Du er her:
Gildet paa Solhoug
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
2 1/4 Ark.
Knut Gjæsling,
Kongens Foged,
i
«Gildet paa Solhoug».
Skuespil i 3 Akter
Hr. Michelsen 18/9 88 Hr. Kavli. Bg. 16/8 79. Reg. Brun. Udleveret til Hr. Isachsen 5/12 55. Hr Thorsen B: 13/12 60. Wieegen Reg:
Faksimile
Faksimile
3.
Første Akt.
1ste Scene.
Bengt, Margit, Knut og Erik (sidde
om Bordet tilvenstre.) I Baggrunden Knuts Mænd.
(Ringning til Høimesse høres fra en nærliggende Kirke)
Bengt
.
Men, men, min kjære Hustru!
(springer op fra Bordet)
Jasaa, Fru Mar{g} ˹j˺it !
I mener˹,˺ at Eders Søster –
Erik
.
naar Signe bliver hans Hustru.
Og vel skal I mærke Jer dette, Fru Mar{g} ˹j˺it !
Det kan være en Uge siden˹,˺ at jeg var til Drik-
keg˹j˺ilde paa Hægge, hos Erik˹,˺ som d{e} ˹é˺r ˹sidder˺ staaer ;
Øllet var stærkt, og da det led ud paa Kvæl-
den˹,˺ gjorde jeg det Løfte˹,˺ at Signe, Eders fagre
Søster, skulde vorde min Viv før Aaret var om-
me. Aldrig skal I sige Knut Gjæsling paa,
Faksimile

4.

at han har brudt noget Løfte; I seer da
vel˹,˺ at I maa kaare mig til Eders Søsters Huus-
bond, enten med det Gode eller med det Onde!
Margit
Saa kunde I nok vinde Jer min Søster til Brud.)
(med indædt Harme)
I veed snildt at belægge
Eders Ord, Fru Mar{g} ˹j˺it ! Forsandt, I burde væ-
re Præst og ikke Eders Huusbonds Frue.
˹ gaar fra Bordet
og frem
[HIS: Tilføyelsen er skrevet i høyre marg.] ˺
Bengt
.
saa kunde nok jeg ogsaa –
(vedbliver uden at agte paa Bengt)
Men vel
skal I mærke Jer˹,˺ at havde en vaaben ˹før˺ kyndig
Mand talt mig til paa saadan Viis som I,
saa –
Bengt
.
I maa forstaa os!
(som før)
Nu, kort og godt, saa skulde han
fornummet˹,˺ at Øxen sidder mig løs i Haanden,
Faksimile

5.

som I fornylig sagde˹.˺
Margit
.
og det har jeg givet Jer.
˹ Er kommet fræm [HIS: Tilføyelsen er skrevet i venstre marg.] ˺
Vel! vel! jeg vil heller ikke regne det saa
nøie med Jer, Fru Mar{g} ˹j˺it ! I har mere Kløgt
og Betænksomhed end alle vi Andre tilhobe.
Der er min Haand; kanhænde˹,˺ der er skjællig
Grund for alle de haarde Ord˹,˺ I sagde mig.
Margit
.
et Gilde her paa Solhoug idag.
Et G˹j˺ilde ?
Margit
I kan da lære min Søster at kjende.
Vel, Fru Mar{g} ˹j˺it! jeg takker Jer; dog var
det ikke for at søge K˹j˺irken˹,˺ jeg red herned
imorges. – Min Reise gjælder Gudmund Alfsøn,
Eders Frænde.
Margit
.
Hvor vil I søge Ham?
Hans Gaard ligger jo bag ved Næsset, paa
Faksimile

6.

