre. De er en gammel [m]and; De har ikke noget at
k[]æmpe for –
Faksimile
105
Kammerherren
.
Og De underst[å]r Dem –!
Stensg[å]rd
.
Jeg kommer for at bede om Deres [d]atters [h] [å]nd, [h]err
[k]ammerherre.
Kammerherren
.
De –, De –? Vil De ikke tage [p]lads?
Stensg[å]rd
.
Tak[]; jeg st[å]r.
Kammerherren
.
Hvad siger De til[] dette her, [d]oktor?
Stensg[å]rd
.
[Å], Fjeldbo siger alt godt; han er min [v]en; den eneste
virkelige [v]en, jeg har.
Fjeldbo
.
Nej, nej, [m]enneske; aldrig i [e]vighed, dersom du –
Kammerherren
.
Var det derfor [h]err [v]ærkslægen fik ham indført i
vort [h]us?
Stensg[å]rd
.
De k[]ender mig kun af min [o]p[]træden iforg[å]rs og
ig[å]r. Og det er ikke nok. Jeg er heller ikke idag den
samme, som før. Samværet med Dem og Deres er faldet
som en [v] [å]rregn over mig. I en eneste [n]at[] er der sl[å]et
[s]pirer ud! De m[å] ikke støde mig til[]bage i det uhyggelige
ig[]en. Jeg har aldrig siddet inde med det dejlige i [l]ivet,
før nu; det har været som [f]ugle p[å] [t]aget for mig –
Faksimile
106
Kammerherren
.
Men min [d]atter –?
Stensg[å]rd
.
[Å], hende skal jeg vinde.
Kammerherren
.
S[å]? Hm!
Stensg[å]rd
.
Ja, fordi jeg vil det. Husk p[å], hvad De fortalte mig
ig[å]r. De var ogsaa misfornøjet med Deres [s]øns [g]ifter-
m[å]l; – se, det har vendt sig til[] det gode. De skal
skrive [l]ærepengene bag [ø]ret, som Fjeldbo sagde –
Kammerherren
.
N[å], det var s[å]dan ment?
Fjeldbo
.
P[å] ingen [m] [å]de! K[]ære [h]err [k]ammerherre, lad mig
f[å] tale alene med ham –
Stensg[å]rd
.
Sniksnak[]; jeg har ikke noget at tale med dig om.
Hør nu, [h]err [k]ammerherre! Vær nu snild og fornuftig.
En [f]amilje, som Deres, trænger til[] nye [f]orbindelser, ellers
fordummes [s]lægten –
Kammerherren
.
Nej, nu blier det for galt!
Stensg[å]rd
.
Hys, hys; ikke hidsig! Lad alle disse k[]edelige for-
nemme [g]riller fare; – for [f]anden, det er jo dog ikke andet
end [n]arrestreger igrunden. De skal se, hvor glad De vil
Faksimile

107

blive i mig, n[å]r De bare lærer mig at k[]ende. Jo; jo;
De skal blive glad i mig, – b[å]de De og Deres [d]atter!
Hende skal jeg tvinge –
Kammerherren
.
Hvad tror De, [h]err [d]oktor?
Fjeldbo
.
Jeg tror, det er [g]alskab!
Stensg[å]rd
.
Ja, for dig vilde det være [g]alskab; men jeg, ser du,
jeg har en [g] []erning at g[]øre her p[å] Guds dejlige [j]ord; –
jeg laer mig ikke skræmme af [v]røvl og [f]ordomme!
Kammerherren
.
Herr [s]agfører; der er [d]øren.
Stensg[å]rd
.
De viser mig –?
Kammerherren
.
Døren.
Stensg[å]rd
.
G[]ør det ikke!
Kammerherren
.
Ud med Dem! De er en [l]ykkejæger og en – en; er
det dog ikke forbandet! De er –
Stensg[å]rd
.
Hvad er jeg?
Kammerherren
.
De er det andet; det, som ligger mig p[å] [t]ungen, er
De!
Faksimile
108
Stensg[å]rd
.
Stænger De min [l]ivsvej, s[å] vogt Dem!
Kammerherren
.
Hvorfor?
Stensg[å]rd
.
Jo, for s[å] vil jeg forfølge Dem, skrive imod Dem i
[b]ladene, bagtale Dem, undergrave Deres [æ]re, om jeg kan
komme til[]. De skal skrige under [s]vøbeslagene. De skal
tro at skimte [å]nder i [s]kyen, som sl[å]r ned imod Dem.
De skal krøge Dem sammen i [s]kræk, holde Deres [a]rme
krumt over [h]odet for at bøde af, – krybe, lede efter [l]y
for mig –
Kammerherren
.
Kryb selv i [l]y – i [d] [å]rekisten; der hører De hjemme!
Stensg[å]rd
.
Haha; det er et [g]odtk[]øbsr[å]d; men De sk[]ønner ikke
bedre, [h]err Brat[]sberg! Jeg vil sige Dem det; Vorherres
[v]rede er i mig. Det er hans [v]ilje, De st[å]r imod. Han
har tænkt det lyseste med mig. Skyg[] ikke! – N[å], jeg
ser nok, at jeg kommer ingen [v]ej med Dem idag; men det
g[]ør ingenting. Jeg forlanger ikke andet end at De skal
tale til[] Deres [d]atter. Forbered hende; giv hende dog
[l]ejlighed til[] at vælge! Tænk Dem om, og se Dem om-
kring her. Hvor kan De vente at finde en [s]vigersøn
mellem disse [d]osmere og [l]andevejstravere? Fjeldbo siger,
hun er dyb, stille og trofast. Ja, nu ved De altsammen.
Farvel, [h]err [k]ammerherre; – De kan f[å] mig som De
vil, til[] [v]en eller [u]ven. Farvel!
(ud i [b]aggrunden.)
Faksimile
109
Kammerherren
.
S[å] vidt er det alts[å] kommet! Sligt vover man at
byde mig i mit eget [h]us!
Fjeldbo
.
Stensg[å]rd vover det; ingen anden.
Kammerherren
.
Han idag; andre imorgen.
Fjeldbo
.
Lad dem komme; jeg skal tage [s]tødet af; jeg skal g[å]
g[]ennem [i]ld og [v]and for Dem –!
Kammerherren
.
Ja, De, som er [s]kyld i det hele! – Hm; den Stens-
g[å]rd, det er dog den mest uforskammede [s]lyngel, jeg har
k[]endt! Og dog, alligevel, – hvad Pokker er det? Han har
noget ved sig, som jeg synes om.
Fjeldbo
.
Der er [m]uligheder i ham –
Kammerherren
.
Der er [å]benhjertighed i ham, [h]err [v]ærkslæge! Han
g[å]r ikke og spiller bag ens [r]yg[], som s[å]mange andre;
han – han –!
Fjeldbo
.
Det er ikke værd at strides om. Blot fast, [h]err [k]am-
merherre; nej, og atter nej til[] Stensg[å]rd –
Kammerherren
.
[Å], behold Deres [r] [å]d for Dem selv! De kan stole
p[å], at hverken han eller nogen anden –
Faksimile
110
Værksforvalter Ringdal

(fra [d]øren til[]højre).
Med [t]illadelse, [h]err Kammerherre; et [o]rd – (hvisker.)
Kammerherren
.
Hvad for noget? Inde hos Dem?
Ringdal
.
Han kom ind [b]agdøren og beer indstændigt at f[å]
Dem i [t]ale.
Kammerherren
.
Hm. – [Å], [d]oktor, g[å] et [ø]jeblik ind til[] [d]amerne;
der er en, som –; men sig ingenting til[] Selma om [h]err
Stensg[å]rd og hans [b]esøg. Hun skal holdes udenfor alt
dette [v]æsen. Hvad min [d]atter ang[å]r, skulde det ogs[å]
være mig k[]ært, om De kunde holde ren [m]und; men – –.
[Å], jeg gider ikke –! N[å], vær s[å] god at g[å] ind.
(Fjeldbo g[å]r ind i [d]agligstuen. Ringdal er imidlertid g[å]et ind i sit
[k]ontor ig[]en. En kort [s]tund efter kommer [p]roprietær Monsen
ud derfra.)
Monsen

(i [d]øren).
Jeg beer [h]err [k]ammerherren s[å] meget om [f]orladelse –
Kammerherren
.
N[å], kom ind; kom ind!
Monsen
.
Jeg h[å]ber da, det st[å]r vel til[] med [f]amiljen?
Kammerherren
.
Tak[]. Er det noget, De ønsker?
Faksimile
111
Monsen
.
Kan ikke sige det. Jeg er, Gud ske [l]ov, den [m]and,
som omtrent har alt det, han kan ønske sig.
Kammerherren
.
Se, se; det er s[å]mæn meget sagt.
Monsen
.
Men jeg har ogs[å] arbejdet, [h]err [k]ammerherre. Ja,
jeg ved, De har ikke noget godt [ø]je til[] min [v]irksomhed.
Kammerherren
.
Det har visst heller ingen [i]ndflydelse p[å] Deres [v]irk-
somhed, hvad [ø]je jeg har til[] den.
Monsen
.
Ja, hvem ved? Jeg tænker ialfald nu s[å] sm[å]t p[å] at
trække mig ud af [f]orrettningerne.
Kammerherren
.
G[]ør De virkelig det?
Monsen
.
Jeg har havt [l]ykken med mig, skal jeg sige Dem.
Jeg er nu kommen s[å] langt, som jeg bryder mig om at
komme; og derfor mener jeg det kunde være p[å] [t]iden lidt
efter lidt at vik[]le af og –
Kammerherren
.
N[å], det gratulerer jeg b[å]de Dem og mange andre til[].
Monsen
.
Og hvis jeg s[å] med det samme kunde vise [k]ammer-
herren en [t]jeneste –
Kammerherren
.
Mig?
Faksimile
112
Monsen
.
Da Langerudskogene for fem [å]r siden kom til[] [a]uk-
tion, s[å] gjorde De [b]ud –
Kammerherren
.
Ja, men efter [a]uktionen gjorde De [o]verbud og fik
[t]il[]slaget.
Monsen
.
De kan nu f[å] dem med [s]agbrug og alle [h]erligheder –
Kammerherren
.
Efter den syndige [u]dhug[]st, som der er drevet –?
Monsen
.
[Å], de har betydelig [v]ærdi endnu; og med Deres
[d]riftsm[å]de vil de om nogle [å]r –
Kammerherren
.
Takker; jeg kan desværre ikke indlade mig p[å] den
[s]ag.
Monsen
.
Men her var meget at tjene, [h]err [k]ammerherre. Og
hvad mig ang[å]r –; jeg skal sige Dem, jeg har en stor
[s]pekulation fore; der st[å]r meget p[å] [s]pil; jeg mener, der
er meget at vinde; en hundrede [t]usend eller s[å].
Kammerherren
.
Hundrede [t]usend? Det er i [s]andhed ingen ringe [s]um.
Monsen
.
Hahaha! Ret[] vakkert at tage med og lægge til[] det
øvrige. Men skal en sl[å] s[å] store [s]lag, s[å] trænger en
til[] [h]jælpetropper, som det heder. Kontanter er her ikke
mange af; de [n]avne, som duer noget, er svært brugte –
Faksimile
113
Kammerherren
.
Ja, det har visse [f]olk sørget for.
Monsen
.
Den ene [h] [å]nd vasker den anden. N[å], [h]err [k]am-
merherre, slutter vi s[å] ikke en [h]andel? De kan f[å] [s]kogene
for [s]pot[]pris –
Kammerherren
.
Jeg vil ikke have dem for nogen [p]ris, [h]err Monsen.
Monsen
.
Men et godt [t]il[]bud er dog et andet værd. Herr
[k]ammerherre, vil De hjælpe mig?
Kammerherren
.
Hvad mener De?
Monsen
.
Jeg stiller naturligvis [s]ikkerhed. Jeg har jo [e]jen-
domme nok. Her skal De se. Disse [p]apirer –; m[å] jeg
f[å] [l]ov til[] at sætte Dem ind i min [s]tatus?
Kammerherren

(viser [p]apirerne til[]bage).
Er det [p]engehjælp, som De –?
Monsen
.
Ikke rede [p]enge; langtfra. Men [k]ammerherrens
[s]tøtte –. Mod [v]ederlag naturligvis; – og mod [s]ikker-
hed, og –
Kammerherren
.
Og med en slig [a]nmodning kommer De til[] mig?
Monsen
.
Ja, netop[] til[] Dem. Jeg ved, De har s[å] mangen [g]ang
glemt Deres [n]ag, n[å]r det rigtig har knebet for en.
Henrik Ibsen: De unges Forbund.
8
Faksimile
114
Kammerherren
.
N[å], jeg m[å] p[å] en viss [m] [å]de takke Dem for Deres
gode [m]ening, – især i en [t]id, som denne; men alligevel –
Monsen
.
Herr [k]ammerherre, vil De ikke sige mig, hvad det er,
De har imod mig?
Kammerherren
.
[Å], hvad kan det nytte?
Monsen
.
Det kan nytte til[] at rette p[å] [f]orholdet. Jeg ved
ikke jeg har lagt to [p]inde i [k]ors for Dem.
Kammerherren
.
Ikke det? Da skal jeg dog nævne Dem et [t]il[]fælde,
hvor De har st[å]et mig ivejen. Jeg stiftede [v]ærkets [l] [å]ne-
kasse til[] [g]avn for mine undergivne og andre. Men s[å]
begyndte De at drive [b]ankforret[]ninger; Folk g[å]r til[] Dem
med sine [s]pareskillinger –
Monsen
.
Begribeligt, [h]err [k]ammerherre; thi jeg gier en højere
[i]ndl[å]nsrente.
Kammerherren
.
Ja, men De taer ogs[å] en højere [u]dl[å]nsrente.
Monsen
.
Men s[å] g[]ør jeg ikke s[å] mange [v]anskeligheder med
[k]aution og sligt.
Kammerherren
.
Desværre; derfor ser man ogs[å], at her sluttes [h]andler
p[å] ti– tyve tusend [s]pecies, uden at hverken [k] []øber eller
Faksimile

115

[s]ælger ejer to danske [s]killing. Se, dette, [h]err Monsen[,]
det har jeg imod Dem. Og desuden noget, som ligger
nærmere endda. Tror De, det var med min gode [v]ilje, at
min [s]øn kastede sig ind i alle disse vilde [f]oretagender?
Monsen
.
Men det kan da ikke jeg for!
Kammerherren
.
Det var Deres [e]xempel, der smittede ham, ligesom de
andre. Hvorfor blev De ikke ved Deres [l]æst?
Monsen
.
Tømmerfløder, ligesom min [f]ader?
Kammerherren
.
Det var kanske en [s]kam at st[å] i min [t]jeneste?
Deres [f]ader ernærte sig redeligt og var agtet i sin [s]tand.
Monsen
.
Ja, indtil[] han havde arbeidet sig helseløs og til[]slut
gik i [f]ossen med [t]ømmerfl[å]den. Kjender De noget til[]
[l]ivet i den [s]tand, [h]err [k]ammerherre? Har De en eneste
[g]ang prøvet, hvad de [f]olk m[å] døje, som slider for Dem
inde i [s]kogtrakterne og nedover langs [e]lvedragene, mens
De sidder i Deres lune [s]tue og taer [f]rugterne? Kan De
fortænke et sligt [m]enneske i, at han vil arbejde sig
ivejret? Jeg havde nu f[å]et lidt bedre [l]ærdom, end min
[f]ader; havde vel kanske lidt bedre [e]vner ogs[å] –
Kammerherren
.
Lad g[å]. Men ved hvilke [m]idler er De kommen ivejret?
De begyndte med [b]rændevinshandel. S[å] k[]øbte De usikkre
[g] []ældsfordringer; inddrev dem ubønhørligt; – s[å] gik De
8*
Faksimile

116

videre og videre. Hvor mange har De ikke ruineret for at
komme frem!
Monsen
.
Det er [h]andelens [g]ang; det g[å]r op[] for en og ned
for en anden.
Kammerherren
.
Men [m] [å]den og [m]idlerne? Her er agtværdige [f]amiljer,
som tynger p[å] [f]attigkassen for Deres [s]kyld.
Monsen
.
Daniel Hejre er heller ikke langt fra [f]attigkassen.
Kammerherren
.
Jeg forst[å]r Dem. Men min [f]ærd kan jeg forsvare
for Gud og [m]ennesker! Da [l]andet, efter [a]dskillelsen fra
Danmark, var i [n]ød, hjalp min salig [f]ader over [e]vne.
Derved kom en [d]el af vore [e]jendomme til[] [f]amiljen Hejre.
Hvad førte det til[]? Der sad levende [v]æsner p[å] disse
[e]jendomme; og de led under Daniel Hejres ukloge [s]tyrelse.
Han hug[] [s]kogene ud til[] [s]kade, ja, jeg kan g[]erne sige,
til[] [u]lykke for [d]istriktet. Var det ikke min ligefremme
[p]ligt at hindre s[å]dant, n[å]r jeg kunde? Og jeg kunde det;
jeg havde [l]oven for mig; jeg var i min gode [r]et[], da jeg
tog mine [e]jendomme ig[]en p[å] [o]del.
Monsen
.
Jeg har heller ikke forg[å]et mig mod [l]oven.
Kammerherren
.
Men mod Deres egen [b]evidsthed, mod Deres [s]amvittighed,
som De dog forh[å]bentlig har noget af. Og hvorledes har
De ikke nedbrudt al god [o]rden her? Hvorledes har De ikke
Faksimile

