Du er her:
Kjæmpehøien
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
4¼ Ark.
Gandalf,
Søkonge fra Norge,
i
"Kjæmpehøien".
Dramatisk Digtning i een Act
Hr. H. Nielsen 28/12.53. 25/1.56. Henr. Ibsen P Nielsen
Faksimile
2.
1ste Scene.
Roderik. Blanka.
Blanka
.
mens den barnligt sover.
(gaaer med Roderik.)
2den Scene.
Gandalf og Vikingerne komme fra Høire
Asgaut
.
Her er vi snart ved Stedet.
Gandalf
.
Hvor? Lad see!
Hrolloug
.
Ja, sig hvad skal vi.
Gandalf
.
Tie, skal I, tie{,} ˹!˺
Og lystre blindt hvad Eders Konning byder.
(til Asgaut.)
Det synes mig forresten som I har
Gjort altfor ryddigt Huus da sidst I var her.
Faksimile
3.
I kunde sagtens have levnet lidt
For mig og for min Hævn.
Flere Vikinger.
Ja det er Loven, Gandalf, Agt for den!
Gandalf
.
Jeg kjender Loven vel saa godt som I;
Men var det ei fra gamle Tider Skik
Og Vedtægt mellem os, at naar en Frænde
For Fiendehaand blev fældet og hans Lig
Laa ubegravet som et Rov for Ravnen,
Saa maatte Blodhævn til?
Nogle
.
J{a} ˹o˺, saadan er det!
Gandalf
.
{J} ˹S˺a{,} ˹a˺ værer rede da med Sværd og Skjold,
I har en Drot at hævne, – jeg en Fader!
Hrolloug
.
En Fader?
Faksimile
4.
Gandalf
.
Vent, jeg vil berette
Hvad der er hændt. I veed min Fader var
En vældig Viking. Tolv Aar er det siden
Han sidste Gang en Vaar drog ud i Leding
Med Asgaut der og sine gamle Kjæmper.
To Aar han flakkede fra Strand til Strand
Og gjæsted Bretland, Valland ja selv Blaaland;
Til Slutning hærjed han paa Sikiløi,
Og hørte der berette om en Høvding,
Som boed her paa Holmen i et Slot
Med stærke Mure bygget op paa Fjeldet˹,˺
Og der var kostelige Skatte gjemt.
Ved Nattetid han landed under Stranden,
Og Borgen hærjed han med Ild og Sværd˹;˺
Selv var han foran som en ægget Bjørn
Og i Berserkergangen saa han ei
Hvordan hans Kjæmper segned rundt omkring ham.
Faksimile
5.
Og da det første Daggry randt i Øst
Laa hele Borgen rygende i Gruus;
Kun Asgaut stod igjen med nogle Faa˹;˺
Min Fader og vel hundrede med ham
Var redet gjennem Flammerne til Valhal˹!˺
Hrolloug
.
Hæder med!
Gandalf
.
Det er Jer Troskab mod den faldne Drot?
Asgaut
.
Det kan jeg lide.
Gandalf
.
Og nu afsted at speide rundtom Øen;
Thi end i Nat skal Hævnen vorde fuldbragt
Hvis ei, saa maa jeg falde selv.
Asgaut
.
Det svoer han.
Faksimile
6.
Gandalf
.
Det svoer jeg dyrt ved alle Valhals Guder!
Og end engang jeg sværger –
Hemming
Sværg ei, Gandalf!
Gandalf
.
Hvad gaaer der af Dig?
Hemming
.
Ved Nat og Dag det vil ei meer forsvinde
Gandalf
.
Jeg tog Dig med fordi Du alt som Gut
Forraadte Tegn paa rige Skjaldekræfter;
Du skulde see min djærve Ledingsfærd˹,˺
Og naar Kong Gandalf sad som graanet Gubbe
Ved Egebordet mellem sine Kjæmper,
Da skulde Drottens unge Skjald forkorte
Den lange Vinterqvæld med Heltekvad
Og saa til Slutning sjunge mig mit Drapa˹,˺
Faksimile
7.
Thi Mindet˹,˺ reist af Skjaldetungens Lyn˹,˺
Er bedste Bauta over Heltens Gravhøi.
