Gildet på Solhaug, 2. versjon
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om verket
1.utg: [I]
HIS: 95
HU: 25
GILDET PÅ SOLHAUG
SKUESPIL I TRE AKTER
ANDEN UDGAVE MED EN FORTALE AF FORFATTEREN
KØBENHAVN
GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG (F. HEGEL & SØN)
GRÆBES BOGTRYKKERI
1883
HIS: 96

 
1.utg: [II]
HU: 26
1.utg: [III]
HIS: 97
HU: 27
Fortale til anden udgave
«Gildet på Solhaug» skrev jeg i Bergen i sommeren 1855, altså for omtrent 28 år siden.
Stykket opførtes samme steds for første gang den 2. Januar 1856 som festforestilling til erindring om den norske scenes stiftelsesdag.
Jeg var dengang ansat som instruktør ved det bergenske teater og ledede altså selv indstuderingen af mit stykke. Det fik en fortrinlig, en sjelden stemningsfuld udførelse. Med lyst og hengivelse blev det givet, og således blev det også modtaget. «Den bergenske lyrik», der efter sigende skal have afgjort de seneste politiske valg deroppe, svulmede på hin teateraften højt i det fuldt besatte hus. Forestillingen endte med talrige fremkaldelser af forfatteren og af de spillende. Senere på aftenen gav orkestret, ledsaget af en stor del af publikum, mig en serenade udenfor mine vinduer. Jeg tror næsten, jeg lod mig
1.utg: IV
henrive til at holde et slags tale til de forsamlede; jeg ved i al fald, at jeg følte mig såre lykkelig.
Et par måneder senere opførtes «Gildet på Solhaug» i Kristiania. Også dersteds blev det af almenheden modtaget med meget bifald, og dagen efter den første opførelse skrev Bjørnson i «Morgenbladet» en varm, elskværdig, ungdommelig opsats derom. Egentlig var det ikke nogen anmeldelse eller kritik; det var snarere en stemningsrig fri fantasi, digterisk improviseret over stykket og over forestillingen.
HIS: 98
HU: 28
Men så kom den rigtige kritik, forfattet af de rigtige kritikere.
Hvorledes blev man i hin tid, – jeg mener i årene fra 1850 til omkring 1860, – en rigtig literatur-kritiker, og navnlig dramatisk kritiker i Kristiania?
Jo, det gik i regelen således til: Efter nogen tids forberedende øvelser i «Samfundsbladet» og efter oftere at have påhørt de diskussioner, som om aftenerne efter teatertid førtes på Treschows kafé eller «hos Ingebret», begav den vordende kritiker sig hen i Johan Dahls boglade og lod sig forskrive fra København et exemplar af J. L. Heibergs «Prosaiske Skrifter», om hvilke han havde hørt sige, at de skulde indeholde en afhandling
1.utg: V
betitlet «Om Vaudevillen». Denne afhandling blev da læst, grublet over og kanske tildels også forstået. Gennem disse skrifter blev man endvidere bekendt med en polemik, som Heiberg i sin tid havde ført imod professor Øhlenschlæger og imod digteren Hauch i Sorø. Lejlighedsvis erfarede man deraf også, at J. I. Baggesen (forfatter af «Gjengangerbrevene») allerede tidligere havde åbnet et lignende felttog imod den store digter, som havde skrevet både «Axel og Valborg» og «Hakon Jarl».
Megen anden for en kritiker nyttig viden lod sig også uddrage af disse skrifter. Af dem lærte man f. ex., at en ret kritiker var på smagens vegne forpligtet til at føle sig forarget over hiater. Blev i et eller andet vers et sådant uhyre påtruffet, kunde man være sikker på, at de unge kristianiensiske kritiserende Jeronimusser, ligervis som Holbergs egen, udråbte deres: Hillemænd, verden står ikke til påske!
Og så havde den datidige norske hovedstads-kritik en særegen ejendommelighed, hvis udspring jeg længe ikke kunde blive klog på. Vore kritikere plejede nemlig, hver gang en begyndende forfatter udgav en bog eller fik et
HU: 29
lidet teaterstykke opført, at geråde i en ustyrlig vrede og
1.utg: VI
at gebærde sig som om der gennem bogens udgivelse eller stykkets opførelse var tilføjet dem selv og de aviser, de skrev i, en blodig fornærmelse. Som sagt, jeg grublede længe over denne besynderlighed. Endelig fik jeg rede i sagen. Ved nemlig at
HIS: 99
læse det danske «Månedskrift for Literatur» blev jeg opmærksom på, at gamle etatsråd Molbech i sin tid havde plejet at betages af en svær vrede, når en ung digter udgav en bog eller fik et skuespil opført i København.
Således, eller omtrent således, var den domstol beskaffen, der nu i dagspressen tog sig for at stille «Gildet på Solhaug» for kritikens skranke i Kristiania. Den var for størstedelen sammensat af unge mænd, der i kritisk henseende levede på lån fra diverse kanter. Deres kritiske tanker var for længe siden tænkte og udtalte af andre; deres meninger var for lang tid siden formuleret andetsteds. Lånegods var hele deres æstetiske teori; lånegods var hele deres kritiske metode; lånegods var i et og alt, i stort og i småt, den polemiske taktik, de gjorde brug af. Ja, lige til sindsstemningen, så var den lånt. Lånt, lånt var det alt sammen. Det eneste originale ved dem var, at de evig og altid benyttede lånegodset forkert og i utide.
1.utg: VII
At dette kollegium, hvis medlemmer kritisk livnærede sig ved lån, troede at måtte i digterisk henseende forudsætte noget lignende hos mig, kan ikke forundre nogen. Et par aviser der oppe, og muligens flere, fandt da også ganske rigtig ud, at jeg havde lånt dette eller hint fra Henrik Hertz’s skuespil «Svend Dyrings hus».
Denne kritiske påstand er grundløs og uefterrettelig. Det er åbenbart benyttelsen af kæmpevisernes versemål i begge stykkerne, som har foranlediget den. Men hos mig er sprogtonen en ganske anden end hos Hertz;
HU: 30
diktionen i mit stykke har et ganske andet klangpræg end i hans; over det rytmiske i mit stykke vifter en let sommerluft; over det rytmiske hos Hertz ruger der høstvejr.
Heller ikke, hvad karakterer, handling, eller overhovedet hvad det faktiske indhold angår, findes der mellem begge stykker nogen anden eller større lighed end den, der er en nødvendig følge af, at stoffet til dem begge er hentet ud fra kæmpevisernes trange forestillingskreds.
Med fuldt så stor eller vel endnu større føje kunde man påstå, at
HIS: 100
Hertz i sit «Svend Dyrings hus» havde lånt et og andet, og det ikke så lidt endda, fra Heinrich v. Kleist’s «Käthchen von Heilbronn», der er skrevet i begyndelsen af dette
1.utg: VIII
århundrede. Käthchens forhold til grev Wetter-Strahl er i alt væsentligt det samme, som Ragnhilds til ridder Stig Hvide. Ligesom Ragnhild drives også Käthchen af en gådefuld, uforklarlig magt til at følge den mand, hun elsker, på alle hans veje, til lønligt at liste sig efter ham, til viljeløst at lægge sig ned og sove i hans nærhed, til naturnødvendigt at vende tilbage til ham, så ofte hun end jages bort. Hertil kommer det overnaturliges indgriben på flere andre måder både hos Kleist og hos Hertz.
Men er der nogen, som tviler på, at man i den endnu ældre dramatiske literatur, med en smule god eller ond vilje, måtte kunne opdrive et skuespil, om hvilket det kunde påståes, at Kleist derfra havde lånt et eller andet til sit «Käthchen von Heilbronn»? Jeg tviler i al fald ikke derpå. Men deslige påvisninger vilde være ørkesløse. Det, der gør et kunstværk til sin ophavsmands åndelige ejendom, det er, at han har påtrykt værket sin egen personligheds stempel. Jeg mener derfor, at til trods for de antydede lighedspunkter er «Svend Dyrings hus»
HU: 31
lige så ubestridelig og udelukkende et originalværk af Henrik Hertz, som «Käthchen von Heilbronn» er et originalværk af Heinrich v. Kleist.
1.utg: IX
Den samme ret gør jeg for mit eget vedkommende gældende med hensyn til «Gildet på Solhaug». Jeg håber også, at man for fremtiden vil lade enhver af de tre navnefættere få beholde ubeskåret, hvad der med rette tilhører ham.
Georg Brandes har ved given anledning betegnet «Gildet på Solhaug» i dets forhold til «Svend Dyrings hus», ikke som bygget på noget lån, men som tilblevet under en påvirkning, en indflydelse, udøvet af den ældre digter på den yngre. Hans udtalelser om mit arbejde er for resten så velvillige, at jeg herfor, som for så meget andet, har al grund til at være ham takskyldig.
Men ikke desto mindre må jeg fastholde, at sagen i virkeligheden
HIS: 101
heller ikke forholder sig således, som Brandes har opfattet den. Henrik Hertz har aldrig i nogen særlig grad tiltalt mig som dramatisk digter. Jeg kan derfor ikke få i mit hoved, at han nogensinde skulde, mig uafvidende, have kunnet øve nogen indflydelse på min egen dramatiske produktion.
På dette punkt og i denne forbindelse kunde jeg indskrænke mig til at henvise til dr. Valfrid Vasenius, docent i æsthetik ved universitetet i Helsingfors . I sin afhandling for den filosofiske doktorgrad: «Henrik Ibsens dramatiska diktning
1.utg: X
i dess førsta skede» (1879) så vel som i sit værk «Henrik Ibsen, ett skaldeporträtt» (343 sider. Jos. Seligmann & comp. Stockholm. 1882.) har han gjort rede for sit grundsyn på mit her omhandlede skuespil, – i sidstnævnte skrift suppleret med, hvad jeg under et samvær i München for tre år siden i al korthed meddelte ham. Hertil kunde jeg, som sagt, henvise.
HU: 32
Men for god ordens skyld vil jeg dog selv på de følgende blade i omrids fortælle «Gildet på Solhaug»s tilblivelseshistorie.
Her er den:
Jeg indledede denne fortale med en oplysning om, at stykket er skrevet i sommeren 1855.
Året i forvejen havde jeg skrevet «Fru Inger til Østråt». Beskæftigelsen med dette drama havde nødsaget mig til literært og historisk at fordybe mig i Norges middelalder, navnlig da i den senere del af samme. Jeg forsøgte, så godt det lod sig gøre, at leve mig ind i hine tiders sæder og skikke, i menneskernes følelsesliv, i deres tænkesæt og udtryksmåde.
Denne periode er imidlertid ikke særdeles tiltalende at dvæle ved i længden; den frembyder heller ikke synderlig stof, der egner sig for dramatisk behandling.
1.utg: XI
Jeg tyede derfor også snart over til selve sagatiden. Men kongesagaerne og over hovedet de strængere historiske overleveringer fra denne fjerne tidsalder fængslede mig ikke; jeg kunde dengang ikke for mine digteriske øjemed gøre nogen dramatisk brug af stridighederne
HIS: 102
mellem konger og høvdinger, mellem partier og flokke. Det skulde først komme senere.
Derimod fandt jeg i rigt mål i de islandske ætte-sagaer, hvad jeg behøvede som menneskelig iklædning for de stemninger, forestillinger og tanker, der dengang opfyldte, eller i al fald mere eller mindre klart foresvævede mig. Disse gammelnordiske literære bidrag til vor sagatids personalhistorie havde jeg hidtil ikke kendt, knapt nok hørt dem nævne. Da faldt mig ved et tilfælde N. M. Petersens, i al fald for sprogtonens vedkommende, fortræffelige oversættelse i hænde. Ud fra disse ætte-krøniker med deres vekslende forhold og optrin mellem mand og mand, mellem kvinde og kvinde, over hovedet
HU: 33
mellem menneske og menneske, slog mig et personligt, fyldigt, levende livsindhold imøde; og ud af denne min leven sammen med alle disse afsluttede, enkelte, personlige kvinder og mænd fremstod i min tanke det første rå, tågede udkast til «Hærmændene på Helgeland».
1.utg: XII
Hvor meget der af enkelthederne udformede sig i mig, ved jeg ikke længer at opgive. Men jeg husker godt, at de to skikkelser, jeg først fik øje på, var de to kvinder, som senere blev til Hjørdis og Dagny. Et stort gilde med æggende og skæbnesvangre sammenstød skulde der være i stykket. For øvrigt vilde jeg af karakterer, lidenskaber og indbyrdes forhold optage alt det, der forekom mig at være mest typisk for sagalivet. Med et ord, – hvad der i Vølsungasagaen var blevet episk omdigtet, vilde jeg, dramatisk, ligefrem gengive.
Nogen hel, sammenhængende plan udkastede jeg vel ikke dengang. Dog stod det klart for mig, at et sådant skuespil var det første, som nu skulde skrives.