117

svækket den [a]gtelse, som [r]igdommen skulde give? Man
spørger ikke længere om hvorledes en [f]ormue er erhvervet,
eller hvorlænge den har været i en [f]amiljes [b]esiddelse;
man spørger blot: hvormeget er den eller den værd? Og
derefter dømmes han. Under alt dette lider ogs[å] jeg; vi
to er blevet som et [s]lags [k]ammerater; man nævner os
sammen, fordi vi er de to største [e]jendomsbesiddere her.
Det t[å]ler jeg ikke! Jeg vil sige Dem engang for alle: det
er derfor jeg har imod Dem.
Monsen
.
Det skal f[å] en [e]nde, [h]err [k]ammerherre; jeg skal
slutte min [v]irksomhed, vige for Dem p[å] alle [k]anter; men
jeg beer Dem, jeg bønfalder Dem, bare hjælp mig!
Kammerherren
.
Jeg g[]ør det ikke.
Monsen
.
Jeg er villig til[] at betale, hvad det s[å] skal være –
Kammerherren
.
Betale! Og det vover De at –
Monsen
.
Om ikke for min [s]kyld, s[å] for Deres [s]øns!
Kammerherren
.
Min [s]øns?
Monsen
.
Ja, han er med i det; jeg tænker, der kan komme en
tyve tusend [d]aler p[å] hans [p]art.
Kammerherren
.
Som han vinder?
Faksimile
118
Monsen
.
Ja!
Kammerherren
.
Men, du gode Gud, hvem taber s[å] de [p]enge?
Monsen
.
Hvorledes –?
Kammerherren
.
N[å]r min [s]øn vinder dem, s[å] m[å] der jo være en,
der taber dem!
Monsen
.
En fordelagtig [h]andel; jeg har ikke Lov at sige mere.
Men jeg trænger til[] et agtet [n]avn; blot Deres [n]avns
[u]nderskrift –
Kammerherren
.
Underskrift! P[å] [d]okumenter –?
Monsen
.
Bare for 10–15,000 [d]aler.
Kammerherren
.
Og De har et eneste [ø]jeblik kunnet tro, at –? Mit
[n]avn! I slig en [a]ffære! Mit [n]avn? Som [k]autionist
alts[å]?
Monsen
.
Kun for en [f]orms [s]kyld –
Kammerherren
.
Svindleri! Mit [n]avn! Ikke for nogen [p]ris. Jeg har
aldrig skrevet mit [n]avn under fremmede [p]apirer.
Faksimile
119
Monsen
.
Aldrig? Det er nu [o]verdrivelse, [h]err [k]ammerherre!
Kammerherren
.
Bogstaveligt; som jeg siger Dem.
Monsen
.
Nej; det er ikke bogstaveligt. Det har jeg selv set.
Kammerherren
.
Hvad har De set?
Monsen
.
Kammerherrens [n]avn, – p[å] en [v]e[ks]el idetmindste.
Kammerherren
.
Usandt, siger jeg Dem! De har aldrig set det!
Monsen
.
Jeg har! Under en [v]e[ks]el p[å] 2,000 [d]aler. Tænk Dem
dog om!
Kammerherren
.
Hverken p[å] to [t]usend eller p[å] ti tusend! P[å] min
[æ]re og mit højeste [o]rd, aldrig!
Monsen
.
S[å] er det falskt.
Kammerherren
.
Falskt?
Monsen
.
Ja, falskt; efterskrevet; – thi jeg har set det.
Kammerherren
Falskt? Falskt! Hvor har De set det? Hos hvem?
Faksimile
120
Monsen
.
Det siger jeg ikke.
Kammerherren
.
Haha; vi skal nok f[å] det for en [d]ag!
Monsen
.
Hør mig –!
Kammerherren
.
Ti! S[å] vidt har man bragt det! Falsk! Blandet mig
ind i [s]mudsighederne! Ja, s[å] er det intet [u]nder, at jeg
stilles sammen med de andre. Men nu skal jeg spille med
dem!
Monsen
.
Herr [k]ammerherre, – for Deres egen og manges
[s]kyld –
Kammerherren
.
Bliv mig fra [l]ivet! G[å] Deres [v]ej! Det er Dem, som
er [o]p[]havsmanden –! Jo, det er! Ve den, fra hvem [f]or-
argelsen kommer. Det er et syndigt [l]evnet, som føres i
Deres [h]us. Og hvad er det for [o]mgang, De søger? Per-
soner inde fra Kristiania og andetsteds, som kun g[å]r ud
p[å] at æde og drikke godt, og som ikke regner det s[å]
nøje med i hvis [s]elskab det sker. Ti! Jeg har selv set
Deres noble [j]uleg[]æster fare langs [l]andevejen, som en [f]lok
hylende [u]lve. Og der er det, som værre er. De har havt
[s]kandaler med Deres egne [t]jenestepiger. Deres [k]one gik
fra [f]orstanden over Deres [u]dskejelser og Deres r[å] [b]e-
handling.
Monsen
.
Nej; det g[å]r for vidt! De skal komme til[] at angre
de [o]rd!
Faksimile
121
Kammerherren
.
[Å], Pokker i [v]old med Deres [t]rusler. Hvad vil De
kunne g[]øre mig? Mig? De har spurgt, hvad jeg havde
imod Dem. De har nu f[å]t [b]esked. Nu ved De, hvorfor
jeg har holdt Dem ude fra det gode [s]elskab.
Monsen
.
Ja, men nu skal jeg drage det gode [s]elskab ned –
Kammerherren
.
Den [v]ej der!
Monsen
.
Jeg ved [v]ejen, [h]err [k]ammerherre!
(ud i [b]aggrunden.)
Kammerherren

(g[å]r hen, [å]bner [d]øren til[]højre og r[å]ber).
Ringdal; Ringdal; – kom ind!
Ringdal
.
Herr [k]ammerherre?
Kammerherren
.
(kalder ind i [d]agligstuen).
Herr [d]oktor; [å], vær s[å] god –! Nu, Ringdal, nu
g[å]r mine [s]p[å]domme i [o]p[]fyldelse.
Fjeldbo
.
Hvad er til[] [t]jeneste, [h]err [k]ammerherre?
Ringdal
.
Har [k]ammerherren sp[å]et?
Kammerherren
.
Hvad siger De nu, [d]oktor? De har altid ment, at jeg
Faksimile

122

overdrev, n[å]r jeg paastod, at Monsen fordærvede [b]efolk-
ningen her.
Fjeldbo
.
Nu ja; og hvad s[å]?
Kammerherren
.
Man g[]ør vakkre [f]remskridt, kan jeg fortælle Dem.
Hvad synes De? Her er falske [p]apirer i [o]mløb.
Ringdal
.
Falske [p]apirer?
Kammerherren
.
Falske [p]apirer, ja! Og med hvis [n]avn, tror De? Med
mit!
Fjeldbo
.
Men for Guds [s]kyld, hvem har gjort det?
Kammerherren
.
Hvor kan jeg vide? Kjender jeg alle [k] []eltringer? Men
de skal for en [d]ag. – Doktor, g[]ør mig en [t]jeneste. Pa-
pirerne m[å] være anbragte enten i [s]parebanken eller i
[v]ærkets [l] [å]nekasse. K[]ør op[] til[] Lundestad; han er den
af [b]ankbestyrerne, som har bedst [r]ede p[å] alting. F[å] at
vide om der er noget sligt [p]apir –
Fjeldbo
.
Stra[ks]; stra[ks]!
Ringdal
.
Lundestad er her p[å] [v]ærket idag; han har [m]øde i
[s]kolekommissionen.
Kammerherren
.
S[å]meget destobedre. Søg ham; f[å] ham med herop[].
Faksimile
123
Fjeldbo
.
Uop[]holdelig; det skal snart være besørget.
(ud i [b]aggrunden.)
Kammerherren
.
Og De, Ringdal, m[å] forhøre Dem i [l] [å]nekassen. S[å]-
snart vi har [r]ede p[å] [s]agen, s[å] [a]nmeldelse til[] [f]ogden.
Ingen [b]armhjertighed med de [b]edragere!
Ringdal
.
Godt, [h]err [k]ammerherre. Gud bevares vel; sligt no-
get havde jeg da ikke troet.
(g[å]r ind til[] [h]øjre.)
(Kammerherren g[å]r et [p]ar [g]ange op[] og ned ad [g]ulvet, derp[å] vil han
g[å] ind i sit [k]ontor. I det samme kommer Erik Brat[]sberg fra
[b]aggrunden.)
Erik Brat[]sberg
.
K[]ære [f]aer –!
Kammerherren
.
N[å], er du der?
Erik Brat[]sberg
.
Jeg m[å] nødvendigt tale med dig.
Kammerherren
.
Hm; jeg er sandelig lidet op[]lagt til[] at tale med
nogen. Hvad vil du?
Erik Brat[]sberg
.
Du ved, [f]aer, at jeg aldrig før har blandet dig ind i
mine [f]orret[]ninger.
Kammerherren
.
Nej, det skulde jeg ogs[å] meget havt mig frabedt.
Faksimile
124
Erik Brat[]sberg
.
Men idag er jeg nødt til[] –
Kammerherren
.
Hvad er du nødt til[]?
Erik Brat[]sberg
.
Faer, du m[å] hjælpe mig!
Kammerherren
.
Penge! Ja, du kan lide p[å], at –!
Erik Brat[]sberg
.
Blot for en eneste [g]ang! Jeg sværger dig til[], at jeg
aldrig oftere –; jeg skal sige dig, jeg st[å]r i visse For-
bindelser med Monsen p[å] Storli –
Kammerherren
.
Det ved jeg. I har jo en smuk [s]pekulation fore.
Erik Brat[]sberg
.
En [s]pekulation? Vi? Nej. Hvem har sagt det?
Kammerherren
.
Det har Monsen selv.
Erik Brat[]sberg
.
Har Monsen været her?
Kammerherren
.
Ja, nu fornylig; og jeg har vist ham [d]øren.
Erik Brat[]sberg
.
Faer, hvis du ikke hjælper mig, s[å] er jeg ødelagt.
Kammerherren
.
Du?
Faksimile
125
Erik Brat[]sberg
.
Ja; Monsen har forstrak[]t mig med [p]enge. De er faldet
mig forfærdelig dyre; og nu er de desuden forfaldne –
Kammerherren
.
Der har vi det! Hvad har jeg sagt –?
Erik Brat[]sberg
.
Ja, ja; det er for sent at tale om –
Kammerherren
.
Ødelagt! Efter to [å]rs [f]orløb! Ja, hvor kunde du
vente dig andet? Hvad vilde du iblandt disse [t]asken-
spillere, som g[å]r her og blænder [f]olks [s]yn med [f]ormuer,
der aldrig har været til[]? Det var jo dog ikke [s]elskab for
dig; – mellem de Karle m[å] man fare med [k]neb, ellers
kommer man til[]kort; det ser du nu.
Erik Brat[]sberg
.
Faer, vil du frelse mig eller ikke?
Kammerherren
.
Nej; for sidste [g]ang, nej; jeg vil ikke.
Erik Brat[]sberg
.
Min [æ]re st[å]r p[å] [s]pil –
Kammerherren
.
[Å], bare ingen højttravende [t]alem[å]der! Det er slet[]-
ingen [æ]ressag at være heldig [f]orret[]ningsmand her; tvert-
imod, havde jeg nær sagt. G[å] hjem og g[]ør [r]ede for dig;
giv enhver sit, og lad det f[å] en [e]nde jo før jo heller.
Erik Brat[]sberg
.
O, du ved ikke –!
Faksimile
126
(Selma og Thora kommer fra [d]agligstuen.)
Selma
.
Er det Erik, som taler? – Gud, hvad er der p[å]færde?
Kammerherren
.
Ingenting. Ind med [j]er ig[]en.
Selma
.
Nej, jeg g[å]r ikke. Jeg vil vide det. Erik, hvad er
det dog?
Erik Brat[]sberg
.
Det er det, at jeg er ødelagt.
Thora
.
Ødelagt!
Kammerherren
.
Se s[å]!
Selma
.
Hvad er ødelagt?
Erik Brat[]sberg
.
Alting.
Selma
.
Mener du dine [p]enge?
Erik Brat[]sberg
.
Penge, [h]us, [a]rv, – alting!
Selma
.
Ja, det er alting for dig.
Erik Brat[]sberg
.
Selma, kom lad os g[å]. Nu er du det eneste, jeg har
ig[]en. Vi f[å]r bære [u]lykken sammen.
Selma
.
Ulykken? Bære den sammen? (med et [s]krig.) Er jeg
nu god nok!
Faksimile
127
Kammerherren
.
I Guds [n]avn –!
Erik Brat[]sberg
.
Hvad mener du?
Thora
.
O, men s[å] fat[] dig!
Selma
.
Nej! Jeg vil ikke! Jeg kan ikke tie og hyk[]le og
lyve længer! Nu skal [i] vide det. Ingenting vil jeg bære!
Erik Brat[]sberg
.
Selma!
Kammerherren
.
Barn, hvad siger du?
Selma
.
O, hvorledes I har mishandlet mig! Sk[]ændigt, alle-
sammen! Altid skulde jeg tage; aldrig fik jeg give. Jeg
har været den fattige iblandt jer. Aldrig kom I og kræved
noget [o]ffer af mig; intet har jeg været god nok til[] at
bære. Jeg hader jer! Jeg afskyr jer!
Erik Brat[]sberg
.
Hvad er dog dette?
Kammerherren
.
Hun er syg; hun er fra sig selv!
Selma
.
Hvorledes har jeg ikke tørstet efter en [d]r[å]be af eders
[s]orger! Men bad jeg, s[å] havde I ikke andet end en fin
[s]pøg at vise mig bort med. I klædte mig p[å] som en
[d]ukke; I legte med mig, som man leger med et [b]arn. O,
Faksimile

128

jeg havde dog en [j]ubel til[] at bære det tunge; jeg havde [a]lvor
og [l]ængsel mod alt det, som stormer og løfter og højner. Nu
er jeg god nok; nu, da Erik intet andet har. Men jeg vil
ikke være den, man griber til[] sidst. Nu vil jeg intet have
af dine [s]orger. Jeg vil fra dig! Før skal jeg spille og
synge p[å] [g]aden –! Lad mig være; lad mig være!
(Hun iler ud i [b]aggrunden.)
Kammerherren
.
Thora; var der [m]ening i alt dette, eller –?
Thora
.
O ja; nu ser jeg det først; der var [m]ening i det.
(ud i [b]aggrunden.)
Erik Brat[]sberg
.
Nej! Alt andet; men ikke hende! Selma!
(bort ig[]ennem [b]aggrundsdøren.)
Ringdal

(kommer fra [h]øjre).
Herr [k]ammerherre –
Kammerherren
.
Hvad vil De?
Ringdal
.
Jeg kommer fra [l] [å]nekassen –
Kammerherren
.
Fra [l] [å]nekassen? N[å] ja, [v]e[ks]elen –
Ringdal
.
Alt er i [o]rden; der har aldrig været nogen [v]e[ks]el med
Deres [n]avn p[å].
Faksimile
129
(Doktor Fjeldbo og [g] [å]rdbruger Lundestad kommer fra
[b]aggrunden.)
Fjeldbo
Blind [a]llarm, [h]err [k]ammerherre!
Kammerherren
.
Ja s[å]? Ikke i [s]parebanken heller?
Lundestad
.
Slet[]ikke. I alle de [å]r, jeg har styret [b]anken, har
jeg ikke set Deres [n]avn engang; – ja, det vil da natur-
ligvis sige: undtagen p[å] Deres [s]øns [v]e[ks]el.
Kammerherren
.
Min [s]øns [v]e[ks]el?
Lundestad
.
Ja, p[å] den [v]e[ks]el, tidligt iv[å]res, som De accepterte
for ham.
Kammerherren
.
Min [s]øn? Min [s]øn! Hvad underst[å]r De Dem –!
Lundestad
.
Men, Gudbevares, tænk Dem dog om; Deres [s]øns [v]e[ks]el
p[å] 2000 [d]aler –
Kammerherren

(famler efter en [s]tol).
O, du forbarmende –!
Fjeldbo
.
I Jesu [n]avn!
Ringdal
.
Det er da ikke muligt –!
Henrik Ibsen: De unges Forbund.
9
Faksimile
130
Kammerherren

(er sunken ned i [s]tolen).
Rolig; rolig! Min [s]øns [v]e[ks]el? Accepteret af mig?
P[å] 2000 [d]aler?
Fjeldbo

(til[] Lundestad).
Og den [v]e[ks]el, den er i [s]parebanken?
Lundestad
.
Ikke nu længer; i forrige [u]ge blev den indfriet af
Monsen –
Kammerherren
.
Af Monsen!
Ringdal
.
Monsen er kanske endnu p[å] [v]ærket; jeg vil stra[ks] –
Kammerherren
.
Bliv her!
Daniel Hejre

(kommer fra [b]aggrunden).
Godmorgen, mine [h]errer! Godmorgen, højstærede; ær-
bødigst [t]ak[] for den behagelige [a]ften ig[å]r. Nu skal De
høre [h]istorier –
Ringdal
.
Undskyld; vi har travlt –
Daniel Hejre
.
Der er andre, som ogs[å] har travlt; [p]roprietariussen
p[å] Storli, for [e] [ks]empel –
Kammerherren
.
Monsen?
Faksimile
131
Daniel Hejre
.
He-he; det er en udmærket [h]istorie! Valgkabalerne er
i fuld [g]ang. Ved du, hvad man har isinde? Man vil be-
stikke dig, højstærede!
Lundestad
.
Bestikke, siger De?
Kammerherren
.
Man dømmer fra [æ]blet til[] [s]tammen.
Daniel Hejre
.
Ja, det er, Gud døde mig, det groveste, jeg har hørt.
Jeg kommer ind til[] [m]adam Rundholmen for at f[å] mig en
bitter [s]naps. Der sidder [p]roprietær Monsen og [s]agfører
Stensg[å]rd og drikker [p]ortvi[]n; noget [s]kidt; tvi for [f]an-
den, jeg vilde ikke tage det i min [m]und; n[å] ja, de bød
mig da heller ikke noget, det var [s]ynd at sige. Men s[å]
siger Monsen, hvad vædder De, siger han, at [k]ammerherre
Brat[]sberg skal slutte sig til[] vort [p]arti ved [v]algmands-
valget imorgen? S[å], siger jeg, hvorledes skulde det g[å]
til[]? [Å], siger han, ved [h]jælp af denne [v]e[ks]el –
Fjeldbo
og
Ringdal
.
Ve[ks]el?
Lundestad
.
Ved [v]algmandsvalget?
Kammerherren
.
N[å]! Og hvad s[å]?
Daniel Hejre
.
Ja, jeg ved ikke mere. Det var en [v]e[ks]el, hørte jeg, –
p[å] 2000 [d]aler. S[å] højt taxerer man fornemme [f]olk.
[Å], det er skammeligt, er det!
9*
Faksimile
132
Kammerherren
.
En [v]e[ks]el p[å] 2000 [d]aler?
Ringdal
.
Og den har Monsen?
Daniel Hejre
.
Nej, han overdrog den til[] [s]agfører Stensg[å]rd.
Lundestad
.
Ja s[å].
Fjeldbo
.
Til[] Stensg[å]rd?
Kammerherren
.
Er du viss p[å] det?
Daniel Hejre
.
Ja Gu' er jeg viss p[å] det. De kan bruge den, som
De bedst ved og vil, sa'e han. Men jeg begriber ikke –
Lundestad
.
Hør her, [h]err Hejre; – og De ogs[å], Ringdal –
(alle tre taler dæmpet sammen mod [b]aggrunden.)
Fjeldbo
.
Herr [k]ammerherre!
Kammerherren
.
Ja.
Fjeldbo
.
Deres [s]øns [v]e[ks]el er naturligvis ægte –
Kammerherren
.
Man skulde jo tro det.
Fjeldbo
.
Naturligvis. Men hvis nu den falske [v]e[ks]el kommer
for [d]agen –?
Faksimile
133
Kammerherren
.
Jeg vil ingen [a]nmeldelse g[]øre hos [f]ogden.
Fjeldbo
.
Selvfølgelig; – men De m[å] g[]øre mere.
Kammerherren

(rejser sig).
Jeg kan ikke g[]øre mere.
Fjeldbo
.
Jo, jo, for Guds [s]kyld; De b[å]de kan og m[å]. De
m[å] frelse den ulykkelige –
Kammerherren
.
Og p[å] hvilken [m] [å]de?
Fjeldbo
.
Simpelt hen; vedk[]end Dem [u]nderskriften.
Kammerherren
.
De mener, [h]err [v]ærkslæge, at man i vor [f]amilje kan
beg[å] noget af hvert?
Fjeldbo
.
Jeg mener det bedste, [h]err [k]ammerherre.
Kammerherren
.
Og De har et eneste [ø]jeblik kunnet tro mig istand
til[] en [l]øgn? Til[] at spille under [d]ække med [f]alsknere?
Fjeldbo
.
Og ved De, hvad det ellers drager efter sig?
Kammerherren
.
Det bli[]r en [s]ag mellem [f]orbryderen og [s]traffeloven.
(han g[å]r ind til[] [v]enstre.)
(Teppet falder.)

Faksimile
FJERDE AKT.

