Du er her:
Nedlastbare filer:Last ned kildefilLast ned pdfLast ned e-bok (epub)
KildekodePDF
ORD- OG SAKKOMMENTARER
I ordkommentarene har HIS blant annet benyttet Norsk Riksmålsordbok (NRO) som autoritativ kilde. En stor del av eksempelmaterialet i NRO er hentet fra Ibsens verker, og i særdeleshet fra Brand og Peer Gynt. I de tilfellene hvor ordkommentarene til Peer Gynt gjør bruk av NRO, er opplysningen «med henvisning til dette stedet hos Ibsen» (jf. tidligere kommentarbind) utelatt av plasshensyn.
ROLLELISTE
 • Dramatisk Digt] genrebetegnelse for et litterært verk som fremstiller et handlingsforløp ved hjelp av sceneanvisninger og versifisert dialog. Se nærmere om genren i innledningen til Brand, under Dramaform .
 • Aase] nordisk kvinnenavn; av norr. Ása, kortform av navn på Ás- ‘gud(er)’. Vanlig navn siden middelalderen, i formen Åse på Østlandet, Åsa på Vestlandet. På 1700- og 1800-tallet hadde det et klart tyngdepunkt i Buskerud, Telemark og Agder. I skrift regelmessig Aase. I Asbjørnsens sagnsamlinger (1845–48 og senere utg.) heter gamlekonen på Lunde i Biri og hennes sønnedatter Aase.
 • Peer Gynt] Fornavnet Peer kommer av apostelnavnet Peter, lat. Petrus, gr. Pétros, ordrett oversatt fra arameisk Kefa ‘sten, klippe’ (jf. Matt 16,18). Skrivemåten Peer svarer til Asbjørnsen og Moes form av navnet i tradisjonssamlingene fra 1840-årene (jf. Alnæs 2003, 153), men er ellers svært sjelden, jf. kommentar til Peer og Paal i Brand (). I Asbjørnsen 1859–66 og senere utgaver blir navnet skrevet Per. For øvrig var skriftformen Peder vanlig i Gudbrandsdalen som i landet ellers. Etternavnet Gynt – med skrivemåte som hos Asbjørnsen – svarer nærmest til tysk Günther (jf. Bakken 1930). Det er opprinnelig et fornavn sammensatt av Günt- ‘strid’ og -her ‘kriger’. Som etternavn eller tilnavn kommer det trolig av et maskert patronym av tysk type, men sammenhengen kan ikke bevises personalhistorisk. Det eldste norske belegget på Gynt-navnet gir lensregnskapet for Akershus, der det står at «Jonn Gynntthe» svarte bygselavgift på en gård i Fron i 1557–58 (Norske lensrekneskapsbøker 1548–1567 1937–43, b. 1, 77). I Sverige er Gynt(h) kjent som fornavn på noen personer i Medelpad på 1400- og 1500-tallet, og som tilnavn på én person, Peder Gynt, i Dalarna i årene 1473–1546 (Sveriges medeltida personnamn 1967, b. 2, sp. 491–92; Fredriksson 1974, 74; Kleiven 1930, 326). Førstnevnte fører beleggene til det tyske Gynter (Günther), men antyder også et uspesifisert hjemlig opphav. Fremstillingen av hovedpersonen i Ibsens dramatiske dikt er inspirert av og et stykke på vei modellert over en av figurene i Asbjørnsens stykke «Reensdyrjagt ved Ronderne», jf. innledningen, under Bakgrunn . En annen tradisjon, særlig formidlet gjennom Aasmundstad (1903) og Kleiven (1930, 320–27), peker ut Hågå i Nord-Fron som sagnheltens hjemsted. Det får også støtte i Gerhard Schønings opplysning om at «en adelig Familie, ved Navn Günter, har fordum boet [der]» (Schøning 1910–26, b. 3, 105). Kleiven opplyser at ingen fjellkar og veidemann var mer berømt enn «Per Gjynt» i Fronsbygdene. Han mener at Peer Gynt uten tvil har historisk grunnlag, og at den historiske Per helst må være Per Larsen Hågå, d. 1665. Andre nevner også Per Olsen Hågå, d. 1785 (Bull 1960, 365; HU 6, 23–24; Hovdhaugen 1973–74, b. 2, 38–40).
