Du er her:
Nedlastbare filer:Last ned kildefilLast ned pdf
KildekodePDF
Tekstredegjørelse til Hærmændene på Helgeland, 2. versjon
skrevet av Hilde Bøe
VALG AV GRUNNTEKST
Grunnteksten, grunnlaget for HIS’ hovedtekst, er et egenhendig, ufullført arbeidsmanuskript, NBO Ms.8° 1935. Når det ikke finnes førstetrykk fra Ibsens levetid, men egenhendig manuskript, velger HIS dette til grunntekst.
BIBLIOGRAFISKE OPPLYSNINGER
Det finnes ingen trykk fra Ibsens levetid. (Om manuskriptet, se Manuskriptbeskrivelse.)
ØVRIGE TEKSTKILDER
Det finnes ingen andre bevarte manuskripter til [Hærmændene på Helgeland 1893].
I tillegg til HIS’ hovedtekst finnes en diplomatarisk gjengivelse samt fotografisk faksimile av grunnteksten i den elektroniske delen av HIS. I den elektroniske utgaven finnes også en metrisk analyse av de versifiserte delene av teksten.
TEKSTKRITISKE BEMERKNINGER
Håndskriften i grunnteksten er lett leselig. Manuskriptet er overveiende omhyggelig skrevet, med noen få rettelser. Tilfeller av utydelig eller uleselig tekst er markert med ‹tekst› eller ‹…›. Utydelig tekst er forsøkt rekonstruert innenfor vinkelparenteser dersom dette har vært mulig å gjøre med stor grad av sannsynlighet. Ibsen veksler mellom enkel og dobbel bindestrek, i HIS gjengis begge som enkel bindestrek.
Ordvalg, ortografi og grammatikk i [Hærmændene på Helgeland 1893] er, som offisiell norsk i samtiden, i tråd med danske normer, men med arkaiserende trekk, for eksempel «hin stærke» og «mødig».
HIS gjengir de egenhendige, ufullførte grunntekstene i en tilnærmet diplomatarisk utgave.
Tegnsettingen i grunnteksten er regelmessig med et par unntak. Ibsens egne rettelser i grunnteksten omfatter ikke tegnsetting. Uregelmessigheter i tegnsettingen kommenteres ikke i noteapparatet. Tegnsettingen (etter replikkåpner og sceneanvisninger) er ikke standardisert slik som i de øvrige dramatekstene (om retningslinjene for dette, se innledningen til Hærmændene paa Helgeland 1858, under Tekstkritiske bemerkninger).
Originale linjeskift er beholdt (dermed også bindestreker i orddeling ved linjeskift). Oppsettet er lagt så nært det opprinnelige som mulig. Prosareplikkene er stedvis utformet grafisk på samme måte som verslinjer. For eksempel er korte replikker plassert venstre- og høyrestilt på siden slik verslinjedeler plasseres når en verslinje deles av to replikker, jf. Bakgrunn. Dette oppsettet gjengis i HIS.
Siden manuskriptet er etterlatt ufullført, har ikke Ibsen foretatt de endelige valg for teksten. Derfor kan ikke utgiveren alltid vite hva som skulle bli stående, om endringer skulle gjenopprettes, nye endringer foretas osv. Ibsens endringer i manuskriptet (strykninger, overskrivninger og erstatninger) er derfor gjengitt i sin helhet i den løpende teksten. Endringene er gjengitt så diplomatarisk som mulig, slik at strykninger er markert med gjennomstrekning, mens overskrevet tekst er satt foran tilføyd tekst og markert med særlige klammer. Tydeliggjøring av tegn ved overskrivning er markert med fet skrift. Ikke alle endringer i et håndskrift kan gjengis diplomatarisk, for eksempel overskrivning av tekst. I [Hærmændene på Helgeland 1893] er endringene få og uten større omfang.
Tekstfeilene i [Hærmændene på Helgeland 1893] angår først og fremst feilstaving. HIS retter ikke tekstfeil i de grunntekstene som gjengis diplomatarisk. Feil og mulige feil (med unntak av feil i tegnsetting) er i stedet anført i det tekstkritiske noteapparatet. Vakling i ortografi og interpunksjon som avspeiler tidens og Ibsens vekslende praksis, er heller ikke rettet i HIS. Forventningene til ortografisk og grammatisk riktighet må nødvendigvis være mindre ved manuskripter enn ved trykte skrifter, som jo har gått gjennom flere normerings- og kontrollinstanser. HIS har paginert teksten og gitt sidereferanser til HU i tekstens yttermarg.
For en oversikt over samtidens språknormer og Ibsens språk vises det til en redegjørelse i innledningen til Catilina 1875 (HIS 1k, 146–48). Det vises dessuten til de tekstkritiske retningslinjene for HIS i registerbindet.
TIDLIGERE TEKSTKRITISKE UTGAVER
Knapt halvparten av manuskriptet (de to første sidene) ble trykt første gang i en artikkel av Halvdan Koht i Aftenposten nr. 215, 30. april 1932, s. 1–2. Koht har gjort endringer i tegnsettingen etter rollenavn og har gjengitt teksten i dens rettede form, uten å angi hva det er rettet fra. Teksten inneholder noen avskriftsfeil. Artikkelen gjengir manuskriptets første side i faksimile.
NBO Ms.8° 1935 er siden trykt i sin helhet i HU 19, 36–38. Manuskriptet er der gjengitt «med angivelse av de få rettingene den inneholder» (HU 19, 36), disse endringene er anført i skarpe klammer i teksten. Mindre endringer (hovedsakelig overskrivninger) er utelatt fra teksten og er heller ikke omtalt. Erstatningen av «i» med «med» i manuskriptet ([2]v) er heller ikke tatt med i HUs tekst. Teksten i HU inneholder noen avskriftsfeil, for eksempel komma for utropstegn (HU 19, 37) og «Sa» for «Så» (HU 19, 38). Som hovedregel følger HU grunntekstens noe vaklende tegnsetting, men det er eksempler på at tegn stilltiende legges til (særlig punktum etter rollenavn) eller endres i usystematisk orden. En ortografisk feil er rettet (markert med skarpe klammer) (HU 19, 38).