(En [g] []æstestue hos [m]adam Rundholmen. Indgangsdør i [b]aggrunden;
mindre [d]øre p[å] begge [s]ider. Til[]højre et [v]indu; foran samme et [b]ord
med [s]krivesager; et andet [b]ord, noget tilbage, midt i [s]tuen.)
Madam Rundholmen

(højrøstet indenfor til[]venstre).
Ja, det gier jeg en god [d]ag! Du kan sige, de er kom-
met her for at stemme og ikke for at drikke. Vil de ikke
vente, kan de g[]øre hvad de vil.
Sagfører Stensg[å]rd

(kommer fra [b]aggrunden)
Godmorgen! Hm; hm! Madam Rundholmen! (g[å]r til
[d]øren til[]venstre og banker p[å].)
Godmorgen, [m]adam Rund-
holmen!
Madam Rundholmen

(indenfor).
Uf, hvem er det?
Stensg[å]rd
.
Det er mig, – Stensg[å]rd. M[å] jeg komme ind?
Faksimile
135
Madam Rundholmen
.
Nej Gud m[å] De ikke, nej! Jeg har ikke f[å]et [k]læ-
derne p[å].
Stensg[å]rd
.
Hvad for noget? Er De s[å] sent oppe idag?
Madam Rundholmen
.
[Å], jeg har s[å]mæn været oppe, før [f]anden fik [s]ko
p[å]; men en m[å] da se ud som et [m]enneske, ved jeg.
(med et [k]astetørklæde over [h]ovedet, kiger ud.) N[å], hvad er det
s[å]? Nej, De m[å] rigtig ikke se p[å] mig, [h]err Stens-
g[å]rd. – Uf, der er nogen ig[]en!
(Smækker [d]øren i.)
Bogtrykker Aslaksen

(med en [p]akke [a]viser, fra [b]aggrunden).
Godmorgen, [h]err Stensg[å]rd!
Stensg[å]rd
.
Naa, st[å]r det der?
Aslaksen
.
Ja, det st[å]r der. Se her: «Ejdsvoldsdagens [h]øjtide-
ligholdelse», – «fra vor specielle [k]orrespondent». Her,
p[å] den anden [s]ide, kommer [f]oreningens [s]tiftelse; Deres
[t]ale st[å]r deroppe; jeg har sat[] alle [g]rovhederne med
spærret.
Stensg[å]rd
.
Jeg synes altsammen er spærret.
Aslaksen
.
[Å] ja, det blir omtrent altsammen.
Stensg[å]rd
.
Og [e]xtranummeret er naturligvis blevet uddelt ig[å]r?
Faksimile
136
Aslaksen
.
Forst[å]r sig; hele [s]ognet over[,] b[å]de til[] [a]bonnen-
terne og til[] de andre. Vil De se?
(rækker ham et [e]xemplar).
Stensg[å]rd

(løber [b]ladet ig[]ennem).
– – «Hædersmanden Anders Lundestad agter at fra-
sige sig [s]torthingshvervet» – «lang og tro [t]jeneste» –
«som [d]igteren siger: nu hvil dig, [b]orger, det er fortjent!»
Hm; – «den p[å] [f]rihedsdagen stiftede [f]orening: de
unges [f]orbund» – «Sagfører Stensg[å]rd, [f]oreningens
ledende [t]anke» – «tidsmæssige [r]eformer, lettet [a]dgang
til[] [l] [å]n» – N[å]ja, det er ret[] velskrevet. Er [v]algfor-
ret[]ningen begyndt?
Aslaksen
.
Den er i fuld [g]ang. Hele vor [f]orening er mødt frem;
b[å]de de stemmeberettigede og de andre.
Stensg[å]rd
.
[Å], [f]anden ivold med de andre, – ja, mellem os sagt
da. N[å], g[å] nu ud og snak[] med dem, De holder for
tvivlsomme –
Aslaksen
.
Ja vel; ja vel!
Stensg[å]rd
.
De kan sige dem det, at jeg og Lundestad er s[å] om-
trent enige –
Aslaksen
.
Stol De p[å] mig; jeg k[]ender de lokale [f]orholde.
Faksimile
137
Stensg[å]rd
.
Og s[å] en [t]ing til[]. Vær nu snild, Aslaksen; drik[]
nu ikke idag –
Aslaksen
.
[Å], hvad er det –!
Stensg[å]rd
.
Siden skal vi ha'e os en lystig [a]ften; men husk p[å],
hvad det g[]ælder for Dem selv ogs[å]; Deres [a]vis –; ja,
k[]ære, lad mig nu se, De holder Dem –
Aslaksen
.
[Å], jeg vil sgu' ikke høre mere; jeg tænker enhver
kan passe sig selv.
(g[å]r ud til[] [h]øjre.)
Madam Rundholmen

(pyntet, fra [v]enstre).
Se s[å], [h]err Stensg[å]rd; her har De mig. Var det
s[å] noget vigtigt –?
Stensg[å]rd
.
Nej, ikke andet, end at De m[å] være s[å] god at sige
mig til[], n[å]r [p]roprietær Monsen kommer.
Madam Rundholmen
.
Han kommer s[å]mæn ikke her idag.
Stensg[å]rd
.
Kommer han ikke?
Madam Rundholmen
.
Nej, han k[]ørte forbi imorges [k]lokken fire; han ligger
nu altid i [l]andevejen. Og s[å] kom han her indom og tog
mig p[å] [s]engen, som de siger. Han vilde l[å]ne [p]enge,
skal De vide.
Faksimile
138
Stensg[å]rd
.
Vilde Monsen?
Madam Rundholmen
.
Ja. Det er en svær [m]and til[] at bruge [p]enge. Gid
det nu bare m[å] g[å] godt med ham. Og det vil jeg da
ønske Dem ogs[å]; ja, for der er nogen, som siger, at De
skal vælges p[å] [t]hinget.
Stensg[å]rd
.
Jeg? Snak[]. Hvem siger det?
Madam Rundholmen
.
[Å], det var nogen af Anders Lundestads [f]olk.
Daniel Hejre

(fra [b]aggrunden).
Se, se! Godmorgen! Jeg forstyrrer da vel ikke?
Madam Rundholmen
Nej, bevares vel!
Daniel Hejre
.
Gudsdød, hvor str[å]lende! Det er da vel aldrig for
mig De har pyntet Dem?
Madam Rundholmen
.
Jo visst er det s[å]. Det er jo for [u]ngkarlene en pyn-
ter sig, ved jeg.
Daniel Hejre
.
For [f]rierne, [m]adam Rundholmen; for [f]rierne! Des-
værre, mine mange [p]rocesser optager al min [t]id –
Madam Rundholmen
.
[Å], Pokker; til[] at gifte sig har en altid [t]id.
Faksimile
139
Daniel Hejre
.
Nej Gud har en ikke, nej! At gifte sig, det er netop[]
noget, som kræver sin [m]and, det. N[å], hvad skal en sige?
Kan De ikke f[å] mig, s[å] kan De vel f[å] en anden. Ja,
for gifte Dem skulde De.
Madam Rundholmen
.
Ja, ved De hvad; jeg tænker stundom p[å] det.
Daniel Hejre
.
Begribeligt; n[å]r man engang har prøvet [æ]gtestandens
[l]yksalighed –; salig Rundholmen var jo et [p]ragtexemplar –
Madam Rundholmen
.
[Å], det vil jeg ikke sige; grov var han, og drak gjorde
han ogs[å]; men en [m]and er nu en [m]and alligevel.
Daniel Hejre
.
Det er et sandt [o]rd, [m]adam Rundholmen; en [m]and
er en [m]and, og en [e]nke er en [e]nke –
Madam Rundholmen
.
Og [f]orret[]ninger er [f]orret[]ninger. [Å], det er færdig
at løbe rundt for mig, n[å]r jeg tænker p[å] alt det, jeg har
at st[å] i. K[]øbe vil de allesammen; men n[å]r [b]etalings-
dagen kommer, s[å] m[å] en bruge b[å]de [s]tævning og [e]xe-
kution og [p]lynder. Jeg mener snart, jeg f[å]r lægge mig
til[] en fast [p]rokurator.
Daniel Hejre
.
Ja, men hør, [m]adam Rundholmen, – s[å] skulde De
minsæl lægge Dem til[] [s]agfører Stensg[å]rd; han er løs
og ledig –
Faksimile
140
Madam Rundholmen
.
Uf, De er s[å] fæl i Deres [m]und; jeg vil rigtig ikke
høre mere p[å] Dem.
(ud til[] [h]øjre.)
Daniel Hejre
.
Et solid [f]ruentimmer, De! Ferm og fejende; ingen
[b]ørn til[] [d]ato; [p]enge p[å] [r]ente. Dannelse har hun ogs[å];
en meget udbredt [l]æsning, [f]aer!
Stensg[å]rd
.
Udbredt [l]æsning; ja s[å]?
Daniel Hejre
.
He-he; det skulde jeg mene; hun har st[å]et to [å]r i
[b]ogtrykker Alms [l]ejebibliothek. N[å], men idag har De
vel ganske andre [t]ing i [h]odet, kan jeg tænke.
Stensg[å]rd
.
Slet[]ikke; jeg afgiver neppe min [s]temme engang. Men
hvem skal nu De stemme p[å], [h]err Hejre?
Daniel Hejre
.
Jeg er ikke stemmeberettiget, højstærede! Her var jo
kun et matrikuleret [h]undehus til[]k[]øbs, og det fik De.
Stensg[å]rd
.
Skulde De blive husvild, s[å] skal jeg afst[å] det.
Daniel Hejre
.
He-he; De er spøgefuld; – ak ja, den k[]ære [u]ngdom,
den har et velsignet [h]umør. Men nu vil jeg s[å]mæn ud
og se p[å] [m]enageriet. Hele Deres [f]orening skal være
mødt frem, hører jeg. (ser Doktor Fjeldbo, som kommer fra [b]ag-
grunden.)
Der har vi [d]oktoren ogs[å]! Ja, det er vel p[å]
[v]idenskabens [v]egne, De indfinder Dem?
Faksimile
141
Fjeldbo
.
P[å] [v]idenskabens?
Daniel Hejre
.
Ja, i [a]nledning af [e]pidemien; her er jo udbrudt en
ondartet rabies agitatoria. Vorherre være med jer, mine
k[]ære unge [v]enner!
(ud til[] [h]øjre.)
Stensg[å]rd
.
Hør; sig mig i en [f]art, har du set [k]ammerherren
idag?
Fjeldbo
.
Ja.
Stensg[å]rd
.
Og hvad sagde han?
Fjeldbo
.
Hvad han sagde?
Stensgaard
.
Ja visst; jeg har skrevet ham til[].
Fjeldbo
.
Har du det? Hvad har du skrevet?
Stensgaard
.
At jeg holder fast ved [h] [å]bet om hans [d]atter; at jeg
vil tale med ham om den [s]ag, og at jeg derfor kommer
til[] ham imorgen.
Fjeldbo
.
Du skulde ialfald opsætte [b]esøget. Det er [k]ammer-
herrens [f]ødselsdag imorgen; der kommer en hel [d]el
[m]ennesker –
Faksimile
142
Stensg[å]rd
.
Just derfor; jo flere jo bedre. Jeg har store [k]ort p[å]
[h] [å]nden, skal du vide.
Fjeldbo
.
Og de [k]ort har du kanske ladet dig forlyde med?
Stensg[å]rd
.
Hvorledes?
Fjeldbo
.
Jeg mener, du har kanske prydet din [e]lskovserklæring
med s[å]danne nogle sm[å] [t]rusler eller sligt?
Stensg[å]rd
.
Fjeldbo, du har set [b]revet!
Fjeldbo
.
Nej, jeg forsikkrer dig –
Stensg[å]rd
.
N[å] ja, ligefrem, – jeg har truet ham.
Fjeldbo
.
Ja, s[å] har jeg p[å] en [m] [å]de et [s]var til[] dig.
Stensg[å]rd
.
Et [s]var? Frem med det, [m]enneske!
Fjeldbo
.
(viser ham et forseglet [p]apir).
Se her. Kammerherrens [s]temmeseddel.
Stensg[å]rd
.
Og hvem stemmer han p[å]?
Fjeldbo
.
Han stemmer ialfald ikke p[å] dig.
Faksimile
143
Stensg[å]rd
.
P[å] hvem da? P[å] hvem, spørger jeg?
Fjeldbo
.
P[å] [a]mtmanden og [p]rovsten.
Stensg[å]rd
.
Hvad for noget? Ikke p[å] Lundestad engang?
Fjeldbo
.
Nej. Og ved du hvorfor? Fordi Lundestad vil opstille
dig som sin [e]ftermand.
Stensg[å]rd
.
S[å] vidt vover han at drive det!
Fjeldbo
.
Ja, han g[]ør. Og han til[]føjede: træffer De Stens-
gaard, s[å] fortæl[] ham, hvorledes jeg stemmer; han skal
vide p[å] hvad [f]od han har mig.
Stensg[å]rd
.
Godt; han skal f[å] det, som han vil.
Fjeldbo
.
Betænk dig; det er farligt at rive et gammelt [t] [å]rn, –
en kan selv g[å] i [l]øbet.
Stensg[å]rd
.
[Å], jeg er bleven klog p[å] et [p]ar [d]age.
Fjeldbo
.
S[å]? Du er dog ikke bleven klogere, end at du frem-
deles laer gamle Lundestad trække om med dig.
Stensg[å]rd
.
Du tror ikke jeg har g[]ennemskuet Lundestad? Du
Faksimile

144

tror ikke jeg sk[]ønner, at han vendte sig til[] mig, fordi
han mente jeg havde vundet [k]ammerherren, og fordi han
vilde splitte vor [f]orening og holde Monsen ude?
Fjeldbo
.
Men nu, da han ved, at du ikke har vundet [k]ammer-
herren –
Stensg[å]rd
.
Han er g[å]et for vidt til[] at kunne træde til[]bage; og
jeg har nyttet [t]iden, sendt [b]lade ud; de fleste af hans
[t]il[]hængere møder ikke frem; alle mine er her –
Fjeldbo
.
Der er et stort [s]pring fra [v]algmand til[] [s]torthings-
mand.
Stensg[å]rd
.
Lundestad ved meget godt, at svigter han mig i [v]alg-
mandsforsamlingen, s[å] er jeg [m]and for at agitere ham ud
af [k]ommunalstyrelsen.
Fjeldbo
.
Ikke s[å] ilde beregnet. Men for at alt dette skal
lykkes, føler du selv, at du m[å] være groet fast her med
solidere Rødder, end nu.
Stensg[å]rd
.
Ja, disse [m]ennesker kræver jo altid materiel [b]etryg-
gelse, [l]ighed i [i]nteresser –
Fjeldbo
.
Rigtig; og derfor skal [f]røken Brat[]sberg offres.
Stensg[å]rd
.
Offres? Da var jeg en [s]kurk, simpelt hen. Men jeg
Faksimile

145

føler det s[å] godt, det skal blive til[] hendes [l]ykke. Hvad
nu? Fjeldbo, hvad er det dog? Ogs[å] du har noget bag
[ø]ret –
Fjeldbo
.
Jeg?
Stensg[å]rd
.
Ja, du har! Du g[å]r i [s]til[]hed og arbejder imod mig.
Hvorfor g[]ør du det? Vær ærlig –! Vil du?
Fjeldbo
.
Op[]rigtigt talt, nej. Du er for farlig, for samvittig-
hedsløs, – n[å]-n[å]-n[å], for hensynsløs ialfald, til[] at man
tør være ærlig imod dig. Hvad du ved, det bruger du uden
[b]etænkning. Men s[å] sandt jeg er din [v]en, s[å] sandt
r[å]der jeg dig: sl[å] [f]røken Brat[]sberg af [t]ankerne.
Stensg[å]rd
.
Jeg kan ikke. Jeg m[å] frelse mig ud af al den [s]tyg[]-
hed, jeg her st[å]r i. Jeg kan ikke leve længere i dette
[r]øre. Her m[å] jeg g[å] og lade mig tage under [a]rmen
af Ole Peersen og Peer Olsen, m[å] hviske i [k]rogene med
dem, drikke [d]ramme med dem, sl[å] en [l]atter op[] over
deres Bajerøl-[v]ittigheder, være [d]us med [s]eminarister og
slige halvstuderte [r]øvere. Hvorledes kan jeg bevare mig
frisk i min [k] []ærlighed til[] [f]olket midt i alt dette? Det
er som det lynende [o]rd svigter mig. Jeg har ikke [a]lbue-
rum; ikke ren [l]uft at [å]nde. O, det kommer stundom
over mig som en [l]ængsel efter fine [k]vinder. Jeg vil noget,
som der er [s]k[]ønhed i! Jeg ligger her, som i en grumset
[b]ugt, og derude skyller den klare bl[å] [s]trøm forbi mig; –
[å], hvad forst[å]r du dig p[å] sligt!
Henrik Ibsen: De unges Forbund.
10
Faksimile
146
G[å]rdbruger Lundestad

(fra [b]aggrunden).
Her træffer en jo godt [f]olk. Godmorgen!
Stensg[å]rd
.
Nu skal De høre nyt, [h]err Lundestad! Ved De, hvem
[k]ammerherren stemmer p[å]?
Fjeldbo
.
Ti stille; det er uredeligt af dig!
Stensg[å]rd
.
Det bryder jeg mig ikke om. Han stemmer p[å] [a]mt-
manden og [p]rovsten.
Lundestad
.
[Å] ja, det m[å]tte vi vente os. De har jo fordærvet
det med ham; – jeg bad Dem dog s[å] vakkert at spille
Deres [k]ort fint.
Stensg[å]rd
.
Jeg skal ogs[å] spille fint – herefter.
Fjeldbo
.
Tag dig ivare, at ikke andre g[]ør det samme.
(ud til[] [h]øjre.)
Stensg[å]rd
.
Der er noget, som stikker bagved med det [m]enneske.
Kan De sk[]ønne, hvad det er?
Lundestad
.
Nej, jeg kan ikke. Men det er sandt, – jeg ser, De
har været ude i [a]visen.
Stensg[å]rd
.
Jeg?
Faksimile
147
Lundestad
.
Ja, med s[å]dan en pen [l]igpræken over mig.
Stensg[å]rd
.
Det er naturligvis Aslaksen, det [b]æst –
Lundestad
.
Deres [u]dfald mod [k]ammerherren st[å]r der ogs[å].
Stensg[å]rd
.
Det k[]ender jeg ikke noget til[]. Vil jeg [k]ammerherren
tillivs, s[å] har jeg hvassere [v] [å]ben
Lundestad
.
Ja s[å]?
Stensg[å]rd
.
K[]ender De den Ve[ks]el der? Se p[å] den. Er den god?
Lundestad
.
Om den er god? Den Ve[ks]el der?
Stensg[å]rd
.
Ja visst; se rigtig p[å] den.
Daniel Hejre

(fra [h]øjre).
Men hvad i Pokkers [s]kind og [b]en kan det dog –?
Ah, se der! Nej, jeg beer Dem, mine [h]errer, bliv dog
st[å]ende! Ved De, hvad De s[å] levende minded mig om?
De minded mig om en [s]ommernat[] i det høje Nord.
Lundestad
.
Det var en underlig [l]ignelse.
Daniel Hejre
.
En meget ligefrem [l]ignelse. Den nedg[å]ende og den
10*
Faksimile