den anden Side af Fjorden˹.˺
Erik
.
han turde være nærmere˹,˺ end I tænker
(sagte til Erik)
Ti stille!
Margit
.
Nærmere? Hvad mener I?
Har I da ikke hørt˹,˺ at han er kommen til-
bage til ˹ Landet. Han fulgte ˺ Norge, ifølge med Kantsleren Audun
af Hægranæs , som var sendt til Frankrig for
at hente vor nye Dronning.
Erik
.
Fru Margit veed da ikke –
(sagte til Erik)
Det synes saa; men lad Dig
ikke mærke med Noget. (høit.) Nu, ˹ja,˺ Fru Mar-
{g} ˹j˺it , jeg faaer ligefuldt tage afsted paa Lyk-
ke og Fromme; ved Kvældstid kommer jeg
igjen.
Bengt
.
det har vi fast bestemt os til
(til Margit)
Vær I kun rolig!
Faksimile
7.
Bengt
.
til Noget saa staaer det fast.
Det kan jeg lide, Herr Bengt Gautesøn! Jeg
har det paa samme Sæt, og jeg har nu engang
drukket paa ˹Svogerskab˺ Slægtskab mellem os; I faaer see
til˹,˺ om ikke jeg ogsaa holder fast ved mit Ord.
Guds Fred ˹–˺ til ikvæld! (gaaer ud af Baggrun-
den med sine Mænd.)
Anden Akt.
1ste Scene.
Chor af Gjæster. – Derefter Knut og Erik.
Chor
(udenfor)
Han favner den væne Lilje!
(kommer ud fra Huset med Erik. Musik
vedbliver under deres Replikker at lyde indenfor)
Erik
.
til at angre Dig, Knut!
Faksimile
8.
Lad Du mig om det{.} ˹!˺
Erik
.
frit hvor det lyster ham.
Jeg veed˹,˺ hvad jeg gjør. I hans egen Stue har
jeg søgt ham˹ , ˺ og der var han ikke at finde.
Og dersom jeg nu forsøgte paa at gribe ham her,
mener Du da˹,˺ at Fru Margit var tilsinds at g˹j˺i-
ve mig Signe til Hustru?
Erik
.
med det Gode blev det vel ikke, men –
Og med det Onde gad jeg nødig gaa frem{;} ˹. –˺
Gudmund er jo ogsaa min Ven fra gamle Tider,
og han kan gjøre mig Nytte. (bestemt.) Derfor
bliver det˹ , ˺ som jeg har sagt; ikvæld skal Ingen
her paa Gaarden vide˹,˺ at Gudmund Alfsøn er
fredløs{,} ˹;˺ imorgen faaer han see at hjælpe sig selv.
Erik
.
Ja, men Kongens Lov!
Aa, Kongens Lov! Du veed ligesaa godt som
Faksimile

9.

jeg, Kongens Lov agtes ikke stort herinde i
Bygderne; skulde Kongens Lov gjælde, saa
maatte mangen stout Karl iblandt os bøde
baade for Bru ˹r˺ d erov og Manddrab. – Kom
nu! ˹jeg gad vide, hvor Signe – – –˺ (gaaer ud til Høire med Erik.) ˹i 2den Culisse[HIS: Tilføyelsen er skrevet i høyre marg.] ˺
4de Scene.
Margit. Gudmund.
Gudmund
.
Hør kun, jeg vil Dig ˹fortro˺ betro
(Man hører de efternævnte Personer tale uden-
for, førend de komme ind.)
5te Scene.
De Forrige. – Signe, Knut, Erik og flere
Gjæster
(komme fra Høire)
(endnu i Baggrunden)
Gudmund Alfsøn! vent,
jeg maa tale et Ord med Dig. (bliver staaende
Faksimile

10.

i Samtale med Erik, som under det Følgende
gaaer ud.)
Gudmund
.
han maa hjælpe˹r˺ mig ˹nok˺ dermed .
(sagte til Erik, idet denne gaaer)
˹Jo, jo! siger jeg.˺ Gudmund
er hendes Frænde, han maa tale min Sag. –
(høit, idet han nærmer sig) Hør, Gudmund!
Gudmund
.
længer tør lade mig gaa fri?
Tør? Vær kun rolig for det; Knut Gjæsling
tør Alt˹,˺ hvad han vil{.} ˹! –˺ Nei, det er noget An-
det; – Du veed jo, jeg gjælder her i Bygden
for en vild, ustyrlig Karl .
Gudmund
.
og hvis Rygtet lyver, saa –
Aa nei, Mangt og Meget kan jo være sandt
nok; men nu skal Du høre – (gaaer i Sam-
tale med Gudmund op mod Baggrunden.)
Margit
.
Du fatter det ikke; ligegodt. (gaaer tilbage)
Faksimile
11.
(kommer atter ned i Forgrunden)
Gudmund
.
fæst Dig en fager Ungmø til Viv!
See, see{,} ˹.˺ {o} ˹O˺g ˹hvis˺ dersom jeg nu sagde Dig, at det
er ˹netop˺ lige det Samme˹,˺ jeg selv har tænkt paa˹.˺ idag.
Gudmund
.
maa Du vide˹,˺ at ogsaa jeg –
Du? Gaaer Du ogsaa med slige Tanker?
Gudmund
.
– jeg er jo fredløs –
Ei, det skal Du lidet agte. Der er jo In-
gen her paa Gaarden uden Fru Margit som
veed Besk˹j˺ed derom, og saalænge jeg er din
Ven, saa har Du En˹,˺ Du kan lide paa. –
Hør ˹nu bare˺ kun –! (fortsætter hviskende, idet han
med Gudmund gaaer op mod Baggrunden)
Margit
at dølge Noget for Dig
(til Gudmund, idet de Begge komme ned i Forgrun-
den)
˹See,˺ Det maa jeg ˹like˺ lide ; der er min Haand! ˹
NB
pas paa[HIS: Tilføyelsen er skrevet i venstre marg.] ˺
Faksimile
12.
Gudmund
.
Og der er min! (giver Knut Haanden)
Men nu maa vi da ogsaa nævne hinanden˹,˺ hvem
det er –
Gudmund
.
har jeg fundet den, som –
Jeg ligesaa. Jeg fører min herfra endnu inat,
hvis det gjøres Behov.
Signe
.
Gudmund!
˹(˺ og
Gudmund
(hviske paa engang til hinanden,
idet de Begge pege paa Signe)
Der er hun!
Gudmund
.
Ja, min!
(studsende)
Nei, min!
Gudmund
.
Hvad mener Du?
Det er jo hende˹,˺ som jeg vil –
Gudmund
.
Margit! ˹(˺ hun har hørt Alt ˹)˺!
Ei, er det saadan fat! Hør, Fru Mar{g} ˹j˺it,
da har I ikke nødig at lade saa forundret; jeg
Faksimile

