Du er her:
Fru Inger til Østeraad
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
[Forfatternote: 2 3/4 Ark.]
Bjørn,
Fru Ingers Huuskarl
i
«Fru Inger til Østeraad;»
historisk Drama i 5 Akter
Hr. Bye.
Hr. Bottelsen
10/12. 54
D: 29/8 61. Reg: Henr: Ibsen
Faksimile
Handlingen foregaaer paa Herre<...>
sædet Østeraad ved Trondhjem<...>
fjorden i Aaret 1528. –
Faksimile
3.
Første Akt.
1ste Scene.
Bjørn og Finn sidde ved Ild-
stedet.
Finn
.
Hvem var Knud Alfsøn?
˹Herskabet siger han var˺ Norges sidste Riddersmand.
Finn
fældte ham jo i Oslofjord?
(fortredelig.)
Spørg en femaars Gut
og han vil sige dig det, ifald
du ikke veed det.
Finn
ormstukken indeni.
Faksimile
4.
Hold Kjæft og pas din Dont.
(Efter en Pause.) Er Hjelmen færdig?
Finn
.
som Sølv i Maaneskin!
Saa sæt den væk. See der, skrab
Gravrusten af Sværdet.
Finn
.
kan det lønne sig?
Hvad mener du?
Finn
.
Eggen er borte.
Det kommer ikke dig ved. Lad
mig faa det; see der er Skjol-
det. (Rækker ham det.)
Finn
.
mangler Haandgrebet, du.
(afsides.)
Ja, gid jeg saasandt hav-
de et Haandgreb i dig, saa –
Finn
(nynner med sig selv.)
Faksimile
5.
Hvad er de{r}t nu?
Finn
.
rustne i Danerblod.
Ei Snak; vi har jo Fred i
Landet, veed jeg.
Finn
.
Kvinden raade, see derfor –
Derfor – derfor raader jeg dig
at holde inde med al d{e}in
raadne Snak! (reiser sig.) Det
lakker alt udover Kvælden;
see der, du kan hænge Hjelm
og Plade ind i Salen igjen.
Finn
.
heller være til imorgen.
Naa, du er vel aldrig mørk-
ræd?
Finn
.
˹en stor, sortklædt Skikkelse˺ derinde hver evige Nat.
Kjærringsludder!
Faksimile
6.
Finn
˹Ja, men de bander Allesammen paa˺ at det er sandt.
Det troer jeg nok.
Finn
.
˹at Fru Inger har den˺ af samme Mening som vi.
(studsende.)
Fru Inger? Naa
hvad mener hun?
Finn
.
˹og at det˺ er for Spøgelsets Skyld –
Og slig Dumhed troer du paa?
Finn
.
˹kjender Du Visen˺ som gaaer Landet rundt?
En Vise?
Finn
(syngende.)
˹Hun skikker sit Folk i fremmedes Vold.˺ solgt sig til Danskens Drot – ˹som Vederlag.˺
(griber ham forbittret i Brystet.)
Og jeg skal skikke dig Djævlen
i Vold uden Vederlag, dersom
du mæler et ˹uhøvisk˺ eneste Ord til om
Fru Inger.
Finn
.
der har gjort Visen?
Faksimile
7.
(Et Horn høres.)
˹ Et horn! ˺ {T} ˹H˺ys hvad er det?
Finn
.
faa vi nok Gjæster ikvæld.
(gaaer til Vinduet.)
De aabne
Porten; jeg hører Hovslag i
Borggaarden. Det maa være en
Riddersmand.
Finn
.
vel neppe være.
Hvorfor ikke?
Finn
.
Riddersmand er død og borte.
(gaaer.)
2den Scene.
Bjørn. Strax efter Eline.
Den forbandede Skjelm, han
har Øinene med sig overalt.
˹Så lidt har det da bådet, alt det jeg˺ Jeg har nu værnet om Fru In-
Faksimile

8.