Gaa nu, slæng Harpen væk og put Dig selv
I Munkekutten, hvis det lyster Dig.
Ha! ha! Kong Gandalf faaer en dygtig
Sanger!
(Vikingerne og Hemming gaae.)
Asgaut
Om Folkets Guder og dets Kraft at værne.
(gaaer.)
Gandalf
.
(alene; – efter en Pause)
Han har ei nogen freidig Lid til mig
Vel at han gik! Der ligger som en Tyngsel
Paa mine Skuldre, naar han er mig nær˹!˺
Den gamle Steenmand med de barske Træk,
Han ligner Asathor, som stod med Mjølnir
Og Styrkebæltet hugget ud i Graasteen
I Offerlunden ved min Faders Gaard˹. –˺
Faksimile
8.
Min Faders Gaard! Hvo veed hvordan det nu
Seer ud derhjemme paa de gamle Tomter˹!˺
Ja Fjeld og Skov er sagtens end de Samme˹,˺
Men Folkets Bryst? – Har det de gamle Strænge?
Nei, der er falden Meeldug over Tiden˹,˺
Og det er den som suger Nordens Saft˹,˺
Og tærer giftigt paa dets bedste Blomster˹!˺
Vel, jeg vil hjemad! Redde hvad der end
Staaer til at redde før det styrter sammen.
(Efter en Pause, idet han seer sig om.)
Hvor der er lifligt her i Sydens Lunde˹;˺
Min Graneskov har ei saa stærk en Duft.
(Han bemærker Høien.)
Hvad nu? En Kjæmpegrav? Den gjemmer nok
En Landsmand fra de gamle, friske Dage˹.˺
En Kjæmpegrav i Syden! Det er billigt˹, –˺
Thi Syden gav os jo vort Ulivssaar.
Hvor her er vakkert! Jeg maa tænke paa
Faksimile
9.
En Vinterqvæld˹,˺ da jeg som liden Gut
Sad paa min Faders Knæ ved Arneflammen
Mens han fortalte mig om vore Guder,
Om Odin, Balder og den stærke Thor˹,˺
Og da jeg nævnte for ham Freias Lund˹,˺
Saa skildred han mig den som Lunden her˹,˺
Men da jeg vilde vide lidt om Freia˹,˺
Hvordan hun selv saa ud, da smaalo Gubben
Og satte mig paa Gulvet ned og svared:
"Det vil en Kvinde nok fortælle Dig!"
(lyttende)
Tys! Fodtrin gjennem Skoven! Rolig Gandalf˹!˺
De bringe Førstegrøden af Din Hævn!
(Træder tilside, saaledes at han er halvskjult
mellem Buskene til Høire)
3die Scene.
Gandalf. Blanka (fra Venstre)
Faksimile
10.
Blanka
.
min Længsel var det Første.
(kaster Krandsen, hun
har bundet
.)
Gandalf
.
(træder frem og griber den.)
Blanka
.
Ved Stranden her?
Gandalf
.
Stig ned af Høien først,
Saa kan vi tales ved.
Blanka
.
Tag Hjelmen af!
Gandalf
.
Hvorfor?
Blanka
.
Saa gjør det dog!
Gandalf
.
(tager Hjelmen af.)
Faksimile
11.
Blanka
.
Aldeles som jeg saa ham i min Drøm.
Gandalf
.
Hvo er Du Kvinde?
Blanka
.
Jeg? Et fattigt Barn!
Gandalf
.
Dog vist den Fagreste som Øen eier˹.˺
Blanka
.
Thi her er ingen Anden.
Gandalf
.
Ingen Anden?
Blanka
.
O nei, saa troer jeg dog jeg vinder Prisen.
Gandalf
.
Du har et lystigt Sind.
Blanka
.
Ei altid, Du!
Faksimile
12.
Gandalf
.
Men sig mig dog hvordan det hænger sammen˹.˺
Du lever ene med Din Fader her˹,˺
Og jeg har dog saa sikkert hørt berette
At Øen skulde være rigt bebygget{.} ˹?˺
Blanka
.
Dog, Du skal høre den ifald Du vil
Gandalf
.
Javist, jeg vil!
Blanka
.
Kom, sæt Dig ned!
Gandalf
.
(træder et Skridt tilbage.)
