Du er her:
Prolog
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Prolog
[ved Studentersamfundets aftenunderholdning for Det norske Theater i Bergen 15. oktober 1851]
  Versetype:rapsodisk femfotsjambe
  Rimskjema:r|R
  Metrisk formel:bi '10|'11
ADer var en Tid vi kalde Oldtids Dage,11
bOg som vi maaskee kan benævne raa,10
AIfald vi kaste vil vort Blik tilbage11
bOg stirre speidende mod Fjernets Blaa;10
c5Men malmfuld var den, kjæk og klippestærk10
DOg savned hellerikke sin Forgyldning, –11
cThi Skjaldskab agtedes som Hædersværk,10
DOg Skjalden fandt hos Drot og Folk sin Hyldning.11
eThi her det gik, som det gaaer overalt:10
F10Hvor Livets Fylde svulmer frisk og frodig,11
FHvor Folkesjælen stormer vild og modig11
eMaa Kraften mildnes eller sygne kvalt.10
g Thi vel skrev Kjæmperen et Heltedigt10
HMed stærke Billeder paa Fiendens Pande,11
g15Et Kvad paa Stordaad og paa Kraft saa rigt,10
HNaar fjernt han færdedes paa Sydens Strande,11
iHan sang i Hafursfjord, paa Stiklestad,10
JVed Svolders Kyster og bag Dublins Volde, –11
iDet var et Digt med skjønne Vers paa Rad!10
J20Det var en Stevkamp mellem Sværd og Skjolde!11
k Men see, han skrev med altfor kraftig Pen,10
LOg Melodien som han dertil satte,11
LDen kunde Folket ei tilfulde fatte,11
kOg derfor tyede det til Skjalden hen; –10
M25Han griber Harpen, – o hvor tyst det vorder11
MImens han slaaer de kraftigste Akkorder,11
nSom Helten lokked frem med Sværd og Skjold;10
nMen Skjalden flytted dem fra Dur til Moll10
OSaa at de klang med mildere Betoning11
O30Og Folkets Trang fandt deri sin Forsoning.11
pMen derfor bænkedes den bolde Skjald10
QVed Drottens Side høit i Gildesalen,11
pDa lød hans Harpeklang som Fossens Fald10
QI Sommernattens Taushed gjennem Dalen,11
r35Og var end Livet dengang som en Ur,10
SHvor Thor har slynget sine Tordenkiler11
rOg kastet Steen ved Steen langs Fjeldets Muur,10
SSaa var dog Skjaldens Sang den Blomst der smiler11
tOg dækker Mos og Muld i Klippens Rift,10
U40Imens den kjærligt krandser Stenens Flade11
UOg gjemmer i de vaarligfriske Blade11
tEn høi Betydning malt i Billedskrivt.10
v Men Heltetiden sank i Dvale hen,10
WOg Skjaldens Røst forstummed i det Samme;11
W45Han sank, som Ranken segner med den Stamme,11
vHvortil den klynget har den spæde Green. 10
yDer kom en Fimbulsvinter over Nor,10
ZDen ædle Skjald sad taus til Døden viet11
ySom en Forhexet, der har glemt det Ord,10
Z50Hvorved han løses kan fra Trylleriet.11
a' Og Folkets Aand var kuet ret som hans,10
B'Det gjøs med Skræk tilbage for en Vinding11
a'Af Fortids Heltekraft og Frihedssands,10
a'Det havde ei som før en Egekrands10
B'55At slynge taksomt om sin Digters Tinding,11
c'Da blev det tyst, som paa den øde Strand,10
D'Hvor Vragets Splinter gynge om paa Voven,11
c'Der triller lydløs paa den hvide Sand.10
D'Ei kviddred nogen Fuglerøst i Skoven;11
E'60Thi Folkets Aand sov Vintersøvn derinde,11
E'Da laa det Hele som et blegnet Minde.11
F'Dog, andre Tider kom med andre Skikke,11
g'Og Folket brød den ydre Lænkes Tvang,10
F'Men endnu havde det ei aabne Blikke11
g'65For Længselsharpen, der i Sjælen klang;10
H'Det mægted Tonen halvt kun at forstaae,10
I'Men denne Sløvheds Ro kan ei bevares,11
I'Hvad Sjælen spørger om maa lydt besvares,11
H'Thi ellers maa den sygne og forgaae;10
J'70Den kræver Løsning paa de Billedgaader,11
k'Der staae med Runer malte for dens Blik, –10
J'Men hvo er den, der hine Runer raader?11
k'Det er den Undermagt, som Kunsten fik!10
l'Thi Kunsten er en Harpes Sangbund lig,10
M'75Der lægger Kraft i Folkesjælens Strænge11
l' For at dens Tone, svulmende og rig,10
M'Kan klinge kraftigt og vibrere længe.11
n'Og derfor vaagned ogsaa Kunstens Aand,10
O'Da Strængen først i Folkets Indre bæved,11
n'80Den brød de hæmmende, de trange Baand,10
O'Mens kjækt til Liv og Frihed den sig hæved.11
p' Den stilled frem for Folkets glade Blik10
Q'De fagre Billeder fra Dal og Fjelde,11
p'Vi hørte, som en hjemlig, kjær Musik,10
Q'85De glemte Barndomseventyr fortælle –11
r'Den fjerne Fortids rige Billedpragt10
S'Steg atter frem i frisk og livfuld Farve.11
r' I Folkets klarnede Bevidsthed vakt,10
S'Lig Sommerfuglen fra den brudte Larve, –11
T'90Og Melodierne fra Skov og Enge,11
U'Den dybe Huldreslot fra Graneli11
U'Gled Folkets Øre hviskende forbi11
T'Som Gjenlyd fra vort Indres stemte Strænge.11
v'Men endnu er ei Kunstens Tempel bygt10
W'95I al sin fulde Herlighed og Vælde:11
W' Een Kunst staaer hjemløs mellem vore Fjelde,11
v'Hvor dog dens Brødre fandt et Hjem saa trygt,10
y'Den Kunst, som overalt en Hjemstavn fik10
Z'Og slog sin dybe Hjerterod i Folket;11
Z'100Thi Livet sandest blev ved den fortolket11
y'Og stillet skarp og klarest for vort Blik.10
a''Nu træder den ved os beskedent frem10
a''Og beder Folket skjænke den et Hjem,10
B''Et kjærligt Fristed ved dets Moderhjerte,11
B''105At den kan tolke al dets Fryd og Smerte.11
c''Da vil den sætte sig med Harpen ned,10
D''Lig Jødepigen hist ved Babels Floder,11
D'' Og synge hjemligt for sin gamle Moder11
c''Om Fortids svundne Glands og Herlighed.10
E''110 Dog ei om Fortid synger den alene,11
f''Bevæger ei sig blot i Mindets Hjem,10
E''Den vil og skildre os den rige Scene,11
f''Som Folkets Liv og Færden stiller frem:10
g''Thi Kunsten er en Harpes Sangbund lig,10
H''115Der lægger Kraft i Folkesjælens Strenge,11
g''For at dens Tone, svulmende og rig,10
H''Kan klinge kraftigt og vibrere længe!11
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her