13.

skjønner ˹nu˺ det Hele.
Margit
.
O, Intet! Intet!
(til Margit.)
Og imorges da I fik mit Ord
paa˹,˺ at ˹jeg skulde˺ holde mig rolig her paa Gaarden ikvæld, –
3 I 2 har 1 da vidst˹,˺ at Gudmund skulde komme! ˹–˺
Ha, ha! bild Jer aldrig ind˹,˺ at I kan drive
Gjæk med Knut Gjæsling! Signe er bleven
mig kjær; endnu før Middag var det mit u-
besindige Løfte, som drev mig til at beile
efter hende, – men nu –!
Margit
.
Stille! Stille!
˹Haardt og bestemt˺ (til Margit)
Fru Mar{g} ˹j˺it! I er hendes ældre
Søster; et Svar skal I give mig˹.˺
Margit
.
jeg kan Intet svare.
Det er godt, saa har jeg ikke mere at gjøre
paa Solhoug! Men efter Midnat – mærk
Faksimile

14.

Jer det, da er Dagen tilende{,} ˹;˺ da tør I nok
see mig igjen, og saa faaer Lykken raade for˹,˺
hvem der skal føre Signe fra Gaarden, han
eller jeg{.} ˹!˺
Signe
.
Gudmund! for alle Helgene!
Vær spa ˹k˺ g , vær bare spa ˹k˺ g , Gudmund Alfsøn!
Før Solen rinder˹,˺ skal Du være i min Magt –
og hun, din Fæstemø, – (raaber ud til Venstre)
Kom Erik, afsted til vore Frænder! (truende,
idet han gaaer)
Ja, vee Jer Alle, naar jeg
kommer igjen! (gaaer ud til Høire i Baggrun-
den med Erik.)
Tredie Akt.
8de Scene.
Gudmund. Signe. Margit. Første og anden Huus-
Faksimile

15.

karl
.
Anden Huuskarl
.
ere bundne; der komme de.
9de Scene.
De Forrige. – Gjæster og Huuskarle, som føre
Knut Gjæsling, Erik fra Hægge og flere af
Knuts Mænd
bundne mellem sig.
(bleg og stille)
Manddraber! Gudmund! hvad
siger Du til det?
Gudmund
.
Knut! Knut! hvad har Du gjort?
Det var en Vaadesgjerning, det sværger jeg. –
Han ˹løb imod mig med løftet Økse jeg˺ mødte mig i Svalegangen; det var mørkt
˹vilde værge for mig˺ derinde og saa hug jeg uforvarende til˹.˺ med Øxen
Erik
.
Det er Sandhed!
Fru Mar{g} ˹j˺it! kræv˹,˺ hvad Bod I vil{,} ˹;˺ jeg er
rede til at betale den.
Margit
.
Eders onde Anslag mod min Søster.
Faksimile
16.
Aldrig skal jeg mere prøve paa at løse
mit usalige Løfte. Tro mig, jeg skal bedre mig,
bare ˹jeg˺ ikke ˹faaer lide en uhæderlig˺ min gamle Moder – det gaaer mig
˹straf for min gjerning˺ mest til Hjertet . Gudmund! skulde Du komme
til Ære og Værdighed igjen, saa tal godt for
mig hos Kongen{.} ˹!˺
10de Scene.
De Forrige. En Karl.
Gudmund
.
det Tungeste jeg kunde friste.
Nei, Gudmund! dyrt skal Du sælge Livet; ˹løs os!˺ {v} ˹V˺i
ere Alle rede til at slaa for Dig.
11te Scene.
De Forrige. Kongens Sendebud med
Følge.
Sendebudet
.
Det vide vi Alle!
(Alle)
Hvorledes?
Faksimile
17.
Sendebudet
.
Audun Hugleiksøn er falden.
(Alle)
Falden!
Signe
.
Som skal svare Dig i Fryd og i Smerte.
Slutningssang.
Chor
.
Over Jorden vogter Lysets Øie,
Værner kjærligt om den Frommes Fjed,
Sender Trøstens milde Straaler ned; –
Lovet være Herren i det Høie!

Forklaringer

Tegnforklaring inn her