148

op[]g[å]ende [s]ol i øm [f]orening. [Å], det var dejligt, var
det! Men [à] propos, hvad Pokker er der ivejen derude?
Statsborgerne farer omkring som op[]skræmte [h]øns, og
kagler og galer og ved ikke, hvad [p]ind de vil sætte sig
p[å].
Stensg[å]rd
.
Ja, det er ogs[å] en [d]ag af [v]igtighed.
Daniel Hejre
.
[Å], De med Deres [v]igtighed! Nej, det er noget ganske
andet, mine k[]ære [v]enner! Der hviskes om en stor [r]uin;
[b]ankerott, – ja, ikke politisk, [h]err Lundestad; Gudbevares!
Stensg[å]rd
.
Bankerott?
Daniel Hejre
.
He-he, nu kom der [l]iv i [s]agføreren. Ja, [b]ankerott;
der er nogen, som st[å]r for [f]ald; [ø] [ks]en ligger ved [r]oden
af [t]ræet; – noksagt; der skal være k[]ørt to fremmede
[h]errer forbi; men hvorhen? Hvem g[]ælder det? Ved ikke
De noget, [h]err Lundestad?
Lundestad
.
Jeg ved den [k]unst at tie, [h]err Hejre.
Daniel Hejre
.
Naturligvis; De er jo en politisk [f]igur, en [s]tatsmand,
he-he! Men jeg m[å] minsæl afsted og f[å] [l]ys i [s]agen.
Det er s[å] inderlig morsomt med disse [v]e[ks]elryttere; de er
ligesom [p]erler p[å] en [s]nor: triller først en, saa triller de
allesammen.
(ud i [b]aggrunden.)
Faksimile
149
Stensg[å]rd
.
Er der noget sandt i al den [s]ladder?
Lundestad
.
De viste mig en [v]e[ks]el. Jeg syntes, jeg s[å] [g]rosserer
Brat[]sbergs [n]avn p[å] den?
Stensg[å]rd
.
Kammerherrens ogs[å].
Lundestad
.
Og s[å] spurgte De mig, om den var god?
Stensg[å]rd
.
Ja visst; se blot p[å] den.
Lundestad
.
Den er sgu' ikke meget god.
Stensg[å]rd
.
De ser det alts[å]?
Lundestad
.
Hvilket?
Stensg[å]rd
.
At den er falsk.
Lundestad
.
Falsk? Falske [v]e[ks]ler er g[]erne de sikkreste; dem ind-
frier man først.
Stensg[å]rd
.
Men hvad mener De? Er den ikke falsk?
Lundestad
.
Det er nok ikke s[å] vel.
Faksimile
150
Stensg[å]rd
.
Hvorledes?
Lundestad
.
Jeg er ræd[], her er formange af den [s]lags, [h]err
Stensg[å]rd.
Stensg[å]rd
.
Hvad? Det er da vel aldrig muligt, at –?
Lundestad
.
Triller [g]rosserer Brat[]sberg af [s]noren, s[å] triller vel
ogs[å] de, som nærmest er.
Stensg[å]rd

(griber ham i [a]rmen).
Hvem mener De med nærmest?
Lundestad
.
Er der nogen nærmere, end [f]ader og [s]øn?
Stensg[å]rd
.
Men du gode Gud –!
Lundestad
.
Det kommer ikke fra mig! Husk p[å], det var Daniel
Hejre, som snakked om [b]ankerott og [r]uin og –
Stensg[å]rd
.
Dette her er som et [l]ynslag over mig.
Lundestad
.
[Å], der er s[å] mangen en holden [m]and, som ryger af
[p]inden. En er for god af sig; g[å]r hen og kautionerer;
[k]ontanter er ikke altid at f[å] fat[] i; og kommer [e]jen-
dommene til[] [a]uktion, s[å] sælges de for en [s]lik[] –
Faksimile
151
Stensg[å]rd
.
Og alt dette, det rammer naturligvis, – det rammer
[b]ørnene ogs[å]!
Lundestad
.
Ja, [f]røkenen g[]ør det mig rigtig ondt for. Mødrene-
arv har hun ikke stort af; og Gud ved, om det er sikkret,
det lille hun har.
Stensg[å]rd
.
O, nu forst[å]r jeg Fjeldbos [r] [å]d; han er dog den
gamle trofaste!
Lundestad
.
Hvad har [d]oktor Fjeldbo sagt?
Stensg[å]rd
.
Han er for trofast til at sige noget; men jeg forst[å]r
ham alligevel. Og jeg forst[å]r ogs[å] Dem nu, [h]err
Lundestad.
Lundestad
.
Har De ikke forst[å]et mig før nu?
Stensg[å]rd
.
Ikke til[]bunds; jeg glemte [h]istorien om [r]otterne og
det brændende [h]us.
Lundestad
.
Det var ikke vidre vakkert sagt. Men hvad fejler Dem?
De ser s[å] ilde ud. Gudsdød, jeg har da vel aldrig gjort
en [u]lykke?
Stensg[å]rd
.
Hvad [s]lags [u]lykke?
Faksimile
152
Lundestad
.
Jo, jo; jeg ser det. [Å], jeg gamle [f]æ! K[]ære [h]err
Stensg[å]rd, n[å]r De virkelig elsker [p]igen, hvad g[]ør det
s[å], om hun er rig eller fattig?
Stensg[å]rd
.
Hvad det g[]ør? Nej, ganske visst –
Lundestad
.
Herregud, et lykkeligt [æ]gteskab grundes da ikke p[å]
[p]enge, ved jeg.
Stensg[å]rd
.
Naturligvis.
Lundestad
.
Og med [s]træbsomhed og [f]lid kan De nok engang
komme p[å]fode. Lad ikke trange [k] [å]r skræmme Dem.
Jeg ved, hvad [k] []ærlighed er; jeg læste meget om det [k]a-
pitel i min [u]ngdom. Lykke i [h]uset; en trofast [k]vinde –;
k[]ære, k[]ære, far s[å]ledes frem, at De ikke skal leve i [a]n-
ger bagefter.
Stensg[å]rd
.
Men hvorledes skal det s[å] g[å] med Dem?
Lundestad
.
Det f[å]r g[å], som det kan. Tror De, jeg vil kræve et
sligt [h]jertets [o]ffer af Dem?
Stensg[å]rd
.
Men jeg skal bringe [o]fferet. Ja, jeg skal vise Dem,
jeg har [k]raft til[] det. Derude st[å]r et [f]olk i [l]ængsel;
de beg[]ærer mig ligesom i en ordløs [k]lage. O, hvor skulde
jeg her turde vægre mig!
Faksimile
153
Lundestad
.
Ja, men [e]jendomsmanden –?
Stensg[å]rd
.
Jeg skal vide at fyldestg[]øre mine [m]edborgeres [k]rav i
s[å] [h]enseende, [h]err Lundestad! Jeg ser [v]ejen, en ny [v]ej;
og den sl[å]r jeg ind p[å]. Jeg g[]ør [a]fkald p[å] den [l]ykke
at arbejde i [f]orsagelse for hende, jeg elsker. Jeg siger til[]
mit [f]olk: her er jeg, – tag mig!
Lundestad

(ser i stille [b]eundring p[å] ham og trykker hans [h] [å]nd).
Sandelig, De har f[å]et store [g]aver, [h]err Stensg[å]rd!
(ud til [h]øjre.)
(Stensg[å]rd g[å]r et [p]ar [g]ange op[] og ned ad [g]ulvet; snart standser han
ved [v]induet, snart river han sig i [h] [å]ret. Lidt efter kommer Bastian
Monsen
fra [b]aggrunden.)
Bastian
.
Her ser du mig, du!
Stensg[å]rd
.
Hvor kommer du fra?
Bastian
.
Fra [n]ationen.
Stensgaard
.
Nationen? Hvad vil det sige?
Bastian
.
Ved du ikke, hvad [n]ationen vil sige? Det vil sige
[f]olket; det menige [f]olk; de, som ingenting har og ingen-
ting er; de, som ligger bundne –
Stensg[å]rd
.
Hvad [f]anden er det for [a]bekattstreger?
Faksimile
154
Bastian
.
Hvilket?
Stensg[å]rd
.
Jeg har mærket i den sidste [t]id, du g[å]r og efter-
ligner mig; ligetil[] min [p] [å]klædning og min [h] [å]ndskrift
s[å] skaber du den efter. Du skal holde op[] med det.
Bastian
.
Hvad nu? Hører ikke vi to til[] samme [p]arti?
Stensg[å]rd
.
Ja, men jeg t[å]ler ikke sligt; – du g[]ør dig selv
latterlig –
Bastian
.
G[]ør jeg mig latterlig ved at ligne dig?
Stensg[å]rd
.
Ja, ved at abe efter. Vær nu snild, Monsen, og lad
sligt fare; det er s[å] ækkelt at se p[å]. Men hør, sig mig
en [t]ing, – n[å]r kommer din [f]ader til[]bage?
Bastian
.
Det ved jeg ikke noget om. Han er rejst indover til[]
Kristiania, tror jeg; kanske kommer han ikke til[]bage p[å]
de første otte [d]age.
Stensg[å]rd
.
Ikke det? Det vilde være slemt. Men han har jo en
stor [f]orret[]ning igang, siges der?
Bastian
.
Jeg har ogs[å] en [f]orret[]ning. Hør du, Stensg[å]rd,
du m[å] g[]øre mig en [v]illighed.
Stensg[å]rd
.
G[]erne; hvad skulde det være?
Faksimile
155
Bastian
.
Jeg kjender mig s[å] stærk. Det kan jeg takke dig
for; du har vækket mig. Jeg m[å] g[]øre noget, du; – jeg
vil gifte mig.
Stensg[å]rd
.
Gifte dig? Med hvem?
Bastian
.
Hys[]! Her i [h]uset.
Stensg[å]rd
.
Madam Rundholmen?
Bastian
.
Hys[]! Ja, hende er det. Læg[] et godt [o]rd ind for
mig, du! Jeg m[å] ind i noget sligtnoget. Hun sidder i
en stor [r]ørelse; st[å]r sig godt med [k]ammerherrens siden
den [t]id hendes [s]øster tjente som [h]usholderske der. F[å]r
jeg hende, s[å] f[å]r jeg kanske [k]ommunalarbejderne med.
Ja, i det hele taget, – jeg elsker hende, [d]ød og [p]ine!
Stensg[å]rd
.
[Å], elske, elske! Lad det væmmelige [h]ykleri fare.
Bastian
.
Hykleri!
Stensg[å]rd
.
Ja; du lyver for dig selv ialfald. Her snakker du i
et [å]ndedrag om [v]ejarbeider og [k] []ærlighed. Kald dog
enhver [t]ing med sit rette [n]avn. Der er noget smudsigt
i dette her; jeg vil ikke have noget med det at bestille –
Bastian
.
Men s[å] hør da –!
Faksimile
156
Stensg[å]rd
.
Lad mig være udenfor, siger jeg! (til[] [d]oktor Fjeldbo,
som kommer fra [h]øjre.)
N[å], hvorledes g[å]r [v]alget?
Fjeldbo
.
For dig g[å]r det visst udmærket. Jeg talte nu med
Lundestad; han sagde, du f[å]r s[å]godtsom alle [s]temmer.
Stensg[å]rd
.
Nej, g[]ør jeg det!
Fjeldbo
.
Men hvad Pokker nytter det? N[å]r du ikke er [e]jen-
domsmand, s[å] –
Stensg[å]rd

(stamper).
Er det dog ikke forbandet!
Fjeldbo
.
N[å], man kan jo ikke sk[]øtte to [t]ing p[å] engang.
Vil man vinde p[å] en [k]ant, f[å]r man finde sig i at tabe
p[å] en anden. Farvel!
(ud i [b]aggrunden.)
Bastian
.
Hvad mente han med at vinde og tabe?
Stensg[å]rd
.
Det skal jeg sige dig siden. Men hør, k[]ære Monsen,
– for at komme til[]bage til[] det, vi talte om; jeg lovte at
lægge et godt [o]rd ind for dig –
Bastian
.
Lovte du? Jeg syntes du sagde tvertimod –?
Stensg[å]rd
.
Sniksnak[]; du lod mig jo ikke komme til[]orde. Jeg
vilde sagt, at der er noget smudsigt i dette her, at blande
Faksimile

157

sin [k] []ærlighed sammen med [v]ejarbejder og sligt; det er
en [s]ynd imod det bedste man har i sit [b]ryst; – og der-
for, k[]ære [v]en, n[å]r du alts[å] virkelig elsker [p]igen –
Bastian
.
Enken.
Stensg[å]rd
.
[Å], ja-ja; det er jo det samme. Jeg mener, n[å]r man
virkelig elsker en [k]vinde, s[å] er dette noget, som i og for
sig bør være afg[]ørende –
Bastian
.
Ja, det synes jeg ogs[å]. Og s[å] vil du alts[å] tale
for mig?
Stensg[å]rd
.
Ja, det vil jeg med stor [g]læde. Men det er p[å] en
[b]etingelse.
Bastian
.
N[å]?
Stensg[å]rd
.
Lige for [l]ige, k[]ære Bastian; – du skal tale for mig ig[]en.
Bastian
.
Jeg? Hos hvem?
Stensg[å]rd
.
Har du virkelig ikke mærket noget? Det ligger dog
s[å] nær.
Bastian
.
Det er da vel aldrig –?
Stensg[å]rd
.
Ragna, din [s]øster, du! Jo, hende er det. O, du ved
ikke, hvor det har grebet mig at se hende g[å] der i stille
fordringsløs [h]uslighed –
Faksimile
158
Bastian
.
Nej, skulde det være muligt?
Stensg[å]rd
.
Men at ikke du, med dit skarpe [b]lik, har kunnet
mærke det?
Bastian
.
Jo, før syntes jeg nok –; men nu snakkes der s[å]
meget om, at du er begyndt at vanke hos [k]ammerherrens –
Stensg[å]rd
.
[Å] hvad, [k]ammerherrens! Ja, Monsen, jeg vil op[]-
rigtigt sige dig, der var et [ø]jeblik, da jeg ligesom stod
uviss; men, Gudskelov, det drev forbi; nu er jeg klar over
mig selv og den [v]ej, jeg har at g[å].
Bastian
.
Her er min [h] [å]nd. Jeg skal snakke, kan du tro. Og
hvad Ragna ang[å]r, – hun tør ikke andet, end det, som jeg
og [f]aer vil.
Stensg[å]rd
.
Ja, men din [f]aer, – det var netop[] det jeg vilde sige –
Bastian
.
Hys[]; [d]ød og [p]lage, der hører jeg [m]adam Rundhol-
men; tal nu for mig, – hvis hun ikke har altfor travlt;
for da er hun s[å] striks p[å] det. Ja, k[]ære, g[]ør nu dit
bedste; [r]esten skal jeg selv besørge. Har du ikke set [b]og-
trykker Aslaksen her?
Stensg[å]rd
.
Han er visst ved [v]algforrettningen.
(Bastian g[å]r ud i [b]aggrunden; i det samme kommer [m]adam Rund-
holmen
fra [h]øjre.)
Faksimile
159
Madam Rundholmen
.
Nu g[å]r det rigtig som det var smurt, [h]err Stens-
g[å]rd; alle s[å] stemmer de p[å] Dem.
Stensg[å]rd
.
Det er dog besynderligt.
Madam Rundholmen
.
Ja; Gud ved, hvad Monsen p[å] Storli vil sige.
Stensg[å]rd
.
Hør; et [o]rd, [m]adam Rundholmen!
Madam Rundholmen
.
N[å], hvad er det?
Stensg[å]rd
.
Vil De høre p[å] mig?
Madam Rundholmen
.
Jøsses, det vil jeg s[å] g[]erne.
Stensg[å]rd
.
Nu vel. De talte nylig om Deres enlige [s]tand –
Madam Rundholmen
.
[Å], det var jo den fæle gamle Hejre –
Stensg[å]rd
.
De klaged over, hvor svært det er at sidde som [e]nke –
Madam Rundholmen
.
Ja, Gud, De skulde bare prøve det, [h]err Stensg[å]rd!
Stensg[å]rd
.
Men hvis der nu kom en rask ung [m]and –
Madam Rundholmen
.
En rask ung [m]and?
Faksimile
160
Stensg[å]rd
.
En, som længe havde g[å]et i [s]tillhed og holdt af Dem –
Madam Rundholmen
.
Nej, ved De hvad, nu vil jeg ikke høre mere p[å] Dem.
Stensg[å]rd
.
De m[å]! En ung [m]and, som ogs[å] finder det svært
at st[å] alene –
Madam Rundholmen
.
Ja, hvad s[å]? Jeg forstaaer Dem slet[]ikke.
Stensg[å]rd
.
N[å]r De nu kunde skabe to [m]enneskers [l]ykke, [m]adam
Rundholmen, – b[å]de Deres egen og –
Madam Rundholmen
.
Og en rask ung [m]ands?
Stensg[å]rd
.
Ja vel; svar mig p[å] det –
Madam Rundholmen
.
[Å] nej, Stensg[å]rd, det er da vel aldrig Deres [a]lvor?
Stensg[å]rd
.
Hvor kan De tro, jeg vil narre Dem? Skulde De s[å]
ikke være villig –?
Madam Rundholmen
.
Jo, det ved Vorherre jeg er! K[]ære søde –
Stensg[å]rd

(et Skridt til[]bage).
Hvad?
Faksimile
161
Madam Rundholmen
.
Uf, der er nogen!
(Frøken Monsen kommer ilsomt og urolig fra [b]aggrunden [HIS: Punktum mangler, mellomrom intakt.])
Ragna
.
Med [t]illadelse, er ikke [f]aer her?
Madam Rundholmen
.
Deres [f]aer? Jo; nej; – jeg ved ikke; – undskyld –
Ragna
.
Hvor er han?
Madam Rundholmen
.
Deres [f]aer? N[å]; nej, han er k[]ørt forbi –
Stensg[å]rd
.
Indover til[] Kristiania.
Ragna
.
Nej, det er umuligt –
Madam Rundholmen
.
Ja, forbi er han k[]ørt, det ved jeg. [Å], men [f]røken
Monsen, De kan ikke tro hvor glad jeg er! Vent nu lidt,
mens jeg løber ned i [k] []ælderen og henter en [f]laske af
den ægte.
(ud til[] [v]enstre.)
Stensg[å]rd
.
Sig mig, [f]røken, – er det virkelig Deres [f]ader, De
søger?
Ragna
.
Ja, det hører De jo.
Stensg[å]rd
.
Og De har ikke vidst, at han er rejst hjemmefra?
Henrik Ibsen: De unges Forbund.
11
Faksimile
162
Ragna
.
O, hvad ved jeg? Man siger mig ingenting. Men til[]
Kristiania? Det er umuligt; de maatte have mødt ham. Farvel!
Stensg[å]rd
.
(træder ivejen).
Ragna! Hør! Hvorfor er De s[å] forandret imod mig?
Ragna
Jeg? Slip[] mig frem! Lad mig g[å]!
Stensg[å]rd
.
Nej, De f[å]r ikke g[å]! Jeg holder det for en [f]orsynets
[s]tyrelse, at De kom i dette [ø]jeblik. O, ikke denne [s]ky-
hed; før var De anderledes.
Ragna
.
Ja, det er, Gud være lovet, forbi!
Stensg[å]rd
.
Men hvorfor –?
Ragna
.
Jeg har lært Dem bedre at k[]ende; – godt, at jeg
lærte det itide.
Stensg[å]rd
.
Ah, s[å]? Man har løjet p[å] mig? Ja, jeg har m[å]ske
ogs[å] selv [s]kyld; jeg har været som vævet ind i en [f]or-
vildelse. Det er over nu! O, n[å]r jeg ser Dem, blir jeg
et bedre [m]enneske. Det er Dem, jeg holder sandt og inder-
ligt af; det er Dem, jeg elsker, Ragna, – Dem, og ingen
anden!
Ragna
.
Slip[] mig forbi! Jeg er ræd[] for Dem –
Faksimile
163
Stensg[å]rd
.
O, men imorgen, Ragna, – m[å] jeg da komme og
tale med Dem?
Ragna
.
Ja, ja, for Guds [s]kyld, blot ikke idag.
Stensg[å]rd
.
Blot ikke idag? Hurra! Jeg er ovenp[å]; jeg er lykkelig!
Madam Rundholmen

