Du er her:
I Havsnød
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
I Havsnød
(Marts 1861)
  Versetype:strofisk strofegruppe stor rimkrønikestrofe
  Rimskjema:a a B c c B
  Metrisk formel:bi+ '8 '8 '7 '8 '8 '7
aDen tykkes vel arm, den norske Strand,∪-∪∪-∪-∪-
aMed træløse Holmer i Brott og Brand,∪-∪∪-∪∪-∪-
BHelst under Leden der Vester;∪-∪-∪∪-∪ & -∪∪-∪∪-∪
c Men indenfor finder du lun og lukt∪-∪∪-∪∪-∪-
c5 Mangen glittrende, solvarm Bugt,-∪-∪∪-∪-
BHvor trygt du dit Anker fæster.∪-∪∪-∪-∪
   
aDer har du lutende Løv til Læ;-∪∪-∪∪-∪- & ∪-∪-∪∪-∪-
aAkeren er som en Sjø at see-∪∪-∪∪-∪-
BMed Dønning i gylden Grøde.∪-∪∪-∪-∪
c10Inde ved Bryggen med Flag paa Stang,-∪∪-∪∪-∪-
cOpunder Hei paa en jordgrund Vang,∪-∪-∪∪-∪- & -∪∪-∪∪-∪-
BLigger Træhuse gule og røde.∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
aDer har jeg faret, der har jeg drømt,-∪∪-∪-∪∪- & ∪-∪-∪∪-∪-
aMens Uveirsalvor og Solgangsskrømt∪-∪-∪∪-∪-
B15 Jog over Havets Pande.-∪∪-∪-∪
cLivet derborte har fattige Træk;-∪∪-∪∪-∪∪-
cMen mangen Daad, baade stærk og kjæk,∪-∪-∪∪-∪-
BJeg fik dog iblandt at sande.∪-∪∪-∪-∪
   
aDet er længe siden; dog mindes jeg end∪∪-∪-∪∪-∪∪- & ∪-∪∪-∪∪-∪∪-
a20De stille Kvinder, de tause Mænd∪-∪-∪∪-∪-
BI Kampen mod Veirets Vælde.∪-∪∪-∪-∪
cDeres Saga er kort, og brat forbi, –∪∪-∪∪-∪-∪-
cDog, stundom er der en Gjerning i;∪-∪∪-∪-∪-
BDet er slig en, jeg her vil fortælle.∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
a25Der boede ude i slig en Havn∪-(∪)∪-∪∪-∪-
aEn gammel Lods; jeg har glemt hans Navn,∪-∪-∪∪-∪-
BMen ved han var med «paa Reden».∪-∪∪-∪-∪
cDer slog han som Unggut hiin høie Dag,∪-∪∪-∪∪-∪-
cDa Nelson heiste det hvide Flag;∪-∪-∪∪-∪-
B30Og saa kom han hjem efter Freden.∪∪-∪-∪∪-∪ & ∪-∪∪-∪∪-∪
   
a Nu var han lud og veirbidt og graa.-∪∪-∪-∪∪- & ∪-∪-∪-∪∪-
aHans trende Sønner var saa som saa,∪-∪-∪∪-∪-
B Efter Alles Dømme derude.∪∪-∪-∪∪-∪
cSjøgutter var de for vist og sandt;-∪∪-∪∪-∪-
c35De nævntes de Første paa denne Kant,∪-∪∪-∪∪-∪-
BNaar det gjaldt at borde en Skude.∪∪-∪-∪∪-∪
   
aNaar Ilingen tykned og Sneekavet drev, –∪-∪∪-∪∪-∪∪-
aSaa ud med Skjægten, – i Seilet et Rev, –∪-∪-∪∪-∪∪-
BSaa foer de for Veirets Vinger.∪-∪∪-∪-∪
c40De vidste hver Rende, trang eller bred,∪-∪∪-∪-∪∪-
cDe kjendte hver Baae langt af Led,∪-∪∪-∪-∪-
BOg Skuden i Havn de bringer.∪-∪∪-∪-∪
   
aDe skreg af Livsmod i Stormens Brag;∪-∪-∪∪-∪-
aOg bar det imod, saa Slag for Slag∪-∪∪-∪-∪-
B45De slog til Baaden var fremme;∪-∪-∪∪-∪
cMen sloges de gjerne mod Brott og Brand,∪-∪∪-∪∪-∪-
cSaa sloges de ligesaa gjerne iland;∪-∪∪-∪∪-∪∪-
B«Desværre», sa’e Folk derhjemme.∪-∪∪-∪-∪
   
aI slig en Udhavn, veed man jo nok,∪-∪-∪-∪∪- & ∪-∪-∪∪-∪-
a50Ligger som tidest en talrig Flok -∪∪-∪∪-∪-
BAf fremmede Skibe for Anker.∪-∪∪-∪∪-∪
cSnart staar en Kuling fra urette Kant,-∪∪-∪∪-∪∪- & ∪-∪-∪∪-∪∪-
cSnart er der Skade paa Seil og Vant,-∪∪-∪∪-∪- & ∪-∪-∪∪-∪-
BSnart er der grisne Planker.-∪∪-∪-∪ & ∪-∪-∪-∪
   
