Du er her:
Om teksten:Det Norske Theater
[Årsberetning]
Christiania-Posten, nr. 274
Datering:30.09.1860
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om teksten
xml, pdf
Om verket
Les mer om tekstene
DET NORSKE THEATER
I det forløbne Spilleaar, der tog sin Begyndelse den 21de August 1859 og endte den 31te Maj 1860, er ialt givet 131 Forestillinger. Følgende 17 nye Stykker er i dette Tidsrum bragt paa Scenen:
  1859.  
1ste Gang 31te August «Lykkens Omveje» Farce med Sang, 3 Akter opført 4 Gange.
" – 7de Sept. «En Kaprice», Vaudeville, 1 Akt 36 –
" – 14de Sept.: «Svigersønnen» Lystspil, 4 Akter 2 –
" – 23de Sept.: «Den svage Side», Vaudeville, 1 Akt 25 –
" – 12te Oktbr.: «God rolig Nat, Hr. Pantalon»! Operette, 1 Akt 11 –
" – 28de Okt.: «Jean de France» Komedie, 5 Akter 6 –
" – 4de Novbr.: «De to Kometer», Vaudeville, 1 Akt 9 –
" – 30te Novbr.: «Arresten», Lystspil, 4 Akter 5 –
" – 11te Decbr.: «Jacob von Tybo», Komedie, 5 Akter 5 –
" – 21de Decbr.: «Naar Solen gaar ned», Drama, 1 Akt 4 –
  (1860.)  
" – 11te Januar: «En italiensk Røverhistorie», Vaudeville, 1 Akt 3 –
" – 20de Jan.: «En Haandværkers Kone», Skuespil i fem Akter 7 –
" – 3die Febr.: «Ole Lukøie», Eventyrkomedie, 3 Akter 19 –
" – 6te Marts: «Fandens Overmand», Sangspil, 5 Akter 8 –
" – 10de April: «Frøknerne i St. Cyr», Drama, 5 Akter 5 –
" – 30te April: «Ringeren i St. Paul», Skuespil, 5 Akter 2 –
Af ovennævnte Repertoire vil tilsyneladende fremgaa en vis Formløshed i Anordningen, forsaavidt nemlig Nyhederne indtil Januar Maaned danne en nogenlunde jævn Afvexling af større og mindre Stykker, medens derimod de Arbejder, der senere udover i Sæsonen bragtes til Opførelse, hver for sig udfylder den hele Spilleaften. Dette laa imidlertid ingenlunde i den oprindelige Plan, men har sin Grund i Omstændigheder, som først kunde beregnes efter Spilletidens Begyndelse. Dandserinden Frøken Bils’s Engagement blev nemlig indgaaet i September Maaned og var væsentlig beregnet paa Opførelsen af Enaktsstykkerne: «En Kaprice» og «De to Kometer.» Ved Siden af disse Stykker, der gaves og maatte gives uafbrudt i de paafølgende Maaneder, udover hvilken Tid hendes Kontraktsforhold til Theatret fra først af ikke var udstrakt, tillodes naturligvis kun Opførelsen af saadanne Skuespil, som ikke udfyldte nogen hel Spilleaften. Repertoiret kom altsaa i den Tid til hovedsagelig at bestaa af Smaastykker, et Forhold, der ikke paa anden Maade kunde rettes, end ved den paapegede Sammenhobning af Helaftensstykker mod Slutningen af Sæsonen.
Enkelte af de givne Nyheder kunde med Fordel været bragt til hyppigere Opførelse, end Fortegnelsen udviser, saafremt ikke længere eller kortere Sygdomsforfald inden Personalet til forskjellige Tider havde traadt hindrende ivejen. Blandt disse Stykker maa navnlig fremhæves: «Lykkens Omveje», «En Haandværkers Kone», «Fandens Overmand» og «Frøkenerne i St. Cyr.»
To originale dramatiske Arbejder er i Spilleaaret indleveret og antaget til Opførelse. Begge indkom imidlertid først langt udover Høsten og selvfølgeligen uden forud at være paaregnede. Indstuderingen af tidligere forberedte Stykker i Forbindelse med de Theatret paahvilende Beneficeforestillinger gjorde derfor Opførelsen af de nævnte originale Arbejder umulig forinden Maj Maaned, en Tid i hvilken nye Stykkers Fremkomst, paa Grund af den mindre Søgning, maa ansees for lidet tilraadelig saavel for Theatret som for vedkommende Forfattere. Opførelsen af de omhandlede Stykker er derfor udsat til Begyndelsen af næste Spilleaar.
En Skuespiller, Hr. Bottelsen fra Bergens Theater, er i Spilletiden ansat. En Debutant er optraadt 4 Gange.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her