(med [v]in og [k]ager fra [v]enstre).
Se, nu skal vi s[å]mæn drikke et [g]las p[å] [h]eld og
[v]elg[å]ende.
Stensg[å]rd
.
P[å] [l]ykke i [k] []ærlighed! K[]ærlighedens og [l]ykkens
[s]k[å]l! Hurra for den [d]ag imorgen!
(han drikker.)
Kandidat Helle

(fra [h]øjre, til[] Ragna).
Har De fundet ham?
Ragna
.
Nej, han er her ikke. Kom, kom!
Madam Rundholmen
.
Men, Gudbevares, hvad er det?
Kandidat Helle
.
Ingenting; der er blot kommet fremmede til[] Storli og –
Ragna
.
Tak[] for al Deres [v]enlighed, [m]adam Rundholmen –
Madam Rundholmen
.
[Å]; har De nu f[å]et fremmede p[å] [n]akken ig[]en?
11*
Faksimile
164
Ragna
.
Ja, ja; undskyld; jeg m[å] hjem. Farvel!
Stensg[å]rd
.
Farvel, – til[] imorgen!
(Kandidat Helle og [f]røken Monsen bort i [b]aggrunden.)
Daniel Hejre

(fra [h]øjre).
Ha, ha; nu g[å]r det som [k] []æpper i [h]jul! Stensg[å]rd,
Stensg[å]rd, Stensg[å]rd, kagler de; de vælger ham alle-
sammen. Nu skulde De ogs[å] vælge ham, [m]adam Rund-
holmen!
Madam Rundholmen
.
Hi; De siger noget. Men stemmer de allesammen
p[å] ham?
Daniel Hejre
.
Jo, de g[]ør s[å]mæn; [h]err Stensg[å]rd nyder [f]olkets
[t]illid, som det heder. Gamle Lundestad g[å]r omkring
med et [a]nsigt, som en sødsyltet [a]gurk. [Å], det er en
inderlig [f]ryd at se p[å].
Madam Rundholmen
.
De skal ikke ha'e valgt ham for ingenting. Kan jeg
ikke stemme, s[å] kan jeg traktere.
(ud til[] [v]enstre.)
Daniel Hejre
.
De er nok rigtig en [e]nkernes Jens, De, [h]err Stens-
g[å]rd! Ja, ved De hvad, – hende skulde De bide Dem fast
i, s[å] var De velberget, [f]aer!
Stensg[å]rd
.
I [m]adam Rundholmen?
Faksimile
165
Daniel Hejre
.
Ja, netop[]; det er et [f]ruentimmer, som er solid i alle
[r]et[]ninger; hun blir første [h]øne i [k]urven, s[å]snart [p]inde-
værket p[å] Storli er ramlet overende.
Stensg[å]rd
.
Der er da ikke noget galt fat[] p[å] Storli?
Daniel Hejre
.
Ikke det? De har en svag [h]ukommelse, højstærede.
Taler man ikke om [r]uin og [b]ankerott og –?
Stensg[å]rd
.
Ja, ja, og hvad s[å]?
Daniel Hejre
.
Hvad s[å]? Ja, sig De mig det. Her har været [b]ud ude
efter Monsen; der er kommet to [h]errer til[] Storli –
Stensg[å]rd
.
Et [p]ar [g] []æster; ja, det ved jeg –
Daniel Hejre
.
Ubudne [g] []æster, min k[]ære unge [v]en; man hvisker om
[p]oliti og om glubske [k]reditorer; – der er galt fat[] i [p]a-
pirerne, m[å] De vide! Ja, [à] propos, – hvad var det for
et [p]apir, De fik af Monsen ig[å]r?
Stensgaard
.
[Å], det var et [p]apir. Galt fat[] i [p]apirerne, siger De?
Hør; De k[]ender jo [k]ammerherre Brat[]sbergs [u]nderskrift?
Daniel Hejre
.
He-he; det skulde jeg mene.
Stensg[å]rd

(tager [v]e[ks]len frem).
N[å], s[å] se p[å] dette her.
Faksimile
166
Daniel Hejre
.
Herhid; – jeg er rigtignok noget nærsynt, men –
(efter at have set.) Det der, høistærede? Det har aldrig været
[k]ammerherrens [h] [å]nd.
Stensg[å]rd
.
Aldrig? Alts[å] dog –!
Daniel Hejre
.
Og den er udstedt af [p]roprietair Monsen?
Stensg[å]rd
.
Nej, af [g]rosserer Brat[]sberg.
Daniel Hejre
.
Passiar! Lad mig se. (Se[]r og giver den til[]bage.) Den
kan De bruge til at tænde Deres [c]igar med.
Stensg[å]rd
.
Hvad for noget? Ogs[å] [u]dstederens [n]avn –?
Daniel Hejre
.
Forfalsket, unge [m]and; forfalsket, s[å] sandt, som jeg
heder Daniel. Man behøver jo bare at se p[å] den med
[m]istroens sk[]ærpede [b]lik –
Stensg[å]rd
.
Men hvorledes var det da muligt –? Monsen m[å]
ikke have vidst –
Daniel Hejre
.
Monsen? Nej, den [k]arl ved nok hverken [b]esked om
sine egne eller andres [p]apirer. Men det er godt, det f[å]r
en [e]nde, [h]err Stensg[å]rd! Det er en [t]il[]fredsstillelse for
den moralske [f]ølelse. Ah, jeg har tidt følt mig op[]tændt
af en ædel [h]arme, om jeg selv tør sige det, ved at m[å]tte
Faksimile

167

g[å] her og være [v]idne til[] –; noksagt. Men det mor-
somste ved det, er det, at n[å]r nu Monsen dratter, s[å]
trækker han først og fremst [g]rosserer Brat[]sberg med sig;
[g]rossereren trækker [k]ammerherren –
Stensg[å]rd
.
Ja, det sagde Lundestad ogs[å].
Daniel Hejre
.
Men der er naturligvis [m]ethode i [b]ankerotten. Pas[]
p[å]; jeg er en gammel [s]p[å]mand: Monsen kommer i [t]ugt-
huset, [g]rossereren kommer i [a]kkord og [k]ammerherren kom-
mer under [a]dministration; det vil sige, hans [k]reditorer
forærer ham et [p]ar tusend [d]aler [å]rlig i livsvarig [p]ension.
Det er s[å]dan det g[å]r, [h]err Stensg[å]rd! Jeg k[]ender det;
jeg k[]ender det [HIS: Tegn mangler, mellomrom intakt.] Hvad siger ikke [k]lassikeren? Fiat justitia,
pereat mundus; det vil sige: Fy, hvilken [j]ustits i denne
bedærvede [v]erden, [f]aer!
Stensg[å]rd

(op[] og ned ad [g]ulvet).
B[å]de den ene og den anden! Begge [v]e[j]e stængte!
Daniel Hejre
.
Hvad Pokker –?
Stensg[å]rd
.
Og det netop[] nu! Nu, – nu!
Bogtrykker Aslaksen

(kommer fra [h]øjre).
Tillykke; tillykke, Herr [v]algmand!
Stensg[å]rd
.
Valgt?
Faksimile
168
Aslaksen
.
Med 117 [s]temmer, – og Lundestad med 53. De andre
er spredt i [v]ind og [v]ejr.
Daniel Hejre
.
Alts[å] Deres første [s]kridt p[å] [æ]rens [b]ane, [h]err
Stensg[å]rd!
Aslaksen
.
Og det skal ogs[å] koste en [b]olle [p]unsch –
Daniel Hejre
.
Ja, det er jo det første [s]kridt, som koster, siger man.
Aslaksen

(ind til[] [v]enstre, r[å]bende).
Punsch p[å] [b]ordet, [m]adam Rundholmen! Den nye
[v]algmand trakterer!
(G[å]rdbruger Lundestad og flere [v]ælgere kommer efter-
h[å]nden ind fra [h]øjre.)
Daniel Hejre

(deltagende til[] Lundestad).
53! Det er den gr[å]hærdede [b]orgers [l]øn!
Lundestad
.
(hvisker til[] Stensg[å]rd).
St[å]r De nu rigtig fast i det, som –?
Stensgaard
.
Hvad nytter det at st[å] fast, hvor [a]lting ramler?
Lundestad
.
Mener De, [s]pillet skulde være tabt?
Aslaksen

(til[]bage fra [v]enstre).
Madam Rundholmen koster [p]unschen selv; – hun er
nærmest til[] det, siger hun.
Faksimile
169
Stensgaard

(slagen af en [t]anke).
Madam Rundholmen! Nærmest til[] –!
Lundestad
.
Hvilket?
Stensg[å]rd
.
Spillet er ikke tabt, [h]err Lundestad!
(sætter sig og skriver ved [b]ordet tilhøjre.)
Lundestad

(dæmpet).
Hør, Aslaksen; kan jeg f[å] noget ind i [a]visen til[]
iovermorgen?
Aslaksen
.
Jagud kan De det. Er det grovt?
Lundestad
.
Nej visst er det ikke grovt.
Aslaksen
.
Ja, det er det samme; jeg taer det alligevel.
Lundestad
.
Det er mit politiske [t]estament; jeg skriver det ikveld.
(g[å]r op[]over [g]ulvet.)
En [t]jenestepige

(fra [v]enstre).
Her er [p]unsch fra [m]adamen.
Aslaksen
.
Hurra; nu kommer der [l]iv i de lokale [f]orholde!
(han sætter [b]ollen p[å] det midterste [b]ord, sk[]ænker for de øvrige og
drikker flittigt under det følgende. Bastian Monsen er imidlertid
kommen ind fra [h]øjre.)
Faksimile
170
Bastian

(sagte).
Ja, De husker vel p[å] mit [b]rev?
Aslaksen
.
Vær rolig; (banker sig p[å] [b]rystlommen.) jeg har det her.
Bastian
.
Og s[å] besørger De det s[å] fort De kan; – n[å]r De
ser hun har [s]tunder, forst[å]r De.
Aslaksen
.
Forst[å]r; forst[å]r! (r[å]ber.) Kom nu, her er [g]las-
sene fyldte!
Bastian
.
De skal [f]anden ikke g[]øre det for ingenting.
Aslaksen
.
Godt; godt. (til[] [p]igen.) En [c]itron, Karen; – vær
som en [v]ind!
(Bastian fjerner sig.)
Stensg[å]rd
.
Hør et [o]rd, Aslaksen; kommer De her forbi imor-
gen [a]ften?
Aslaksen
.
Imorgen Aften? Ja, det kan jeg g[]erne.
Stensg[å]rd
.
Vel; s[å] g[å]r De indom og gier [m]adam Rundholmen
dette [b]rev.
Aslaksen
.
Fra Dem?
Stensg[å]rd
.
Ja. Put[] det i [l]ommen. Se s[å]. Imorgen [a]ften alts[å].
Faksimile
171
Aslaksen
.
Akkurat; vær De rolig.
(Pigen bringer det forlangte. Stensg[å]rd g[å]r henimod [v]induet.)
Bastian
.
N[å], du, – har du s[å] talt til[] [m]adam Rundholmen?
Stensg[å]rd
.
Talt? [Å] ja; jeg har talt lidt –
Bastian
.
Og hvad tror du?
Stensg[å]rd
.
Ja, – jo; vi blev afbrudt; jeg kan ikke sige dig
noget bestemt.
Bastian
.
Jeg frister det alligevel; hun klager svært over [e]nke-
standen. Om en [t]imes [t]id vil jeg ha'e det afgjort.
Stensg[å]rd
.
Om en [t]imes [t]id?
Bastian

(ser [m]adam Rundholmen, som træder ind fra [v]enstre).
Hyss; lad ingen mærke noget!
(g[å]r op[]over [g]ulvet.)
Stensg[å]rd

(hen til[] Aslaksen, sagte),
Giv mig [b]revet ig[]en.
Aslaksen
.
Vil De ha'e det ig[]en?
Stensg[å]rd
.
Ja, hurtig; jeg skal selv besørge det.
Aslaksen
.
Værs[å]god; her er det.
(Stensg[å]rd stikker [b]revet i [l]ommen og blander sig mellem de øvrige.)
Faksimile
172
Madam Rundholmen

(til[] Bastian).
Hvad siger s[å] De til[] [v]alget, Monsen?
Bastian
.
Alt godt; jeg og Stensg[å]rd er fine [v]enner, skal jeg
fortælle Dem. Det skulde ikke undre mig, om han kommer
p[å] [t]hinget.
Madam Rundholmen
.
Men det vilde nok ikke Deres [f]aer se blidt til[].
Bastian
.
[Å], [f]aer har s[å] mange [j]ern i [i]lden. Desuden, skikker
de Stensg[å]rd, s[å] blir [æ]ren lige fuldt i [f]amiljen, tæn-
ker jeg.
Madam Rundholmen
.
Hvorledes det?
Bastian
.
Han g[å]r p[å] [f]rierfødder –
Madam Rundholmen
.
Gudbevares; har han sagt noget?
Bastian
.
Ja; og jeg har lovet at tale for ham; det skal g[å];
jeg tror visst, Ragna har et godt [ø]je til[] ham.
Madam Rundholmen
.
Ragna?
Lundestad

(kommer nærmere).
N[å]; hvad snakker De s[å] ivrigt om, [m]adam Rund-
holmen?
Faksimile
173
Madam Rundholmen
.
Tænk, han siger, at Stensg[å]rd g[å]r p[å] [f]rierfødder –
Lundestad
.
Ja vel; men [k]ammerherren er ikke let[] at bøje –
Bastian
.
Kammerherren?
Lundestad
.
Han holder hende sagtens for god til[] en simpel [s]ag-
fører –
Madam Rundholmen
.
Hvem; hvem?
Lundestad
.
Frøkenen; [d]atteren, naturligvis.
Bastian
.
Han frier da vel aldrig til[] [f]røken Brat[]sberg, ved
jeg?
Lundestad
.
Minsæl g[]ør han s[å].
Madam Rundholmen
.
Og det bander De p[å]?
Bastian
.
Og til[] mig har han sagt –! Hør; lad mig tale med
Dem!
(Lundestad og Bastian mod [b]aggrunden[HIS: «u» i «Baggrunden» er snudd.].)
Madam Rundholmen

(nærmer sig til[] Stensg[å]rd).
De m[å] være p[å] Deres [p]ost, Stensg[å]rd!
Faksimile
174
Stensg[å]rd
.
Mod hvem?
Madam Rundholmen
.
Mod slette [m]ennesker; her er [f]olk, som g[å]r og lægger
ondt for Dem.
Stensg[å]rd
.
Lad dem det, – n[å]r de bare ikke lægger ondt for
mig hos [é]n.
Madam Rundholmen
.
Hvem er den ene?
Stensg[å]rd

(stikker [b]revet hemmeligt til[] hende).
Se der; læs det, n[å]r De blir ensom.
Madam Rundholmen
.
Ak, det vidste jeg nok!
(ind til [v]enstre.)
Værksforvalter Ringdal

(fra [h]øjre).
N[å], jeg hører, De er g[å]et af med [s]ejren, [h]err [s]ag-
fører.
Stensg[å]rd
.
Ja, jeg er, [h]err [f]orvalter; og det til[]trods for Deres
højvelb[å]rne [p]rincipals [b]estræbelser.
Ringdal
.
Hvad har han bestræbt sig for?
Stensg[å]rd
.
For at stemme mig ud.
Faksimile
175
Ringdal
.
Han g[]ør [b]rug af sin [v]algfrihed, som enhver anden.
Stensg[å]rd
.
Det er kun [s]kade, at han nok ikke oftere kommer til[]
at g[]øre [b]rug af den.
Ringdal
.
Hvad skal det sige?
Stensg[å]rd
.
Jeg mener, eftersom det er s[å] og s[å] fat[] i [p]a-
pirerne –
Ringdal
.
I [p]apirerne! Hvilke [p]apirer? Hvad har De taget
Dem for?
Stensg[å]rd
.
[Å], De behøver ikke at spille, som om De ingenting
forstod. Er her ikke et [u]ve[j]r ivente? Fallit i stor [m] [å]le-
stok[]?
Ringdal
.
Jo, det hører jeg fra alle [k]anter.
Stensg[å]rd
.
Og er kanske ikke b[å]de [k]ammerherren og [g]rossereren
med i det?
Ringdal
.
Med [t]illadelse, er De gal?
Stensg[å]rd
.
Ja, det er jo naturligt, at De søger at skjule det.
Ringdal
.
Hvad skulde det nytte? Kan sligt skjules?
Faksimile
176
Stensg[å]rd
.
Er det da ikke sandt?
Ringdal
.
Ikke en [s]tavelse, hvad [k]ammerherren ang[å]r. Men
hvor har De kunnet tro s[å]dant noget? Hvem har bildt
Dem det ind?
Stensg[å]rd
.
Det siger jeg ikke for [ø] [j]eblikket.
Ringdal
.
Ligemeget. Men hvem der end har gjort det, s[å]
ligger der en [h]ensigt under.
Stensg[å]rd
.
En [h]ensigt –!
Ringdal
.
Ja, tænk Dem om; er her ingen, som kunde se sin
[f]ordel i at holde Dem borte fra [k]ammerherren –?
Stensg[å]rd
.
Min [s]alighed; jo, jo; det er her!
Ringdal
.
Kammerherren har meget til[]overs for Dem igrunden –
Stensg[å]rd
.
Har han?
Ringdal
.
Ja, og det vil man forspilde; – man bygger p[å], at
De ikke k[]ender [f]orholdene her, at De er op[]brusende og
godtroende, at –
Stensg[å]rd
.
O, de [ø]gler! Og [m]adam Rundholmen, som har mit [b]rev!
Faksimile
177
Ringdal
.
Hvilket [b]rev?
Stensg[å]rd
.
[Å], ingenting. Men det er ikke for sent endnu! K[]ære
[h]err Ringdal, træffer De [k]ammerherren iaften?
Ringdal
.
Det g[]ør jeg sikkert.
Stensg[å]rd
.
S[å] sig ham, det var [v] [å]s med de [t]rusler, han ved
nok; sig ham, jeg kommer selv og forklarer alting imorgen.
Ringdal
.
Kommer De?
Stensg[å]rd
.
Ja, for at bevise ham –; ah, bevise! Se her, [h]err
Ringdal; giv [k]ammerherren denne [v]e[ks]el fra mig.
Ringdal
.
Ve[ks]elen –!
Stensg[å]rd
.
Ja, ja; det er noget, som De ikke forst[å]r; men giv
ham den blot –
Ringdal
.
I [s]andhed, [h]err Stensg[å]rd –
Stensg[å]rd
.
Og s[å] kan [D]e bare til[]føje de simple [o]rd fra mig:
det er s[å]ledes jeg handler mod de [f]olk, der vil stemme
mig ud ved [v]algmandsvalget.
Henrik Ibsen: De unges Forbund.
12
Faksimile
178
Ringdal
.
Det kan De lide p[å].
(ud i [b]aggrunden).
Stensg[å]rd
.
Hør, [h]err Hejre, – hvorledes kunde De fare i mig
med den [h]istorie om [k]ammerherren?
Daniel Hejre
.
Hvorledes jeg kunde fare i Dem –?
Stensg[å]rd
.
Ja visst; det var jo den sorteste [l]øgn –
Daniel Hejre
.
Ej; se-se; det glæder mig inderligt! Tænk Dem, [h]err
Lundestad, det er [l]øgn, det med [k]ammerherren.
Lundestad
.
Hys[]; fejl [s]por; det er nok nærmere.
Stensg[å]rd
.
Hvorledes nærmere?
Lundestad
.
Jeg ved ingenting; men [f]olk snakker om [m]adam
Rundholmen –
Stensg[å]rd
.
Hvad!
Daniel Hejre
.
Ja, har jeg ikke sp[å]et det! Disse [f]orbindelser med
[p]roprietariussen p[å] Storli –
Lundestad
.
Han k[]ørte afg[å]rde imorges, før det blev lyst –
Faksimile
179
Daniel Hejre
.
Og [f]amiljen er ude og leder efter ham –
Lundestad
.
Og [s]ønnen har travlt med at f[å] Søsteren vel for-
sørget –
Stensg[å]rd
.
Forsørget! «Imorgen», sagde hun; og hendes [u]ro for
[f]aderen –!
Daniel Hejre
.
He-he; De skal se, han er g[å]et hen og hængt sig,
[f]aer!
Aslaksen
.
Er der nogen, som har hængt sig?
Lundestad
.
Herr Hejre siger, at Monsen p[å] Storli –
Proprietær Monsen

