Du er her:
Nedlastbare filer:Last ned kildefilLast ned pdf
KildekodePDF
Manuskriptbeskrivelse til Catilina, 1. versjon
skrevet av Tone Modalsli
1. NBO MS.4° 936
Egenhendig arbeidsmanuskript. Slutten mangler. To skrivehefter, til sammen 47 blad. Heftene har to forskjellige gjennomgående folieringer, her refereres til folieringen 1–47. På bl. 1r: «Catilina / Drama / i / tre Acter. / 1849.» Manuskriptet ble utgitt diplomatarisk i 2000 (Ibsen 2000) og konservert samme år.Konserveringen ble foretatt med støtte fra Institusjonen Fritt Ord og Nasjonalkomiteen for Ibsen-satsningen. For beskrivelse av manuskriptet før konservering, se Ibsen 2000.
INNHOLD OG GENETISK STATUS.
Øvre del av bl. 1r inneholder stykkets tittel, undertittel og årstall, nedre del rolleliste. Skuespillets tekst finnes på bl. 1v–17v og 19r–47v. Den manglende slutten (de siste fem replikker) har stått på et nå bortklippet bl. 48. Teksten svarer til 1850-utgaven til og med «Elysium!» ( ), men er ikke identisk med denne. Det finnes knapt en side uten Ibsens rettelser. Bl. 18, siste blad i første hefte, inneholder utkast til plan for scenene i første og annen akt. Bl. 18r gjelder annen akt, bl. 18v første akt og første scene i annen akt. Bl. 18v må være skrevet før bl. 18r: Planen for begynnelsen av annen akt er forskjellig på de to sidene, og utkastet på bl. 18r svarer bedre til manuskriptets tekst; dessuten har bl. 18v navneformen «Fulvia» mot «Furia» på 18r, «Fulvia» finnes ellers bare første gang navnet forekommer i stykket (bl. 6r). Flere steder, særlig i margen, har Ibsen skrevet spredte ord, bokstaver og tegn, dessuten tall som hovedsakelig angir antall verslinjer. På heftenes forsider har han skrevet heftenummer («No 1» og «No 2»), på forsiden av hefte 1 har han dessuten skrevet stykkets tittel og tegnet et mønster. Manuskriptet må være det som Ibsen i forordet til annen utgave av Catilina 1875 omtaler som «mit rå urettede udkast» ( ). Stykket ble trykt etter en avskrift av dette ved Christopher L. Due (HU 1, 121; Due 1909, 47); dette trykkmanuskript er gått tapt.
DATERING.
Bl. 1r «1849»; bl. 32r (etter annen akt) «25/2–49».
MENGDE, STRUKTUR OG REKKEFØLGE.
Manuskriptet består av to skrivehefter. Begge har opprinnelig hatt 16 blad. Heftene har likt omslag av papir med trykt mønster i rødt og sort på grønn bunn. Heftetråden er gulaktig, men se nedenfor om hefte 2. Folieringene er nyere. Første blad er ufoliert. De øvrige blad er foliert gjennomgående 2–47; foliotallet [35] mangler. Det finnes også en foliering 2–44, der mange av tallene er strøket over.
Hefte 1, bl. 1–18: Bl. 1–3 og 6–18 er de opprinnelige 16 blad. Bl. 4–5 er et innlagt dobbeltblad, opprinnelig løst, nå festet. To lapper er limt inn (på bl. 6r og 9r), opprinnelig festet med oblater. Det er tydelige merker etter oblatene. Begge lappene var brettet på tvers for å tilpasses heftets sidestørrelse. De var gått i to deler langs bretten, men er nå satt sammen igjen. Lappene erstatter tekst under og var festet slik at noe av denne ble skjult; ved konserveringen er de montert slik at teksten er blitt synlig. Lappen på bl. 6r måler 170 x 137 mm.Alle mål er bredde x høyde, målt midt på siden. Nedkanten er festet (hengslet) i høyre og venstre side på øvre del av bladet, samme sted der lappen opprinnelig var festet. Lappen på bl. 9r måler 150 x 150 mm og er nå festet til bladet langs innerkanten, ikke i nøyaktig samme posisjon som tidligere.
Hefte 2, bl. 19–47: Bl. 19–21, 23–34 er de første 15 blad av de opprinnelige 16; det 16. er klippet bort uten spor av tekst. Bl. 22 var løst, men er nå festet til bl. 23 langs innerkanten. Bladet kan ikke ha ligget der fra begynnelsen, for overstrykninger på hvert av bladene 21 og 23 har smittet over på det andre. Bl. 35–47 er heftet inn foran det opprinnelige 16. blad. Et siste blad [48] av disse er også klippet bort, men en smal rest står igjen langs falsen, og spor av skrift anes på versosiden av denne resten. Omslaget var i bedre stand enn på hefte 1. I de innsydde bl. 35–47 er det to slags heftetråd, gulaktig og brunsort.
Alle blad er beskrevet på begge sider, bortsett fra de to innlimte lappene og bl. 22 som har tekst bare på rectosidene.