 • Aslak] nordisk mannsnavn; av norr. Áslákr, sammensatt av Ás- ‘gud’ og -lákr ‘kjempe, kriger’. Vanlig navn i Sør-Norge både i middelalderen og etterreformatorisk tid. Ibsens form følger vanlig praksis på 1800-tallet. Litterært var navnet kjent gjennom Bjørnsons Synnøve Solbakken (1857, der det er navn på en person med negative karakteregenskaper). I Bjørnsons Halte-Hulda (1858) forekommer det også en Aslak.
 • Kjøgemester] person som står for bevertningen og seremoniene i et større gjestebud, særlig i et bryllup (NRO kjøkemester 2)
 • Spillemand] mann som spiller under brudeferd eller til dans i bryllup eller gjestebud (NRO spillemann 1 b). Spille- eller spelemannen hadde en viktig oppgave i det tradisjonelle bondesamfunnet. Ved sammenkomster trakterte han hardingfela eller også vanlig fele med fire strenger, såkalt flatfele.
 • Indflytterfolk] mennesker fra et annet sted i landet som har slått seg ned i bygden
 • Solvejg] nordisk kvinnenavn; av norr. Solveig, sammensatt av Sol- (av Sal-) ‘hus, sal’ og -veig, uviss betydning. Tradisjonelt navn siden middelalderen, med tyngdepunkt på Nord-Vestlandet og nordenfjells (Kruken & Stemshaug 1995, 264). Etter gammel uttale ble førsteleddet ofte skrevet Søl-, og P.A. Munch (1857, 486) anbefaler Sølveig som hovedform. Men leddet ble også oppfattet som ordet sol og fra 1800-tallet av både uttalt og skrevet i samsvar med det. Folketellingen 1865 har mest Solvei. Skrivemåten ej for ei følger Ibsens vanlige praksis, jf. kommentar til Ejnar i [Episk Brand] (). Utlydende -g er en historisk-litterær restitusjon.
 • Helga] nordisk kvinnenavn; norr. Helga ‘hellig, innviet’. Mye brukt både i middelalderen og i etterreformatorisk tid, med kjerneområde i Telemark og Agder (Kruken & Stemshaug 1995, 121). Østlandsformene av navnet var Helge, Helle (fra dansk) og Hæge/Hege, mens Vestlandet hadde Helga. Sagaoversettelser og annen historisk litteratur fra 1800-tallet (Jacob Aall, P.A. Munch o.fl.) bruker Helga, og denne formen er i klar fremgang i folketellingen 1865. En kjent sagafigur er Helga den fagre i Gunnlaugs saga.
 • Hæggstad] norsk gårdsnavn, finnes som gammelt matrikkelnavn i Øvre Eiker (Fiskum), i Lødingen og seks steder i Trøndelag. Førsteleddet forklares tradisjonelt som mannsnavnet Heggr (Rygh 1901, 122), men blir også – og kanskje med rette – koblet til trenavnet hegg. Etterleddet -stad indikerer en gammel, stor gård med gode jordressurser. Skrivemåten Hægg- kombinerer dansk æ og uttalebasert norsk -gg. Samme form er brukt noen steder i matrikkelen fra 1838 og i Kirkedepartementets liste Norske Stedsnavnes rette Skrivemaade (1847, 32). Dobling av konsonant var vanlig i svensk og ble sporadisk praktisert av Henrik Wergeland.