(fra [b]aggrunden).
Champagne p[å] [b]ordet!
Aslaksen
og
flere
.
Monsen!
Monsen
.
Ja, Monsen, ja! Champagnemonsen! Pengemonsen!
Vin, i [f]andens [s]kind og [b]en!
Daniel Hejre
.
Men, højstærede –!
Stensg[å]rd
.
De! Hvor kommer De fra?
12*
Faksimile
180
Monsen
.
Fra [f]orret[]ninger! Tjent hundrede [t]usend! Hej; imor-
gen g[]ør jeg dundrende [m]iddag p[å] Storli. Alle er[] ind-
budne. Champagne, siger jeg! Tillykke, Stensg[å]rd, De
er jo bleven [v]algmand.
Stensg[å]rd
.
Ja, jeg skal forklare Dem –
Monsen
.
Pyt; hvad rager det mig? Vin! Hvor er [m]adam Rund-
holmen?
(vil ind til[] [v]enstre.)
Tjenestepigen

(som nylig er tr[å]dt ud).
Der f[å]r ingen komme ind; [m]adamen sidder og læser
et [b]rev –
Bastian
.
[Å], [d]ød og [p]ine!
(ud i [b]aggrunden.)
Stensg[å]rd
.
Læser hun et [b]rev?
Tjenestepigen
.
Ja, og s[å] er hun rent som forstyrret.
Stensg[å]rd
.
Farvel, [h]err Monsen; imorgen [m]iddag p[å] Storli –
Monsen
.
Farvel; imorgen!
Faksimile
181
Stensgaard

(dæmpet).
Herr Hejre, vil De g[]øre mig en [t]jeneste?
Daniel Hejre
.
[Å], s[å]mæn, s[å]mæn.
Stensg[å]rd
.
S[å] mal mig en liden [s]mule sort for [m]adam Rundholmen;
tal lidt tvetydigt om mig; – De g[]ør sligt s[å] ud-
mærket.
Daniel Hejre
.
Hvad Pokker er det for noget?
Stensg[å]rd
.
Jeg har mine [g]runde; det er en [s]pøg, skal jeg sige
Dem, – et [v]æddem[å]l med – med en, som De har et
[h]orn i [s]iden til[].
Daniel Hejre
.
Aha, jeg forst[å]r –; noksagt!
Stensg[å]rd
.
Alts[å], fordærv ingenting; g[]ør hende bare en [s]mule
tvivlsom i sin [d]om om mig; s[å]dan lidt uviss indtil[] vidre,
sk[]ønner De.
Daniel Hejre
.
Vær tryg[]; det skal være mig en inderlig [f]or-
nøjelse –
Stensg[å]rd
.
Tak[]; Tak[], s[å]længe! (over mod [b]ordet.) Herr Lunde-
Faksimile

182

stad, vi to tales ved imorgen [f]ormiddag hos [k]ammer-
herrens.
Lundestad
.
Har [D]e [h] [å]b?
Stensg[å]rd
.
Et tredobbelt!
Lundestad
.
Tredobbelt? Men jeg begriber ikke –
Stensg[å]rd
.
Behøves heller ikke; fra nu af skal jeg hjælpe mig
selv.
(ud i [b]aggrunden.)
Monsen

(ved [p]unschbollen).
Et fuldt [g]las til[], Aslaksen! Hvor er Bastian?
Aslaksen
.
Han fo[]r p[å] [d]øren. Men jeg har et [b]rev at besørge
for ham.
Monsen
.
Har De det?
Aslaksen
.
Til[] [m]adam Rundholmen.
Monsen
.
N[å] endelig!
Faksimile
183
Aslaksen
.
Men ikke før imorgen [a]ften, sa'e han; hverken før
eller senere; akkurat p[å] [s]laget! Sk[å]l!
Daniel Hejre

(til[] Lundestad).
Hvad Pokker er der for [m]askepi mellem denne [h]err
Stensg[å]rd og [m]adam Rundholmen, De?
Lundestad

(sagtere).
Han frier til[] hende.
Daniel Hejre
.
Tænkte jeg det ikke? Men han bad, jeg skulde sværte
ham lidt, g[]øre ham mistænkt –; noksagt –
Lundestad
.
Og [D]e lovte det?
Daniel Hejre
.
Ja, naturligvis.
Lundestad
.
Han skal ha'e sagt om Dem det, at hvad De lover i
[ø]st, det holder De i [v]est.
Daniel Hejre
.
He-he; den k[]ære [s]jæl, – da skal han sandelig ha'e
forregnet sig dennegang.
Faksimile
184
Madam Rundholmen

(med et [å]bent [b]rev, i [d]øren til[]venstre).
Hvor er [s]agfører Stensg[å]rd?
Daniel Hejre
.
Han kyssed Deres [t]jenestepige og gik, [m]adam Rund-
holmen!
(Teppet falder).

Faksimile
FEMTE AKT.

(Stort [m]odtagelsesværelse hos [k]ammerherrens. Indgang i [b]aggrunden;
[d]øre til[] [h]øjre og [v]enstre.)
(Værksforvalter Ringdal st[å]r ved et [b]ord og blader i nogle
[p]apirer. Det banker.)
Ringdal
.
Kom ind!
Doktor Fjeldbo

(fra [b]aggrunden).
Godmorgen!
Ringdal
.
Godmorgen, [h]err [d]oktor!
Fjeldbo
.
N[å], alting st[å]r vel til[]?
Ringdal
.
Jo, [t]ak[]; her st[å]r det nok s[å] vel; men –
Fjeldbo
.
Men?
Ringdal
.
Ja, De har da sagtens hørt den store [n]yhed?
Faksimile
186
Fjeldbo
.
Nej. Hvad er det for noget?
Ringdal
.
Hvad? Har De ikke hørt det, som er hændt p[å] Storli?
Fjeldbo
.
Nej!
Ringdal
.
Monsen er rømt inat[].
Fjeldbo
.
Rømt? Monsen?
Ringdal
.
Rømt.
Fjeldbo
.
Men du gode Gud –?
Ringdal
.
Her gik allerede underlige [r]ygter ig[å]r; men s[å] kom
Monsen tilbage; han m[å] have vidst at forstille sig –
Fjeldbo
.
Men Grunden? Grunden?
Ringdal
.
Um[å]delige [t]ab p[å] [t]rælast, siges der; et [p]ar [h]use i
Kristiania skal være standset og s[å] –
Fjeldbo
.
Og s[å] er han rømt!
Ringdal
.
Indover til Sverig, rimeligvis. Imorges kom [ø]vrig-
heden til[] Storli; der skrives op[] og forsegles –
Fjeldbo
.
Og den ulykkelige [f]amilje –?
Faksimile
187
Ringdal
.
Sønnen har nok altid holdt sig udenfor; ialfald lader
han nu som ingenting, hører jeg.
Fjeldbo
.
Ja, men [d]atteren da?
Ringdal
.
Hys[]; [d]atteren er her.
Fjeldbo
.
Her?
Ringdal
.
Huslæreren bragte hende og de sm[å] herover imorges;
[f]røkenen har taget sig af dem i al [s]tillhed.
Fjeldbo
.
Og hvorledes bærer hun dette?
Ringdal
.
[Å], jeg tænker, nok s[å] t[å]leligt. De kan vide, efter
den [b]ehandling, hun har lidt hjemme –; og desuden kan
jeg fortælle [D]em, at hun –. Hys[]; der er [k]ammerherren.
Kammerherren

(fra [v]enstre).
Se, er De der, k[]ære [d]oktor?
Fjeldbo
.
Ja, jeg er temmelig tidligt ude. M[å] jeg nu ønske Dem
til[] [l]ykke med [f]ødselsdagen, [h]err [k]ammerherre!
Kammerherren
.
[Å], Gud bedre os for hvad [l]ykke den bringer; men
De skal have [t]ak[]; jeg ved, De mener det vel.
Faksimile
188
Fjeldbo
.
Og tør jeg s[å] spørge Dem, [h]err [k]ammerherre –
Kammerherren
.
Først et [o]rd; De skal herefter lade den [t]itel fare.
Fjeldbo
.
Hvad skal det sige?
Kammerherren
.
Jeg er [j]ernværksejer, slet[] og ret[].
Fjeldbo
.
[Å], men hvad er dog dette for [u]rimeligheder?
Kammerherren
.
Jeg har frasagt mig [t]itel og [b]estilling. Min under-
danigste [s]krivelse afg[å]r endnu idag.
Fjeldbo
.
Det skulde De dog sove p[å].
Kammerherren
.
N[å]r min [k]onge viste mig den [n] [å]de at op[]tage mig
i sin nærmeste [o]mgivelse, s[å] skete det p[å] [g]rund af en
[a]nseelse, s[o]m min [f]amilje g[]ennem lange [s]lægter havde
vidst at bevare.
Fjeldbo
.
Ja, hvad s[å] vidre?
Kammerherren
.
Min [f]amilje er beskæmmet, liges[å] fuldt, som [p]ro-
prietær Monsens. Ja, De har da vel hørt om Monsen?
Fjeldbo
.
Jo, jeg har.
Faksimile
189
Kammerherren

(til[] Ringdal).
Ved man intet nærmere?
Ringdal
.
Intet andet, end at han trækker en hel [d]el af de
yngre [g] [å]rdbrugere med.
Kammerherren
.
Og min [s]øn?
Ringdal
.
Deres [s]øn har skikket mig et [o]p[]g[]ør. Han kan svare
enhver sit; men der blir ingenting til[]overs.
Kammerherren
.
Hm. Ja, vil De s[å] f[å] min [a]nsøgning renskrevet.
Ringdal
.
Det skal ske.
(ud g[]ennem den forreste [d]ør til[]højre.)
Fjeldbo
.
Men har De betænkt Dem? Det hele kan jo ordnes i
al [s]til[]hed.
Kammerherren
.
S[å]? Kan jeg g[]øre mig selv uvidende om hvad der
er sket?
Fjeldbo
.
[Å], hvad er der igrunden sket? Han har jo skrevet
Dem til[], til[]st[å]et sin [u]besindighed, tryg[]let om [t]il[]-
givelse; dette er jo den eneste [g]ang, han har gjort sig
skyldig i [s]ligt; hvad er det s[å], spørger jeg?
Faksimile
190
Kammerherren
.
Vilde De handle, som min [s]øn har handlet?
Fjeldbo
.
Han vil ikke g[]entage det; det er [h]ovedsagen.
Kammerherren
.
Og hvoraf ved De, at han ikke vil g[]entage det?
Fjeldbo
.
Om ikke af andet, s[å] ved jeg det af det [o]p[]trin, De
selv har fortalt mig; det med Deres [s]vigerdatter. Hvad
der end kommer ud af det forresten, s[å] vil det ryste ham
til[] [a]lvor.
Kammerherren

(op[]over [g]ulvet).
Min stakkels Selma! Vor jævne [f]red og [l]ykke forspildt!
Fjeldbo
.
Der er noget, som st[å] []r højere. Den [l]ykke har været
et [s]kin. Ja, jeg vil sige Dem det: De har i det, som i
s[å] meget andet, bygget p[å] en hul [g]rund; De har været
forblindet og hovmodig, [h]err [k]ammerherre!
Kammerherren

(standser.)
Jeg?
Fjeldbo
.
Ja, De! De har pukket p[å] Deres [f]amiljes [h]æderlig-
hed; men n[å]r er denne [h]æderlighed bleven sat[] p[å] [p]røve?
Ved De, om den vilde st[å]et i [f]ristelsen?
Faksimile
191
Kammerherren
.
De kan spare Dem enhver [p]ræken, [h]err [d]oktor; disse
sidste [d]ages [b]egivenheder er ikke g[å]et sporløst hen
over mig.
Fjeldbo
Det troer jeg ogs[å]; men lad det s[å] vise sig i en mil-
dere [d]om og i en klarere [e]rk[]endelse. De bebrejder Deres
[s]øn; men hvad har De gjort for Deres [s]øn? De har sørget
for at uddanne hans [e]vner, men ikke for at grundlægge en
[k]arakt[é]r i ham. De har holdt [f]oredrag over, hvad han
skyldte sin hæderlige [f]amilje; men De har ikke ledet og
bø[j]et og formet ham saaledes, at det blev ham en ubevidst
[n]ødvendighed at handle hæderligt.
Kammerherren
.
Tror De det?
Fjeldbo
.
Jeg b[å]de tror det og jeg ved det. Men det er jo s[å]
almindeligt her; man sætter [o]p[]gaven i at lære, istedetfor
i at være. Vi ser ogs[å] hvad det leder til[]; vi ser det i
de [h]undreder af begavede [m]ennesker, der g[å]r halvfærdige
omkring og er et i [f]ølelser og [s]temninger og noget ganske
andet i [v]ærk og [h]andlesæt[]. Se nu blot til[] Stensg[å]rd –
Kammerherren
.
Stensg[å]rd, ja! Hvad siger De om Stensg[å]rd?
Fjeldbo
.
Styk[]værk. Jeg har k[]endt ham fra [b]arnsben af.
Hans [f]aer var et vissent [d]rog, en [p]jalt, et ingenting; han
drev en liden [h]økernæring og [p]antel[å]nerforret[]ninger ved
Faksimile

192

[s]iden af; eller, rettere sagt, det var [k]onen, som drev det.
Hun var et grovsl[å]et [f]ruentimmer, det mest ukvindelige,
jeg har k[]endt. Manden fik hun gjort umyndig; ikke en
[h]jertetanke var der i hende. Og i dette [h]jem vo[ks]te Stens-
g[å]rd op[]. Og s[å] gik han i [l]atinskole tillige. «Han
skal studere,» sagde [m]oderen; «der skal blie en dygtig [i]n-
kassator af ham.» Styg[]hed i [h]jemmet; [l]øftelse i [s]kolen;
[å]nden, [k]arakteren, [v]iljen, [e]vnerne, – altsammen hver
sin [v]ej. Hvad kunde det føre til[], andet, end til [s]plit-
telse i [p]ersonligheden?
Kammerherren
.
Jeg ved ikke, hvad det kunde føre til[]. Men jeg gad
vide, hvad der er godt nok for Dem. Af Stensg[å]rd
kan man ingenting vente; af min [s]øn heller ikke; men af
Dem, naturligvis; af Dem –!
Fjeldbo
.
Ja, af mig; netop[] af mig. [Å], De m[å] ikke smile;
jeg hovmoder mig ikke; men jeg har f[å]t det, som grunder
[l]igevægten, og som g[]ør sikker. Jeg er vo[ks]et op[] under
[r]o og [h]armoni, i en jævn [m]iddelstandsfamilje. Min [m]oder
er en [k]vinde, helt og holdent; hjemme hos os har der
aldrig været [ø]nsker udover [e]vnerne; intet [k]rav er forlist
p[å] [f]orholdenes [s]k[]ær; intet [d]ødsfald har grebet forstyr-
rende ind og efterladt [t]omhed og [s]avn i [k]redsen. Der
var der [k] []ærlighed til[] [s]k[]ønhed; men den l[å] inderligt i
[l]ivsbetragtningen, ikke jævnsides langs med den; der var
der hverken [f]orstandens eller [s]temningens [u]dskejelser –
Kammerherren
.
Se, se; det er derfor De er bleven s[å] overmaade komplet?
Faksimile
193
Fjeldbo
.
Langtfra at jeg det tror. Jeg siger kun, at [l]ivsvil-
k[å]rene har stillet sig s[å] uendelig gunstigt for mig; og
jeg føler det som et [a]nsvar.
Kammerherren
.
Lad s[å] være; men n[å]r Stensg[å]rd intet s[å]dant [a]n-
svar har, da er det desto smukkere, at han alligevel –
Fjeldbo
.
Hvilket? Hvad?
Kammerherren
.
De dømmer ham falskt, min gode [d]oktor! Se her.
Hvad siger De til[] dette?
Fjeldbo
.
Deres [s]øns [v]e[ks]el!
Kammerherren
.
Ja, den har han sendt mig til[]bage.
Fjeldbo
.
Frivilligt?
Kammerherren
.
Frivilligt og uden [b]etingelser. Det er smukt; det er
nobelt; – og derfor st[å]r ogs[å] fra idag af mit [h]us [å]bent
for ham.
Fjeldbo
.
Betænk Dem! For Deres egen, for Deres [d]atters
[s]kyld –
Kammerherren
.
[Å], lad mig være! Han har meget forud for Dem;
Henrik Ibsen: De unges Forbund.
13
Faksimile

194

han er ligefrem idetmindste; men De, De g[å]r [ skjult skult ]
til[]værks.
Fjeldbo
.
Jeg?
Kammerherren
.
Ja, De! De er bleven den styrende her i [h]uset; De
g[å]r ud og ind; jeg tager Dem p[å] [r] [å]d i alting, – og
s[å] alligevel –
Fjeldbo
.
Ja, ja; alligevel –?
Kammerherren
.
Alligevel s[å] er der noget bagved med Dem; noget
forbandet; noget – noget fornemt, som jeg ikke udst[å]r!
Fjeldbo
.
Men s[å] forklar Dem dog!
Kammerherren
.
Jeg? Nej, De skulde forklare Dem, skulde De! Men
nu kan De have det s[å] godt.
Fjeldbo
.
Herr [k]ammerherre, vi to forst[å]r ikke hinanden. Jeg
har ingen [v]e[ks]el at sende til[]bage; men det kunde dog
hænde, at jeg bragte et større [o]ffer endda.
Kammerherren
.
S[å]? Hvorved?
Fjeldbo
.
Ved at tie.
Kammerherren
.
Ved at tie? Skal jeg sige Dem, hvad jeg kunde have
Faksimile