Nei, sid kun Du, jeg staaer.
Blanka
.
Paa Klippepynten ikke langt fra Havet
Gandalf
.
Din Faders, siger Du?
Faksimile
13
Blanka
.
Jeg var den Eneste de havde skaanet
Gandalf
.
Men Du fortalte jo Din Fader lever.
Blanka
.
Forbandt hans Saar og pleied ham –
Gandalf
.
Og han?
Blanka
.
Men kom, Du maa dog see ham.
Gandalf
.
Nei – nei, vent!
Vi træffe tidsnok sammen, tænker jeg.
Blanka
.
Ei blot i Norden hjemme.
Gandalf
.
Norden? Saa
Du veed da –
Faksimile
14.
Blanka
.
At jeg ved første Øiekast –
Gandalf
.
Og dog
Du blev ei bange?
Blanka
.
Bange! Hvorfor bange?
Gandalf
.
Nu har han ikke sagt, – ja har han ei – ˹?˺
Blanka
.
Hvi skulde jeg vel da –
Gandalf
.
Nei vist, nei vist˹.˺
Men hine Fremmede˹,˺ som brændte Borgen ˹– ?˺
Blanka
.
Hvad de?
Gandalf
.
Nu ja, jeg meente blot, har ei
Faksimile
15.
Din Fader sagt, hvorfra de kom?
Blanka
.
Men hvis Du vil, saa skal jeg spørge ham
Gandalf
.
(hurtigt.)
Nei, lad kun være.
Blanka
.
Og tage Blodhævn, som I kalde det –
Gandalf
.
Ha, Blodhævn! Tak! Du minde{t} ˹r˺ mig om Ordet˹, –˺
Fast havde jeg forglemt –
Blanka
.
Det er en hæslig Skik.
Gandalf
.
(gaaende mod Baggrunden)
Farvel!
Blanka
.
Du gaaer?
Faksimile
16.
Gandalf
.
Vi træffes tidsnok.
(standser)
Sig mig endnu Eet,
Hvo hviler under Kjæmpehøien der?
Blanka
.
Det veed jeg ei.
Gandalf
.
Du veed det ei˹,˺ og dog
Du slynger Blomster rundt om Heltens Bauta.
Blanka
.
Som havde hærjet os med Sværd og Flamme.
Gandalf
.
Og Du?
Blanka
.
Til Krands om Mindestenen.
Gandalf
.
Sælsomt! sælsomt!
Faksimile
17.
Hvor kan Du bede for Din Avindsmand?
Blanka
.
Det byder mig min Tro
Gandalf
.
(hæftigt.)
Den Tro er feig!
Det er en Tro˹,˺ som suger Heltens Kraft˹;˺
See derfor døde Kjæmpelivet Straadød
Hos Eder her i Syden!
Blanka
.
Den nøgne Fjeldvæg
Gandalf
.
Lad Du Fjeldet staa
Med nøgne Vægge til de˹t˺ falde˹r˺ sammen.
Blanka
.
Hør! tag mig med derop!
Gandalf
.
Hvad mener Du?
Faksimile
18.
Jeg styrer hjemad –
Blanka
.
har Du nogen Skjald?
Gandalf
.
Jeg havde En˹,˺ men her i Syden har
Den lumre Luftning slapped Harpens Strænge˹,˺
Den vil ei klinge.
Blanka
.
Din Skjald.
Gandalf
.
Og Du? – Du kunde følge med os ˹–˺
Forlade Hjem og Fader?
Blanka
.
Jeg troer Du tager det for Alvor.
Gandalf
.
Var det
Da kun ˹d˺ {e} ˹i˺t Skjemt?
Faksimile
19.
Blanka
.
Du seer saa stivt paa mig.
Gandalf
.
Gjør jeg?
Blanka
.
Javist, hvad tænker Du paa?
Gandalf
.
Jeg? Paa Intet!
Blanka
.
Paa Intet?
Gandalf
.
Ja, jeg veed ei selv paa hvad˹!˺
Dog jo jeg veed – og Du skal høre det˹:˺
Jeg tænker paa hvordan Du plante vil
I Norden Dine Blomster˹,˺ og imens
Saa falder mig min egen Tro isinde˹, –˺
Der er et Ord deri˹,˺ som aldrig før
Jeg fatte{d} ˹t˺ har; nu har Du lært mig det.