 • Ingrid] nordisk kvinnenavn; av norr. Ingiríðr, sammensatt av Ingi- ‘gudenavnet Ing(ve)’ og -(f)ríðr ‘vakker kvinne’. Vanlig navn siden middelalderen, med et klart tyngdepunkt i Oppland på 1700- og 1800-tallet. Skrivemåten var der ofte Ingri etter uttalen, men fra midten av 1800-tallet (bl.a. i folketellingen 1865) også en del Ingrid med historisk -d. Jacob Aall bruker samme form (1838–39 flere steder), mens P.A. Munch (1857, 158; 1859 flere steder) og Ivar Aasen (1855, 285) skriver Ingerid.
 • Sæterjenter] budeier; tjenestejenter som holder til på en seter, og som har til oppgave å yste og kjerne og stelle kyr og/eller geiter som er på (fjell)beite om sommeren
 • grønklædt Kvinde] I Asbjørnsens «Reensdyrjagt ved Ronderne» blir det fortalt om en skytter som heter Jens Klomsrud. Han får en gang besøk av «fjorten grønklædte Jomfruer; de vare saa vene, at han aldrig havde seet saa vene Kvindfolk, og alle havde de guult udslagje Haar» (Asbjørnsen 1845–48, b. 2, 86). Ibsens grønnkledte kvinne er tydeligvis i slekt med disse underjordiske skikkelsene, som minner den lokkende og forførende huldrefiguren i folketradisjonen. Jf. også Faye: «I Hardanger ere Huldrene altid grønklædte; men deres Kjør blaae» (Faye 1844, 41).
 • Dovregubben] troll som hører hjemme i og hersker over Dovrefjell. Folkeeventyrenes troll er store, sterke og farlige vesener, men også godtroende og dumme, jf. Asbjørnsen og Moes eventyr «Askeladden, som kapaad med Troldet» (1852, 36–38). Når Ibsen kaller trollkongen Dovregubben, bygger han på norrøne kilder. I en tått (kort prosafortelling) som går under tittelen Tåtten om Harald Hårfagre (Þáttr Haralds hárfagra), og som er overlevert i Flateyjarbók, er det fortalt at kong Harald Hårfagre ble oppfostret av jotnen Dovre. Bakgrunnen for dette var at Haralds far, kong Halvdan Svarte, hadde fanget en jotun som stjal gull fra kongen. Den fem år gamle Harald løste jotnen fra fangenskapet, og Halvdan jaget i sinne sønnen bort. Etter at Harald hadde gått rundt fem døgn ute i skogen, kom jotnen Dovre ham til hjelp og tok ham med til helleren sin. Der vokste Harald opp med Dovre som kjærlig fosterfar. Ibsen kjenner denne historien mest sannsynlig fra P.A. Munchs gjenfortelling i Det norske Folks Historie (1852–59, b. 1:1, 409). Også en ung islendingesaga, Kjalnesinga saga, nevner jotunkongen Dovre. Den islandske helten i sagaen oppholder seg en vinter hos kong Dovre i Dovrefjell og får en sønn med jotunkongens datter. I visen «Bjergmanden i Dovre» (meddelt av professor Steenbloch i Kristiania og publisert 1817 i Hertha : en Samling af Digte) fremstilles Dovregubben som «Bjergmand slem og fæl» (DGF 3, 808). Jf. et helt annet, mer humoristisk bilde av Dovregubben i H.C. Andersens eventyr «Elverhøi» (1845).
 • Hoftrold] troll ved Dovregubbens hoff. At Dovregubben i likhet med vanlige konger holder hoff med ansatte av flere kategorier, er uten hjemmel i norsk folketro.
 • Troldjomfruer] yngre og ugifte trollkvinner av god slekt
 • Troldunger] trollbarn. Ifølge norsk folketro stifter troll familie og får barn i likhet med mennesker.
 • Hexe] trollkjerringer. I norsk folketradisjon settes hekser eller trollhekser også i forbindelse med djevelen, og det hender at vanlige kvinner spiller en dobbeltrolle og opptrer som hekser om natten og ved visse høytider; jf. Asbjørnsens huldreeventyr «Graverens Fortællinger» i Norske Huldreeventyr og Folkesagn (1845–48).