195

[l]yst til[]? At blive grov, bande, g[å] ind i de unges [f]or-
bund! De er en højfornem [s]tivnakke, [h]err [v]ærkslæge; –
og det passer ikke i vort fri [s]amfund. Se Stensg[å]rd; han
er ikke noget s[å]dant; og derfor skal han f[å] komme her
i [h]uset; han skal –; han skal –! [Å], jeg gider min [s]æl
og [s]alighed ikke –! Nu kan De have det s[å] godt; som
man reder, s[å] ligger man.
G[å]rdbruger Lundestad

(fra [b]aggrunden).
Til[] [l]ykke med [d]agen, [h]err [k]ammerherre! Og m[å]
jeg s[å] ønske Dem [h]æder og alt godt –
Kammerherren
.
[Å], Pokker i [v]old, – havde jeg nær sagt. Det er
[l]apperi altsammen, min k[]ære Lundestad. Der er ingen-
ting, som holder Prøve til[]bunds i denne [v]erden.
Lundestad
.
S[å] siger [p]roprietær Monsens [k]reditorer ogs[å].
Kammerherren
.
Ja, dette med Monsen! Kom det ikke over Dem, som
et [l]ynslag?
Lundestad
.
[Å], De har nu sp[å]et det s[å] længe, De, [h]err [k]am-
merherre.
Kammerherren
.
Hm, hm; – ja visst har jeg s[å]; det er ikke længere
siden, end i [f]org[å]rs; han kom her for at prelle mig –
Fjeldbo
.
Kanske for at frelses.
13*
Faksimile
196
Lundestad
.
Ug[]ørligt; han var kommen for dybt i det; – og det,
som sker, det er nu altid det bedste.
Kammerherren
.
Velbekomme! Finder De det ogs[å] bedst, at De blev
sl[å]et ved [v]alget ig[å]r?
Lundestad
.
Jeg blev da ikke sl[å]et; det gik jo altsammen efter
min egen [v]ilje. Stensg[å]rd skal en ikke stanges med; han
har det, som vi andre m[å] bide os i [f]ingrene efter.
Kammerherren
.
Ja, det [u]dtryk[] forst[å]r jeg ikke ganske –?
Lundestad
.
Han har [e]vne til[] at rive [m]ængden med sig. Og da
han nu er s[å] heldig, at han hverken hindres af [k]arakt[é]r
eller af [o]verbevisning eller af borgerlig [s]tilling, s[å] har
han s[å] svært let[] for at være frisindet.
Kammerherren
.
Jeg skulde dog i [s]andhed mene, at vi ogs[å] er[] fri-
sindede.
Lundestad
.
Ja Gu' er vi frisindede, [h]err [k]ammerherre; der er in-
gen [t]vivl om det. Men der er det ved det, at vi bare er
frisindede p[å] vore egne [v]egne; men nu kommer Stens-
g[å]rd og er frisindet p[å] andres [v]egne ogs[å]. Det er det
nye i [t]ingen.
Kammerherren
.
Og alt dette [o]mvæltningsvæsen vil De fremme?
Faksimile
197
Lundestad
.
Jeg har læst i gamle [h]istoriebøger, at der før i [t]iden
var [f]olk, som kunde mane [s]pøgelser frem; men de kunde
ikke mane dem bort ig[]en.
Kammerherren
.
Men, k[]ære Lundestad, hvor kan De, som en op[]lyst
[m]and –?
Lundestad
.
Jeg ved nok, det er papistisk [o]vertro, [h]err [k]ammer-
herre; men det er med nye [t]anker, som med [s]pøgelser; en
kan ikke mane dem bort ig[]en; og derfor f[å]r en se at
komme ud af det med dem, s[å] godt en kan.
Kammerherren
.
Ja, men nu, da Monsen er faldet, og rimeligvis hele
dette [s]læng af [r]olighedsforstyrrere med ham –
Lundestad
.
Var Monsen faldet en to–tre [d]age før, s[å] var meget
blevet anderledes.
Kammerherren
.
Desværre; De har været for snar –
Lundestad
.
Jeg havde ogs[å] [h]ensyn til[] Dem, [h]err [k]ammerherre.
Kammerherren
.
Til[] mig?
Lundestad
.
Vort [p]arti m[å] bevare sin [h]æderlighed i [f]olks [ø]jne.
Vi repræsenterer den gamle, grundfæstede, norske [æ]rlighed.
Havde jeg svigtet Stensg[å]rd, s[å] ved De han har et [p]apir –
Faksimile
198
Kammerherren
.
Ikke nu længere.
Lundestad
.
Hvad?
Kammerherren
.
Her er det.
Lundestad
.
Har han sendt Dem det til[]bage?
Kammerherren
.
Ja. Personlig er han en [h]ædersmand; det [s]kudsm[å]l
m[å] jeg give ham.
Lundestad

(tankefuld).
Sagfører Stensg[å]rd har gode [g]aver.
Sagfører Stensg[å]rd

(fra [b]aggrunden, standser i [d]øren).
F[å]r jeg [l]ov at komme nærmere?
Kammerherren
.
(imod ham).
Det kan De tryg[]t.
Stensg[å]rd
.
Og De vil tage en [l]yk[]ønskning af mig?
Kammerherren
.
Det vil jeg.
Stensg[å]rd
.
S[å] tag den b[å]de varm og inderlig! Og sl[å] s[å] en
[s]treg over alle skrevne [d]umheder –
Faksimile
199
Kammerherren
.
Jeg holder mig til[] [h]andlinger, [h]err Stensg[å]rd.
Stensg[å]rd
.
O, Gud velsigne Dem!
Kammerherren
.
Og fra idag af – siden De s[å] ønsker det – fra idag
af er De som hjemme her.
Stensg[å]rd
.
M[å] jeg? M[å] jeg det?
(det banker.)
Kammerherren
.
Kom ind!
(Flere [b]yg[]demænd, [m]edlemmer af [f]ormandskabet o. s. v.
Kammerherren g[å]r dem imøde, modtager [l]yk[]ønskninger og taler med
dem.)
Thora

(som imidlertid er tr[å]dt ind fra den bageste [d]ør til[]venstre).
Herr Stensg[å]rd, m[å] jeg takke Dem stille.
Stensg[å]rd
.
De, [f]røken!
Thora
.
Fader har sagt mig, hvor smukt De har handlet.
Stensg[å]rd
.
Men –?
Thora
.
O, hvor vi har misk[]endt Dem!
Stensg[å]rd
,
Har De –?
Faksimile
200
Thora
.
Det var jo ogs[å] Deres egen [s]kyld; – nej, nej; det var
vor. O, hvor inderlig g[]erne vilde jeg ikke g[]øre det
godt ig[]en.
Stensg[å]rd
.
Vilde De? Vilde De selv? Vilde De virkelig –?
Thora
.
Allesammen; kunde vi s[å]sandt –
Kammerherren
.
Forfriskninger til[] [h]errerne, mit [b]arn!
Thora
.
Nu kommer de.
(hun g[å]r op[] ig[]en mod [d]øren. hvorfra [p]igen stra[ks] efter kommer med
[v]in og [b]agværk, der bydes omkring under det følgende.)
Stensg[å]rd
.
K[]ære, fortræffelige Lundestad; jeg føler mig som en
sejrende [g]ud!
Lundestad
.
Saa følte De Dem vel ig[å]r ogs[å].
Stensg[å]rd
.
Pyt[]; idag er det noget andet; det bedste; [k]ronen p[å]
det hele! Glorien, [g]lansen over [l]ivet!
Lundestad
.
[Å]h[å]; [e]lskovstanker?
Stensg[å]rd
.
Ingen [t]anker! Lykke, [l]ykke; [k] []ærlighedslykke!
Lundestad
.
S[å] [s]voger Bastian har bragt Dem [s]varet?
Faksimile
201
Stensg[å]rd
.
Bastian –?
Lundestad
.
Ja, han ymted om noget ig[å]r; han havde nok lovet
at tale for Dem hos en liden [p]ige.
Stensg[å]rd
.
[Å], hvad [s]niksnak[] –
Lundestad
.
Vær ikke ræd[] for mig. Hvis De ikke ved det endnu,
s[å] kan jeg sige Dem det: De har sejret, [h]err Stensg[å]rd;
jeg har det fra Ringdal.
Stensg[å]rd
.
Hvad har De fra Ringdal?
Lundestad
.
Jomfru Monsen har givet sit [j]a.
Stensg[å]rd
.
Hvad siger De!
Lundestad
.
Sit [j]a, siger jeg.
Stensg[å]rd
.
Ja? Ja? Og [f]aderen er rømt!
Lundestad
.
Men ikke [d]atteren.
Stensg[å]rd
.
Sit [j]a! Midt under en s[å]dan [f]amiljeskandale! Hvor
ukvindeligt! Sligt m[å] jo støde enhver fintfølende [m]and
Faksimile

202

til[]bage. Men det er en [m]isforst[å]else, det hele. Jeg har
aldrig anmodet Bastian –; hvor kunde s[å] det [b]æst –?
Ligemeget, det kommer mig ikke ved; hvad han har gjort,
m[å] han selv svare for.
Daniel Hejre

(fra [b]aggrunden).
He he; stor [f]orsamling; ja, naturligvis; man g[]ør sin
[o]p[]vartning, sine [h]oser grønne, som man siger. Kanske
jeg ogs[å] m[å] f[å] [l]ov –
Kammerherren
.
Tak[], [t]ak[], gamle [v]en!
Daniel Hejre
.
Gudbevares, højstærede; g[]ør sig endelig ikke s[å] gemen.
(nye [g] []æster kommer.) Se, der har vi [r]etfærdighedens [h] [å]nd-
langere; – [e]xekutionsmagten –; noksagt! (hen til[] Stensg[å]rd,)
Ah, min k[]ære, lykkelige, unge [m]and; er De der? Deres
[h] [å]nd! Modtag [f]orsikkringen om en [o]ldings uskrømtede
[g]læde.
Stensg[å]rd
.
Hvorover?
Daniel Hejre
.
De bad mig ig[å]r tale en [s]mule tvetydigt om Dem
til[] hende, De ved nok –
Stensg[å]rd
.
N[å] ja, ja; hvad s[å]?
Daniel Hejre
Det var mig en inderlig [f]ryd at efterkomme Deres
[ø]nske –
Faksimile
203
Stensg[å]rd
.
Hvad s[å]; hvad s[å], spørger jeg? Hvorledes tog hun
det?
Daniel Hejre
.
Som en elskende [k]vinde, naturligvis; stak i at græde;
smækked [d]øren i [l] [å]s; vilde hverken svare eller vise sig –
Stensg[å]rd
.
Ah, Gudskelov!
Daniel Hejre
.
De er barbarisk! At sætte et [e]nkehjerte p[å] slig gru-
som [p]røve; at g[å] her og glæde sig over [s]kinsygens
[k]valer –! Men [k] []ærligheden har [k]atteøjne; noksagt; thi
idag, da jeg fo[]r forbi, stod [m]adam Rundholmen frisk og
frodig i det [å]bne [v]indu og kæmmed sit [h] [å]r; s[å] ud som
en [h]avfrue, med [p]ermission at sige; – [å], det er et dyg-
tigt [f]ruentimmer!
Stensg[å]rd
.
N[å]? Og s[å]?
Daniel Hejre
.
Ja, s[å] lo hun, som hun var besat[], [f]aer; og dermed
rakte hun et [b]rev ivejret og r[å]bte: Et [f]rierbrev, [h]err
Hejre; jeg er bleven forlovet ig[å]r!
Stensg[å]rd
.
Hvad? Forlovet?
Daniel Hejre
.
En hjertelig [l]yk[]ønskning, unge [m]and; det glæder
mig usigeligt, at jeg var den første, som kunde melde Dem –
Stensg[å]rd
.
Det er [s]ludder! Det er [s]nak[]!
Faksimile
204
Daniel Hejre
.
Hvad er [s]nak[]?
Stensg[å]rd
.
De har ikke forst[å]et hende; eller hun har ikke for-
st[å]et –; forlovet! Er De gal? Nu, da Monsen er falden,
s[å] er rimeligvis hun ogs[å] –
Daniel Hejre
.
Nej, minsæl er hun ej, [f]aer! Madam Rundholmen st[å]r
p[å] solide [b]en.
Stensg[å]rd
.
Ligemeget. Mine [t]anker g[å]r i en ganske anden [r]et[]-
ning. Det med [b]revet var bare en [s]pøg, et [v]æddemaal,
det hørte De jo. K[]ære [h]err Hejre, g[]ør mig den [t]jeneste,
ikke at tale et [o]rd til[] nogen om denne dumme [h]istorie.
Daniel Hejre
.
Forst[å]r; forst[å]r! Det skal holdes hemmeligt; det er
det, man kalder [r]omantik. Ak, ja; den [u]ngdom, den skal
nu altid være s[å] poetisk!
Stensg[å]rd
.
Ja, ja; ti blot; jeg skal lønne Dem for det, – føre
Deres [p]rocesser –; hys; jeg stoler p[å] Dem.
(fjerner sig.)
Kammerherren

(som imidlertid har talt med Lundestad).
Nej, Lundestad, – det kan jeg umuligt tro!
Lundestad
.
Nu svor jeg, [h]err [k]ammerherre! Jeg har det fra Daniel
Hejres egen [m]und.
Faksimile
205
Daniel Hejre
.
Hvad har De fra min [m]und, om jeg tør spørge?
Kammerherren
.
Sig mig, – har [s]agfører Stensg[å]rd vist dig en [v]e[ks]el
ig[å]r?
Daniel Hejre
.
Ja, [d]ød og [p]lage, det er sandt! Hvorledes hænger det
sammen?
Kammerherren
.
Det skal jeg sige dig siden. Men du fortalte ham jo –
Lundestad
.
De bildte ham jo ind, at den var falsk?
Daniel Hejre
.
Pyt[]; en uskyldig [s]pøg, for at g[]øre ham lidt betuttet
i [s]ejersrusen –
Lundestad
.
Men De sagde jo, at begge [u]nderskrifter var falske?
Daniel Hejre
.
Ja, for Pokker, hvorfor ikke liges[å]godt begge, som
den ene?
Kammerherren
.
Alts[å] dog!
Lundestad

(til[] [k]ammerherren).
Og da han det hørte –
Kammerherren
.
S[å] var det han gav [v]e[ks]elen til[] Ringdal!
Faksimile
206
Lundestad
.
Den [v]e[ks]el, som han ikke længere kunde bruge til[] at
true med.
Kammerherren
.
Spiller den højmodige; fører mig bag [l]yset p[å]ny; –
[å]bner sig [a]dgang til[] mit [h]us; afnøder mig [t]ak[]sigelser,
– den, den –! Og den [p]erson –!
Daniel Hejre
.
Men hvad er det dog for løjerlige [f]agter, højstærede?
Kammerherren
.
Siden; siden, k[]ære [v]en! (trækker Lundestad til[]side.) Og
den [p]erson er det, De beskytter, skubber fremad, hjælper
ivejret!
Lundestad
.
End De selv da?
Kammerherren
.
O, jeg kunde have [l]yst til[] –!
Lundestad
.
(tyder mod Stensg[å]rd, som taler med Thora).
Se derborte. Hvad [t]anker tror De ikke [f]olk g[]ør
sig –?
Kammerherren
.
De [t]anker skal jeg bringe dem ud af.
Lundestad
.
For sent, [h]err [k]ammerherre; han hjælper sig frem
med [u]dsigter og [s]kin og [s]andsynligheder –
Kammerherren
.
Jeg kan ogs[å] manøvrere, [h]err [g] [å]rdbruger Lundestad!
Faksimile
207
Lundestad
.
Hvad vil De g[]øre?
Kammerherren
.
Pas[] p[å]! (g[å]r hen til[] Fjeldbo.) Herr [v]ærkslæge Fjeldbo,
– vil De vise mig en [t]jeneste?
Fjeldbo
.
Med [g]læde!
Kammerherren
.
S[å] fordriv den [k]arl derhenne.
Fjeldbo
.
Stensg[å]rd?
Kammerherren
.
Ja, [l]ykkejægeren; jeg t[å]ler ikke at høre hans [n]avn;
fordriv ham!
Fjeldbo
.
Men hvorledes kan jeg –?
Kammerherren
.
Det blir Deres egen [s]ag; jeg giver Dem frie [h]ænder –
Fjeldbo
.
Frie [h]ænder! Det g[]ør De? I et og alt?
Kammerherren
.
Ja, for Pokker; ja!
Fjeldbo
.
Deres [h] [å]nd p[å] det, [h]err [k]ammerherre!
Kammerherren
.
Her er den.
Fjeldbo
.
I Guds [n]avn da; nu eller aldrig! (højlydt.) M[å] jeg et
Faksimile

208

[ø]jeblik lægge [b]eslag p[å] de til[]stedeværendes [o]pmærk-
somhed?
Kammerherren
.
Doktor Fjeldbo har Ordet!
Fjeldbo
.
Jeg har den [g]læde, med [k]ammerherre Brat[]sbergs
[s]amtykke, at meddele Dem min [f]orlovelse med hans [d]atter.
(Udbrud[] af [o]verraskelse. Thora udstøder et let[] [s]krig; Kammerherren er
ifærd med at sige noget, men fatter sig i det. Støj og [l]yk[]ønskninger.)
Stensg[å]rd
.
Forlovelse! Din [f]orlovelse –!
Daniel Hejre
.
Med [k]ammerherrens –? Med din –? Med – med –?
Lundestad
.
Er [d]oktoren fra [v]iddet?
Stensg[å]rd
.
Men, [h]err [k]ammerherre –?
Kammerherren
.
Hvad kan jeg g[]øre? Jeg er frisindet. Jeg slutter mig
til[] de unges [f]orbund!
Fjeldbo
.
Tak[], [t]ak[], – og [t]il[]givelse!
Kammerherren
.
Vi befinder os i [a]ssociationernes [t]id, [h]err [s]agfører;
den fri [k]onkurrence leve!
Thora
.
O, min velsignede [f]ader!
Faksimile
209
Lundestad
.
Ja, vi befinder os i [f]orlovelsernes [t]id ogs[å]; jeg kan
melde en [f]orlovelse til[] –
Stensg[å]rd
.
Det er [o]p[]spind!
Lundestad
.
Nej, visst er det ikke; [j]omfru Monsens [f]orlovelse –
Stensg[å]rd
.
Usandt; usandt, siger jeg!
Thora
.
Nej, [f]aer, det er sandt; de er her begge to.
Kammerherren
.
Hvem? Hvor?
Thora
.
Ragna og [k]andidat Helle. Derinde –
(mod den øverste [d]ør tilhøjre.)
Lundestad
.
Kandidat Helle? Ham alts[å] –!
Kammerherren
.
Og her; hos mig! (op[] mod [d]øren.) Herud, k[]ære [b]arn!
Ragna

