Du er her:
Om teksten:[«Thyre Boløxe og Herremanden»]
[Anmeldelse
Illustreret Nyhedsblad (søndag, nr. 37, 6. årg.)
Datering:13.09.1857
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om teksten
xml, pdf
Om verket
Les mer om tekstene
[«THYRE BOLØXE OG HERREMANDEN»]
Christiania Theater. «Thyre Boløxe og Herremanden», romantisk Skuespil af I. M. Thiele, som nu ogsaa er gaaet over vor Scene, fremkaldte ivaar efter Opførelsen paa det kgl. Theater en levende Strid i de kjøbenhavnske Blade; heroppe, hvor Stykket i den næst forløbne Uge har været givet to Gange, synes Meningerne om dets Værd at være mindre deelte. Der knyttedes engang store Forhaabninger til Thiele; som ganske ung Student forsøgte han at løse Baggesens bekjendte «Gaade», og uagtet dette ikke lykkedes, tilskrev B. ham et meget smigrende Digt, hvori der spaaedes ham en stor Fremtid. Thiele har senere i Form af Breve til Hjemmet udgivet et Par Skildringer af sine Reiser i England og Italien; desforuden har han forfattet en Biographi over Thorvaldsen, og derhos leveret en Samling danske Folkesagn m. m. I disse Arbeider viser Forfatteren sig som en flittig Samler og derhos ikke uden en vis skarp Iagttagelsesevne. Disse Egenskaber skyldes de gode Sider, der ingenlunde kan frakjendes «Thyre Boløxe.» Stykket giver et sandt og friskt Billede af den Tid, hvorfra Stoffet er hentet, i flere af dets Charakterer gjenfinde vi ægte danske Figurer, men netop den Omhyggelighed, hvormed det Hele er holdt indenfor hiin Tids Forestillingskreds gjør det mindre forstaaeligt for det store Publikum, hvor den nødvendige historiske Kundskab ikke kan forudsættes. Nogen poetisk Begavelse aabenbarer sig forøvrigt ikke i dette Arbeide, der er Forfatterens første i skjønliterær Retning, og det kan hellerikke nægtes, at han i mærkelig Grad røber Mangel paa Kjendskab til de Midler, hvormed en dramatisk Virkning kan tilveiebringes.
X

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her