a55Men saa er der Liv i den lille Bugt!∪-∪∪-∪∪-∪-
aInde paa Vangen gaar Dandsens Flugt-∪∪-∪∪-∪-
BMed Fløiter og Klarinetter.∪-∪∪-∪-∪
cDanskens Viser og Russens Sang,-∪-∪∪-∪-
c Engelsk Hornpipe og fransk Cancan-∪-∪∪-∪-
B60Broget sig sammen fletter.-∪∪-∪-∪
   
a De Tre, jeg nævnte, var stundom med;∪-∪-∪∪-∪-
aMen da var der Fare for Lagets Fred.∪-∪∪-∪∪-∪- & ∪∪-∪-∪∪-∪-
BJeg vil ikke Grunden granske,∪-∪∪-∪-∪ & ∪∪-∪-∪-∪
cNok er det, det gik som et sikkert Ord,∪-∪∪-∪∪-∪- & ∪∪-∪-∪∪-∪-
c65At naar sine stærkeste Eder de svor,∪-∪∪-∪∪-∪∪- & ∪∪-∪-∪∪-∪∪-
BSaa laa der paa Havnen Danske.∪-∪∪-∪-∪ & ∪∪-∪-∪-∪
   
aEngang en Sommer løb ind en Brig∪-∪-∪∪-∪- & -∪∪-∪∪-∪-
aMed rankest Reisning og smekker Rig,∪-∪-∪∪-∪-
BOg med Dannebrogsflag fra Stangen.∪∪-∪∪-∪-∪
c70Djervere Gutter var skjelden seet,-∪∪-∪∪-∪-
cEnd de, som reved fra Raaen let,∪-∪-∪∪-∪-
BDa Briggen stak ind om Tangen.∪-∪∪-∪-∪ & ∪-∪-∪∪-∪
   
aNæste Kvæld var der Dands og Spil,-∪-∪∪-∪-
aNæste Nat gik der blodigt til, –-∪-∪∪-∪-
B75For den Nat var de Tre i Laget.∪∪-∪∪-∪-∪
cDanskerne banded, de Norske skreg;-∪∪-∪∪-∪-
cMen Ingen seired, og Ingen veg.∪-∪-∪∪-∪-
BGjensidig hævdet var Flaget!∪-∪-∪∪-∪
   
aDe Danske tærged med spottende Ord;∪-∪-∪∪-∪∪-
a80Men blodige Eder om Gjengjæld svor∪-∪∪-∪∪-∪-
BDe Tre ved det næste Stævne.∪-∪∪-∪-∪
cSaa letted Briggen en vakker Dag;∪-∪-∪∪-∪-
cFra Gaflen flommed det fagre Flag.∪-∪-∪∪-∪-
BDet Møde var lang Tid at nævne.∪-∪∪-∪∪-∪
   
a85Og onde Ord fik de døie, de Tre,∪-∪-∪∪-∪∪-
aFordi de kunde saa ilde sig tee;∪-∪-∪∪-∪∪-
B Men den Tale var faafængt baaren.∪∪-∪∪-∪-∪
cSaa gik det en Sommer, og Høsten med;∪-∪∪-∪∪-∪-
cI Uveir Vinteren lakked og skred,∪-∪-∪∪-∪∪-
B90Og saa led det udpaa Vaaren.∪∪-∪-∪-∪ & ∪-∪∪-∪-∪
   
a Da kuled det op i vildeste Il∪-∪∪-∪-∪∪-
aMed Sneekav og Skodde en Nat i April;∪-∪∪-∪∪-∪∪-
BDet brød paa Baaer og Grunde.∪-∪-∪∪-∪
cDen Nat var nok Ingen i Havnen til Ro; –∪-∪∪-∪∪-∪∪-
c95Da hørtes et Skud, – og saa hørtes to; –∪-∪∪-∪∪-∪- & ∪-∪∪-∪-∪∪-
BDet kom fra de ydre Sunde.∪-∪∪-∪-∪
   
aVed Varden samled sig Gammel og Ung;∪-∪-∪∪-∪∪-
aMen Havskodden vælted sig tyk og tung;∪-∪∪-∪∪-∪-
BDer var ikke Sjø at skimte.∪-∪∪-∪-∪ & ∪∪-∪-∪-∪
c100Kun engang, hvor Brottet gik hvidt og gult,∪-∪∪-∪∪-∪- & ∪∪-∪-∪∪-∪-
cDet lød som en enkelt Torden hult,∪-∪∪-∪-∪- & ∪∪-∪-∪-∪-
BOg de saa noget Rødt at glimte.∪∪-∪∪-∪-∪
   