(viger sky tilbage).
O, nej, nej; her er s[å] mange [m]ennesker!
Kammerherren
.
Ingen [u]ndseelse; hvad kan De for det, som er hændt?
Kandidat Helle
.
Herr [k]ammerherre, hun er hjemløs nu.
Henrik Ibsen: De unges Forbund.
14
Faksimile
210
Ragna
.
O, tag Dem af os!
Kammerherren
.
Det skal jeg. Og hjertelig [t]ak[], at [i] tyede til mig!
Daniel Hejre
.
Ja, minsæl lever vi i [f]orlovelsernes [t]id; jeg kan s[å]-
mæn supplere [l]isten –
Kammerherren
.
Hvad? Du? I din [a]lder; – hvilken [l]etsindighed!
Daniel Hejre
.
[Å] –! Noksagt.
Lundestad
.
Spillet er tabt, [h]err Stensg[å]rd.
Stensg[å]rd
.
S[å]? (højt.) Nej, nu skal jeg supplere [l]isten, [h]err
Daniel Hejre! En [m]eddelelse, mine [h]errer; ogs[å] jeg har
n[å]et en [h]avn.
Kammerherren
.
Hvorledes?
Stensg[å]rd
.
Man spiller dobbelt Spil; man skjuler sine sande [h]en-
sigter, naar det behøves. Jeg anser det for tilladeligt, n[å]r
det sker i [a]lmenvellets [t]jeneste. Min [l]ivsg[]erning ligger
afstukken foran mig, og den g[å]r mig for alting. Min
[v]irksomhed er viet til[] dette [d]istrikt; en [i]deernes [g] []æring
er her at bringe [k]larhed i. Men det [v]ærk magtes ikke af
en [l]ykkejæger. Sognets [m]ænd m[å] slutte sig om en af
sine egne. Derfor har jeg nu bundet mig fast og uløseligt
Faksimile

211

til[] [i]nteresserne her, – bundet mig med [h]jertets [b] [å]nd.
Har jeg vakt [m]isforst[å]else hos nogen, s[å] m[å] det til[]-
gives. Ogs[å] jeg er forlovet.
Kammerherren
.
De?
Fjeldbo
.
Forlovet!
Daniel Hejre
.
Bevidnes.
Kammerherren
.
Men hvorledes –?
Fjeldbo
.
Forlovet? Med hvem?
Lundestad
.
Det er da vel aldrig –?
Stensg[å]rd
.
En [f]rugt af [h]jertets og [f]orstandens [o]vervejelser. Ja,
mine [s]ognemænd, jeg er forlovet, med [e]nkemadame Rund-
holmen.
Fjeldbo
.
Med [m]adam Rundholmen!
Kammerherren
.
Landhandlerens [e]nke?
Lundestad
.
Hm. Ja s[å]!
Kammerherren
.
Men jeg løber surr i alt dette. Hvorledes kunde De
da –?
14*
Faksimile
212
Stensg[å]rd
.
Manøvrer, [h]err [j]ernværksejer!
Lundestad
.
Han har gode [g]aver.
Bogtrykker Aslaksen

(ser ind af [d]øren i [b]aggrunden).
Beer mangfoldig om [f]orladelse –
Kammerherren
.
N[å], kom ind, Aslaksen! Vil De ogs[å] gratulere?
Aslaksen
.
Nej, Gudbevares, s[å] grov er jeg ikke. Men jeg m[å]
nødvendigt tale med [h]err Stensg[å]rd.
Stensg[å]rd
.
Siden; De kan vente udenfor.
Aslaksen
.
Nej, [d]ød og [p]lage, jeg m[å] sige Dem –
Stensg[å]rd
.
Hold Deres [m]und! Hvad er dette her for [p] [å]trængen-
hed? – Ja, mine [h]errer, s[å] forunderlige er [s]k[]æbnens
[v]eje. Distri[k]tet og jeg trængte til[] et fast og varigt [b] [å]nd
imellem os; jeg traf en moden [k]vinde, som kunde skabe
mig et [h]jem. Nu har jeg kastet [l]ykkejægerhammen, og
her har I mig i eders [m]idte, som den jævne [f]olkets [m]and.
Tag mig. Jeg er rede til[] at st[å] eller falde p[å] enhver
[p]ost, hvor eders [t]illid m[å]tte stille mig.
Lundestad
.
Han har vundet.
Faksimile
213
Kammerherren
.
I [s]andhed, jeg m[å] sige – (til[] [p]igen, som har nærmet sig
ham fra [d]øren i [b]aggrunden.)
N[å], n[å]; hvad er det? Hvad
fniser du af?
Pigen
.
Madam Rundholmen –
De omst[å]ende
.
Madam Rundholmen?
Kammerherren
.
Hvad hun?
Pigen
.
Madam Rundholmen st[å]r udenfor med sin [k] []æreste –
De fleste

(i [m]unden p[å] hverandre).
Kjæreste? Madam Rundholmen? Men hvorledes –?
Stensg[å]rd
.
Hvilken [s]nak[]!
Aslaksen
.
Ja, jeg sagde Dem jo –
Kammerherren
.
(mod [d]øren).
Herind; herind!
(Bastian Monsen med [m]adam Rundholmen under [a]rmen fra
[b]aggrunden; almindeligt [r]øre.)
Madam Rundholmen
.
Ja, [h]err [k]ammerherre, De m[å] endelig ikke blive
vred –
Faksimile
214
Kammerherren
.
Bevares; bevares!
Madam Rundholmen
.
Men jeg m[å]tte rigtig op[] og vise Dem og [f]røkenen
min [k] []æreste.
Kammerherren
.
Ja, ja, – De er jo bleven forlovet; men –
Thora
.
Men vi vidste ikke –
Stensg[å]rd
.
(til[] Aslaksen).
Men hvorledes er det dog –?
Aslaksen
.
Jeg havde s[å] meget i [h]odet ig[å]r; s[å] meget at
tænke p[å], mener jeg –
Stensg[å]rd
.
Men hun fik jo mit [b]rev, og –
Aslaksen
.
Nej, hun fik Bastian Monsens; her er Deres.
Stensg[å]rd
.
Bastians? Og her –? (kaster et [ø]je p[å] [u]dskriften, krammer
[b]revet sammen og putter det i [l]ommen.)
O, De forbandede [u]lyk-
kesfugl!
Madam Rundholmen
.
Ja, s[å]mæn slog jeg til[]! En skal vogte sig for de
falske [m]andfolk; men n[å]r en har sort p[å] hvidt for at en
[m]andsperson mener det redeligt s[å] –. Nej, se; der er
Faksimile

215

[s]agfører Stensg[å]rd ogs[å]! Ja, De, [h]err Stensg[å]rd, De
vil da visst gratulere mig?
Daniel Hejre

(til[] Lundestad).
Hvor glubsk hun ser p[å] ham, De!
Kammerherren
.
Det vil han visst, [m]adam Rundholmen; men vil ikke
De gratulere Deres ti[]lkommende [s]vigerinde?
Madam Rundholmen
.
Hvem?
Thora
.
Ragna; hun er ogs[å] bleven forlovet.
Bastian
.
Du, Ragna?
Madam Rundholmen
.
Ja s[å]? Ja, min [k] []æreste sagde jo, at en viss en gik
p[å] [f]rierfødder. Til[] [l]ykke begge to; og velkommen i
[f]amiljen, [h]err Stensg[å]rd!
Fjeldbo
.
Nej, nej; ikke ham!
Kammerherren
.
Nej, [k]andidat Helle; et fortræffeligt [v]alg. Og min
Datter m[å] De s[å]mæn ogs[å] gratulere.
Madam Rundholmen
.
Frøkenen! N[å]; s[å] havde Lundestad [r]et[] alligevel!
Gratulerer, [f]røken; gratulerer, [h]err [s]agfører!
Faksimile
216
Fjeldbo
.
Doktor, skal De sige.
Madam Rundholmen
.
Hvad?
Fjeldbo
.
Doktor; det er mig.
Madam Rundholmen
.
Nej, nu ved jeg hverken ud eller ind!
Kammerherren
.
Men nu ved jeg først b[å]de ud og ind!
Stensg[å]rd
.
Undskyld; en nødvendig [f]orret[]ning –
Kammerherren

(sagte).
Lundestad, hvad var det andet?
Lundestad
.
Hvilket andet?
Kammerherren
.
Ikke [l]ykkejæger; men det andet –
Lundestad
.
Rodhugger.
Stensg[å]rd
.
Jeg anbefaler mig!
Kammerherren
.
Et [o]rd, s[å] godt som ti, [h]err [s]agfører Stensg[å]rd!
Et [o]rd, – et [o]rd, som længe har ligget mig p[å] [h]jertet –
Faksimile
217
Stensgaard

(henimod [u]dgangen).
Undskyld; jeg har [h]astværk.
Kammerherren

(efter ham).
Rodhugger!
Stensg[å]rd
.
Farvel; farvel!
(ud i [b]aggrunden.)
Kammerherren

(kommer nedover ig[]en).
Nu er [l]uften ren, mine [v]enner!
Bastian
.
Og [k]ammerherren lægger ikke mig til[] [l]ast, hvad der
er hændt hjemme?
Kammerherren
.
Enhver f[å]r feje for sin egen [d]ør.
Bastian
.
Jeg har heller ingen [d]el i det.
Selma

(som under det foreg[å]ende har lyttet ved den øverste [d]ør til[]højre).
Faer! Nu er du glad; – m[å] han nu komme?
Kammerherren
.
Selma! Du! Du beder for ham? Du, som iforg[å]rs –
Selma
.
Pyt[]; det er længe siden iforg[å]rs. Alt er godt. Nu
ved jeg, han kan g[]øre gale [s]treger –
Faksimile
218
Kammerherren
.
Og det glæder du dig over?
Selma
.
Ja, over at han kan; men han skal ikke f[å] [l]ov
til[] det.
Kammerherren
.
Ind med ham.
(Selma ud ig[]en til[]højre.)
Værksforvalter Ringdal

(fra den forreste [d]ør til[]højre).
Her er [a]fskedsansøgningen.
Kammerherren
.
Tak[]; men istykker med den.
Ringdal
.
Istykker?
Kammerherren
.
Ja, Ringdal; det er ikke p[å] den [m] [å]de. Jeg kan sone
alligevel; [a]lvor og [g] []erning –
Erik Brat[]sberg

(med Selma fra [h]øjre).
Har du [t]il[]givelse for mig?
Kammerherren

(rækker ham [v]e[ks]len).
Jeg tør ikke være ubarmhjertigere end [s]k[]æbnen.
Erik Brat[]sberg
.
Faer! Endnu idag skal jeg standse med min [f]orret[]-
ning, som er dig s[å] meget imod.
Faksimile
219
Kammerherren
.
Nej, [t]ak[]; nu blir du st[å]ende. Ingen [f]ejghed!
Ingen [f]lugt fra [f]ristelsen! Men jeg st[å]r hos. (højt.) Ja,
ved De nyt, mine [h]errer? Jeg er g[å]et ind i [f]irmaet
med min [s]øn.
Flere af [g] []æsterne
.
Hvad? De, [h]err [k]ammerherre?
Daniel Hejre
.
Du, højstærede?
Kammerherren
.
Ja; det er en hæderlig og en velsignelsesrig [v]irksomhed.
Eller kan ialfald være det. Og nu har jeg heller ikke
længere nogen [g]rund til[] at holde mig udenfor.
Lundestad
.
Ja, ved De hvad, [h]err [k]ammerherre Brat[]sberg, –
vil De tage fat[] til[] [g]avn for [d]istriktet, s[å] var det rig-
tignok b[å]de [s]pot[] og [s]kam, om jeg gamle [a]rbejdstræl
skulde svigte min [v]ærnepligt.
Kammerherren
.
De! Virkelig?
Lundestad
.
Jeg f[å]r jo. Efter den [e]lskovssorg, som har rammet
[s]agfører Stensg[å]rd idag –; Gud bevare mig for at tvinge
[m]ennesket ind i [s]tatssager nu. Han bør friske sig op[];
ud at rejse, bør han, og jeg skal se at hjælpe til[]. Og
derfor, mine [s]ognemænd, har I [b]rug for mig, s[å] tag mig.
Faksimile
220
Sognemændene

(under [h] [å]ndtryk[] og [b]evægelse).
Tak[], Lundestad! De er dog den gamle! De svig-
ter ikke!
Kammerherren
.
Se, det er, som det skal være; nu kommer alting i sin
rette [g] []ænge ig[]en. Men hvem er igrunden [s]kyld i alt
dette?
Fjeldbo
.
Ja, De, Aslaksen, De m[å] kunne g[]øre [r]ede for –?
Aslaksen

(forskrækket).
Jeg, [h]err [d]oktor! Jeg er s[å] uskyldig, som [b]arn i
[m]oers [l]iv!
Fjeldbo
.
Men det [b]rev, som –?
Aslaksen
.
Det var ikke mig, siger jeg! Det var [v]algmandsval-
get og Bastian Monsen og [s]k[]æbnen og [t]il[]fældet og [m]adam
Rundholmens [p]unsch; – der var ikke [c]itron i den, og s[å]
staar jeg just med [p]ressen i [n]æven –
Kammerherren

(nærmere).
Hvilket? Hvad; hvad?
Aslaksen
.
Pressen, [h]err [k]ammerherre!
Faksimile
221
Kammerherren
.
Pressen! Der har vi det! Er det ikke det, jeg altid
har sagt, at [p]ressen har en overordentlig [m]agt i vore [d]age?
Aslaksen
.
Nej, men, [h]err [k]ammerherre –
Kammerherren
.
Ingen utidig [b]eskedenhed, [h]err [b]ogtrykker Aslaksen.
Jeg har hidindtil[] ikke læst Deres [a]vis; herefter vil jeg
læse den. M[å] jeg bede om ti [e]xemplarer.
Aslaksen
.
De skal g[]erne f[å] tyve, [h]err [k]ammerherre!
Kammerherren
.
N[å] ja, [t]ak[]; lad mig s[å] f[å] tyve. Og trænger De
forøvrigt til[] [p]enge, s[å] kom til[] mig; jeg vil støtte [p]res-
sen; men det siger jeg Dem p[å] [f]orh[å]nd, – jeg vil ikke
skrive noget i den.
Ringdal
.
Nej, men hvad hører jeg! Deres [d]atter forlovet!
Kammerherren
.
Ja, hvad siger De til[] det?
Ringdal
.
Velsignet, siger jeg! Men n[å]r skede det?
Fjeldbo

(hurtigt).
[Å], det skal jeg siden –
Kammerherren
.
Det skede s[å]mæn sidstleden 17de Maj.
Faksimile
222
Fjeldbo
.
Hvorledes –?
Kammerherren
.
Samme [d]ag, som lille [f]røken Ragna –
Thora
.
Faer, [f]aer; har du vidst –?
Kammerherren
.
Ja, mine k[]ære; jeg har vidst det den hele [t]id.
Fjeldbo
.
O, [h]err [k]ammerherre –!
Thora
.
Men hvem har –?
Kammerherren
.
En anden [g]ang skal [i] [s]m[å]piger tale lidt mindre
højrøstet, n[å]r jeg sidder og blunder i [k]arnappet.
Thora
.
O, Gud; sad du indenfor [g]ardinerne?
Fjeldbo
.
S[å] forst[å]r jeg Deres [a]dfærd –
Kammerherren
.
Ja, De, som kunde g[å] her og tie.
Fjeldbo
.
Vilde det have nyttet, om jeg havde talt før idag?
Kammerherren
.
De har [r]et[], Fjeldbo; det mellemliggende m[å]tte til[].
Faksimile
223
Thora

(sagte til Fjeldbo).
Ja, tie kan du. Alt dette med Stensg[å]rd; – hvorfor
fik jeg ingenting at vide?
Fjeldbo
.
Naar en [h]øg kredser over [d]ueslaget, s[å] vogter og
værger man sin lille [d]ue, – men man ængster ikke.
(de afbrydes af [m]adam Rundholmen).
Daniel Hejre
.
(til[] [k]ammerherren).
Hør; du f[å]r virkelig undskylde; men vi kommer til[]
at op[]sætte vore [p]rocesanliggender p[å] ubestemt [t]id.
Kammerherren
.
G[]ør vi det? N[å] ja, ja!
Daniel Hejre
.
Jeg skal sige dig, jeg har overtaget en [s]tilling som
[n]yhedsreferent i Aslaksens [a]vis.
Kammerherren
.
Det fornøjer mig.
Daniel Hejre
.
Og du vil selv indse, – de mange løbende [f]orret[]-
ninger –
Kammerherren
.
Vel, vel, min gamle [v]en; jeg kan godt vente.
Madam Rundholmen
.
(til[] Thora).
Ja, jeg har s[å]mæn grædt mine modige [t] [å]rer for det
Faksimile

224

slette [m]enneske. Men nu takker jeg Vorherre for Bastian.
Den anden, han er falsk, som [s]kum p[å] [v]and; og s[å] er
han s[å] uvorren i [t]obaksvejen, [f]røken; og s[å] vil han ha'e
alting s[å] lækkert til[] hverdags; det er en ren [m]adhest.
Pigen

(fra [v]enstre).
Bordet er dækket.
Kammerherren
.
N[å], s[å] tager De vel allesammen til[] [t]akke. Herr
[g] [å]rdbruger Lundestad, De sidder hos mig; og De ogs[å] [,]
[h]err [t]ypograf Aslaksen.
Ringdal
.
Jo, her vil rigtignok blive [s]tof[] til[] [s]k[å]ler!
Daniel Hejre
.
Ja; og det er vel neppe ubeskedent, om en [o]lding for-
beholder sig [s]k[å]len for de k[]ære fraværende.
Lundestad
.
[ En ] fraværende kommer ig[]en, [h]err Hejre.
Daniel Hejre
.
Sagføreren?
Lundestad
.
Ja; pas[] p[å], mine [h]errer! Om ti–femten [å]r sidder
Stensg[å]rd i [f]olkets eller i [k]ongens [r] [å]d, – kanske i
dem begge p[å] engang.
Fjeldbo
.
Om ti–femten [å]r? Ja, men da kan han ikke st[å] i
[s]pidsen for de unges [f]orbund.
Faksimile
225
Daniel Hejre
.
Hvorfor ikke det?
Fjeldbo
.
Nej, for da vil han være af en temmelig tvivlsom [a]lder.
Daniel Hejre
.
Men s[å] kan han jo st[å] i [s]pidsen for de tvivlsommes
[f]orbund, [f]aer! Det er ogs[å] det Lundestad mener. Han
siger omtrent som Napoleon: de tvivlsomme, siger han,
det er det [s]tof[], hvoraf man g[]ør [p]olitikusser; he-he!
Fjeldbo
.
Ja, hvorom alting er, – vort [f]orbund skal best[å]
b[å]de g[]ennem unge og tvivlsomme [d]age. Og det skal
vedblive at være de unges [f]orbund. Da Stensg[å]rd stif-
tede sin [f]orening og løftedes p[å] [f]olkets [s]kuldre under
[f]rihedssdagens [j]ubel og [r]us, da sagde han: med de unges
[f]orbund er et [f]orsyn i [pakt]! For vort [v]edkommende
tænker jeg selv [t]heologen der tør lade det [o]rd g[]ælde.
Kammerherren
.
Det tænker jeg med, mine [v]enner; thi sandelig, –
vi har tumlet og famlet i [d] [å]rskab; men gode [e]ngle
stod bag.
Lundestad
.
[Å], Gud bedre os; [e]nglene, de har nok været s[å]
middels.
Aslaksen
.
Ja, det ligger i de lokale [f]orholde, [h]err Lundestad!
(Teppet falder.)

Faksimile

Forklaringer

Tegnforklaring inn her