˹søgte at dølge og dække.˺
gers Færd saa godt jeg har kun-
net, jeg har søgt at dølge det
Ene og det Andet baade for
hendes Børn og hendes Huus-
folk. Hvad baader det? Hun
er alt i Folkemunde, det vil
ikke vare længe før hver Mand
raaber lyt, at Fru Inger har
svigted sit Folk i Nøden
!
Eline
.
Er du alene, Bjørn?
Er det Jer, Jomfru Eline?
Eline
.
jeg veed du kan {–} ˹flere end dem som˺
Fortælle? Men nu i ˹– så sént på˺ Kvæld˹en˺
saa sildig?
Eline
.
˹mørkt paa Østeraad˺ saa er det ˹visselig sent˺ sildigt
Hvad feiler Jer? Er der gaaet
Jer Noget imod; I er saa urolig!
Faksimile
9.
Eline
.
Det er muligt!
Der er Noget iveien. I det sid-
ste halve Aars Tid har jeg
knapt kunnet kjende Jer igjen.
Eline
.
˹sovet i ligkjælderen˺ tre Alen under Muld .
Det er ikke derfor, Jomfru Eli-
ne, det er ikke alene derfor,
at I gaaer omkring, snart
tankefuld og bleg og stille,
og snart vild og ˹rådløs˺ heftig som
nu ikvæld.
Eline
.
˹Du sang Viser˺ for os og du fortalte –
Ja, dengang var I fro og glad.
Eline
.
˹styg Sandhed, som˺ nager mig Nat og Dag!
Hvad mener I?
Eline
.
˹Søster Lucia fulgte dem˺ men jeg, Gud bedre!
( ˹trøstende˺ godmodigt .)
N{u}å, n{u}å!
Faksimile
10.
Eline
.
˹den fagreste, den˺ kløgtigste{;}. {j} ˹J˺eg veed det!
Det er sandt.
Eline
.
˹tænker paa, at Du˺ er Inger Gyldenløves Datter.
I havde ˹vel˺ Grund til at være
stolt derover.
Eline
.
˹at jeg blev let˺ tilsinds igjen som ˹før˺ fordom
I er jo ikke længer noget
Barn.
Eline
.
Nu fortæl!
(sætter sig ved Ildstedet.)
Der
var engang en ˹højbåren˺ fager Ridders-
mand –
Eline
.
˹Jeg er jo ikke tunghørt˺ Spøgelse ved Midnatstider .
( ˹sagtere˺ hviskende .)
Der var engang en
˹højbåren˺ fager Riddersmand om hvem
der gik det sælsomme Ord –
Eline
. (reiser sig og lytter ængstelig ˹mod salen˺.)
Faksimile
11.
Jomfru Eline, hvad fattes Jer?
Eline
.
Fortæl du kun{?}!
Naa, som sagt, naar han saa
en Kvinde stivt ind i Øiet,
saa glemte hun det aldrig si-
den, men fulgte ham i Tan-
ken hvor han gik og stod og
sygnede hen af Sorg.
Eline
.
˹sidder i det danske rigsråd˺ blandt Danerkongens Mænd .
Kan ˹vel˺ hænde.
Eline
.
Bliv kun ved!
Og saa begav det sig engang –
Eline
.
{t}hys, vær stille!/
Hvad nu, hvad gaaer der
af Jer?
Eline
Hører du?
Hvilket?
Faksimile
12.
Eline
.
˹Ja ved Kristi Kors!˺ det er der!
Hvad er der? Hvor?
Eline
˹Hun selv – –˺ i Riddersalen.
Hv (iler op mod Baggrunden efter
Eline.)
Hvor kan I tro, – Jomfru
Eline! gaa til Jert Kammer!
Eline
.
˹Kan Du˺ skimte den sorte Skikkelse?
Ved alle Hel{gene} ˹lige˺!
Eline
.
˹det stirrer hende nok˺ for stivt i Øinene!
Jomfru Eline, hør mig!
Eline
.
˹Nu ved jeg,˺ hvad jeg veed!
(afsides.)
Saa er det ˹dog˺ da altsaa
sandt.
Eline
.
hvem var det?
[Forfatternote: (2den Gang.)]
Det ˹saa˺ veed I ligesaa ˹grant˺ godt som
jeg.
Faksimile
13.
Eline
.
Nu vel? ˹Hvem så jeg?˺
˹I så˺ Det var Inger Gyldenløve E-
ders Moder!
Eline
.
˹Ah, nu ved jeg det! nu ved jeg at˺ jeg veed at
Stille!
Eline
.
˹Så drivende hvid som en dødning˺ {være Høstveir indenfor} .
(Larm og Stemmer udenfor.)
Hvad er der nu?
3die Scene.
De Forrige. Einar og flere Huus-
karle.
Strax efter Fru Inger.
Einar
.
˹Lige ud til hende! Og saa ikke˺ ikke at være forsagt!
Hvad søger I?
Einar
.
Fru Inger selv!
Fru Inger? Saa seent paa
Kvælden.
Faksimile
14.
Inger
.
Mænd skulle seire.
(halvt hviskende til Fru Inger.)
Regn efter hvad det vilde koste
Dansken, hvis Kong Gustavs
Mænd skulde tabe.
Inger
.
Malm ˹er der˺ i dem˹;˺ ˹– men dog, dog!˺ endnu !
(afsides.)
Hun er { <...> }tvivlraadig!
(til Eline.) Hvad gjælder det,
Jomfru Eline, I har for˹-˺ reg-
˹syndet˺ net Jer i Eders Dom˹men˺ om
Inger Gyldenløve ˹Eders moder.˺
Inger
.
˹I faar gjøre˺ hvad Eder lyster; godnat!
(griber Fru Ingers Haand idet
hun vil gaa.)
Tak, ˹min˺ Inger
˹ædle og stormægtige frue˺ Gyldenløve ! Jeg ˹som˺ har kjendt
˹jer˺ Eder ˹lige˺ fra Barn˹eårene,˺ og jeg
har aldrig tvivlet paa Jer!
Faksimile
15.
Inger
.
˹men for mig –˺ tusind Gange mere, tro mig!
Hvorledes? ˹Ængstes I for Eders magt˺ Jeg forstaaer Jer
˹og for Eders gode for-ståelse med –?˺ ikke? Er det Eders Magt,
Eders Anseelse
4de Scene.
De Forrige. Finn.
Inger
.
Du {h} ˹H˺olde et Gjæstekammer
rede!
Vel, Fru Inger!
Inger
.
som maatte banke paa.
Men –
Inger
.
Porten aaben!
Porten aaben! (gaaer tilhøire.)

