Du er her:
Sancthansnatten
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
3 Ark
Bergs Rolle
i
Sancthansnatten
Udleveret til ˹Hr<...> P. Nielsen.
19/12. 52.˺
Faksimile
2
Første Act
Første Scene
Fruen
før bliver jeg ikke rolig!
Anden Scene
Berg

(aabner Døren til Bjælkehuset og
kalder ud)
Er der Ingen derude? – Anne,
Anne! – De svare mig ikke – – der
har jeg nu siddet og ringet mig træt,
men det agte de ikke paa. – Anne!
hør dog! –
Tredie Act ˹Scene˺
Berg. Anne.
Anne
her er jeg!
Faksimile
3
Berg
Naa, kommer Du endelig!
Anne
det har Du godt af – –
Berg
Det blev mig saa langsomt derinde; –
Pasop var ogsaa væk – – hvor er den
henne?
Anne
hvad jeg har her?
Berg
Der, – nei jeg kan ikke – –
Anne
Ja, saa gab da!
Berg
Jordbær! – Du er dog mit gode Barn!
Faksimile
4
Anne
hvad var det saa ˹Du˺ vilde?
Berg
.
Ja, lad mig see – – hvad var det nu? –
Jo, nu erindrer jeg, jeg vil vide, hvad
der foregaaer derover; – De sætte Huset
paa Ende – – de skrige og larme som – –
Anne
hvad det gjælder?
Berg
Nei, jeg har ikke hørt Noget, – har Du?
Anne
Jørgen kommer hjem!
Berg
Jørgen? See, see! – Det er jo Studen-
den. –
Faksimile
5
Anne
en Anden i Følge med ham.
Berg
Saa? Hvad er han for Noget?
Anne
nu Ingen, som veed – –
Berg
.
Ikke det! Men jeg vil vide – jeg vil – –
nei, det er mit gamle Hoved som
løber rundt for mig – – jeg er jo en
stakkels Føderaadsmand, som – – –
Anne
Dueungerne i gamle Dage.
Berg
Ja, det var før din Stedmoder lod
dem slagte – –.
Faksimile
6
Anne
og opdragne sammen.
Berg
Vi to? – Aa ja ja! – Du kan have
Ret – –
Anne
Ingen i Verden uden Dig!
Berg
Siig ikke det Barn! saalænge den
gamle Bjælkestue staaer, saa er
ikke al Velsignelse vegen fra Gaar-
den her – – derinde har Din fromme
Moder sunget Dig i Søvn, indtil
hun selv sov ind; der levede Din
Fader tilfreds og glad, indtil vi
fik den nye Frue paa Gaarden; men
Faksimile

7

saa var Alting forsmaat og for
simpelt – saa skulde det nye Huus
bygges op med prægtige Stuer og høie
Sale – – saa døde Din Fader, og snart
var der ingen Anden tilbage i Bjæl-
kestuen end Du og jeg. –
Anne
gamle Nisse paa Loftet.
Berg
Han vil holde sig til de gamle Tom-
ter i det Længste – – og naar saa den
unge Frue flytter ind derover – –
Anne
Juliane, mener Du?
Berg
Javist, Jomfruen – – –
Faksimile
8
Anne
skal ikke boe her, Bedstefader – –
Berg
Naa saaledes! – de skal leve høit i
Byen.
Anne
Birkedal i Brudeskjænk, og – –
Berg
Hva – – hvad siger Du?
Anne
Jeg siger at – –
Berg
Hvad kaldte Du den? Hvad kaldte
Du Gaarden?
Anne
med Arne, som eiede Gaarden.
Faksimile
9
Berg
Birkedal, – – Birkedal – – ja ja nu
begynder jeg at erindre mindes – – men
hvoraf veed Du, at den skal skjænkes
bort?
Anne
maa vide det i Forveien, og – –
Berg
Det maa ikke skee! – Anne! – det
maa ikke skee! –
Anne
hvad fattes Dig?
Berg
Intet, Barn, Intet! jeg begynder
bare at mindes Noget, som længe
har været glemt – –
Faksimile
10
Anne
hvad er det Bedstefader?
Berg
Intet, Intet, Barn! – Gaae ind – jeg
troer, de kalde paa Dig – –
Anne
nu kommer jeg.
Berg
Gaae, gaae nu! Og saasnart det er
blevet mørkt, saa see ind til mig – –
Anne
vær nu rolig saalænge – –
Berg
Bryd Dig ikke om mig Anne! – – Mit
gamle Hoved, mit gamle Hoved,
hvor det er blevet svagt og glem-
Faksimile