 • Tomtegubber] tomtegubbe: gammel, skjeggete nisse (NRO 1). Ordet er svensk og svarer til norsk gardvord, en vette eller nisse som bidrar til gårdens velferd (KLNM tomte). Vetter var et felles navn på alle overnaturlige vesener i norrøn gudetro.
 • Nisser] gård- og husvetter; jf. ovenfor
 • Hougfolk] i norsk folketradisjon underjordiske, overnaturlige vesener som fører et slags parallelt liv til menneskene. Haugfolket var bl.a. kjent for sine trolldomsevner og sin store rikdom. Ivar Aasen har Haugfolk eller Haugafolk, med -a- fra genitiv flertall (Aasen 1850). Også i norrønt forekommer begge former som forledd (haugaǫld og haugbúi, det siste om en gjenganger med basis i sin egen gravhaug).
 • Kari] form av det greske kvinnenavnet Aikateríne (via lat. Katharina), av uvisst opphav, men tidlig assosiert med adj. katharós ‘ren, kysk’. Svært mye brukt i hele landet siden 1500-tallet, i folketellingen 1801 på annen plass blant kvinnenavnene (Kruken & Stemshaug 1995, 161). Navneformen brukes regelmessig i Asbjørnsens sagnsamlinger. Navnet ble ofte skrevet Karen etter dansk mønster, men den muntlige tradisjonen (Kari Trestakk, Karistua, balladen om Olav og Kari osv.) viser at vanlig norsk uttale var Kari.
 • Husmandskone] Husmann var på 1800-tallet en nokså upresis betegnelse som dekket svært forskjellige sosiale grupper. Felles var at de fleste bodde på umatrikulert, ikke skyldsatt, grunn. På Østlandet og i Trøndelag var betegnelsen arbeidshusmannen vanlig. Han hadde enten ryddet en plass i en gårds utmark (husmann med jord), og betalte leie i form av arbeidsytelser ved siden av at han måtte arbeide for daglønn på gården når han ble «tilsagt», eller han hadde en liten plass eller bare en tomt (husmann uten jord) og betalte leien i penger. I den siste gruppen fantes både fattige landarbeidere og håndverkere, verksarbeidere o.l. På Vestlandet var betegnelsen bygselhusmannen typisk. Han hadde en liten plass eller bare en tomt, betalte leie i penger og livnærte seg i hovedsak av fiske, håndverk eller andre næringer (Fladby, Imsen & Winge red. 1981). En vestlandsk bygselhusmann eller en husmann med jord skilte seg ikke alltid så mye fra en selveiende gårdbruker, mens andre husmenn definitivt tilhørte bygdesamfunnets underklasse. Generelt var de sosiale forskjellene mellom husmenn og gårdbrukere større på Østlandet enn på Vestlandet.
 • Master] herr; vanlig tittel er Mr. eller Mister. Jf. American Dictionary: «As a title of respect given to adult persons, it is pronounced mister; a pronunciation which seems to have been derived from some of the northern dialects» (Webster 1828). På denne tiden var tittelen ennå ikke arkaisk brukt til og om voksne, jf. f.eks. Charles Dickens Oliver Twist, der Master Mates (eg. Charky Bates) er en av hovepersonene.
 • Cotton] etternavn, nærmest laget til eng. cotton ‘bomull’. England var kjent for sin store bomullsindustri, som fikk en vanskelig tid på grunn av råstoffmangel under den amerikanske borgerkrigen (1861–65). I engelsk kommer det eldre, reelle etternavnet Cotton via stedsnavn av cot ‘lite hus, bosted’ (Hanks 2003, 375). Det har flere kjente bærere, bl.a. ingeniøren Sir Arthur Thomas Cotton (1803–99), som frem til 1850-årene bygget store vanningsanlegg i India. I diktet «Lincolns Mord» bruker Ibsen betegnelsen «Bomulds-Magnaten» på engelskmannen (Ibsen 1865; jf. Hertzberg 1964, IX).