Men så kom der adskilligt imellem. Det meste deraf var vel af personlig natur og formodentlig det stærkest og nærmest afgørende; men jeg tror nok, det heller ikke var ganske uden betydning, at jeg just på den tid beskæftigede mig med indgående at studere Landstads samling af «Norske folkeviser», der var udkommet et par år i forvejen. De stemninger, jeg dengang befandt mig i, forligedes bedre
HIS: 103
med middelalderens literære romantik end med sagaens kendsgerninger,
1.utg: XIII
bedre med verseformen end med prosastilen, bedre med det sprogmusikalske element i kæmpevisen, end med det karakteriserende i sagaen.
Således skede det, at det formløst gærende udkast til tragedien «Hærmændene på Helgeland» foreløbig forvandlede sig til det lyriske drama «Gildet på Solhaug».
De to kvindeskikkelser, plejesøstrene Hjørdis og Dagny i den påtænkte tragedie blev til søstrene Margit
HU: 34
og Signe i det fuldførte lyriske drama. Disse to sidstnævntes afstamning fra de to sagakvinder, vil let falde i øjnene, når der først gøres opmærksom derpå. Slægtsligheden er umiskendelig. Tragediens den gang kun løst planlagte helt, den vidt berejste og ved fremmede kongehoffer vel modtagne høvding, vikingen Sigurd, omformede sig til riddersmanden og sangeren Gudmund Alfsøn, der også har færdedes længe i fremmede lande og levet i kongens gård. Hans stilling mellem de to søstre blev ændret i overensstemmelse med de forandrede tidsomstændigheder og forholde; men begge søstrenes stilling lige over for ham forblev væsentlig den samme, som i den oprindelig påtænkte og senere fuldførte tragedie. Det skæbnesvangre gilde, som det i mit første udkast havde været mig så magt
1.utg: XIV
påliggende at male, blev i dramaet den skueplads, på hvilken personerne helt igennem optrådte; det blev den baggrund, imod hvilken handlingen hævede sig frem og meddelte det samlede billede den grundstemning, jeg havde tilsigtet. Stykkets afslutning dæmpedes og formildedes visst nok i overensstemmelse med dets art som drama og ikke tragedie; men mellem rettroende æstetikere turde der kanske alligevel kunne tvistes om, hvor vidt der i denne afslutning ikke er blevet tilbage et drag af uformidlet tragik som et vidnesbyrd om dramaets udspring.
Herpå skal jeg imidlertid ikke videre indlade mig. Jeg har kun villet hævde og fastslå, at det foreliggende skuespil, lige så fuldt som
HIS: 104
alle mine øvrige dramatiske arbejder, er et naturnødvendigt udslag af min livsgang på et bestemt punkt. Det er opstået indenfra og ikke formedelst nogen ydre påvirkning eller indflydelse.
Således og ikke anderledes hænger det sammen med tilblivelsen af «Gildet på Solhaug».
Rom, i April 1883 Henrik Ibsen
1.utg: [XV]
HIS: 105
HU: 35
GILDET PÅ SOLHAUG
1.utg: [XVI]
HIS: 106
HU: 37
Personerne
BENGT GAUTESØN, herre til Solhaug
MARGIT, hans hustru
SIGNE, hendes søster
GUDMUND ALFSØN, deres frænde
KNUT GÆSLING, kongens foged
ERIK FRA HÆGGE, hans ven
EN HUSKARL
EN ANDEN HUSKARL
KONGENS SENDEBUD
EN GAMMEL MAND
EN PIGE
GÆSTER, HERRER og FRUER
MÆNDi Knut Gæslings følge
KARLE og PIGERpå Solhaug
Handlingen foregår på Solhaug i det fjortende århundrede.
1.utg: [1]
HIS: 107
HU: 39
FØRSTE AKT
En stadselig stue med dør i baggrunden og på begge sidevæggene. Foran tilhøjre et karnap-vindu med små, runde, blyindfattede ruder, og ved vinduet et bord med en mængde kvindesmykker. Langs væggen tilvenstre et større bord med sølvkruse, bægre og drikkehorn. Døren i baggrunden fører ud til en åben svalegang, hvorigennem ses et vidt fjordlandskab.
Bengt Gautesøn, fru Margit, Knut Gæsling og Erik fra Hægge sidder om drikkebordet tilvenstre. I baggrunden dels sidder dels står Knuts mænd; et par ølboller går rundt mellem dem. Langt borte høres kirkeklokker, som ringer til højmesse.
ERIK rejser sig op ved bordet
Og nu, kort og godt, hvad svar har I at give mig på mit ærend som Knut Gæslings bejlermand?
BENGT skotter urolig til sin hustru
Ja, jeg – jeg tænker nu – (da hun tier) Hm, Margit, lad os først høre, hvad du mener.
MARGIT står op
Herr Knut Gæsling, – det var mig længe vitterligt, hvad Erik fra Hægge nys fremsatte
1.utg: 2
om eder. Jeg ved fuldt vel, at I stammer fra en berømmelig slægt; I er rig på gods og guld, og vor kongelige herre er eder synderlig bevågen.
HIS: 108
BENGT
til Knut
Synderlig bevågen, – det siger jeg også.
MARGIT
Og visseligen kunde ikke min søster kåre sig nogen gævere husbond –
BENGT
Ingen gævere; det er lige det samme, som jeg tænker.
MARGIT
– dersom I ellers kan formå hende til at fatte godhed for jer.
BENGT ængstelig og halv sagte
Men, – men, min kære hustru –
HU: 40
KNUT
springer op
Ja så, fru Margit! I mener, at eders søster –?
BENGT søger at berolige ham
Nej vent, Knut Gæsling! Vent nu. I må forstå os ret.
1.utg: 3
MARGIT
Så lidet kan mine ord krænke jer. Min søster kender eder jo kun af de viser, som er gjort om eder, – og de viser klinger ilde for høviske øren.
Eders fædres gård er et utrygt hjem
mellem alle de vilde gæster.
Både nat og dag har I gilde med dem.
Krist hjælpe den ungmø, I fæster!
Krist hjælpe den ungmø, I lokker med guld
med gods eller grønne skove; –
HIS: 109
snart vil I se hende sorrigfuld
at længes, under muldet at sove.
ERIK
Nu ja – sandt nok – Knut Gæsling lever noget vildt og ustyrligt. Men sligt ændrer sig let, når han får sig en hustru i gården.
KNUT
Og vel skal I mærke jer dette, fru Margit. Det kan være en uge siden, at jeg var til drikkegilde på Hægge hos Erik, som her står. Øllet var stærkt; og da det led ud på kvelden gjorde jeg det løfte, at Signe, eders fagre søster, skulde vorde min viv, før året var omme. Aldrig skal det siges Knut Gæsling på, at han har brudt noget løfte. Derfor ser I selv, at I må kåre mig til eders søsters husbond, – enten med det gode eller med det onde.
1.utg: 4
MARGIT
Før det skal ske, vil jeg ikke fordølge,
I må skille jer af med jert ravende følge.
I må ikke længer med skrig og med larm
jage rundt bygden tilhest og i karm;
I må døve den gru, som langvejs står
af Knut Gæslings komme til bryllupsgård.
Høvisk må I te jer, når I rider til gilde;
HU: 41
øksen skal I hjemme bag stuedøren stille; –
I ved, den sidder løs i jer hånd, når mjød
og øl har gjort jer panden fortumlet og rød.
Ærbare kvinder skal I lade med fred;
lad hvermand beholde sit eje;
I må ikke frækt skikke nogen den besked,
at hvis han er klog, så tar han ligskjorten med,
når han færdes på eders veje.
HIS: 110
Og arter I jer sådan til året går ud,
så kunde I nok vinde jer min søster til brud.
KNUT med indædt harme
I ved snildt at belægge eders ord, fru Margit. For sandt – I burde være præst og ikke eders husbonds frue.
BENGT
Å, for den sags skyld, så kunde nok jeg også –
KNUT uden at agte på ham
Men vel skal I mærke jer, at havde en
1.utg: 5
våbenfør mand talt mig til på slig vis som I, så –
BENGT
Nej men hør nu, Knut Gæsling, – I må forstå os!
KNUT som før
Nu, kort og godt, så skulde han fornummet, at øksen sidder mig løs i hånden, som I fornylig sagde.
BENGT sagte
Der har vi det! Margit, Margit, dette her går aldrig godt.
MARGIT til Knut
I bad om ærligt svar, og det har jeg givet jer.
KNUT
Vel, vel; jeg vil heller ikke regne det så nøje med jer, fru Margit. I har mere kløgt, end alle vi andre tilhobe. Der er min hånd; – kan hænde der er skælig grund for alle de hvasse ord, I sagde mig.
HIS: 111
MARGIT
Det må jeg lide; nu er I jo alt på god vej til at bedre jer. Og hør så et ord til. Vi holder gilde her på Solhaug idag.
1.utg: 6
KNUT
Gilde?
HU: 42
BENGT
Ja, herr Gæsling. I skal vide, det er vor bryllupsdag; idag for tre år siden blev jeg fru Margits mand.
MARGIT utålmodig, afbrydende
Som jeg sagde, vi holder gilde idag. Når I nu kommer fra kirken og har røgtet eders øvrige ærender, så rider I hid igen og tager del i laget. I kan da lære min søster at kende.
KNUT
Vel, fru Margit; jeg takker jer. Dog var det ikke for at søge kirken, jeg red herned imorges. Min rejse gælder Gudmund Alfsøn, eders frænde.
MARGIT studser
Ham! Min frænde? Hvor vil I søge ham?
KNUT
Hans gård ligger jo bag næsset, på den anden side af fjorden.
MARGIT
Men han selv færdes langvejs herfra.
1.utg: 7
ERIK
Sig ikke det; han turde være nærmere, end I tænker.
HIS: 112
KNUT
hvisker
Ti stille!
MARGIT
Nærmere? Hvad mener I?
KNUT
Har I da ikke hørt, at Gudmund Alfsøn er kommen tilbage til landet igen? Han fulgte med kansleren Audun af Hægranæs, som var sendt til Frankrig for at hente vor nye dronning.
MARGIT
Det er ret nok; men kongens bryllup holdes i disse dage med stor pragt i Bergen, og der er Gudmund Alfsøn med.
BENGT
Ja, og der kunde vi også have været med, såfremt min hustru havde villet.
ERIK sagte til Knut
Fru Margit ved da ikke, at –?
KNUT sagte
Det synes så; men lad dig ikke mærke med
1.utg: 8
noget. (højt) Nu ja, fru Margit, jeg får lige fuldt tage afsted på lykke og fromme; ved kveldstid kommer jeg igen.
MARGIT
Og da får I vise, om I mægter at styre jert vilde sind.
HU: 43
BENGT
Ja, mærk jer det.
HIS: 113
MARGIT
I rører ikke eders økse; hører I, Knut Gæsling!
BENGT
Hverken eders økse eller eders kniv eller hvad andet værge, I bærer hos jer.
MARGIT
Thi da kan I ingensinde håbe på noget svogerskab med mig.
BENGT
Nej, det har vi fast bestemt os til.
KNUT til Margit
Vær I bare tryg.
BENGT
Og når vi har bestemt os til noget, så står det fast.
1.utg: 9
KNUT
Det kan jeg lide, herr Bengt Gautesøn. Jeg har det på samme sæt; og jeg har nu engang drukket på svogerskab mellem os. I får se til, om ikke jeg også holder fast ved mit ord. – Guds fred til ikveld!
Han og Erik går med mændene ud i baggrunden. Bengt følger dem til døren. Klokkeringningen er imidlertid ophørt.
BENGT kommer tilbage
Det bares mig for, som han trued os, da han gik.
MARGIT tankespredt
Ja, sådan lod det.
HIS: 114
BENGT
Knut Gæsling er ikke god at komme ud for. Og når jeg tænker mig om, så gav vi ham også altfor mange umilde ord. Nå, lad os ikke gruble over den sag. Idag må vi være lystige, Margit! Og det, mener jeg, vi har god grund til begge to.
MARGIT smiler tungt
Ja, tilvisse!
BENGT
Jeg var ikke ganske ung, da jeg bejled til dig, det er sandt. Men den rigeste mand på
1.utg: 10
mange, mange mile, det ved jeg da visst, at jeg var. Du var en fager ungmø, af ædel slægt; men medgiften skulde ikke friste nogen frier.
MARGIT hen for sig
Og dog var jeg dengang så rig.
BENGT
Hvad sagde du, min hustru?
MARGIT
Å, intet, intet. (går over mod højre) Jeg vil pynte mig med perler og ringe. Det er jo min glædesfest ikveld.
HU: 44
BENGT
Slig tale tykkes jeg vel om. Lad mig se, du klæder dig i din bedste stads, så vore gæster kan sige: lyksalig hun, som fik Bengt Gautesøn til husbond. – Men nu må jeg ud i madburet; der er fuldt op at tage vare på idag.
Han går ud til venstre.
HIS: 115
MARGIT
segner ned i en stol ved bordet til højre
Vel var det, han gik. Når jeg ser ham herinde,
det er mig som blodet holdt op at rinde;
det er som en kold, en knugende magt
havde sig rundt om mit hjerte lagt.
