Du er her:
Fru Inger til Østeraad
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
[Forfatternote: 1 1/2 Ark]
Einar,
Fru Ingers Huuskarl
i
«Fru Inger til Østeraad;»
historisk Drama i 5 Akter
Hr. Rasmussen. ˹
Hr. Juell
3/7 85
Reg˺
Herr Hestenæs.
Johansen.
10/12. 54 Henr: Ibsen
D: 29/8 61.
:Reg
Faksimile
Handlingen foregaaer paa
Herresædet Øteraad ved Trondhjem<...>
fjorden i Aaret 1528. –
Faksimile
3.
Første Akt.
Bjørn. Eline.
Eline
.
Gaa ud og see efter hvad det gjælder.
3die Scene.
De Forrige. Einar og flere Huus-
karle fra Høire. Strax efter
Fru Inger.
(i Døren.)
˹Lige ind til hende˺ Herind! herind!
nu gjælder det ikke at være for-
sagt!
˹Og så ikke forsagt!˺
Bjørn
.
Hvad søger I?
Fru ˹Inger selv!˺
Bjørn
.
Saa seent paa Kvælden.
Seent er det , men tidsnok ˹ tænker jeg. ˺ endnu
Faksimile

4.

tænker jeg.
Inger
.
Hvad vil I mig?
Vi søgte Eder, ˹højbårne˺ min ædle Frue
for at –
Inger
.
Nuvel, siig frem!
Nå, det er jo en ærlig Sag; kort
og godt, vi komme˹r˺ for at søge
˹bede Eder om˺ Orlov {–} ˹og våben˺
Inger
.
Orlov ˹og vaben ˺? Hvortil?
Seer I vel, {d} ˹D˺e{t} ˹r˺ er ˹kommen det˺ rygtedes her
˹over fra Sverige˺ paa Gaarden ikvæld , at ˹almuen˺ Sven-
sken har ˹rejst˺ rustet sig i Dalarne
og ˹stævner˺ rykker mod Kong Gustav.
Inger
.
Har Svensken {?} ˹Almuen i Dalarne?˺
Ja, saa gaaer Ordet og det skal
være ganske sikkert. –
Inger
.
˹Rejsning˺ Rustninger at gjøre?
Faksimile
5.
Vi vil med! ˹Vi vil hjælpe til; fri os selv!˺
Inger
.
Saa er da Tiden kommen!
Fra alle de norske Grændse-
bygder ˹stryger˺ stævner B{o} ˹ø˺nde{n} ˹r˺ indover
til Dalarne. Selv den fred-
løse M{a} ˹æ˺nd, der har vanket
vildsomt Aar for Aar paa ˹i˺ Fjel-
det, han ˹de˺ vover sig ˹nu˺ ned i Lien
˹til gårdene˺ igjen, og søger Folk ˹og˺ for at sli-
be Eggen paa si{t} ˹ne˺ rustne
Værge˹r.˺
Inger
.
˹visselig ikke lade ham i stikken. ˺ det veed jeg forvist.
Men ˹dersom˺ hvis nu B{o} ˹ø˺nde{n} ˹rne˺ reiste
sig trindt om i ˹hele Norges˺ Landet, ˹.˺ ˹Dersom˺ hvis
vi reiste os Alle tilhobe –
˹herskabsfolk og almue˺ til sidste Mand –? Ja, ˹fru˺ Inger
Gyldenløve, ˹nu tror jeg næsten˺ det er kun Leilig-
Faksimile

6.

heden ˹er kommen, som˺ vi har ventet paa. Nu
er den kommen, see derfor
{b} ˹B˺ry-
der det ˹nu˺ løst, og saa ud med
Dansken.
˹så må de fremmede ud af landet.˺
Eline
.
de havde løiet for mig.
Seer I vel, min ˹ højbarne ˺ ædle Frue, først
gjælder det Kong Gustav; er
han ˹gjort magtesløs˺ væk , {da} ˹så˺ vil ikke Dansken
kunne holde sig længe her i
Landet,
˹
Fru Inger
:
Og så?
˺
og {s} ˹S˺aa er vi fri, vi
har ingen ˹fremmede overherrer˺ Konge mere og ˹vi˺ kan
kaare os en ˹Konge selv˺ Drot iblandt Fol-
ket selv, ligesom Svenskerne gjor-
de før os.
Inger
.
Du tænker paa Stureslægten?
˹Kong Kristjern og andre efter ham˺ Dansken har gjort ryddigt Huus
˹om p{å}aa˺ paa vore Odelssæder{,} ˹ne;˺ de bedste
Faksimile