Faksimile
20.
Blanka
.
Hvad mener Du?
Gandalf
.
Der siges at Valfader
Faaer kun en Halvdeel af de slagne Kjæmper˹,˺
Den anden Halvdeel hører Freia til˹, –˺
Det har jeg aldrig kunnet ret begribe˹,˺
Men nu, nu fatter jeg – jeg er jo selv
En slagen Kjæmpe{,} ˹og˺ min bedste Halvdeel
Blev Freias Eiendom.
Blanka
.
Hvad skal det sige?
Gandalf
.
Nu kort og godt, saa vid –
Blanka
.
Min Fader venter, jeg maa gaa, Farvel!
Gandalf
.
Du gaaer?
Faksimile
21.
Blanka
.
(slynger Krandsen, som Gandalf har ladet
falde om hans Hjelm)
Det skjænker jeg Dig vaagent nu.
Gandalf
Farvel!
(Han gaaer hurtig ud til Høire.)
4de Scene.
Blanka
(ene)
Ha! hvad var det? Et Horn, det kom fra Skoven.
5te Scene.
Blanka. Gandalf (fra Høire)
Gandalf
.
(afsides.)
Det er for sildigt!
Blanka
.
Hvad vil Du?
Faksimile
22.
Gandalf
.
Skynd Dig, skynd Dig bort herfra.
Blanka
.
Hvad mener Du?
Gandalf
.
Afsted! Her truer Faren.
Blanka
Hvad Fare?
Gandalf
.
Døden!
Blanka
.
Jeg forstaaer Dig ei.
Gandalf
.
Jeg vilde dulgt <...> det for Dig, derfor gik jeg
At kalde Folket ned igjen til Snekken
Og seile bort; Du skulde aldrig vidst –
Dog Hornet varsler{,} ˹at˺ det er forsilde˹, –˺
De komme hid.
Faksimile
23.
Blanka
.
Hvem kommer, hvem?
Gandalf
.
Saa vid da,
De Fremmede˹,˺ som fordum hærjed Øen˹,˺
Var Vikinger som jeg.
Blanka
.
Fra Norden?
Gandalf
.
Ja.
Min Fader faldt og han var deres Drot˹;˺
Thi maa han hævnes.
Blanka
.
Hævnes.
Gandalf
.
Det er Skik
Og Vedtægt mellem os.
Faksimile
24.
Blanka
.
Ha! jeg begriber.
Gandalf
.
De komme! Stil Dig bag ved mig!
6te Scene
De Forrige. Asgaut, Hemming og Vikin-
gerne, der føre Roderik mellem sig.
Asgaut
.
Og slap derfra med Livet har han sagt
Gandalf
.
Ti! Jeg vil Intet høre!
Blanka
.
Gud! hvad vil de
Gandalf

(dæmpet.)
Jeg kan ei, Asgaut!
Asgaut
Har Kvindens glatte Tunge daaret ham?
Faksimile
25.
Gandalf
.
Nu ligemeget, jeg har sagt –
Asgaut
Da har den faaet Banesaaret.
Gandalf
.
Ha!
Det var en ulyksalig Ed jeg svoer!
Jostein
.
Ja, som Skjoldmø!
Gandalf
.
Tilbage!
Roderik
Ifald I skaane hende.
Gandalf

(hurtigt)
Bring os ham
Saa er hun fri, ei sandt?
Faksimile
26.
Nogle Vikinger
Ha, Gubben der!
Gandalf
.
O vee!
Roderik
Nu hviler han i Kjæmpehøien der.
Gandalf
.
Min Faders Gravhøi!
Roderik
Thi jorde{t} ˹d˺ jeg ham paa hans Fædres Viis
Gandalf
.
Da han er høilagt, saa –
Blanka
.
Der offrer Alt for den som –
Gandalf
.
Jeg forstaaer ei?
Du troer ei, jeg forstaaer.
(til Vikingerne)
Faksimile
27.
Han skal ei fældes!
Asgaut
.
Du svigter Eden
Gandalf
.
Nei, jeg holder den!
Hrolloug
.
Sig frem!
Gandalf
.