 • Monsieur] fransk tiltaleord, svarer til ‘herr’
 • Ballon] etternavn laget til fr. ballon ‘ballong’. Luftballongen ble oppfunnet av franskmannen Joseph Montgolfier i 1782–83. Også på 1800-tallet var Frankrike ledende i ballongflyvning, bl.a. ved brødrene Jules, Louis og Eugène Godard i 1850- og -60-årene og ved Nadar (Félix Tournachon), som i 1863 dro fra Paris til Hannover med kjempeballongen «Le Géant». Valget av navn på den franske gjesten kan ha sammenheng med den store interessen for ballongoppstigninger i Frankrike på denne tiden (Salmonsen Luftsejlads, Nadar).
 • Deherrer] av ty. die Herren ‘herrene’, en eldre høflig tiltale- eller omtaleform (NRO herre 3 a); forekommer også sammenskrevet som d’herrer
 • v. Eberkopf] etternavn sammensatt av de tyske ordene Eber- ‘villsvin(galt)’ og -kopf ‘hode’. Tyskland har mange fornavn og etternavn på Eber- (f.eks. Eberhardt) og mange etternavn på -kopf (f.eks. Schwarzkopf), men kombinasjonen Eberkopf er ikke registrert (Drosdowski 1974, 65; R. Kohlheim & V. Kohlheim 2000, 787). Forkortelsen v. står for den tyske preposisjonen von ‘fra’. Den var opprinnelig knyttet til adelige slektsnavn dannet av bostedsnavn, men ble også brukt ved andre navnetyper for å gi dem et adelig og nobelt preg, f.eks. von Müller i Tyskland og von Axelson i Sverige (Bach 1952–53, b. 2, 193–95; Modéer 1964, 121). Jf. Hostrups syngespill En Spurv i Tranedans (1846), hvor en av personene heter Baron Ebersdorf.
 • Trumpeterstraale] etternavn laget etter mønster av toleddede svenske adelsnavn. Slike navn bygger ofte på figurene i slektens våpenskjold, f.eks. Leijonhufvud etter en løve og Lagerstråle etter en laurbærkvist. Førsteleddet Trumpeter- i rollefigurens navn er en konstruksjon med tyskbasert genitiv -er i sammensetninger, jf. f.eks. Stundenterlunden. Skrivemåten trumpet er svensk. Andreleddet -straale gjelder noen ganger en spesiell deling av skjoldbildet, men er oftest liketydig med pil. I navnet Anckarstråle står det for lynilden (Tegnér 1882, 15–18). Jf. personene Baron og Baronesse Bombenundgranatenstråle i Wergelands satiriske syngespill Stockholmsfareren No. 2 (1837).
 • Anitra] fra det italienske appellativet anitra ‘and’ (andefugl, anseriformes), jf. L’anitra selvatica, den italienske oversettelsen av Vildanden. Anitra er ikke brukt som personnavn før Ibsen skapte denne rollefiguren.
 • Beduinhøvdings] beduin: eg. arabisk for ‘ørkenbeboer’; arabisk nomade, ørkenaraber (ODS)
 • Memnonstøtten] den ene av to sittende statuer i kolossalt format, reist av Amenhotep 3. (1406–1370 f.Kr.) i sammenheng med byggingen av et begravelseskapell i området ved Theben (Medinet Habu) i Øvre Egypt (den sørlige delen), like ved Nilens vestbredd. Man antar at den nordlige statuen fremstiller Amenhotep 3. med sin mor, den sørlige med hustru og datter. Men grekere som reiste i området, oppfattet navnet som Memnon, en halvgud i gresk mytologi (Kugler 1856–73, b. 1, 29), konge av Etiopia og sønn av gudinnen Eos og Tithonos, en jordisk mann. De to monolittiske statuene er hugget ut av sandsten, og rager ca. 21 meter i været. Disse statuene flankerte inngangspartiet til et stort tempelanlegg. I faglitteraturen blir denne typen statuer oppfattet som mer arkitektoniske enn skulpturale (Lübke 1866, 24). Jf. også kommentar til .