TILSTAND.
Etter konserveringen er manuskriptet i svært god stand. Konserveringen er utført slik at tidligere skader er reparert, men fortsatt synlige. Enkelte steder, først og fremst i overstrykninger, har blekket smittet over til motstående side. Det finnes noen flekker. Fra og med bl. 30r sees hull etter gjennomgående nålestikk i nederste høyre hjørne.
PAPIR.
Papiret i selve heftene er gulaktig konseptpapir; siden måler ca. 166 x 213 mm.Ytterkanten er skadet; bredden er målt der mest papir er bevart. I de innlagte bl. 4–5, 35–47 og de innlimte lapper er papiret av annen og noe dårligere kvalitet, gulaktig med rødskjær; siden måler ca. 170 x 217 mm. Om størrelsen på lappene, se ovenfor. Bl. 22 er i håndlaget, lyst blågrønt papir, ca. 107 x 214 mm.
SKRIVEREDSKAP OG -STOFF.
Manuskriptet er skrevet med blekk. Skriftbildet er brunsort (gjelder både Ibsen og Due, se nedenfor). Folieringen er med blyant.
HENDER OG SKRIFT.

1. Henrik Ibsen: Skriften er høyrehellende. Noen enkeltstående ord i margen (bl. 3v, 31v, ikke del av teksten) er med rett skrift. På bl. 1r, tittelsiden, er hoved- og undertittelen og årstallet forseggjort utført; over tittelen og på høyre side er noen av ordene eller deler av dem skrevet med større bokstaver. Fra og med nedre halvdel av siden er skriften for det meste rask og ikke alltid lett å lese. Særlig bl. 18 må være skrevet fort. På bl. 1v og 2vr er tekst tilføyd i margen på tvers av skriveretningen; enkelte andre steder finnes tekst/enkeltord skrevet på skrå. Strykninger er foretatt ved overstrykning, ved bølgestrek, ved korte, tette, venstrehellende streker; større strykninger ved diagonalstrek, forskjellige typer kryssende streker samt loddrette bølgestreker. Han har brukt noe forskjellige pyntestreker på tittelbladet, mellom aktene og under aktbetegnelsene; enkel strek under rollenavn, noen steder bølgestrek under sceneanvisning.
2. Christopher L. Due: Noen rettelser er skrevet med en annen hånd; i motsetning til Ibsen bruker denne overveiende gotiske bokstaver. Det er sannsynlig at disse rettelsene ble foretatt under Dues arbeid med renskriften, og det har vært antydet at de kunne være Dues (ES 3, 371; HU 1, 211; Van Laan 1992a, 12). Sammenligning med håndskriften i noenlunde samtidige dokumenter som kan tilskrives Due (SAK Grimstad tollarkiv nr. 194), godtgjør at disse rettelsene er skrevet av ham. Due (1827–1923) var tollkontorist i Grimstad fra 1845.
3. Julius Elias: Noen hakeparenteser med blyant er sannsynligvis skrevet av Julius Elias (1861–1927, tysk litterat, kunsthistoriker og oversetter), som har redegjort for manuskriptet i ES (3, 370–77). Tilsvarende parenteser finnes i flere av manuskriptene NBO Ms.4° 1107–19, og for disse har katalogen i Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling et notat om at de inneholder blyantstreker (særlig parenteser) som er «satt der av Julius Elias under arbeidet» med ES.
4. Andre: Det er uvisst hvem som har utført folieringene.
STEMPEL OG KATALOGSIGNATUR.
Bibliotekets stempel finnes på innsiden av første og siste omslagsside i hvert hefte. Hefte 1 har dessuten stempel på bl. 1r, 4r og 18v; hefte 2 på bl. 47v. Katalogsignaturen finnes på innsiden av første omslagsside i begge hefter.
PROVENIENS.
Manuskriptet tilhører Nasjonalbiblioteket, Oslo. Biblioteket (den gang Universitetsbiblioteket) kjøpte manuskriptet, sammen med andre Ibsen-manuskripter, av journalist Oscar Nandrup i 1901. Etter at Ibsen hadde reist fra Norge i 1864, ble det oppbevart sammen med andre av Ibsens papirer og eiendeler i Kristiania. For å dekke Ibsens gjeld lot hans kreditor, overrettssakfører Hans Jacob Nandrup (Oscar Nandrups far), en del av sakene selge på auksjon i 1864. Ibsens private papirer, blant dem manuskriptene, ble ikke budt ut (Dahl 1985–86, 202).
2. FORORD I BREV 5. JANUAR 1850 TIL OLE SCHULERUD
Egenhendig arbeidsmanuskript. På s. [3]: «Forord.»
Manuskriptet finnes som del av brevteksten, på brevets s. [3]. Det inneholder fullstendig tekst til et forord, med rettelser. Det er skrevet med blekk; skriftbildet er mørkebrunt. Skriften er høyrehellende og omhyggelig. Brevet blir trykt og beskrevet i HIS b. 12. Det tilhører Ibsenhuset og Grimstad bymuseum.