Jeg har jo svoeret
At hævne Drotten eller falde selv˹.˺
Nu vel, han der er fri, jeg gaaer til Valhal˹!˺
Asgaut
.
Det er Din Agt, Du vil –
Gandalf
.
I holde en af mine Snekker rede
Med spændte Seil og Baalet tændt i Stavnen˹,˺
Paa Fortids Viis, jeg vil bestige den.
See Aftenvinden blæser ud fra Stranden,
Faksimile
28.
Paa røde Vinger farer jeg til Valhal!
Blanka
.
Nei, Du maa leve!
Gandalf
Leve? Jeg er tro
Mod mine Guder, kan ei svige dem.
Blanka
.
Din Ed er blodig, Balder hader den
Gandalf
.
O, Balder lever ikke meer iblandt os˹.˺
Blanka
.
For Dig han lever; thi Dit Sind er mildt
Gandalf
.
Ja til min Undergang! Det blev mit Kald
Som Drot at værne om vort Kjæmpeliv.
Men Kraften svigter mig! Kom Asgaut, Du
Skal tage Kongespiret af min Haand˹!˺
Du er en Kjæmper af det ægte Malm{!} ˹, –˺
Faksimile
29.
Paa mig har Sydens Gift alt længe tæret˹, –˺
Men kan jeg ikke leve for mit Folk,
Saa kan jeg for det!
Blanka
.
Da har Du ogsaa mig til Døden viet
Gandalf
.
Hvordan? Til Døden Dig?
Blanka
.
Saa blegned Straalen – Blomsten maatte dø.
Gandalf
.
O, har jeg fatted Dig! Du kunde – ha!
Saa er mid Løfte tifold ulyksaligt˹!˺
Blanka
.
Vi mødes atter!
Gandalf
.
Aldrig, aldrig meer!
Dig venter Himlen og den hvide Christ;
Jeg gaaer til Valhal; taus jeg sætter mig
Faksimile
30.
Ved Bordets Ende nederst imod Døren;
Thi Hallens Lystighed er ei for mig –
Asgaut
.
Vil nok misunde Dig.
Gandalf
.
(til Blanka)
Farvel!
Blanka
.
O Gud!
Gandalf
.
Hvad mener han?
Roderik
Din Faders Skygge kræver ingen Blodhævn.
Gandalf
.
Ha! saa forklar!
Blanka
.
Himmel!
Faksimile
31
Gandalf
.
(tvivlende)
Du, min Fader?
Asgaut
.
Ved Thor, det er Kong Rørek!
Gandalf
.
(kaster sig i Roderiks Arme)
Fader! Fader!
Nu har Du andengang mig Livet skjænket,
O, tag min Tak!
Asgaut
.
Men saa forklar dog at Du endnu lever.
Gandalf
.
Hun rædded ham!
Roderik
Jeg voved ei –
Gandalf
.
Men Kjæmpehøien der?
Faksimile
32.
Asgaut
.
Farvel!
Gandalf
.
Hvor gaaer Du?
Asgaut
.
Nu raade Balder gjennem Dig – Farvel!
(gaaer)
Gandalf
.
Ja, Balder raader gjennem Dig, min Blanka˹!˺
Nu føler jeg mit Vikinglivs Betydning˹!˺
Det var ei ene Lyst til Ry og Rigdom˹,˺
Som drev mig bort fra mine Fædres Hjem˹; –˺
Nei, hvad mig leded var en lønlig Længsel
En stille Higen efter Balder. See
Nu er min Længsel stillet; hjem vi fare;
Der vil jeg leve fredsel blandt mit Folk
(til Vikingerne)
Og I vil følge mig?
Faksimile
33.
Alle
.
Vi følge Dig!
Gandalf
.
Og Du min Blanka?
Roderik
.
Og saa afsted!
Gandalf
.
Men Du?
Roderik
.
Min Kongestol er Graven – und mig den!
Gandalf

(og Blanka styrte sig tause i Roderiks Arme)
Roderik

(stiger op paa Høien)
Gandalf
.
(med Fatning.)
Og nu til Norge!
Faksimile
34.
Hrolloug
.
Hjemad!
Alle
.
Hjem! til Norge!

Forklaringer

Tegnforklaring inn her