 • Sfinxen ved Gizeh] Sfinks betegner et fabelvesen som er satt sammen av en løvekropp og hodet av en kvinne eller mann. Motivet er kjent både fra gresk og egyptisk kunst. Ved Giza (på 1860-tallet kalt Gizeh), en landsby nær det moderne Kairo, finner man «en hvilende sfinkskoloss (løvekropp med en kongelig mannspersons hode) hugget ut av grunnens sten og 65 fot høy, nå dekket til av sand opp til hodet, som for øvrig er sterkt skadet» (Kugler 1856–59, b. 1, 33; til norsk ved HIS). Den store sfinksen er med andre ord delvis hugget ut av en naturlig klippeforhøyning og består delvis av andre stener (1856–59, b. 1, 11). Materialet er sandsten. Høyeste punkt på sfinxen er ca. 20 meter over bakkenivå, og lengden er ca. 52 meter. Sfinksen dateres til ca. 2570–44 f.Kr. Sfinksens hode er av enkelte forskere identifisert som den egyptiske faraoen Khafre, andre mener den fremstiller solguden Horus. I motsetning til den greske sfinksen er den egyptiske varianten et symbol på kongen eller faraoen (Brockhaus 13, 919). Av den grunn finnes det i Egypt nesten bare sfinkser med mannshoder. G.W.F. Hegel, som omtaler både den egyptiske og den greske sfinksen bl.a. i sin Ästhetik (1966, b. 1, 352), antar at også den egyptiske sfinksens hode i regelen er et kvinnehode. Man pleide å stille sfinks-statuer foran templenes inngangspartier, og av og til danner disse statuene lange rekker eller alleer frem mot kongens (faraoens) tempel. På 1860-tallet var Sfinxen ved Gizeh, til tross for forsøk på å grave den frem, delvis dekket av flyvesand (Lübke 1866, 13; Schnaase 1866–79, b. 1, 302). Den store sfinksen er en del av et område for templer og pyramider, slik som Kheops-pyramiden (også kalt Khufu-pyramiden). Jf. også kommentar til . I Sancthansnatten nevner Julian Paulsen «en af disse Sphinxer i Menneskelivet, som man enten maa beseire eller bukke under for» (HIS 1, 433). Det gjelder ikke den egyptiske, men den greske sfinksen, et bevinget kvinnelig fabelvesen som ifølge myten holdt til ved Theben og presenterte en gåte for de veifarende. Den som ikke klarte gåten, ble drept, men dersom gåten ble løst, kastet sfinksen seg i døden utfor klippen den satt på. Oidipus beseiret sfinksen, og ble deretter konge av Theben.
 • Begriffenfeldt] etternavn sammensatt av ty. Begriff- ‘begrep, forestilling’ og -feld(t) ‘mark, egn’. Leddet -feldt er vanlig i tyske etternavn dannet av stedsnavn, slik som Bielefeldt og Sommerfeldt (R. Kohlheim & V. Kohlheim 2000, 770, 874). Rollefigurens navn er en konstruksjon. En litterær parallell er figuren Blasenfeldt i Wergelands farse Vinægers Fjeldeventyr (1841).