(med frembrydende tårer)
Han er min husbond! Jeg er hans viv!
Hvorlænge varer et menneskes liv?
1.utg: 11
Gud fri mig, – kanhænde halvhundrede år; –
og jeg – i det tre og tyvende går!
(roligere, efter en kort taushed)
Det er tungt at sukke bag gylden mur;
det er tungt at sidde så længe i bur.
(famler tankespredt mellem smykkerne og begynder at pynte sig)
Med perler og ringe alt som bedst,
han bad, at jeg smykke mig skulde.
Det var mig en gladere bryllupsfest,
om jeg stædtes til ro under mulde.
(afbrydende)
Dog, jeg vil ikke mere tænke derpå;
jeg kender en vise, som kan sorgen forslå.
(hun synger)
Bergkongen red sig under ø;
– så klageligt rinde mine dage –
vilde han fæste den væne mø.
– ret aldrig du kommer tilbage –
Bergkongen red til herr Håkons gård;
– så klageligt rinde mine dage –
liden Kirsten stod ude, slog ud sit hår.
– ret aldrig du kommer tilbage –
HIS: 116
HU: 45
Bergkongen fæsted den væne viv;
– så klageligt rinde mine dage –
han spændte en sølvgjord omkring hendes liv.
– ret aldrig du kommer tilbage –
Bergkongen fæsted den liljevånd
– så klageligt rinde mine dage –
med femten guldringe til hver hendes hånd.
– ret aldrig du kommer tilbage –
1.utg: 12
Tre sommere gik, og der gik vel fem;
– så klageligt rinde mine dage –
Kirsten sad i berget i alle dem.
– ret aldrig du kommer tilbage –
Fem sommere gik, og der gik vel ni;
– så klageligt rinde mine dage –
liden Kirsten så ikke solen i li.
– ret aldrig du kommer tilbage –
Dalen har blomster og fuglesang;
– så klageligt rinde mine dage –
i berget er der guld og en nat så lang.
– ret aldrig du kommer tilbage –
(hun rejser sig og går henover gulvet)
Den vise sang Gudmund så mangen kveld,
da han var hos min fader hjemme.
Der er noget deri, – jeg ved ikke selv, –
der er noget, som jeg aldrig kunde glemme;
der er noget, som mægtigt fyldte min hu, –
som jeg aldrig forstod, – som jeg grubler på endnu.
(forfærdet, standser)
Røde guldringe! Beltet om mit liv –!
Med guld var det bergkongen fæsted sin viv!
HIS: 117
(fortvilet; synker ned på en bænk ved bordet til venstre)
Ve mig! Selv er jeg bergkongens brud!
Og ingen – ingen kommer for at løse mig ud.
Signe, glædestrålende, kommer løbende ind fra baggrunden.
SIGNE råber
Margit, Margit, – han kommer!
1.utg: 13
MARGIT
springer op
Kommer? Hvem kommer?
HU: 46
SIGNE
Gudmund, vor frænde!
MARGIT
Gudmund Alfsøn! Her! Hvor kan du tro –?
SIGNE
Å, jeg er viss på det.
MARGIT går over mod højre
Gudmund Alfsøn er med til bryllupsgildet i kongsgården; det ved du lige så godt som jeg.
SIGNE
Kan være; men endda så er jeg sikker på, det var ham.
MARGIT
Har du da set ham?
HIS: 118
SIGNE
Å nej, nej; men nu skal du høre –
MARGIT
Ja, skynd dig, – fortæl!
1.utg: 14
SIGNE
Det var sig årle, da klokkerne klang,
mig lysted at ride til kirke;
de vildene fugle kviddred og sang
alt mellem siljer og birke.
Der var en gammen i luft og i li;
kirketiden fast var omme;
thi alt som jeg red ad den skyggefulde sti
mig vinked hver rosenblomme.
Jeg trådte så tyst på kirkegulvet ind;
præsten stod højt i koret;
han sang og læste; med andagt i sind
lytted mænd og kvinder til ordet.
Da hørtes en røst over fjorden blå;
mig tyktes, at alle de billeder små
vendte sig om for at lytte derpå.
MARGIT
Hvad mere? Signe, – tal ud, tal ud!
SIGNE
Det var som et dybt, et ufatteligt bud
maned mig udenfor kirkens mur
over hej og dal, gennem li og ur.
Mellem hvide birke jeg lyttende skred;
jeg vandrede fast som i drømme;
øde stod bag mig det hellige sted;
HIS: 119
thi præst og kirkefolk vandrede med,
HU: 47
mens det koglende kvad monne strømme.
Der var så stille på kirkesti;
mig tyktes, at fuglene lytted i li,
1.utg: 15
at lærken daled og gøken taug,
og at det svared fra fjeld og haug.
MARGIT
Bliv ved!
SIGNE
Da korsed sig mand og kvinde;
(med hænderne mod brystet)
men sælsomme tanker steg op herinde.
Fuldt vel jeg kendte den dejlige sang;
Gudmund har sunget den mangen gang;
Gudmund har sunget den mangen kveld, –
og alt, hvad han har sunget, det mindes jeg vel.
MARGIT
Og du tror, det skulde være –?
SIGNE
Jeg ved det så visst!
Tro mig, mit ord skal du sande.
(leende)
Kommer ikke hver en liden sangfugl tilsidst
igen fra de fremmede lande?
Jeg ved ikke selv, – men jeg er så glad –!
Der falder mig ind –. Margit, ved du hvad?
Hans harpe har hængt så længe
på væggen derinde. Jeg vil tage den ned;
jeg vil pudse den blank og stille den beredt
og stemme dens gyldne strænge.
1.utg: 16
HIS: 120
MARGIT
åndsfraværende
Gør, som dig lyster –
SIGNE bebrejdende
Det er ikke ret.
(omfavner hende)
Når Gudmund kommer, vil du atter vorde let
tilsinds, som da Signe var liden.
MARGIT hen for sig
Så mangt har forandret sig siden – –
SIGNE
Margit, du skal være fro og glad!
Har du ikke terner og svende?
I dit kammer hænger kostelige klæder på rad.
HU: 48
Å Krist, hvilken rigdom uden ende!
Om dagen kan du ride dig i lunden sval,
at vejde den vilde rå;
om natten kan du sove i fruersal
silkebolsterne blå.
MARGIT ser mod karnappet
Og han skulde komme til Solhaug som gæst!
SIGNE
Hvad siger du?
1.utg: 17
MARGIT
vender sig
Intet. – Gå; smyk dig som bedst.
Min lykke, den, du så lydt monne prise,
kunde times dig selv.
HIS: 121
SIGNE
Hvad mener du vel?
MARGIT stryger hendes hår
Jeg mener –; nu ja, det vil sig jo vise –;
jeg mener, – hvis en bejler red sig hid ikveld –?
SIGNE
En bejler? Til hvem?
MARGIT
Til dig.
SIGNE med latter
Til mig?
Å, da er han kommen på den urette vej.
MARGIT
Hvad vilde du svare, hvis høvisk han bad
om din tro?
SIGNE
Jeg vilde svare, jeg er for glad
til at tænke på bejlere eller på sligt.
1.utg: 18
MARGIT
Men hvis han var mægtig? Hvis hans hus var rigt?
SIGNE
Å, var han end konge, med hallen fuld
af dyre klæder og røden guld,
det skulde så lidet mig friste.
Nu bæres det mig for, jeg er rig nok med mig selv,
med sommer og sol og den susende elv,
med dig og de fugle på kviste.
Kære søster min, – her vil jeg bygge og bo;
HIS: 122
og at skænke nogen bejler min hånd og min tro,
dertil har jeg ikke tid; dertil er jeg for fro!
Hun iler syngende ud til venstre.
HU: 49
MARGIT
efter et ophold
Gudmund Alfsøn skulde komme hid? Hid – til Solhaug? Nej, nej, det kan ikke være. – Signe havde hørt ham synge, sagde hun. Når jeg hørte granerne suse dybt derinde i skoven, når jeg hørte fossen rulle og fuglene lokke i trætoppene, da bares det mig tidt nok for, som om Gudmunds kvæder blanded sig alt imellem. Og dog var han langvejs herfra. – Signe har skuffet sig selv. Gudmund kommer ikke.
BENGT i hastværk, fra baggrunden, råber
En uventet gæst, min hustru!
1.utg: 19
MARGIT
Og hvem?
BENGT
Gudmund Alfsøn, din frænde! (råber ud gennem døren til højre) Det bedste gæstekammer må holdes rede – og det på stand!
MARGIT
Han er da alt på gården?
BENGT ser ud gennem svalegangen
Ikke så lige endnu; men længe vil det ikke vare. (råber ud til højre igen) Den snittede egeseng med dragehovederne! (går hen til Margit) Hans våbendrager bragte bud og hilsen fra ham; selv følger han efter.
HIS: 123
MARGIT
Hans våbendrager? Kommer han hid med våbendrager?
BENGT
Ja, det skulde jeg vel mene. En våbendrager og sex rustede mænd er hos ham. Nå ja, Gudmund Alfsøn er jo også en hel anden mand nu, end dengang han drog ud på langfærd. Men jeg må ned og tage imod ham. (råber ud) Læg gyldenlæders-sadlen på min hest! Og glem
1.utg: 20
ikke bidslet med ormehovederne! (ser ud i baggrunden) Au, der er han alt ved ledet! Nå, så min stav da; min sølvknappede stav! Slig en herre, – Krist fri mig – ham må vi tage imod med ære, med stor ære!
Han går skyndsomt ud i baggrunden.
HU: 50
MARGIT
grublende
Han vandred fra bygden som den fattigste svend.
Nu kommer han med væbner og med rustede mænd.
Hvad vil han? Er det hans agt at se,
om bittert jeg nages af kummer og ve?
Lyster det ham at prøve og friste,
hvad jeg mægter at bære, før hjertet må briste?
Mener han, at –? Ah, prøv kun derpå;
så ringe en fryd skal du deraf få!
Hun vinker ud gennem døren til højre.
Tre piger kommer ind i stuen.
MARGIT
I høre mig vel, mine terner små;
I bringe mig på stand min silkekåbe blå.
I følge mig flugs i fruerstuen ind,
at klæde mig høvisk i fløjel og skind.
HIS: 124
To af jer skal klæde mig i skarlag og mår,
den tredje skal vinde perler i mit hår.
I bære mig alle mine smykker did ud!
Pigerne går med smykkeskrinene ud til venstre.
1.utg: 21
MARGIT
Så vil jeg! Margit er jo bergkongens brud.
Vel! Jeg får at bære mit kongelige skrud.
Hun går ud til venstre.
Bengt fører Gudmund Alfsøn ind gennem svalegangen i baggrunden.
BENGT
Og endnu en gang, – hil eder under Solhaugs tag, min hustrus frænde!
GUDMUND
Jeg takker jer. Og hvordan går det hende? Hun lider dog vel i alle måder vil jeg tro?
BENGT
Ja, det kan I sværge på, hun gør. Der fattes hende intet. Hele fem terner kan hun byde og råde over; en fuldt sadlet ganger står rede, så snart det kun lyster hende. Nå, snart sagt, så har hun alt, hvad en høvisk kvinde kan begære for at være fornøjet i sine kår.
GUDMUND
Og Margit, – hun er da vel fornøjet?
HIS: 125
HU: 51
BENGT
Gud og hver mand skulde tro, hun måtte være det; men, sælsomt nok –
GUDMUND
Hvad mener I?
1.utg: 22
BENGT
Ja, enten I nu vil tro det eller ikke, så bæres det mig for, at Margit var lystigere til sinde alt imens hun leved i fattige kår, end siden hun blev frue på Solhaug.
GUDMUND hen for sig
Jeg vidste det jo nok; sådan måtte det gå.
BENGT
Hvad siger I, frænde?
GUDMUND
Jeg siger, højligen undrer mig, hvad I fortæller om eders hustru.
BENGT
Ja, mener I ikke, det går mig lige så? Jeg vil aldrig gælde for en ærlig herremand mere, dersom jeg skønner, hvad hun yderligere kan ønske sig. Jeg er om hende så lang dagen er; og ingen skal kunne sige mig på, at jeg holder hende strængt; alt tilsyn med hus og gård har jeg taget på mig; og ikke desmindre –. Nå, I var jo altid en lystig svend; jeg tænker nok, I bringer solskin med jer. Hys; der kommer fru Margit! Lad jer ikke mærke med, at jeg –
HIS: 126
Margit kommer i rig dragt fra venstre.
1.utg: 23
GUDMUND
går hende imøde
Margit, – kære Margit!
MARGIT standser, ser fremmed på ham
Forlad mig, herr ridder; men –? (som om hun først nu genkendte ham) For sandt, hvis jeg ikke fejler, så er det Gudmund Alfsøn. (rækker hånden frem)
GUDMUND uden at tage den
Og du kendte mig ikke straks igen?