7.

blandt vore ˹Herre˺ Ridders mænd vanke
fredløs{t} ˹e˺ paa Fjeldstien, hvis de
endnu ere til; men det turde
vel hænde sig alligevel at der
kunde findes en ˹eller anden˺ Ætling af de
gamle Slægter, som –
Inger
.
kunne sætte igjennem.
Vi har altsaa Eders Minde
til at –
Inger
.
Eder lyster; godnat!
(Bevægelse i Hoben, ˹Høje glædesrop˺ der bringer
Lys og henter allehaande Vaa-
benstykker ud fra Salen.)
Inger
.
Min Magt! O Gud i Himlen!
(kommer med et Sværd.)
See her
er en Ulvet{u} ˹a˺n{ge} ˹d˺, ˹med den skal jeg˺ som skal flæn-
ge ˹blodsugernes svende (til en huskarl) ˺ ˹Hvad har˺ ˹I fundet der.˺ Dansken til Marv og Been!
Faksimile
8.
Anden Huuskarl
.
˹Brystpladen som de kalder for˺ ˹Herlof˺ Hydefads Brystpantser.
De{t} ˹n˺ er for godt for dig; see her
˹har jeg˺ er en Landse˹ stagen efter˺ som har hørt Steen
Sture til; hæng ˹pladen˺ Pantseret paa
den, saa har du det stolteste
˹gildeste hærmærke˺ Banner nogen Mand vil forlan-
ge!
4de Scene.
De Forrige. Finn.
(og de Andre vedblive imidlertid
at hente Vaaben ud fra Salen.)
Inger
.
med ˹Kløgt˺ Sværd , men ˹ikke med Sværd˺ med Kløgt !
˹Nok nok, I gode bønder, nu mener jeg vi er vel˺ See saa, nu er vi væbnede, og
˹rustede. Nu kan vi lægge ivej.˺ saa afsted!
Inger
.
Ingen forlader Gaarden inat.
Men min ædle Frue, nu er Vinden
Faksimile

9.

os ˹føjelig˺ gunstig ; vi stryge˹r˺ indover Fjor-
den og –
Inger
.
Det bliver som jeg har sagt!
Skal vi da ˹bie til˺ først imorgen –
Inger
.
Østeraad for det Første!
(Bevægelse ˹og uvilje˺ blandt Mængden.)
Vi gaa alligevel, Fru Inger!
Inger
.
Hvem vover det?
(Dødsstilhed!)
Inger
.
min Villie at vide. Gaa!
(De bringe Vaabnene ind i Sa-
len og gaa ud til Høire.)

Faksimile
10.
Fjerde Akt.
Fru Inger. Niels Lykke. Niels
Steenssøn.
Inger
.
Det er A{n}anderne som va{g}agner
8 de Scene.
De Forrige. Skaktavl, Bjørn,
Finn, Huuskarle og Tjenere fra
Høire i Baggrunden.
˹Hil, hil være˺ Leve! leve ˹ eder ˺ ˹fru˺ Inger Gyldenløve!
Inger
.
hvis Gud saa vil det.
Hil ham! Hil Grev Sture!
(Almindelig Bevægelse hvori Huus
karlene udsøge Vaaben, iføre
sig Harnisker o. s. v.)
Inger
.
Bevogtning i Borgkjælderen.
Finn
.
Jeg{?}!
Finn!
Faksimile
Inger
.
I Borge<...>
. (gaar ud ti<...>
grunden, idet<...>
ber:)
Afsted<...>
hest! Længe <...>
denløve!

Fem<...>
Niels Lykke <...>
Bjørn
.
Hvor er<...>
4 <...>
De Forrige.<...>
stre To H<...>
Fru Inger!<...>
Inger
.
lukket<...>
Faksimile
<...>l Høire.)

Forklaringer

Tegnforklaring inn her