Du er her:
Hvide heste
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
legg: 1, blad: [1]r
1.
Første akt.
(Dagligstue hos Bol{ <...> }dt-Rømer. Stuen
er gammeldags men hyggelig. På væggen
til højre en stor kakkelovn; længere tilbage
en dør. På bagvæggen dobbeltdør til for-
stuen. På væggen til venstre to vinduer
med potteblomster i karmene. Ved det for-
reste vindu et bord med symaskine; i hjør-
net til højre en sofa med bord og lænestole.
På væggene hænger gamle familjeportrætter
forestillende officerer og prester. Det er efter
middagstid. Solen skinner ind på gulv-
tæppet.)
(Boldt-Rømer sidder i en gyngestol for-
an kakkelovnen og læser i et tidsskrift. Frø-
ken Badeck sidder henne ved vinduet og
syer ved maskinen.)
Boldt-Rømer

(har ladt bogen synke.)
Hm, det er dog underligt alligevel.
Frøken Radeck
,
(ser hen på ham.)
Faksimile
legg: 1, blad: [1]v
Hvilket, mener De?
Boldt-Rømer
.
Det er dog underligt for mig at sidde her –
nu i påskeugen – og slet ikke ha’ nogen ting
at ta’ vare på; ikke noget at bære ansvar for.
Frøken Radeck
.
Men føler De ikke det som en lettelse?
Boldt-Rømer
.
Jo, det kan De vel tænke. Det er jo også ba-
re i førstningen –. Hvor er småpigerne
henne idag?
Frøken Radeck
.
De er nok nede på mølledammen og lø-
ber på skøjter.
Boldt-Rømer

(rejser sig.)
Jeg har ikke villet sige det før. Lidt mor{ o }skab
må de jo også ha’. Men det er mig så inder-
lig imod at de løber der nede på dammen.
Frøken Radeck
.
Å, det har såmænd ingen fare. Der er jo ik-
ke så dybt; og desuden så er ikke isen gan-
ske sikker.
Boldt-Rømer
.
Det ved jeg nok; det er jo ikke det, jeg
tænker på.
Frø{ <...> }ken Radeck
{.},
(ser hen på ham.)
Faksimile
legg: 1, blad: [2]r
Nå, det er for – det andets skyld?
Boldt-Rømer
.
Ja. Jeg synes det er noget uhyggeligt i at ˹børnene˺
de løber ˹der nede˺ og tumler sig og støjer lige over det
sted, som var deres mors ligseng.
Frøken Radeck
.
Men det har jo ikke småpigerne nogen re-
de på.
Boldt-Rømer
.
Nej; men vi har rede på det – desværre; og der-
for kan jeg ikke gøre mig fri for –. Nå, nå,
jeg ved jo godt at det er noget intetsigende no-
get; bare en slags fordom, eller hvad vi skal kal-
de det; men alligevel –
Frøken Radeck
.
Altså dog ikke kommet ud over sligt no-
get endnu?
Boldt-Rømer
.
Helt kommer jeg visst aldrig ud over
sligt noget.
Frøken Radeck
.
Så skulde De prøve om De ikke komme
tilbage, did, hvor De stod før.
Boldt-Rømer
.
Did? Aldrig i verden gør jeg det! Det hver-
ken kan jeg eller vil jeg.
Frøken Rømer
.
Bedst havde det i al fald været for Dem
Faksimile
legg: 1, blad: [2]v

om De aldrig var kommen ud af det.
Boldt-Rømer
.
Og det kan De sige? Til mig? Til mig, som
aldrig har havt en lykkelig stund før jeg
vandt frem til frigørelse i sindet.
Frøken Radeck
.
Å det er nok langt frem endnu før De vin-
der fuld frigørelse. Jeg tror Det havde været
bedst for Dem om jeg aldrig var kommen
indenfor Deres dør.
Boldt-Rømer
.
Hvad havde jeg så været nu?
Frøken Radeck
.
Hvad De før var.
Boldt-Rømer
.
Ja, det er sandt. Et menneske uden synsvid-
de; uden nogensomhelst forståelse af det
virkelighedens liv, som kæmper og arbejder
rundt omkring os. – Se; der kommer rek-
toren
.
Frøken Radeck
.
Nå, men alli{B}gevel; så blød, som De er;
og så alt det nedarvede{;}, som har sat sine
mærker i Dem. Å nej, det går ikke så let –.
(ser ud.) Se; der kommer rektoren.
Boldt-Rømer
.
Hvem kommer?
Frøken Radeck
.
Deres {v}svoger.
Faksimile
legg: 2, blad: [1]r
2.
(Rektor Hekmann kommer fra forstuen.)
Hekmann
.
Men hvad er der, som står i aviserne.
Rosenhjelm
.
Er aviserne kommet?
Hekmann
.
Ja, og der står at du frasiger dig dit embede.
Rosenhjelm
.
Jeg har længe tænkt på det. Jeg kan ikke bli
s{ <...> }tående. Det er umuligt.
Hekmann
.
Det er jo så rimeligt at du ikke kan gå med på
disse mørke pietistiske retninger, som har fåt
overhånd i så mange kredse. Men er det da ikke
din pligt at arbejde imod –
˹ { <...> }Rosenhjelm˺ Hekmann
.
Ikke som prest. Jeg kan ikke bli stående i den
stilling.
H.
Det {s}forstår jeg ikke.
R.
Jeg skulde aldrig tat kirgeligt embede. Det var
jo heller ikke med min gode vilje. Men det lå jo
i slægtens traditionen. Prester og militære har
afvekslet, – far efter søn. Og da nu far var offi-
cer, så var det ganske som naturligt at jeg tog
fat på teologien. Jeg syntes selv dengang at det
var i sin orden.
H
Og nu havde du jo levet dig så fast ind i det.
Hvad vil du nu ta’ dig til – nu midt i din kraf-
Faksimile
legg: 2, blad: [1]v