BENGT leende
Nej men, Margit, hvad tænker du dog på? Jeg meldte dig jo nylig, at din frænde –
MARGIT går over mod bordet til højre
Tolv år er en lang tid, Gudmund. Den friskeste urt kan dø i tiende led imens –
GUDMUND
Det er syv år siden vi sidst sås.
HU: 52
MARGIT
Tilvisse, det må være længere siden.
1.utg: 24
GUDMUND
ser på hende
Jeg kunde fristes til at tro det; men det er dog som jeg siger.
HIS: 127
MARGIT
Hel sælsomt. Jeg var dog visst et barn dengang; og det tykkes mig en evig lang tid siden jeg var barn. (kaster sig ned i en stol) Nå, sæt eder, min frænde! Hvil eder ud; ikveld skal I danse og forlyste os med eders sang. (med et tvungent smil) Ja, I ved vel, vi er glade her på gården idag, – vi holder gilde.
GUDMUND
Det blev mig sagt, ret som jeg gik ind på tunet.
BENGT
Ja, idag for tre år siden blev jeg –
MARGIT afbrydende
Min frænde har alt hørt det. (til Gudmund) Vil I ikke lægge eders kappe bort?
GUDMUND
Jeg takker eder, fru Margit; men det bæres mig for, som her er koldt, – koldere, end jeg havde ventet.
1.utg: 25
BENGT
Da er jeg både sved og varm; men jeg har også fuldt op at tage vare på. (til Margit) Lad nu ikke tiden falde lang for vor gæst, mens jeg er ude. I kan jo snakke sammen om gamle dage. (vil gå)
MARGIT tvilrådig
Går du? Vil du ikke heller –?
BENGT leende, til Gudmund, idet han kommer tilbage
Ser I vel; herr Bengt til Solhaug er manden, som forstår at færdes mellem kvindfolk. Der er ikke den stund så kort, at min
HIS: 128
hustru kan være mig foruden. (til Margit, idet han tager hende under hagen) Vær du trøstig; jeg skal snart være hos dig.
Han går ud i baggrunden.
MARGIT hen for sig
Å, kval og harm at måtte lide alt dette.
Kort taushed.
GUDMUND
Hvorlunde lever eders søster kære?
MARGIT
Jeg takker; hel vel.
1.utg: 26
HU: 53
GUDMUND
Det blev sagt, hun skulde være
hos eder.
MARGIT
Her har hun været siden jeg –
(slår om)
For tre år siden kom hun til Solhaug med mig.
(lidt efter)
Hun træder visst snart i stuen herind.
GUDMUND
Signe havde fordum så vennesælt sind;
hun kendte ej list eller rænke;
når jeg kommer ihu hendes øjne blå,
jeg må på guds engle tænke.
Dog, mangt kan i syv års tid forgå.
Sig mig, – mens fjernt fra bygden jeg vandred,
har også hun sig så stærkt forandret?
HIS: 129
MARGIT
tvungent spøgende
Hun også? Er det i kongens gård
slig høvisk tale man lærer?
I minder mig om, hvordan tiden tærer
GUDMUND
Margit, hel vel mine ord I forstår.
Engang var I mig begge så blide;
I græd, da jeg skulde fra bygden ride;
1.utg: 27
vi loved at holde som søskende sammen
i fryd og i ve, i nød og i gammen.
I lyste som en sol mellem jomfruer små;
så viden om land eders ry monne gå; –
fuldt vel er I endnu så fager en kvinde.
Men Solhaugs frue, kan jeg mærke, har glemt
den fattige frænde. Så umildt er I stemt,
I, der engang var så vennesæl til sinde.
MARGIT næsten tårekvalt
Ja engang –!
GUDMUND ser deltagende på hende, tier lidt og siger med dæmpet stemme
Eders husbond bød os at korte
tiden med at melde om gammelt og kært.
MARGIT hæftigt
Nej, nej; ikke derom!
(roligere)
HU: 54
Det falder mig så svært
at mindes; den ting har jeg aldrig lært.
Meld heller om de år, I var borte; –
HIS: 130
den tid er vel ej på bedrift så arm;
meget må I kunne mig berette;
derude er jo verden både vid og varm, –
der er sindet og tankerne lette.
1.utg: 28
GUDMUND
I kongens hal var jeg aldrig så fro,
som dengang jeg var smådreng i den fattige bo.
MARGIT uden at se på ham
Og jeg – hver dag, jeg på Solhaug bode,
takked himlen, at den gjorde mine kår så gode.
GUDMUND
Vel eder, dersom I kan takke fordi –
MARGIT hæftigt
Og er jeg da ikke hædret og fri?
Kan jeg ikke byde, som det huer mig bedst?
Kan jeg ikke, alt som det lyster mig, råde?
Her er jeg den første; ingen sidder mig næst;
og det, ved I, var mig altid til måde.
I tænkte nok at finde mig kummerlig og træt;
men I ser, jeg er fro, mit sind er let.
Se, derfor kunde I sparet jert komme
til Solhaug; det vil jer kun lidet fromme.
GUDMUND
Hvad mener I, fru Margit?
HIS: 131
MARGIT
rejser sig
Tilfulde jeg ved,
hvad der fører jer ind i min enlige stue.
1.utg: 29
GUDMUND
I ved, hvi jeg kommer? Og det er jer ikke med?
(hilser og vil gå)
Guds fred og farvel da, min ædle frue!
MARGIT
Det var eder mere til ære, ifald
I var bleven, hvor I var, i kongens hal.
GUDMUND standser
I kongens hal? Kan I spotte min nød?
MARGIT
Eders nød? Nu, højt må I hige, frænde;
jeg gad vide, hvor I tænker at ende!
HU: 55
I kan eder klæde i fløjel rød,
er kongens mand, ejer gods og guld –
GUDMUND
Bedst må I vide, om lykken er mig huld.
I sagde fornylig, fuldt vel I vidste
mit ærend på Solhaug –
MARGIT
Det ved jeg forsand!
GUDMUND
Da kender I og, hvad jeg nys måtte friste; –
da ved I, jeg er en fredløs mand.
1.utg: 30
HIS: 132
MARGIT
skrækslagen
Fredløs! Du, Gudmund!
GUDMUND
Det er jeg for visst.
Dog sværger jeg dyrt, ved den hellige Krist,
havde jeg kendt eders tanker og sind,
aldrig var jeg tyet på Solhaug ind.
Jeg mente, I endnu var mild og god,
alt som dengang jeg eder forlod;
men jeg vil ikke trygle; skoven er stor,
og sikker er min hånd og min bue; –
langt heller være hejens sten mit bord
og bjørnehiet min stue.
(vil gå)
MARGIT holder ham tilbage
Fredløs! Nej, bliv! Jeg sværger dig til,
slet intet jeg derom vidste.
GUDMUND
Det er, som jeg siger. Mit liv står på spil;
og livet vil hver mand friste.
Tre nætter lå jeg som hunden ude;
på fjeldet jeg hvilte mine mødige ben
og læned mit hoved til urens sten.
At tigge om ly, om bolster og pude
i fremmed folks hus, det var mig for tungt;
1.utg: 31
min tro var jo frejdig; mit håb var ungt;
jeg tænkte: når du til Solhaug kommer,
da er du frelst fra al din kvide;
der finder du venner; på dem kan du lide. –
HU: 56
Men håbet er skørt som markens blommer.
Eders husbond mødte mig med horn og krus;
HIS: 133
han åbned for mig både dør og porte; –
men øde tykkes mig eders hus;
hallen er mørk; mine venner er borte.
Nu godt; jeg stiger på ny til fjelds.
MARGIT bønligt
Å, hør mig!
GUDMUND
Mit sind er ej som en træls.
Nu tykkes mig livet en usselig gave;
jeg agter det fast for intet værd.
Skrinlagt har I alt, hvad der var mig kært;
mit fagreste håb jeg måtte begrave.
Farvel da, fru Margit!
MARGIT
Nej, Gudmund, hør!
Ved gud og mænd –!
GUDMUND
Forlyst dig som før;
lev du i gammen og ære;
så lidet skal Gudmund mørkne din dør;
ret aldrig han skal dig besvære.
1.utg: 32
MARGIT
Nu er det nok. Dine bittre ord
vil volde dig anger og kvide.
Havde jeg vidst, at du fredløs fór
alt over strande så vide, –
tro mig, da var det min kæreste dag,
da du tyed ind under Solhaugs tag;
da var det for visst min gladeste fest,
når den fredløse meldte sig her som gæst.
HIS: 134
GUDMUND
Du siger –! Hvad skal jeg tænke og tro?
MARGIT rækker ham hånden
At frænder og venner på Solhaug bo.
GUDMUND
Men det, som du nys –?
MARGIT
Agt ikke derpå.
Hør mig, så vil du det hele forstå.
For mig er livet en nat så sort;
HU: 57
der er ikke sol eller stjerne.
Og intet mægter min kvide at fjerne;
thi, ak, jeg har byttet min ungdom bort.
Mit frejdige sind jeg solgte for guld;
jeg hilded mig selv i brogede lænker.
Tro mig, så klageligt vederlag skænker
rigdom, når barmen er sorrigfuld.
1.utg: 33
Dengang vi var børn, – hvor var jeg da fro!
Vore kår var ringe, fattigt vort bo;
men rigt var håbet i mit bryst herinde.
GUDMUND der ufravendt har betragtet hende
Og du arted dig alt til den dejligste kvinde.
MARGIT
Kan være; men al den lov og pris,
jeg hørte, det blev til min lykkes forlis.
Du måtte bort til de fremmede lande;
men alle dine kvæder graved sig ind
dybt i mit hjerte, dybt i mit sind,
og sløred med tanker min pande.
HIS: 135
Du havde sunget om al den lyst,
som mægter at rummes i et menneskes bryst;
du havde sunget om det frejdige liv
blandt herrer og fruer. Alt som bedst
kom bejlere fra øst og bejlere fra vest;
og så – så blev jeg min husbonds viv.
GUDMUND
Å, Margit!
MARGIT
Der gik ikke lang tid hen,
før jeg måtte så bitterlig græde.
At tænke på dig, min frænde, min ven,
det blev min eneste glæde.
1.utg: 34
Hvor det tyktes mig tomt i Solhaugs hal
og i alle de store stuer!
Her gæsted os riddere, herrer og fruer;
her sang mig til ære så mangen skald;
men der var ikke én, som ret mig forstod,
HU: 58
ikke én, som fatted min jammer; –
jeg frøs, som sad jeg i bergets kammer;
dog værked mit hoved, dog brændte mit blod.
GUDMUND
Men din husbond –?
MARGIT
Han var mig aldrig kær;
hans guld var alt, hvad mig hilded;
talte han til mig, sad han mig nær,
blev mit sind af kvide forvildet.
(slår hænderne sammen)
Og sådan har jeg levet i årene tre!
Mit liv var en evig, en endeløs ve.
HIS: 136
Dit komme rygtedes; visst du kender
den stolthed, som dybt i mit hjerte brænder;
jeg dulgte min nød, jeg gemte min kvide;
thi du måtte mindst af alle den vide.
GUDMUND bevæget
Og derfor var det, du vendte dig bort –.
MARGIT uden at se på ham
Jeg tænkte, du kom for at spotte min vånde.
1.utg: 35
GUDMUND
Margit, kunde du tro –?
MARGIT
Nu, kort
og godt, der var grund nok for hånde.
Dog, himlen være takket, nu er det forbi;
jeg står ikke længer alene;
om barmen er jeg så let og fri,
som et barn under abildgrene.
(farer sammen i skræk)
Ah, hvad falder mig ind! Hvor kunde jeg glemme –!
Alle helgene se til mig nådigt ned!
Fredløs, sagde du –?
GUDMUND smiler
Nu er jeg hjemme;
her lader mig kongens mænd med fred.
MARGIT
Men du, som nylig stod højt i agt, –
sig mig hvorlunde –?
HIS: 137
HU: 59
GUDMUND
Snart er det sagt.
Du ved, jeg var i de franske riger,
da kansleren, Audun fra Hægranæs, drog
did fra Bergen med et fyrsteligt tog,
at føre prinsessen med svende og piger
1.utg: 36
og skatte til Norge som kongens brud.
Herr Audun var så fager og prud;
prinsessen var den livsaligste kvinde.
Hendes øjne kunde bede den varmeste bøn; –
de talte tilhobe, de hvisked i løn.
Hvorom? Det var svært at finde. –
Det var sig en nat; jeg læned mig tyst
op imod snekkens side;
mine tanker stævned mod Norges kyst
alt med de måger hvide.
Da hvisked to røster bag ved min ryg; –
jeg vendte mig om; – det var ham og hende;
de så mig ikke; jeg sad så tryg;
dog kunde jeg begge kende.
Hun så på ham med et klageligt blik
og hvisked: ak, dersom farten gik
mod syd til de dejlige lande,
og var vi alene på snekken, vi to,
da tror jeg for visst mit hjerte fandt ro,
da brændte visst ikke min pande!
