Du er her:
[Til denne bog]
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
[Til denne bog]
  Versetype:strofisk strofe
  Rimskjema:A A
  Metrisk formel:bi+ '9 '9
A Til denne bog har Du ejendomsretten,∪-∪-∪∪-∪∪-∪
ADu, som åndeligt stammer fra Østråt-ætten.∪∪-∪∪-∪∪-∪-∪
   
München, julaften 1876
Henrik Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her