Du er her:
En Løverdagsaften i Hardanger
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
En Løverdagsaften i Hardanger
  Versetype:strofisk strofegruppe 1: ottave rima, 2: halvert Hildebrandstrofe, 3: ottave rima
  Rimskjema:1: var (a b)² b a c c, 2: (X a)², 3: var (a b)² b a c c
  Metrisk formel:1: bi '10|'11, '2: bi ('7 '6)², '3: bi '10|'11
aDet er en Løerdagsaften luun og lind 
BMed dæmpet Bjeldeklang og lange Skygger, 
aMed blaaligt Taageslør om Aasens Tind 
BHvor Gjøg og Maaltrost komfortabelt bygger, 
B5Imedens Skjæren ufortrødent tygger 
a Sin gamle Vise med fornøiet Sind, 
C Og hvor et Eghorn i sin travle Færden 
CGjør Bukkespring og leer ad hele Verden. 
   
ADet er det vakkre smilende Hardanger, 
b10Som ligger der i al sin Herlighed, 
AHvor Fjorden i sin Sølverkaabe pranger! 
bSnart vugger den sig ved den dunkle Bred, 
bSnart koketterende den dølges ved 
ADe trinde Øer og de grønne Tanger, 
C15Retsom et Pigebarn paa Tiaarsdagen, 
CNaar hun begynder at faae Greb paa Sagen. 
   
aDernede skimte vi en Bondegaard, 
BEt Fiskegarn er ophængt langs med Væggen, 
aPaa Gavlen sidder Puus, dens Øie naar 
B20Begjærligt Skjæreredet hist i Hæggen, 
aDog, troligt paa sin Post den Gamle staar 
BSkjønt i Befippelse og høist forlegen,  
CThi just idag har sine Smaa den jaget 
CFor første Gang fra Reden hen paa Taget. 
   
a25Paa Tunet er der Liv og Lystighed, 
BDer klinger Felen under Skjemt og Latter; 
BVed smekkre Midje Dandseren omfatter 
aDen vakre Pige med de lette Fjed, 
B Han slipper hende, svinger hende atter 
a30Og skrider derpaa gravitetisk ned, 
CSaa op igjen, – nu gjør han Hallingkastet, 
CAu! det gik galt! – Han har sig vist forhastet! 
   
aOg hvilken broget Vrimmel er ei her! 
BDet er en Balsalscene i det Mindre; 
a35 Her seer man Kinder jo i Rosenskjær 
BOg Pigeøine, som forsvarlig tindre, 
BHer gives Haandtryk, som kan Elskov lindre, 
aHvis ikke altfor fordringsfuld den er, 
CJa, Kabinetter, hvor der vexles Blikke 
C40Og meget Mere – savnes heller ikke! 
   
aThi Skoven hvælver sig saa taus og tæt, 
BPaa Mosset er det jo saa blødt at hvile; 
aDid søges, naar man er af Dandsen træt, 
BDe Gamle see det, og poliskt de smile; 
B45Men deres Spas og Skjemtens skarpe Pile 
aNaae ikke gjennem Løvets grønne Net. 
CDerude offres generelt til Glæden, 
CHerinde specielt til Kjærligheden. 
   
ANu tier Felen og i tætte Klynger 
b50Man sidder sammen i det friske Græs. 
AHør! Det er Omgangsskrædderen, som synger! 
bHan er en Mand nær under de Halvtreds, 
b Hans Smiil er venligt og hans Blik tilfreds, –  
ADog siges, at en lønlig Sorg ham tynger; 
C55Men Faa kun veed om det er Døgnets Plage, 
C Hvad heller Minder fra de gamle Dage. 
   
aI Bygden vandrer han fra Gaard til Gaard 
BMed Persejern i Haand og Sax i Lommen, 
B Og hvor han kommer, er han høist velkommen;  
a60Thi strax paa Glid han Lystigheden faar, 
aDog først maa skjænkes ham en Velkomsttaar, 
BDa staar han som en Skjald fra Hedendommen 
COg mæler dunkle Frasagn, blandet sammen 
CMed Bygdens Nyt og alskens Spøg og Gammen. 
   
A65 For Sognets Karle er han tit til Latter, 
bAf dem han døier mangen bitter Spot; 
bMen dertil smiler han godmodigt blot, 
AOg hvor han slap begynder han da atter, 
bHan synger vakkert og fortæller godt, 
A70Dog stundom Meningen man ikke fatter; 
CThi hans Fortælling er et Hav, hvis Bølger 
CI dunkle Grund en Gaadeverden dølger. 
   