Genmæled herr Audun; hun svared ham kæk,
svared med ord så hede, så vilde;
jeg så hendes øjne som stjerner spille;
hun bad ham –
(afbrydende)
Det greb mig med rædsel og skræk.
MARGIT
Hun bad –?
1.utg: 37
HIS: 138
GUDMUND
Jeg fór op; i hast de forsvandt;
alene stod jeg på skibets dæk; –
HU: 60
(tager en liden flaske frem)
men hvor de havde siddet, denne jeg fandt.
MARGIT
Og den –?
GUDMUND med dæmpet stemme
Den rummer en gådefuld saft; –
en dråbe deraf i din uvens bæger, –
sagtelig sygner hans livsenskraft,
og intet i verden ham hjælper og læger.
MARGIT
Men sig mig –?
GUDMUND hviskende
Den var for kongen bestemt.
MARGIT
Alle helgener!
GUDMUND idet han atter forvarer flasken
Vel, at jeg fik den gemt. –
Tre dage efter var farten tilende.
Så lønligt flygted jeg med mine svende;
1.utg: 38
jeg vidste jo nok, i kongens hal
vilde Audun listelig volde mit fald, –
vilde forklage mig –
MARGIT
Nu er forbi
din værste nød; snart er alt ved det gamle.
HIS: 139
GUDMUND
Alt? Nej, Margit, – dengang var du fri.
MARGIT
Du mener –?
GUDMUND
Jeg? Intet. Å, lad mig samle
mine tanker; jeg er så frejdig og fro
fordi jeg, som fordum, er hos eder to.
Men, sig mig, – Signe –?
MARGIT peger smilende mod døren til venstre
Hun kommer snart.
Hun må jo pynte sig lidt for sin frænde,
og det er vel ikke gjort i en fart.
GUDMUND
Jeg må se, om hun endnu kan mig kende.
Han går ud til venstre.
1.utg: 39
MARGIT
ser efter ham
Hvor han er fager og mandig. (med et suk) Der er ikke megen lighed mellem ham og – (rydder lidt op ved drikkebordet, men standser igen dermed) Dengang var
HU: 61
du fri, sagde han. Ja, dengang! (kort taushed) Det var en sælsom fortælling, den om prinsessen, som –. Hun havde en anden kær, og så –. Ja, disse kvinder i de fremmede lande, – jeg har hørt det før, – de er ikke veke som vi; de ræddes ikke for at gøre en tanke til dåd. (tager et bæger, som står på bordet) Af dette bæger drak Gudmund og jeg på et frydeligt gensyn, da han rejste. Det er fast det eneste arvestykke, jeg bragte med til Solhaug. (sætter bægeret ind i et vægskab)
HIS: 140
Hvor blid denne sommerdag er. Her er så lyst herinde. Så lifligt har ikke solen skinnet i tre år.
Signe, og efter hende Gudmund kommer ind fra venstre.
SIGNE løber leende hen til Margit
Ha-ha-ha! Han vil ikke tro, det er mig!
MARGIT smilende, til Gudmund
Ser du; mens fjernt fra bygden du vandred,
har også hun sig så stærkt forandret.
GUDMUND
Tilvisse! Men at hun skulde –! Nej, nej,
1.utg: 40
det var dog aldrig faldet mig ind.
(griber Signes hænder og ser på hende)
Og dog, dit uskyldige barnesind
læser jeg endnu i øjnene blå; –
hvor kan jeg da længer tvile derpå!
Jeg må le, når jeg mindes, hvor tidt jeg har
tænkt dig sålunde, som dengang jeg bar
dig på mine arme. Da var du et barn;
nu er du en huldre, som kogler og gækker.
SIGNE truer med fingeren
Ja, vogt dig! Hvis hulderens harme du vækker, –
pas på, – hun hilder dig i sit garn!
GUDMUND hen for sig
Næsten bæres mig for, som det alt var sket.
HIS: 141
SIGNE
Men vent; du har jo end ikke set
HU: 62
hvorlunde jeg har holdt din harpe i ære.
(idet hun går ud til venstre)
Nu må du mig alle dine kvæder lære!
GUDMUND sagte, ser efter hende
Sprungen ud som den fagreste rosenblomme,
der endnu var knop ved dagens komme.
1.utg: 41
SIGNE
bringer harpen
Se her!
GUDMUND griber den
Min harpe! Så blank som før!
(slår nogle toner)
Der er endnu klang i de gamle strenge; –
nu skal du ikke længer på væggen hænge –
MARGIT ser ud i baggrunden
Hist kommer vore gæster.
SIGNE mens Gudmund indleder sin sang
Hys, – stille! Å hør!
GUDMUND synger
Jeg vandred i lien så tung og så ene;
de småfugle kviddred fra busker og grene;
listeligt kviddred de sangere små:
hør til, hvordan kærlighed monne opstå!
HIS: 142
Den vokser som eken i årene lange;
den næres ved tanker og sorger og sange.
Den spirer så let; i den flygtigste stund
fæster den rødder i hjertets grund!
Han går under efterspillet op mod baggrunden, hvor han sætter harpen fra sig.
1.utg: 42
SIGNE
tankefuld, gentager for sig selv
Den spirer så let; i den flygtigste stund
fæster den rødder i hjertets grund.
MARGIT adspredt
Talte du til mig? – Jeg hørte ikke ret –?
SIGNE
Jeg? Nej visst ikke. Jeg mente kun – (synker atter hen som i drømme)
MARGIT halv højt; ser frem for sig
Den vokser som eken i årene lange;
den næres ved tanker og sorger og sange.
SIGNE opvågnende
Du siger, at –?
HU: 63
MARGIT
farer med hånden over panden
Å, det var intet. Kom; vi må gå vore gæster i møde.
Bengt kommer med mange gæster, mænd og kvinder, ind gennem svalegangen.
1.utg: 43
HIS: 143
GÆSTERNE
synger
Over tilje med sang og strengespil
i gildestuen vi træde.
Guds fred vi ønsker den frue mild;
vi ønsker både gammen og glæde.
Gid altid en himmel, så lys som idag,
over Solhaugs tag
må sig brede!
HIS: 144
1.utg: [44]
HIS: 145
HU: 64
ANDEN AKT
En birkelund, der støder op til huset, hvoraf et hjørne ses til venstre. En fodsti fører op i lien i baggrunden. Til højre for stien fosser en elv nedover og taber sig mellem fjeldstykker og stene. Det er lys sommernat. Døren til huset står åben; vinduerne er oplyste. Musik høres derinde.
GÆSTERNE synger i gildestuen
Lad fedlen klinge; ved strengeklang
træder vi dansen den nat så lang.
Hvor lystigt at trine på tilje!
Den jomfru brænder så skær som et blod;
det er sig den smådreng, bold og god,
han favner den væne lilje!
Knut Gæsling og Erik fra Hægge kommer ud fra huset. Musik, dans og lystighed vedbliver under det følgende at lyde dæmpet derinde.
ERIK
Bare det ikke kommer til at angre dig, Knut.
KNUT
Lad du mig om det.
1.utg: 45
ERIK
Ja, ja, voveligt er det dog. Du er kongens foged. Der udgår herrebud til dig, at du skal fange Gudmund Alfsøn, hvor du kan
HIS: 146
komme over ham. Og nu, da du har ham lige i næven, så tilsiger du ham dit venskab og lader ham færdes frit, hvor det lyster ham.
KNUT
Jeg ved, hvad jeg gør. I hans egen stue har jeg søgt ham, og der var han ikke at finde. Og dersom jeg nu forsøgte på at gribe ham her, – mener du da, at fru Margit var tilsinds at give mig Signe til hustru?
ERIK langtrukket
Nej, med det gode blev det vel ikke, men –
KNUT
Og med det onde gad jeg nødig gå frem. Gudmund er jo også min ven fra gamle tider; og han kan
HU: 65
gøre mig nytte. (bestemt) Derfor bliver det, som jeg har sagt. Ikveld skal ingen her på gården vide, at Gudmund Alfsøn er fredløs; – imorgen får han se at hjælpe sig selv.
ERIK
Ja, men kongens lov?
1.utg: 46
KNUT
Å, kongens lov! Du ved lige så godt som jeg, kongens lov agtes ikke stort her inde i bygderne. Skulde kongens lov gælde, så måtte mangen staut karl iblandt os bøde både for bruderov og manddrab. – Kom nu her! Jeg gad vide, hvor Signe –?
De går ud til højre.
HIS: 147
Gudmund og Signe kommer nedover fodstien i baggrunden.
SIGNE
Å tal! Bliv ved! Lad mig lytte dertil;
det høres som det væneste strengespil.
GUDMUND
Signe, min fagre, min yndelige lilje!
SIGNE med glad og stille forundring
Jeg – jeg er ham kær!
GUDMUND
Det er ingen som du.
SIGNE
Jeg skulde mægte at binde din vilje;
jeg skulde mægte at fylde din hu!
Å, tør jeg tro dig?
GUDMUND
Det tør du for sandt.
Hør mig, Signe. Medens årene randt
1.utg: 47
tænkte jeg trofast både vinter og sommer
på eder to, mine fagreste blommer.
Men jeg kunde ikke fuldt mine tanker forstå; –
da jeg rejste, var du som alferne små, –
som alferne små, der færdes i skove
og lege som bedst, når vi drømme og sove.
Men idag, da jeg stod i Solhaugs stue,
da forstod jeg mig selv tilfulde, –
forstod, at Margit var så stolt en frue,
men du den allerdejligste blandt ungmøer hulde.
HIS: 148
HU: 66
SIGNE
der kun halvt har lyttet til hans ord
Jeg mindes, vi sad ved arnens glød
en vinterkveld, – nu er det længe siden; –
du sang for mig om den jomfru liden,
som nøkken havde lokket ned i sit skød.
Der glemte hun bort både fader og moder;
der glemte hun bort både søster og broder;
hun glemte bort både himmel og jord,
hun glemte sin gud og hvert kristent ord.
Men tæt under strande den smådreng stod;
han var tilsinde så mødig og mod;
med kvide han slog sin harpes strenge,
så vide det klang både lydt og længe.
Den jomfru liden på tjernets bund
vågned derved af sin tunge blund;
nøkken måtte slippe hende ud af sit skød;
mellem liljerne hen over vandet hun flød; –
1.utg: 48
da kendte hun igen både himmel og jord,
da fatted hun tilfulde både gud og hans ord.
GUDMUND
Signe, min dejligste blomme!
SIGNE
Som hun
gik også jeg i en drømmende blund;
de gådefulde ord, du ikveld har mig sagt
om kærligheds magt, har mig frydeligt vakt.
Aldrig tyktes himlen mig før så blå,
aldrig så fager den verden vide;
mig tykkes, jeg kan fuglenes røst forstå,
når jeg vandrer med dig under lide.
HIS: 149
GUDMUND
Så mægtig er elskov; – i menneskets bryst
vækker den tanker og længsel og lyst. –
Men kom, lad os begge til din søster gå ind.
SIGNE undsélig
Vil du sige hende –?
GUDMUND
Alt bør hun kende.
HU: 67
SIGNE
som før
Ak, gå da alene; – jeg ved det, min kind
vil derinde af blusel brænde.
1.utg: 49
GUDMUND
Nu godt; jeg går.
SIGNE
Og jeg venter dig her;
(lytter mod højre)
eller bedre, – nede ved elven, der
hører jeg Knut Gæsling; der er piger og svende.
GUDMUND
Der bier du?
SIGNE
Til du har talt med hende.
Hun går ud til højre. Gudmund går ind i huset.
Margit kommer fra venstre bag ved huset.
MARGIT
I stuen er både gammen og glæde;
fruer og svende monne dansen træde.
HIS: 150
Det blev mig så lummert om pande og bryst;
Gudmund var ikke derinde.
(ånder dybt)
Herude er det godt; her er det tyst,
her svaler mig nattens vinde.
(grublende taushed)
Denne hæslige tanke –; jeg kan ej forstå –;
den følger mig, hvor jeg end monne gå.
Flasken, – der rummer en gådefuld saft –?
En dråbe deraf i min – uvens bæger, –
sagtelig sygner hans livsenskraft,
og intet i verden ham hjælper og læger.
(atter taushed)
1.utg: 50
Vidste jeg, at Gudmund –; havde han mig kær, –
da agted jeg lidet –
Gudmund kommer ud gennem husdøren.
GUDMUND
Margit, er du der?
Hvi går du så alene? Jeg har søgt dig overalt.
MARGIT
Derinde er lummert, herude så svalt.
Ser du, hvorlunde de tåger hvide
sagtelig hen over myren glide?
HU: 68
Her er ikke hverken mørkt eller lyst;
det er midt imellem begge –
(hen for sig)
ret som i mit bryst.
(ser på ham)
Ej sandt, – når du færdes i slig en nat,
du ved ikke selv hvordan det er fat;
men du føler, der rører sig et lønligt liv
i busk og i blad, i blomster og siv!
HIS: 151
(med pludselig overgang)
Ved du, hvad jeg ønsker?