 • Forstander] leder, tilsynsmann (særlig for en offentlig virksomhet eller institusjon) (NRO)
 • Daarekisten] sinnssykeanstalten; «et indsluttet Sted, hvor afsindige Mennesker holdes i Forvaring» (Molbech 1859 Daarekiste). Uttrykket ble særlig brukt om bygninger der sinnssyke ble holdt innesperret uten noen form for pleie eller behandling (ODS). En av de eldste kjente dårekistene i Europa er Helligåndshuset i Uppsala, som i 1305 ble innrettet til bruk for syke vandrere og sinnssyke. Ved overgangen til 1800-tallet ble dårekister omformet fra rene interneringsanstalter til helbredelsesanstalter (Salmonsen), og i 1840-årene slo disse ideene gjennom også i Norge. Legen Herman Wedel Major samlet materiale om sinnssykepleien rundt om i landet, og Stortinget konkluderte med at landets 4000 sinnssyke var overlatt kommuners og privates vilkårlige og stort sett elendige behandling. I 1855 stod et nytt, moderne sinnssykehus ferdig på Gaustad ved Kristiania (F. Sejersted 1978, 379; A.-L. Seip 1997, 73). I sine ufullførte barndomsminner, datert 17. januar 1881, nevner Ibsen «rådstuen med arrestrum og ‹dårekisten›» i nærheten av torvet i Skien (NBO Ms.8° 785). Som kilde til beskrivelsen av dårekisten kan Ibsen ha brukt artikkelen «Et Besøg i Daarekisten i Kairo», som stod på trykk i Skilling-Magazin 11. mars 1848. Her gjengis inntrykk som «en engelsk Reisende» har beskrevet etter at han fikk overtalt oppsynsmannen for anstalten til å gi ham anledning til å se forholdene de sinnssyke levde under:
  Efter at han havde ført mig gjennem en talløs mængde af mørke og snævre Gange og havde aabnet og tillukket mangfoldige Døre, kom vi omsider ind i en ubedækket Gang, der var omgiven af de Vanvittiges Celler. Saadanne Sindsvage, hvis Aandsforvirring var af en stille Beskaffenhed, gik ulænkede omkring i selve Gaarden, hvorimod de Øvrige vare ved Hjælp af Lænker, som man havde befæstet om deres Hals, fastsluttede til Jerngitterstængerne i deres Vinduer. Opsynsmanden greb fat i disse Lænker, som om han her viste mig omkring i et Menageri, og trak de Ulykkelige, der ikke viste sig hurtige nok, med Magt nærmere hen til os. En af dem, der spyttede paa mig, da jeg gik forbi hans Celle, modtog strax en stræng Tugtelse og de Eder, som han nu udstødte, paadroge ham en frygtelig Dragt Prygl, indtil det endelig lykkedes mine indstændige Bønner, at fravriste den opbragte Opsynsmand det ulykkelige Bytte (sitert etter Ljono 1948).
 • Huhu] En mulig kilde til denne skikkelsen kan være å finne i Wergelands skuespill Opium (1828). Her opptrer tre av kongens kavalerer, Ha, Ho og Hu, som alle frir til Sylvia. Hun gir dem piller som de tror er forgiftet, og de segner om. Pillene inneholder opium, og Ho og Hu våkner etter en stund. De tror nå at de er gjengangere fra helvetet, og i opiumsrusen taler de et språk som gjør at kongen anbringer dem i dårekisten. På Sylvias bønn slippes de fri.
 • Maalstræver] en som driver målstrev, dvs. som arbeider for et språklig program. Målstrev var et nøkkelord i samtidens og ettertidens norske språkdebatt, knyttet til Ivar Aasens enhetlig norske målnorm, landsmålet, og Knud Knudsens «dansk-norske sprogstræv», dvs. fornorskingen av dansk skriftspråk i Norge. Knudsen bruker «målstræv» som avløser for «sprogagitation» i Unorsk og norsk eller fremmedords avløsning (Knudsen 1881) og skriver i Kortfattet redegjørelse for det dansk-norske målstræv at «Ordforrådets norskhet ær målstrævets hovedsak» (Knudsen 1887). Hans fornorskingsprogram gjaldt altså ikke bare ortografi. Også Knudsen kunne bruke ordet ironisk om overdrivelser, bl.a. om «En og annen, som var beten (‹bidt›) av en gal målstræver», og denne målstreveren ville at Skjåk skulle skrives Skidaker og ikke, som Knudsen ville, Skiaker (Knudsen 2001, 114). På landsmålssiden på denne tiden ble «Maalstræv» særlig hyppig brukt i Vinjes blad Dølen.