11

somt.
(Anne leder ham ind i Bjælke-
stuen) –
Tredie Act
Første Scene
Berg og Anne (spadsere frem og tilbage i Forgrunden)
Anne
sovet roligt inat Bedstefader?
Berg
Nei, Barn! Jeg fik næsten ikke Søvn paa
mine Øine; bestandig maatte jeg tænke
paa denne Sag, som Din salig Fader
havde paalagt mig at ordne – det var
strax forinden han døde – – men nu
er det Altsammen saa forvirret for
mig igjen.
Anne
Faksimile
12
Du husker feil, Bedstefader! – og – –
Berg
Nei nei, jeg gjør ikke! – og da Du igaar
fortalte mig, at – at – – hvad var det
nu, som skulde foregaae idag?
Anne
Julianes Forlovelse.
Berg
Forlovelse? Ja, ja – det er jo sandt! og
saa Skjødet paa denne Gaard, som – – see,
da var det ligesom det blev mig klart, at
jeg maatte have Papirerne fat endnu
idag? – Men hvor skal jeg finde dem? –
det veed jeg ikke.
Anne
Du sad og fortalte Eventyr.
Faksimile
13
Berg
Nu ja, det er ikke saa underligt at Du
drømmer om Sancthanshougen, for
der var Du jo baade seent og tidligt. –
Kan Du mindes, dengang Du var falden
i Søvn deroppe, og – –
Anne
Nei; – var jeg?
Berg
Mindes Du ikke det? – Aa nei, Du var
jo heller ikke saa gammel dengang, og
fra de Dage har jeg en bedre Hukom-
melse. Jo, seer Du – Du havde trukket
afsted med Noget, hvad det nu var – et
Signet eller noget Sligt, der hørte Din
Fader til, og det havde Du kastet væk
Faksimile

14

deroppe. – Din Fader skjændte, og Du græd –
og saa var Du gaaet derop for at lede. –
Der var en Forskrækkelse i Huset – Ingen
vidste, hvor Du var bleven af – – men om
Morgenen, saa fandt vi Dig da endelig.
Anne
istedetfor Blomsterne denne –
Berg
Men – men i Himlens Navn – det
er jo – –
Anne
Hvad mener Du?
Berg
Den var det jo, Du havde kastet væk
deroppe – jeg kjender den igjen – – det
er Nøglen til den gamle Kiste! – Anne,
Faksimile

15

Anne! nu er Alt mig klart – der er de,
der og intet andet Sted. – Følg med mig! –
Anne
hvad er det dog?
Berg
Barn, det er Herrens Tilskikkelse! Jeg
havde ikke faaet Ro, dersom – – kom
med! – kom bare med! –
(De gaae ind i Bjælkestuen)
Tredie Act
Sjette Scene
Jørgen
men hvad skulde jeg gjøre?
Syvende Scene
De Forrige. Berg og Anne (komme
fra Bjælkehuset)
Faksimile
16
Birk
Træk for Træk!
Berg
.
Ja, det er rigtignok første Gang i de
senere Aar, at jeg drister mig hid, naar
der er Nogen herude; men idag maatte
jeg – – nei bliv, Anne! bliv! – hvad gaaer
der af Dig, at Du ikke vil følge din
Bedstefader? – (Nærmer sig) Der skal
holdes Forlovelse her, hører jeg!
Fruen
saa havde jeg tænkt.
Berg
Og saa har I isinde at skjænke Gaar-
den Birkedal til de unge Folk!
Fruen
Faksimile
17
kan jeg tænke, som – –
Berg

(med hævet Stemme)
Det er Anne, som
underretter den gamle Mand om, hvad
der foregaar i hans Søns Huus. – I mener
vel, at dette her ikke kommer ham
ved – –
Fruen
jeg havde rigtignok troet – –
Berg
Men det gjør det dog paa en vis Maade. –
Seer I, Mo'er – (han tager nogle gamle
Papirer frem)
Fruen
Nei, hvad er det?
Berg
Faksimile
18
Seer I, disse Papirer har min Søn, Jer
salig Mand, overdraget mig at levere – –
Fruen
Giv mig dem da!
Berg
Nei – ikke til Jer – de tilhøre Sønnen
af Gaardens forrige Eier – –
Birk
Hvad! De tilhøre – –
Berg
Og ialfald han lever og vi kan faae
ham opspurgt – –
Birk
Men det er jo mig!
Berg
Dig! – Er Du – –
Faksimile
19
Birk
kom hid med min Fader – –
Berg
Med Arne – – ja, ja, nu mindes jeg – –
ja, det var dengang, min Søn levede;
men saa blev det anderledes her, saa
kom der fremmede Folk til Gaarden,
og – –
Fruen
det maa De kunne indsee.
Berg
Nei, jeg skjønner nok – – – Saa det er
altsaa med Arnes Søn, at I vil gifte
Jer Datter? –
Fruen
de var der allesammen!
Faksimile
20
Berg
Men Anne! Du har jo ˹ikke˺ fortalt mig et
Ord om, at det var ham.
Ottende Scene
De Forrige. Paulsen.
Birk
her staar hun!
Alle
Anne!
Juliane
Hvilken Selvopoffrelse!
Berg
Anne? – {e}Er det hende – –
Fruen
Ja, det haaber jeg.
Berg
.
Faksimile
21
Men, Anne, hvorfor har Du aldrig sagt
mig – –

Forklaringer

Tegnforklaring inn her