tigste alder.
R
Jeg har jo hele den store gårdsdrift –
H.
Det fylder ikke din tid ud; du har jo både for-
valter og forpagtere. Nej nu hjælper ingen und-
skyldninger mere. Nu skal og må du gribe ind
i det offentlige liv.
R
Det har jeg også tænkt på, – på min måde.
H
Ikke på nogen særlig måde. Ind i partiets ræk-
ker må du. Du ser vel, hvor inderlig det behøves.
Vælg dig en specialitet. Tred op imod denne Mor-
tensgård som vigler op hele den uvidende mæng-
de. Og nu hører jeg han tænker på at få et blad i-
stand.
R
Så. Ja manden er begavet. Han både skriver og taler
godt for sig.
H
Å kære, det er en let sag når man ikke tar det nøje
med sandheden og med det faktiske.
R
Ja jeg kender så lidt til det faktiske i de henseen-
der.
H
Men det gør jeg. Og jeg har havt anledning til at
kontrollere denne Mortensgård. Han er en af de
samvittighedsløseste rabulister vi har, på dis-
se kanter. Og det vil sige meget, kan du tro.
Faksimile
legg: 2, blad: [2]r
R
Men skulde det ikke være så at disse radikale
har udrettet adskilligt godt i de seneste år?
H.
Det indrømmer jeg aldrig i evighed ikke. De?
Hvad godt skulde de kunne udrette? Kan der
flyde noget godt af så urene kilder?
R
Men har vi ret til at dømme så afgjort om
kilderne.
H.
Driv nu ikke humaniteten for vidt, min kære
Rosenhjelm. Og hvad er det for noget godt, du sig-
har opdaget. Sigter du kanske til massehøv-
dingernes statskup.
R
De ting forstår jeg mig ikke på. Men jeg synes
der er kommet ligesom lidt mere slevstændig-
hed ind i de enkeltes tænkning.
H
Og det regner du for noget godt hos så ubefæs-
tede og ufærdige mennesker? Jeg tror du tar
betydelig fejl. Og {s}jeg må sige at det højlig undrer
mig at høre slige ord fra dig. Du som dog har
arvet hele din slægts agtelse for autoritet og
for god lovlig orden.
R
Hvem ved, – man kan kanske ikke helt und-
gå at smittes af den tid man lever i.
H
Det håber jeg dog aldrig skal bli tilfældet med
Faksimile
legg: 2, blad: [2]v

nogen af os to. Vi vil bli ved at stå rene. Ikke
sandt, Rosenhjelm?
R
At stå ren, så vidt muligt, er unægtelig opga-
ven for enhver.
H
Nå, og så skabe renhed omkring sig, eller i alt
fald, holde uhumskheden borte.
R
Det er jeg så visst med på.
H
Nå så må du også være med på at gribe ind,
ta’ del i det offentlige liv, bekæmpe alle disse u-
heldsvangre tendenser –
R
Men kære, når man nu slet ikke er skabt for
det?
H
I et kultiveret samfund er enhver skabt for
at være statsborger.
R
E{ <...> }nhver?
H
Jeg mener naturligvis enhver, som har de for-
nødne forudsætninger, enhver, som besidder
et visst kvantum af dannelse og indsigter,
jeg fordrer ikke egentlig lærdom. Men alminde-
lig dannelse og kundskab burde man dog vir-
kelig kunne forlange. Se, det var det, som det vilde
være så inderlig velgørende at få gjort indly-
sende for masserne.

Forklaringer

Tegnforklaring inn her