Faksimile
16.
Fjerde Akt.
1ste Scene.
Fru Inger, Olaf Skaktavl og
Bjørn (med en Armstage som
han sætter paa Bordet ˹ T.V. ˺, komme
ind fra Venstre.)
Inger
.
med Ridderen her i Salen?
Ganske vis. Jeg mødte hende
just idetsamme hun traadte
ud paa Gangen.
Inger
.
var det ikke saa?
Hun saa ganske bleg og forstyr-
ret ud. Jeg spurgte om hun
var syg, men istedetfor at sva-
re paa mit Spørgsmaal, sag-
de hun: Gaa ind til min Mo-
der og siig hende at Ridderen
Faksimile

17.

drager herfra endnu før Dagbræk-
ningen; hvis hun har Brev eller
Budskab til ham, saa bed hende,
at hun ikke forvolder ham ˹u˺n{o-} ˹ødigt˺
get Ophold, ˹.»˺ ˹Og så føjede hun noget til som jeg ikke˺ næsten troer jeg, at
˹rigtig kunde høre.˺ han allerede har været for længe
paa Østeraad.
˹
Fru Inger
:
Hørte du det slet ikke?
Det lød for mig som hun sagde:
«næsten tror jeg, han alt har
været for længe her på Østråt
˺
Inger
.
hvor er han?
˹Jeg tænker han er˺ Der inde paa sit Kammer ˹i portfløyen˺ tæn-
ker jeg, tværsover Gangen.
Inger
.
venter ham her i Salen.
(gaaer ud til Høire.)
Fru Inger. Niels Steenssøn,
Niels Lykke.
Inger
.
Det er Aanderne som vaagne!
5te Scene.
De Forrige. Skaktavl, Bjørn,
Finn, Huuskarle og Tjenere fra
Faksimile

18.

