Du er her:
Om teksten:[Theaterkommitteens Indstilling]
Illustreret Nyhedsblad (søndag, nr. 48, 11. årg.)
Datering:30.11.1862
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om teksten
xml, pdf
Om verket
Les mer om tekstene
[THEATERKOMMITTEENS INDSTILLING]
– Theatret. Theaterkommitteens Indstilling om Betingelserne, hvorunder det norske Skuespillerselskab havde erklæret sig villigt til at slutte sig til Christiania Theater, vedtoges af en i Fredags af Theatrets Aktionærer bestaaende Generalforsamling med temmelig betydelig Overvægt af Stemmer. I dette Udfald ligger et veltalende Tidstegn, som maaskee for Nationalitetsideens Fremgang indeholder en endnu større Forjættelse, end den, der ligger i det Theatret tilbragte Kvantum Talent og Kunstnerdygtighed. Kommitteens Medlemmer have paa en paaskjønnelsesværdig Maade røgtet sit Hverv, og navnlig vil man ikke kunde frakjende dem en for Diplomater høist ønskelig Langmodighed. Noget uklar forekommer os imidlertid det norske Skuespillerselskabs Tankegang, naar det i Løbet af Underhandlingerne først forlanger Fjernelsen af de danskfødte Kunstnere, som et paa Nationaliteten skadeligt indvirkende Element, og dernæst, da dette ikke vil gaae, det længst mulige Engagement, altsaa, med andre Ord, kontraktsmæssig Ret til i det længst mulige Tidsrum at tage Skade paa sine kunstneriske Sjele. Mere logisk forekommer det os at have været, om de subsidialiter havde sat Engagementstiden saa kort som muligt; dette vilde været hvad man nuomstunder i Hverdagssproget kalder at «kjæmpe for Ideen.» Et nyt Direktionsvalg er sat i Forbindelse med Sammenslutningen; at den nuværende Direktions Formand gjenvælges, er vel en selvfølgelig Sag. Det er jo noksom vitterligt, at det var ham, som for flere Aar siden, og dengang uden tvingende Nødvendighed, gjorde de indledende Skridt henimod den nye Tingenes Orden, som nu er nær ved at gjennemføres, og ligesaa klart tør det vel forudsættes erkjendt af alle Partier, at han er den eneste mulige, paa engang ønskelige og erholdelige, Formand, hvorom der for Tiden kan være Tale.
X

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her