ASaa sidder han paa Tunet ret fornøiet, 
bDe vakre Gjenter flokke sig om ham; 
A75Han seer dem blidt og venligt ind i Øiet, 
bMen Skolemesteren, hvis lærde Kram 
AMan alt har glemt, før det var halvt fordøiet, 
bSig nærmer Spillemanden, lumsk og gram. 
C Han hvisker: «Stop dog Munden paa ham, Thore! 
C80At og vi Andre komme kan tilorde!»  
   
aDa reiser Spillemanden sig i Hast, 
BImedens Blodet til hans Kinder stiger, 
aDet Smiil er haanligt og det Blik er hvast, 
BHvormed han skotter til de tause Piger, – 
a85Han sender Skrædderen et Øiekast 
BAf skinsyg Harme fuldt, idet han siger: 
C«Vogt jer for Skrædderen og for hans Kvæde, 
CDet har han hørt fra Elvens Bund hernede!» 
   
a Da tier Sangen og den muntre Leg, – 
B90Fra Pigens friske Læbe svinder Smilet, 
BOg Thore Spillemand, som overilet 
a Henkasted Ordet, staar der taus og bleg; 
aThi rank staar Skrædderen som Skovens Eg, 
B(Endskjønt hans Holdning nys var høist fortvivlet;)  
C95Hans Bringe svulmer og hans Øie brænder, 
CMod Panden knuger han de kolde Hænder. 
   
A«Det har jeg hørt fra Elvens Bund dernede!» 
bSaa hvisker han med neppe hørlig Røst, 
bImedens Haaret flagrer vildt og løst, 
A100Og Kinden blusser høit i Feberhede. 
A«O ja! Nu mindes jeg det dybe Kvæde, 
bHvis dumpe Gjenklang længst har fyldt mit Bryst!»  
C– Da lytte Alle veemodsfuldt tilsinde; 
CHans Ord henvifte svagt som Vaarens Vinde: 
   
En Løverdagsaften i Hardanger
(Slutning)
  Versetype:strofisk strofegruppe halvert Hildebrandstrofe
  Rimskjema:(X a)²
  Metrisk formel:bi ('7 '6)²
X«I gamle Tider sad jeg 
aBag dunkle Orekrat, 
XNaar Maanen skinned gjennem 
aDen svale Sommernat. 
   
X5Jeg sad saa tyst og grunded 
aOg hørte Nøkkens Kvad; 
XMen Alt hvad end han spilled 
aMig spilled han ei glad. 
   
X Thi hist bag Skoven leved 
a10En underdeilig Mø, 
XSaa dybt og blaat var Øiet, 
aSom Fjeldets stille Sø. 
   
X Til hende stod min Tanke 
aI Sommernattens Stund, 
X15Og derfor sad jeg eensom 
aOg saa i Elvens Grund. 
   
XOg derfor sad jeg sorgfuld 
aOg hørte Nøkkens Sang, 
X Heel stærkt mit Hjerte banked 
a20Ved Strengens fulde Klang. 
   
X Det sagdes mig i Bygden: 
a«Der er en sælsom Magt 
XI Nøkkens dunkle Sange 
aOg i hans Strenge lagt. 
   
X25Og den der Sangen kjender, 
aHan fængsler Pigens Sind;»  
X Thi vilde jeg mig spille 
aI hendes Hjerte ind. 
   
XJeg maned ham af Dybet, 
a30Han spilled paa mit Bud; 
XMen da jeg havde lært det, 
aVar hun en Andens Brud. 
   
X I underlige Drømme 
aMig selv jeg spilled ind, 
X35Og Nøkkens dybe Sange 
aKom aldrig af mit Sind!» 
   

  Versetype:strofisk strofegruppe ottave rima
  Rimskjema:
  Metrisk formel:bi '10|'11
aSaa talte han; – nu døer Stemmen hen, 
BOg atter staaer han der med blege Kinder, 
B Han hvisker med de vemodsfulde Minder, 
a40Som efter lang Tid gjæste ham igjen, 
a Mens Thore Spillemand, hans Ungdomsven, 
BMed Skolemesteren i Hast forsvinder; 
CDe Andre sidde tyst og tænke efter 
CDe gamle Eventyr om Sangens Kræfter. 
   
A45Ned skinner Maanen gjennem Skovens Grene, 
bPaa Tunet kaster den sit blege Skjær, 
bEn dæmpet Susen hvisker fjern og nær 
AHenover Nattens halvt tilslørte Scene; 
bEn rask Ledsager vælger sig enhver 
A50Af Pigerne, der ei tør gaa alene; 
CEet Par mod Vester gaaer og Eet mod Øster, 
CSaa godt som mueligt man hinanden trøster. 
   
aBort gaaer og Skrædderen, og aldrig sang 
BHan sine underlige Sange siden, 
a55Han vandrer Aar for Aar sin vante Gang; 
BSom Alt i Verden ældes han med Tiden, 
BMen mangen Unggut kan fra han var liden 
aAf Visen nynne et Slags Efterklang, 
C Og altid nævnes som en dygtig Sanger 
C60Den gamle Omgangsskrædder i Hardanger! 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her