Høire i Baggrunden.)
˹Hil. Hil vor˺ Leve! leve Inger Gyldenløve!
Inger
.
˹og Norges med˺ hvis Gud saa vil det.
Hil ham! Hil Grev Sture!
Lykke
.
(Almindelig Bevægelse, hvori
Huuskarlene udsøge Vaaben, ifø-
re sig Harnisker o. s. v.)
Inger
.
Bevogtning i Borgekjælderen!
Finn
.
Jeg{!}?
Finn?
Inger
.
I Borgekjælderen!
(˹– Einar Huk og˺ To Huuskarle føre Finn ud
til Venstre.˹)˺ Alle de Øvrige gaa
ud til Høire i Baggrunden{.},)
idet de raabe:)
Afsted! Tilhest,
Tilhest! Længe leve Inger Gyl-
denløve!

Faksimile
19.
Femte Akt.
Niels Lykke. Eline.
˹
Eline
.
Hør! nu hamrer de paa Porten.
˺
Lykke
.
Ha, det er for ˹sent.˺ sildigt.
3die Scene.
De Forrige. Bjørn (kommer
˹ilsomt˺ med et Lys i Haanden fra
Høire.)
Eline
.
Hvad er det?
[Forfatternote: (2 den Gang.)]
Overfald! – Grev Sture –
Lykke
.
˹Har de dræbt ham?˺ Er han falden?
(til Eline.)
Hvor er Eders
Moder?
4de Scene.
De Forrige. Fru Inger. To Huus
karle
.
Inger
.
lukket for alle Andre.
Faksimile
20.
(gaaer ud til Høire.)
Olaf Skaktavl. Fru Inger.
Skaktavl
.
kommer jeg selv anden.
(gaaer.)
8de Scene.
Fru Inger. Strax efter Bjørn og
nogle svenske Soldater fra
Høire.)
Inger
.
at blive mig dyrekjøbt nu.
(træder ind med de Øvrige.)
En Soldat
.
Følg mig herind I Andre.
(gaaer til Venstre.)
9de Scene
Fru Inger. Strax efter Bjørn.
Inger
.
˹min Søn skal vorde Konge. (ringer) ˺ om en Maaned kommer min Søn
til mig
Faksimile
21.
(træder ind.)
Var det Eder, som rin-
gede, min Frue?
Inger
.
have mange Lys i Stuen.
(gaaer til Venstre.)
Inger
.
˹ I skrue Laaget til paa Kisten derinde. ˺ ˹saalænge ikke det er gjort˺ er det usundt at leve her.
˹er det usundt at leve her˺
(kommer ind med to Armsta-
ger, som han sætter paa Borde{t.)} ˹ ne ˺
Inger
.
˹Hvad˺ tager de sig nu for derinde?
De holde endnu paa at skrue
Kistelaaget fast.
Inger
.
Skrue de det godt fast?
Saa godt som det behøves.
Inger
.
˹see etter at de˺ skrue Kistelaaget godt fast.
(hovedrystende.)
Jeg kan ikke
blive klog paa hende. {)}(gaaer
ud til Venstre.)
Inger
.
maattet lide saameget og saalænge
Faksimile
22.
(kommer.)
Frue, jeg har at mel-
de – Krist fri mig! hvad
er dette?
10de Scene.
De Forrige. Niels Lykke.
11te Scene.
De Forrige. Soldater med Kisten.
Jens Bjelke og Soldater.
Bjelke
.
˹Men˺ hvorfor sagde ˹I˺ du mig ikke.
(der forsøger, at løfte Fru Inger
op.)
Hjælp! Hjælp! Min
Frue, hvad fattes Jer? ˹Eder?˺
Inger
.
en Grav hos mit Barn!
(Almindelig Bevægelse.)

Forklaringer

Tegnforklaring inn her