GUDMUND
Nu?
MARGIT
At jeg var
huldren, som sidder i lien derinde.
Hvor skulde jeg listigt min trolddom spinde!
Tro mig –!
1.utg: 51
GUDMUND
Hvad fattes dig, Margit? Svar!
MARGIT uden at høre på ham
Hvor skulde jeg kvæde, hvor skulde jeg klage!
Klage og kvæde både nætter og dage!
(med stigende heftighed)
Hvor skulde jeg lokke den frejdige svend
gennem lierne grønne til bergets kammer; –
der kunde jeg glemme al verdens jammer;
der kunde jeg brænde og leve med min ven!
GUDMUND
Margit! Margit!
MARGIT stedse voldsommere
Ved midnatsstund
sov vi i lien den sødeste blund; –
og rammed mig døden, når solen randt, –
hvor lystigt at dø på slig vis; – ej sandt?
GUDMUND
Du er syg!
HIS: 152
MARGIT
brister ud i latter
Ha, ha, ha! Å, lad mig le!
Lad mig le! Det gør mig så godt.
GUDMUND
Jeg kan se,
1.utg: 52
HU: 69
du har endnu det samme ustyrlige sind,
som fordum –
MARGIT pludselig alvorlig
Du må ikke undres derover;
det er kun ved midnat, når menneskene sover;
om dagen er jeg så ræd som en hind.
Og hvad er det vel mere? Mindes dig kun
hine kvinder i fremmede lande, – hun,
den fagre prinsesse; – se, hun var vild;
mod hende er jeg som lammet mild.
At længes og hige hun voved ej blot;
hun pønsed på dåd; og se det
GUDMUND
Det er godt,
du minder mig derom; jeg vil ikke længer
gemme på det, jeg så lidet trænger.
(tager flasken frem)
MARGIT
Flasken! Du mener –?
GUDMUND
Jeg gemte den, fordi
jeg tænkte, med den at løse mig fri,
hvis kongens mænd skulde komme mig nær.
Men alt fra ikveld har den mistet sit værd;
HIS: 153
nu vil jeg stride med arm og med sværd,
1.utg: 53
byde frænder og venner op til det sidste,
for min frihed og livet at friste.
Se så!
(vil kaste flasken imod et fjeldstykke)
MARGIT griber hans arm
Nej vent! Lad mig få den.
GUDMUND
Du vil –?
MARGIT
Skænke den til nøkken dernede.
Han har mig så tidt forlystet med sit spil
og sunget mig mangt underligt kvæde.
Giv hid.
(tager flasken ud af hans hånd)
Der er den!
(lader som om hun kasted den i elven)
HU: 70
GUDMUND
går mod højre og ser ned i dybet
Kasted du den ud?
MARGIT idet hun skjuler flasken
Ja visst; du så jo –
(hvisker, går hen imod huset)
Nu hjælpe mig gud!
Nu må det briste eller bære!
(højere)
Hør, Gudmund!
1.utg: 54
HIS: 154
GUDMUND
nærmer sig
Hvad vil du?
MARGIT
Et må du mig lære;
du må tyde mig grant det gamle kvæde,
som er gjort om kirken dernede.
Det var sig en frue og dertil en svend;
alt så havde de hinanden kær.
Den dag de bar hende til jorden hen,
han blødede ved sit sværd.
Hun jordedes syd under kirkevæg,
han stædtes til mulde i nord; –
der trivedes fordum hverken siljer eller hæg
alt i den viede jord; –
men næste vår på de grave to
der vokste de fagreste liljeblommer;
over kirketaget så monne de gro
og grønnes tilhobe både vinter og sommer.
Kan du tyde mig det kvæde?
GUDMUND ser forskende på hende
Jeg ved ikke ret –
MARGIT
Vel sandt, det kan tydes på mange sæt;
men jeg tror nu den retteste mening er:
kirken kan ej skille to, som har hinanden kær.
1.utg: 55
GUDMUND
sagte
Alle helgener, dersom –! Da er det på tide,
at hun får det hele at vide.
(højt)
Svar mig, Margit, – vil du mit held?
HU: 71
HIS: 155
MARGIT
glad, bevæget
Om jeg vil!
GUDMUND
Ja, jeg mener –
MARGIT
Sig frem!
GUDMUND
Nu vel.
Du kunde gøre mig så rig og så fro –
MARGIT frembrydende
Gudmund!
GUDMUND
Hør mig; jeg vil dig fortro –
Han standser pludselig. Stemmer og latter høres henne ved elvebredden.
Signe og nogle unge piger kommer fra højre. Knut, Erik og flere yngre mænd er i følge med dem.
1.utg: 56
KNUT
endnu i frastand
Gudmund Alfsøn! Vent; jeg må tale et ord med dig.
Han bliver stående i samtale med Erik. De øvrige fremmede går imidlertid ind i huset.
MARGIT for sig selv
Gøre ham så rig og fro –! Hvad kan han andet mene, end –! (halvhøjt) Signe, – kære, kære søster!
Hun griber Signe om livet og går samtalende med hende op mod baggrunden.
HIS: 156
GUDMUND
sagte, idet han følger dem med øjnene
Ja, sådan er det rådeligst. Både Signe og jeg må fra Solhaug. Knut Gæsling har jo vist sig som min ven; han hjælper mig nok.
KNUT sagte til Erik
Jo, jo, siger jeg; Gudmund er hendes frænde; han kan bedst tale min sag.
ERIK
Nå, som du vil da.
Han går ind i huset.
KNUT kommer nærmere
Hør, Gudmund –
1.utg: 57
GUDMUND
smilende
Kommer du for at sige mig, at du ikke længer tør lade mig gå fri?
KNUT
Tør? Vær du rolig for det; Knut Gæsling tør alt, hvad han vil. Nej, det er noget andet. – Du
HU: 72
ved jo, jeg gælder her i bygden for en vild, ustyrlig karl –
GUDMUND
Ja, og hvis ikke rygtet lyver, så –
KNUT
Å nej, mangt og meget kan jo være sandt nok. Men nu skal du høre –
HIS: 157
De går i samtale opover mod baggrunden.
SIGNE til Margit, idet de kommer nedover ved huset
Jeg forstår dig ikke. Du taler, som om en uventet lykke var bleven dig til del. Hvad er det vel, du mener?
MARGIT
Signe, – du er et barn endnu; du ved ikke hvad det vil sige at færdes i en evig rædsel for at –. (pludselig afbrydende) Tænk dig, Signe, at måtte visne og dø uden at have levet!
1.utg: 58
SIGNE
ser forundret og hovedrystende på hende
Nej men, Margit –?
MARGIT
Ja, ja, du fatter det ikke; lige godt –
De går samtalende opover igen.
Gudmund og Knut kommer nedover på den anden side.
GUDMUND
Nu, hvis det er sådan fat, – dersom dette vilde liv ikke huer dig længer, så vil jeg skænke dig det bedste råd, som nogen ven har i eje: fæst dig en ærbar ungmø til hustru.
KNUT
Se, se. Og hvis jeg nu sagde dig, at det er lige det samme, jeg har tænkt på?
GUDMUND
Held og lykke da, Knut Gæsling! Og nu må du vide, at også jeg –
HIS: 158
KNUT
Du? Går du også med slige tanker?
GUDMUND
Ja vel gør jeg; – men kongens vrede –; jeg er jo en fredløs mand –
1.utg: 59
KNUT
Ej, det skal du lidet agte. Der er jo ingen her, uden fru Margit, som ved besked om det endnu; og så længe jeg er din ven, så har du en, du fuldt kan lide på. Hør nu bare –
Han fortsætter hviskende, idet de igen går opover.
HU: 73
SIGNE
idet hun og Margit atter kommer tilbage
Men så sig mig da, Margit –!
MARGIT
Mere tør jeg ikke sige dig.
SIGNE
Da vil jeg være ærligere mod dig. Men svar mig først på et. (undsélig, nølende) Er der – er der ingen, som har sagt dig noget om mig?
MARGIT
Om dig? Nej; hvad skulde det være?
SIGNE som før; ser ned for sig
Du spurgte mig imorges: hvis en bejler red sig hid –?
HIS: 159
MARGIT
Det er sandt. (sagte) Knut Gæsling –; skulde han allerede –? (spændt, til Signe) Nu? Og så?
1.utg: 60
SIGNE
sagte, jublende
Bejleren er kommen! Han er kommen, Margit! Dengang vidste jeg ikke, hvem du mente; men nu –!
MARGIT
Og hvad har du svaret ham?
SIGNE
Å, det ved jeg ikke. (slår armene om hendes hals) Men verden tykkes mig så fager og rig fra den stund, han sagde mig, at han havde mig kær.
MARGIT
Men, Signe, Signe; jeg fatter ikke, at du så snart –! Du har jo neppe kendt ham før idag.
SIGNE
Å, jeg forstår mig endnu så lidet på kærlighed; men det ved jeg, sandt er det, som der står i visen:
den spirer så let; i den flygtigste stund
fæster den rødder i hjertets grund –
MARGIT
Lad så være. Og når så er, da har jeg ikke længer nødig at dølge noget for dig. Ah –
Hun standser pludselig, da hun ser Knut og Gudmund komme nærmere.
1.utg: 61
HIS: 160
KNUT
fornøjet
Se, det må jeg vel lide, Gudmund. Her er min hånd.
MARGIT sagte
Hvad er det?
GUDMUND til Knut
Og her er min.
De ryster hinandens hænder.
HU: 74
KNUT
Men nu vil vi også nævne, begge to, hvem det er –
GUDMUND
Godt. Her på Solhaug, mellem alle de fagre kvinder, har jeg fundet den, som –
KNUT
Jeg lige så. Og jeg fører hende herfra endnu inat, hvis det gøres behov.
MARGIT der ubemærket har nærmet sig
Alle helgener!
1.utg: 62
GUDMUND
nikker til Knut
Det samme er også min agt.
SIGNE der ligeledes har lyttet
Gudmund!
HIS: 161
GUDMUND
og KNUT hviskende til hinanden, idet de begge peger på Signe
Der er hun.
GUDMUND studsende
Ja, min.
KNUT ligeså
Nej, min!
MARGIT sagte, halvt forvildet
Signe!
GUDMUND som før, til Knut
Hvad mener du med det?
KNUT
Det er jo Signe, som jeg vil –
GUDMUND
Signe! Signe er min fæstemø for gud.
1.utg: 63
MARGIT
med et skrig
Hende var det! Nej, – nej!
GUDMUND sagte, idet han ser hende
Margit! Hun har hørt alt.
KNUT
Ej, ej; er det sådan fat? Hør, fru Margit, I har ikke nødig at lade så forundret; jeg skønner nu det hele.
HIS: 162
MARGIT
til Signe
Men du sagde jo nys –? (fatter pludselig sammenhængen) Gudmund var det, du mente!
SIGNE forundret
Ja, vidste du ikke det! Men hvad fattes dig, Margit?
MARGIT med næsten toneløs stemme
Å intet, intet.
KNUT til Margit
Og imorges, da I fik mit ord på, at jeg ingen ufred skulde yppe her ikveld, – I har da vidst, at Gudmund Alfsøn var ivente. Ha, ha, bild jer aldrig ind, at I kan drive gæk med Knut Gæsling! Signe er bleven mig kær. Endnu
1.utg: 64
før middag var det bare mit ubesindige løfte, som drev mig til at bejle efter hende; men nu
SIGNE til Margit
Han? Det var bejleren, du tænkte på?
HU: 75
MARGIT
Stille, stille!
KNUT hårdt og bestemt
Fru Margit, – I er hendes ældre søster; et svar skal I give mig.
MARGIT kæmpende med sig selv
Signe har alt kåret sin brudgom; – jeg kan intet svare.
KNUT
Det er godt; så har jeg ikke mere at gøre på Solhaug. Men efter midnat, – mærk jer det, – da er dagen til ende; da tør I nok få
HIS: 163
se mig igen, og så får lykken råde for, hvem der skal føre Signe fra gården, Gudmund eller jeg.
GUDMUND
Ja, prøv du kun; det skal koste dig så blodig en pande!
SIGNE angst
Gudmund! For alle helgener –!
1.utg: 65
KNUT
Vær spag; vær bare spag, Gudmund Alfsøn! Før solen rinder skal du være i min magt. Og hun, – din fæstemø –. (går hen til døren, vinker og råber dæmpet) Erik! Erik, kom her! Afsted til vore frænder! (truende, mens Erik viser sig i døren) Ja, ve jer alle, når jeg kommer igen!
Han og Erik går ud til venstre i baggrunden.
SIGNE sagte til Gudmund
Å, men så sig mig, hvad skal alt dette betyde?
GUDMUND hviskende
Vi må begge rejse fra Solhaug endnu inat.
SIGNE
Gud stå mig bi, – du vil –!
GUDMUND
Tal ikke om det! Ikke et ord til noget menneske; ikke engang til din søster.