aDa letted Skodden og Solen randt.∪-∪-∪∪-∪-
aDet var som om Bølgerne røg og brandt,∪-∪∪-∪∪-∪- & ∪∪-∪-∪∪-∪-
B105Der de dukked hverandre i Hasten.∪∪-∪∪-∪∪-∪
cMen midt i Brændingen laa en Brig∪-∪-∪∪-∪-
cMed rankest Reisning og smekker Rig,∪-∪-∪∪-∪-
BOg med Dannebrogsflag fra Masten.∪∪-∪∪-∪-∪
   
aDet Flag, som stolt har viftet paa Val,∪-∪-∪-∪∪-
a110Det slog nu Luften som Nødsignal! –∪-∪-∪∪-∪-
BDer var ikke Tid at vende;∪-∪∪-∪-∪ & ∪∪-∪-∪-∪
cOg Seilet bakked og Ankeret faldt;∪-∪-∪∪-∪∪-
cDet var om Liv eller Død det gjaldt∪-∪-∪∪-∪- & -∪∪-∪∪-∪-
BI næste Minut kanhænde.∪-∪∪-∪-∪
   
a115 Oppe ved Varden de Gamle holdt Raad:-∪∪-∪∪-∪∪-
a«Er dette Veir for en aaben Baad?»∪-∪-∪∪-∪- & -∪∪-∪∪-∪-
B«Gaar ikke Sjøen for vældigt?»-∪∪-∪∪-∪ & ∪-∪-∪∪-∪
cMen alle klaged med enig Mund:∪-∪-∪∪-∪-
c«At det er Danske, som slig gaar til Grund,-∪∪-∪∪-∪∪- & ∪-∪-∪∪-∪∪-
B120Det tykkes os mest uheldigt.»∪-∪∪-∪-∪
   
a «Over fra dem har vor Føde vi faat,-∪∪-∪∪-∪∪-
aSammen med dem har vi smuglet saa smaat;-∪∪-∪∪-∪∪-
BVi har mangt et Almindings-Minde.»∪∪-∪-∪∪-∪ & ∪∪-∪∪-∪-∪
cSaa Klagen lød i de Gamles Ring;∪-∪-∪∪-∪-
c125Men de Tre, de sagde nok ingen Ting, –∪∪-∪-∪∪-∪-
BFor de var ikke der at finde.∪∪-∪∪-∪-∪
   
aDog, ud fra Odden der skar en Baad;∪-∪-∪∪-∪- & -∪∪-∪∪-∪-
aRappere den, end de Gamles Raad,-∪∪-∪∪-∪-
BDer den brød sig en Vei mod Veiret!∪∪-∪∪-∪-∪
c130Stundom den dukked, stundom den steg;-∪∪-∪-∪∪-
cMen de Tre i Baaden af Livsmod skreg; –∪∪-∪-∪∪-∪-
BSaa var de ombord, – havde seiret.∪-∪∪-∪∪-∪
   
aSjøen gik sort, som flommende Muld;-∪∪-∪-∪∪-
aUveirssolen gav Rødt og Guld;-∪-∪∪-∪-
B135Det tykned og gnistred om Vraget.∪-∪∪-∪∪-∪
cDet var som de tydske Farver tre –∪-∪∪-∪-∪- & ∪∪-∪-∪-∪-
cDe rakk sig fra Luvart, de spratt i Læ,∪-∪∪-∪∪-∪-
BDe bed efter Dannebrogsflaget.∪-∪∪-∪∪-∪
   
a Da voxte Stævnet til Leg paa Val;∪-∪-∪∪-∪-
a140Der bævred ei længere Nødsignal∪-∪∪-∪∪-∪-
BOmbord i den danske Skude. –∪-∪∪-∪-∪
cDe Tre, som kom, var med Farvandet kjendt;∪-∪-∪∪-∪∪-
c Nu Ankeret kappet og Bougen vendt, –∪-∪∪-∪∪-∪-
BSaa lændses for alle Klude.∪-∪∪-∪-∪
   
a145Det bar fra Land mellem Skjær og Grund.∪-∪-∪∪-∪-
aSnart ligger Briggen i Øresund,-∪∪-∪∪-∪- & ∪-∪-∪∪-∪-
BOg rider imag for Anker.∪-∪∪-∪-∪
cMen Lodserne fra den norske Strand,∪-∪∪-∪-∪-
cDe fik sin Hyre, – de sloges iland, –∪-∪-∪∪-∪∪- & -∪∪-∪∪-∪∪-
B150Men foer hjem i alleslags Tanker.∪∪-∪-∪∪-∪ & ∪∪-∪-∪∪-∪
   
a Dog, havde de bedre Lærdom kjendt,∪-∪∪-∪-∪-
aDe havde nok sagt som saa omtrent:∪-∪∪-∪-∪-
B«Fortæl til de tydske Stormænd,∪-∪∪-∪-∪
cAt maa I for Dannebrogsdugen slaa’s,∪-∪∪-∪∪-∪- & ∪∪-∪-∪∪-∪-
c155I faar vel en Haandsrækning oppe fra os, –∪-∪∪-∪∪-∪∪- & ∪∪-∪-∪∪-∪∪-
BMen først fra de norske Nordmænd!» ∪-∪∪-∪-∪
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her