HIS: 164
MARGIT
hen for sig
Hende, – hende er det! Hende, som han knapt har tænkt på før ikveld. Havde jeg været fri, så ved jeg nok hvem han havde kåret. – Ja, fri!
Bengt og gæsterne, mænd og kvinder, kommer ud fra huset.
1.utg: 66
HU: 76
UNGE PIGER
og SVENDE synger
Herude, herude skal gildet stå,
alt mens de fugle blunde,
hvor lystigt at lege mellem blomster små
i birkelunde.
Herude, herude skal lyst og skemt
lyde fra alle munde,
al kvide må ende, når fedlen er stemt
i birkelunde.
BENGT
Se, sådan skal det være! Det må jeg lide! Jeg er lystig, og min hustru ligervis; og derfor skal I være lystige alle sammen.
EN AF GÆSTERNE
Ja, lad os nu få en stevkamp!
MANGE råber
Ja, ja, en stevkamp!
EN ANDEN GÆST
Nej, lad være med det; det vækker bare ufred i laget. (med dæmpet stemme) I drages vel til minde, at Knut Gæsling er på gården ikveld.
HIS: 165
FLERE
hviskende mellem hverandre
Ja, ja, det er sandt. I mindes sidst, da han –. Det er bedst at vogte sig.
1.utg: 67
EN GAMMEL MAND
Men I, fru Margit –; jeg ved, eders slægt var altid sagnkyndig, og I selv kunde mange vakkre eventyr, alt imens I var barn.
MARGIT
Ak, jeg har glemt dem alle tilhobe. Men spørg Gudmund Alfsøn, min frænde; han kender et eventyr, som er lystigt nok.
GUDMUND dæmpet, bedende
Margit –!
MARGIT
Ej, hvilket klageligt ansigt du sætter op! Vær lystig, Gudmund! Vær lystig! Ja, ja, det falder dig ikke så let, kan jeg tro. (leende, til gæsterne) Han har set huldren ikveld. Hun vilde forlokke ham; men Gudmund er en trofast svend. (vender sig atter til Gudmund) Nu ja, eventyret er ikke endt endnu. Når du fører din hjertenskær over hej og gennem skove, så vend dig aldrig om; se dig aldrig tilbage; – huldren sidder bag hver en busk og ler; og til slut – (med dæmpet stemme, idet hun
HU: 77
træder tæt hen til ham)
kommer du dog ikke længer end hun vil.
Hun går over mod højre.
SIGNE sagte
Å gud, å gud!
1.utg: 68
HIS: 166
BENGT
går fornøjet om mellem gæsterne
Ha, ha, ha! Fru Margit ved at sætte det sammen! Når hun først vil, så gør hun det meget bedre end jeg.
GUDMUND for sig selv
Hun truer; jeg må rive det sidste håb fra hende; før bliver hun ikke rolig tilsinds. (vender sig til de fremmede) Jeg kender et lidet kvæde. Hvis det lyster eder at høre, så –
FLERE AF GÆSTERNE
Tak, tak, Gudmund Alfsøn!
Man slutter sig om ham, nogle siddende, andre stående. Margit læner sig til et træ foran til højre. Signe står til venstre nær ved huset.
GUDMUND synger
Jeg red mig udi lunde,
jeg sejled over sø;
det var sig i mit væne hjem,
der fæsted jeg min mø.
Det var den alfekvinde,
hun er så led og gram:
ret aldrig skal den jomfru skær
til kirken følge ham.
Hør mig, du alfekvinde,
lad fare den besvær;
to hjerter kan ej skilles ad,
som har hinanden kær!
1.utg: 69
HIS: 167
EN GAMMEL MAND
Det er et vakkert kvæde. Se, hvor de unge svende skotter did hen. (peger mod pigerne) Ja, ja, hver har vel sin, kan jeg tro.
BENGT gør miner til Margit
Ja, jeg har min, det ved jeg visst. Ha-ha-ha!
MARGIT sagte, bævende
Å, at måtte lide al den spot og spe! Nej, nej; nu må den sidste redning fristes.
BENGT
Hvad fattes dig? Mig tykkes, du er så bleg.
HU: 78
MARGIT
Det går snart over. (vender sig til gæsterne) Det bæres mig for, som jeg nys sagde, jeg havde glemt alle mine eventyr. Men jeg tror dog, jeg mindes et.
BENGT
Ret så, min hustru! Kom med det.
UNGE PIGER bedende
Ja, fortæl, fortæl, fru Margit!
1.utg: 70
MARGIT
Næsten er jeg bange for, det vil lidet hue jer; men det får nu være.
GUDMUND sagte
Alle helgener, hun vil da vel ikke –!
HIS: 168
MARGIT
Det var sig en ungmø fager og fin,
hun sad i sin faders gård;
hun sømmed i silke, hun sømmed i lin; –
så lidet den gammen forslår.
Hun sad så ene med sorrig og gru;
der var tomt i hal og i stue;
den jomfru liden var stolt i hu,
hende lysted at vorde en adelsfrue. –
Det var sig bergkongen, red han fra nord,
kom han til gårde med guld og med svende;
tredje dags natten hjemad han fór
alt med sin brud, – med hende.
I berget sad hun hel mangen sommer,
af guldhorn kunde hun mjøden tømme,
i dalen trives de yndigste blommer, –
hun sanked dem kun i drømme. –
Det var sig den ungersvend bold og god;
vel kunde han lege på gyldne strenge;
det klang til bergets inderste rod,
1.utg: 71
hvor hun havde siddet så længe.
Så underligt blev hun tilsinde derved; –
op sprang fjeldets port som en bue;
over dalene lå gud faders fred,
og al den herlighed kunde hun skue.
Det var som om nu, for første gang,
hun var vækket til liv ved harpeklang,
HU: 79
som om hun først nu forstod at finde
den rigdom, verden slutter inde.
Og vel må I vide, hver og en,
at den, som er fængslet til fjeldets sten,
kan løses så let ved harpeleg!
Han så hende bunden, hørte hun skreg, –
HIS: 169
men han slængte sin harpe bort i en vrå,
hejsede silkesejlet i rå,
stævnede over den salte sø
til fremmede lande med sin fæstemø.
(i stigende lidenskab)
Du legte så fagert på strengenes guld;
thi svulmer min barm så kæk og fuld!
Jeg må ud, jeg må ud i de grønne dale!
Jeg dør herinde i fjeldets sale!
Han håner mig kun! Han favner sin
og stævner over den salte sø!
(skriger)
Med mig er det ude; berget er lukket!
Solen lyser ikke mere; alle stjerner er slukket.
Hun vakler og segner afmægtig over mod en træstamme.
1.utg: 72
SIGNE
grædende, er ilet til og opfanger hende i sine arme
Margit! Min søster!
GUDMUND på samme tid, støtter hende
Hjælp, hjælp; hun dør!
Bengt og gæsterne stimler under forskrækkede udråb sammen om dem.
HIS: 170
1.utg: [73]
HIS: 171
HU: 80
TREDJE AKT
Stuen på Solhaug ligesom før men nu i uorden efter gildet. Det er fremdeles nat; en mild dæmring er udbredt over værelset og over landskabet udenfor.
Bengt står i den åbne svalegang med en ølbolle i hånden. En flok gæster er i færd med at forlade gården. Inde i stuen går en pige og rydder op.
BENGT råber til de bortdragende
Guds fred da, og vel mødt igen på Solhaug! I kunde ellers gerne blevet her og sovet ud, I, lige så vel som de andre. Nå ja, ja –; nej vent; jeg følger med til ledet; jeg må drikke jer til endnu en gang.
Han går ud.
GÆSTERNE synger i frastand
Guds fred og farvel til hver og en,
som har på gården hjemme!
Nu går vor sti over stok og sten; –
1.utg: 74
frisk op; du må fedlen stemme!
Med dans og med sang
skal vi korte den vej så tung og lang.
Hej, lystig afsted!
Sangen taber sig mere og mere i det fjerne.
Margit kommer ind i stuen gennem døren til venstre.
HIS: 172
PIGEN
Krist fri mig, min frue, er I ståt op?
MARGIT
Jeg er frisk og vel; du kan gå ned og sove. Vent; sig mig, er alle gæsterne borte?
PIGEN
Nej, ikke alle; en del bliver til udover dagen; de sover visst allerede.
MARGIT
Og Gudmund Alfsøn –?
PIGEN
Han sover nok også. (peger mod højre) For lidt siden gik han ind i sit kammer, der, lige over gangen.
HU: 81
MARGIT
Godt; du kan gå.
Pigen går ud til venstre.
Margit går langsomt hen over gulvet, sætter sig ved bordet til højre og ser ud mod det åbne vindu.
1.utg: 75
MARGIT
Imorgen så drager vel Gudmund herfra,
han drager vel ud i den verden vide;
jeg sidder igen med min husbond, og da –;
mig vil det gå som blomsterne små,
som den fattige urt, som det knækkede strå, –
jeg har kun at visne og lide.
HIS: 173
(kort ophold; hun læner sig i stolen)
Jeg hørte en gang om et blindfødt barn,
som voksede op i leg og i glæde;
moderen spandt et trolddoms-garn,
som mægtede lys over øjet at sprede.
Og barnet skued med undrende lyst
over berg og sø, over dal og kyst.
Da svigted de koglende kunster brat,
og barnet gik atter i mulm og nat;
det var forbi med gammen og lege;
af savn og længsel blev kinderne blege;
det sygnede hen og leved alle dage
i en evig, en unævnelig klage. –
Ak, også mine øjne var blinde
for sommerens liv og for lysets skær –
(hun springer op)
Men nu –! Og så stænges i buret inde!
Nej, nej, min ungdom er mere værd.
Tre år af mit liv har jeg offret ham,
min husbond; men nu må det briste.
Mægted jeg længere sligt at friste,
måtte jeg være som duen tam.
Her kedes jeg tildøde af smålig kiv;
1.utg: 76
gennem verden går der et bølgende liv; –
HU: 82
Gudmund vil jeg følge med skjold og med bue,
dele hans fryd og mildne hans kummer,
vogte hans fjed og værge hans slummer;
alt folket skal undrende stå, når de skue
den bolde ridder og Margit, hans viv. –
Hans viv!
(slår hænderne sammen)
Å herre, tilgiv, tilgiv;
jeg ved ikke selv, hvad jeg taler.
HIS: 174
Send mig din fred, som læger og svaler.
(går en stund i grublende taushed)
Signe, min søster –? Hende jeg skulde
lægge før tiden i mulde?
Og dog –? Hvem ved? Hun er ung endnu;
hun bærer ham vel ikke så dybt i sin hu.
(atter taushed; hun tager den lille flaske frem, ser længe på den og siger sagte)
I denne flaske –; med den jeg kunde –;
så måtte min husbond for evig blunde.
(i skræk)
Nej, nej, den skal kastes på elvens bund!
(vil kaste den ud af vinduet, men standser)
Og dog, – jeg kunde i denne stund –.
(hvisker med et blandet udtryk af gysen og henrykkelse)
Hvad for en fristende, koglende magt
er der dog ikke i synden lagt!
Mig tykkes, den lykke vinder i pris,
som må købes med blod, med min sjæls forlis.
Bengt, med den tomme ølbolle i hånden, kommer ind fra svalegangen; hans ansigt blusser; han går med usikkre skridt.
1.utg: 77
BENGT
slænger bollen på bordet til venstre
Se så; det var et gilde, som vil spørges ud over alle bygder. (får øje på Margit) Nå, er du der? Du er kommen dig igen. Det må jeg lide.
MARGIT der imidlertid har gemt flasken
Er porten lukket?
HIS: 175
HU: 83
BENGT
sætter sig ved bordet til venstre
Jeg har sørget for al ting. Jeg fulgte de sidste gæster ned til ledet. Men hvor blev Knut Gæsling af ikveld? – Lad mig få mjød, Margit! Jeg er tørstig. Fyld mig bægeret der.
Margit henter en mjødkande fra et skab og skænker i bægeret, der står foran ham på bordet.
MARGIT går med kanden over til højre
Du spurgte om Knut Gæsling.
BENGT
Ja visst gjorde jeg. Den praler, – den storskryder! Jeg mindes nok, at han trued mig igår morges.
MARGIT sætter kanden på bordet til højre
Han brugte værre ord inat, da han rejste.
1.utg: 78
BENGT
Gjorde han? Det er godt. Jeg vil slå ham ihjæl.
MARGIT smiler foragteligt
Hm –
BENGT
Jeg vil slå ham ihjæl, siger jeg! Jeg er ikke ræd for at møde ti slige karle som han. Ude på stabburet hænger min farfaders økse; skaftet er indlagt med sølv, og når jeg kommer med den, så –! (slår i bordet og drikker) Imorgen ruster jeg mig; jeg drager ud med alle mine mænd og slår Knut Gæsling ihjæl.
Han drikker tilbunds.
HIS: 176
MARGIT
sagte
Å, at måtte leve her med ham!
Hun vil gå.
BENGT
Margit, kom her! Fyld mig mit bæger igen. (hun nærmer sig; han vil drage hende ned på sit knæ) Ha-ha-ha; du er vakker, Margit! Jeg holder af dig.
MARGIT river sig løs
Slip mig!
Hun går med bægeret over til højre.
1.utg: 79
BENGT
Du er ikke føjelig ikveld. Ha-ha-ha; du mener det vel ikke så ilde.
HU: 84
MARGIT
sagte idet hun skænker i bægeret
Var det så sandt det sidste bæger jeg skænkte for dig.
Hun lader bægeret blive stående og vil gå ud til venstre.
BENGT
Hør du, Margit. En ting kan du takke himlen for, og det er, at jeg tog dig tilægte, før Gudmund Alfsøn kom igen.
MARGIT standser ved døren
Hvorfor det?
HIS: 177
BENGT
Jo, for hele hans eje er ikke tiende delen så stort som mit. Og det er jeg sikker på, at han havde bejlet efter dig, ifald du ikke havde været frue på Solhaug.
MARGIT kommer nærmere, skotter til bægeret
Tror du?
BENGT
Jeg tør sværge på det, Margit. Bengt Gautesøn har to kloge øjne i panden. Men nu kan han jo tage Signe.
1.utg: 80
MARGIT
Og du tænker, han vil –?
BENGT
Tage hende? Å ja, siden han ikke kan få dig. Men havde du været fri, så –. Ha-ha-ha, Gudmund er ligesom de andre; han misunder mig, at jeg er din husbond. Det er derfor, jeg kan så godt lide dig, Margit. – Hid med bægeret! Fuldt til randen!
MARGIT går modstræbende over til højre
Ret nu skal du få det.
BENGT
Knut Gæsling bejlede jo også efter Signe; men ham vil jeg slå ihjæl. Gudmund er en hæderlig karl; han skal få hende. Tænk dig, Margit, hvor godt vi skal leve sammen som grander. Så drager vi på gæsteri til hinanden, og så sidder vi, så lang dagen er, hver med sin hustru på skødet, og drikker og snakker sammen om løst og fast.
HIS: 178
MARGIT
røber en stedse stigende sjælekamp; uvilkårligt har hun taget flasken frem, medens hun siger
Ja vel; ja vel.
BENGT
Ha-ha-ha; i førstningen, tænker jeg, Gud
1.utg: 81
mund vil se lidt umildt til mig, når jeg favner dig; men sligt forvinder han snart, kan jeg tro.
HU: 85
MARGIT
sagte
Dette er mere end et menneske kan bære! (hælder indholdet af flasken i bægeret, går hen til vinduet, kaster den ud og siger uden at se på ham) Dit bæger er fuldt.
BENGT
Så hid med det!
MARGIT kæmper i angst og tvil; endelig siger hun
Drik ikke mere inat!
BENGT leende, idet han læner sig bagover i stolen
Nå; venter du kanske på mig? (blinker til hende) Gå du bare; jeg kommer snart efter.
MARGIT pludselig bestemt
Dit bæger er fuldt. (peger) Der står det.
Hun går hurtigt ud til venstre.
BENGT rejser sig
Jeg kan godt lide hende. Det angrer mig ikke, at jeg tog hende til ægte, skønt hun ikke
1.utg: 82
ejed mere arvegods, end bægeret der og de søljer, hun stod brud med.
HIS: 179
Han går til bordet ved vinduet og tager bægeret.
En huskarl kommer ilsomt og forskrækket ind fra baggrunden.
HUSKARLEN råber
Herr Bengt, herr Bengt, I skynde jer ud det rappeste I kan! Knut Gæsling stævner med et væbnet følge op mod gården.
BENGT sætter bægeret ned
Knut Gæsling? Hvem siger det?
HUSKARLEN
Nogle af eders gæster så ham nede på vejen, og så løb de ilsomt tilbage for at vare jer ad.
BENGT
Godt; så skal jeg da også –! Hent mig min farfaders økse!
Han og huskarlen går ud i baggrunden.
Lidt efter kommer Gudmund og Signe sagte og varsomt ind gennem døren til højre.
SIGNE dæmpet
Det må da så være!
1.utg: 83
GUDMUND
ligeså
Den yderste nød
tvinger os.
SIGNE
Ak, at drage
som flygtning fra bygden, hvor jeg er født –!
(tørrer øjnene)
HU: 86
Og dog, jeg vil ikke klage;
HIS: 180
det er jo for din skyld, jeg drager afsted.
Gudmund, havde du kongens fred,
jeg blev hos min søster.
GUDMUND
Og næste dag
så kom Knut Gæsling med sværd og bue,
og løfted dig op på gangerens bag,
og gjorde dig til sin frue.
SIGNE
Å, lad os flygte! Men hvor går vi hen?
GUDMUND
Ude ved fjorden har jeg en ven;
han skaffer os et skib. Over salte vande
sejle vi ned til de danske strande.
Der, kan du tro, det er dejligt at bo;
der vil du finde det fagert at bygge;
der monne de væneste blomster gro
alt under bøgenes skygge.
1.utg: 84
SIGNE
brister i gråd
Min arme søster, – far vel, far vel!
Som en moder har du mig vogtet og fredet,
har ledet min fod, har til himlen bedet
den frommeste bøn for mit held. –
Se, Gudmund, – lad os i dette bæger
drikke hende til; lad os ønske, at snart
hendes sind må igen vorde frejdigt og klart,
og at gud hendes kvide læger.
Hun tager bægeret.
HIS: 181
GUDMUND
Det vil vi; vi drikke tilbunds for hende.
(studsende)
Nej stands!
(tager bægeret fra hende)
Dette bæger skulde jeg kende.
SIGNE
Det er Margits bæger.
GUDMUND ser nøje på det
Ved himlen, – ja,
nu mindes jeg –. Dengang jeg drog herfra
HU: 87
monne mosten i bægeret gløde;
hun drak mig til på et frydeligt møde;
men det blev hende selv til sorg og nød.
1.utg: 85
Nej, Signe, drik aldrig most eller mjød
af dette bæger.
(slår indholdet ud af vinduet)
Vi må afsted.
Larm og råb udenfor i baggrunden.
SIGNE
Hys! – Gudmund, jeg hører stemmer og fjed!
GUDMUND lyttende
Knut Gæslings røst!
SIGNE
Å, frels os, gud!
GUDMUND stiller sig foran hende
Frygt ikke; vel skal jeg værge min brud.
HIS: 182
Margit kommer ilsomt fra venstre.
MARGIT lyttende til larmen
Hvad gælder det? Er min husbond –?
GUDMUND og SIGNE
Margit!
MARGIT får øje på dem
Gudmund! Og Signe! Er I her?
1.utg: 86
SIGNE
imod hende
Margit, – kære søster!
MARGIT forfærdet, idet hun bemærker bægeret, som Gudmund har beholdt i hånden
Bægeret! Hvem har tømt det?
GUDMUND forvirret
Tømt –? Jeg og Signe, vi vilde –
MARGIT skriger
Nåde, nåde! Hjælp! De dør!
GUDMUND sætter bægeret fra sig
Margit –!
SIGNE
Å gud, hvad fejler dig?
MARGIT mod baggrunden
Hjælp, hjælp! Vil da ingen hjælpe!
HIS: 183
En huskarl kommer skyndsomt fra svalegangen.
HUSKARLEN råber forskrækket
Fru Margit! Eders husbond –!
1.utg: 87
MARGIT
Han! Har også han drukket –?
GUDMUND sagte
Ah, nu fatter jeg –
HUSKARLEN
Knut Gæsling har fældet ham!
SIGNE
Fældet!
GUDMUND drager sværdet
Endnu ikke, vil jeg håbe. (hvisker til Margit) Vær rolig; ingen har drukket af bægeret der.
HU: 88
MARGIT
Da priset være gud, som frelste os alle!
Hun synker ned i en stol til venstre. Gudmund vil ile ud i baggrunden.
EN ANDEN HUSKARL i døren, standser ham
I kommer for sent. Herr Bengt er død.
GUDMUND
Altså dog fældet.
1.utg: 88
HIS: 184
HUSKARLEN
Gæsterne og eders folk har fåt bugt med voldsmændene. Knut Gæsling og hans mænd er bundne. Der kommer de.
Gudmunds svende, gæster og huskarle fører Knut Gæsling, Erik fra Hægge og flere af Knuts mænd bundne mellem sig.
KNUT bleg og stille
Manddraber, Gudmund. Hvad siger du til det?
GUDMUND
Knut, Knut, hvad har du gjort?
ERIK
Det var en vådesgerning, det kan jeg sværge på.
KNUT
Han løb imod mig med løftet økse; jeg vilde værge for mig, og så hug jeg uforvarende til.
ERIK
Her er mange, som så på det.
KNUT
Fru Margit, kræv hvad bod I vil; jeg er rede til at betale den.
1.utg: 89
MARGIT
Jeg kræver intet. Gud må dømme os alle. Dog jo, – et kræver jeg; lad fare eders onde anslag imod min søster.
KNUT
Aldrig skal jeg mere prøve på at løse mit usalige løfte. Tro mig, jeg skal bedre mig. Bare jeg ikke får lide en uhæderlig straf for
HIS: 185
min gerning. (til Gudmund) Skulde du komme til ære og værdighed igen, så tal godt for mig hos kongen.
GUDMUND
Jeg? Endnu før dagen er omme, må jeg ud af landet.
Studsen blandt gæsterne; Erik forklarer dem hviskende sammenhængen.
MARGIT til Gudmund
Du rejser? Og Signe vil følge dig?
SIGNE bedende
Margit!
HU: 89
MARGIT
Lykke være med jer begge!
SIGNE om hendes hals
Kære søster!
1.utg: 90
GUDMUND
Tak, Margit. Og nu farvel. (lyttende) Hys; jeg hører hovslag i gården.
SIGNE angst
Der kommer fremmede folk!
EN HUSKARL i døren i baggrunden
Kongens mænd står udenfor. De søger Gudmund Alfsøn.
SIGNE
Å, herre i himlen!
HIS: 186
MARGIT
farer op i skræk
Kongens mænd!
GUDMUND
Så er alt forbi! Å, Signe, at miste dig nu, – det var det tungeste, jeg kunde friste.
KNUT
Nej, Gudmund, dyrt skal du sælge livet; løs os; vi er alle rede til at slå for dig.
ERIK ser ud
Det nytter ikke; de er os for mandstærke.
1.utg: 91
SIGNE
De kommer her ind! Å Gudmund, Gudmund!
Kongens sendebud med følge kommer ind fra baggrunden.
SENDEBUDET
I kongens navn og ærend søger jeg eder, Gudmund Alfsøn.
GUDMUND
Godt. Men jeg er skyldfri, det sværger jeg højt og dyrt!
SENDEBUDET
Det ved vi alle.
GUDMUND
Hvorledes?
Bevægelse blandt de forsamlede.
HIS: 187
SENDEBUDET
Jeg har befaling at byde eder til gæst i kongens gård. Han skænker eder sit venskab som før, og rige forleninger dertil.
GUDMUND
Signe!
SIGNE
Gudmund!
GUDMUND
Men så sig mig da –?
1.utg: 92
SENDEBUDET
Eders avindsmand, kansleren Audun Hugleiksøn er falden.
GUDMUND
Kansleren!
GÆSTERNE halvhøjt, til hverandre
Falden!
HU: 90
SENDEBUDET
For tre dage siden mistede han hovedet i Bergen. (med dæmpet stemme) Han havde krænket Norges dronning.
MARGIT går hen mellem Gudmund og Signe
Så følger straffen i brødens fjed!
Skærmende engle, fromme og milde,
har nådigt skuet inat til mig ned
og reddet mig før det var for silde.
Nu ved jeg, at livet vil mere sige
end jordens gammen, end verdens rige.
HIS: 188
Jeg har følt den anger, den rædsel vild,
som kommer, når sjælen er sat på spil. –
Til den hellige Sunnives kloster jeg går –.
(da Gudmund og Signe vil tale)
Stille! At rokke mig intet formår.
(lægger deres hænder sammen)
1.utg: 93
Gudmund, – før hende hjem som brud.
Eders pagt er from; den skærmes af gud!
Hun vinker til afsked og går mod venstre. Gudmund og Signe vil følge hende. Margit standser dem med en afværgende bevægelse, går ud og lukker døren efter sig. I samme øjeblik står solen op og kaster sit skær ind i stuen.
GUDMUND
Signe, – min viv! – Se, dagen rinder;
det er vor unge kærligheds dag!
SIGNE
Mine bedste drømme, mine fagreste minder
skylder jeg dig og din harpes slag.
Min ædle sanger, – i sorrig og lyst
slå kun din harpe, som bedst du lærte;
tro mig, der er strenge dybt i mit bryst,
som skal svare dig i fryd og i smerte.
KORSANG af mænd og kvinder
Over jorden vogter lysets øje,
værner kærligt om den frommes fjed,
sender trøstens milde stråler ned; –
lovet være herren i det høje!

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her