 • Malebarkysten] sørvestkysten av halvøya Dekan i India, jf. kommentar til
 • Hussejn] arabisk mannsnavn; Husayn, diminutiv til Hasan ‘god, vakker, utmerket’ (Hanks 2003, 218). Vanlig navn i muslimske land. Utbredelsen skyldes særlig Muhammeds heroiske dattersønn Al-Husayn (d. 680). En kjent person i samtiden var den tyrkiske generalen og stabssjefen Awni Pasha Hussein (1819–76). I F.A. Strauss’ reiseberetning fra Egypt og Sinai får karavaneføreren sjeik Hussein utførlig omtale (Strauss 1861 flere steder).
 • Fellah] arabisk jordbruker, særlig i Egypt (NRO)
 • Kongemumie] Egypterne skjelnet ikke klart mellom kropp og sjel. De mente at en levende person hadde en livskraft, kalt ‘ka’, som tok forlenget bolig i et dødt legeme. Derfor ble liket av fortrinnsvis fremstående personer (og også av dyr) balsamert (Brockhaus 10, 464), en metode som ble vanlig i løpet av det fjerde dynasti (fra ca. 2575 f.Kr.). Metoden bestod i å fjerne indre organer og fylle hulrommet med tekstiler tilsatt konserveringsvæske. Deretter ble kroppen svøpt med lange tekstilstrimler, slik at den beholdt sin ytre form. Mumien ble til slutt lagt i en kiste, hvorpå den avdøde ble sikret udødelighet (Lübke 1866, 10).
 • Daarekistelemmer] pasienter i en psykiatrisk institusjon. Herman Wedel Major gir i rapporten Indberetning om Sindssyge-Forholdene i Norge i 1846 følgende statistiske opplysninger:
  Af Landets 4290 Sindssyge ere 3930 fattige, som maae underholdes paa de forskjellige Kommuners Bekostning, og da samtlige Lokaler [psykiatriske institusjoner] blot modtage 147 Individer, blive altsaa aarligen 3783 forpleiede ved at udleies hos Private (Major [s.a.], 3).
 • Knappestøber] Knappestøping var blant spesialitetene til enkelte av taterne, eller ‘de reisende’ som de selv kalte seg, jf. kommentar til . I stykket «Tatere» i Asbjørnsens Norske Huldreeventyr og Folkesagn, samlingen som også inneholdt sagnmaterialet om Per Gynt, og som Ibsen lånte fra Den Skandinaviske Forenings bibliotek i Roma 25. november 1866 (jf. Anker 1956, 176), er det en «Gjørtler og Knappestøber» ved navn Jakob (Asbjørnsen 1845–48, b. 1). I Paul Botten-Hansens romanfragment «Norske Mysterier» fortelles «Morten Knappestøbers Historie» (jf. «Manden»/Andhrimner 1851, 1. kvartal, nr. 8 og flere steder). I folketellingen 1865 er én person oppført som «Knappestøber» (i Flesberg i Numedal) og én som «Knappemager» (i Selbu). 48 personer oppført som «Gjørtler», dvs. håndverker som lager messingprodukter, særlig husgeråd (Fladby, Imsen & Winge red. 1981).
 • Gudbrandsdalen] et av hoveddalførene på Østlandet. Det strekker seg 20 mil fra Mjøsa i sør til Dovre og Lesja i nord. Førsteleddet er mannsnavnet Gudbrand, men realgrunnlaget er ukjent (Sandnes & Stemshaug 1997, 186). Navnet ble som regel skrevet slik Ibsen gjør, bl.a. av Andreas Faye (1844), Jacob Aall (1838–39) og P.A. Munch (1852–59), men Kraft (1820–35, b. 6:1, 65 og flere steder) og tidligere også Pontoppidan (1752–53, b. 1, 146; b. 2, 411 og flere steder) skriver Guld- etter uttalen Gul(l)- for Gud-.
FØRSTE HANDLING
 • Handling] I den første halvdelen av forfatterskapet veksler Ibsen mellom betegnelsene «Act» («Akt») og «Handling» for dramaenes enkelte deler. Etter 1877 bruker han konsekvent «Akt».
 • Kværnehus] bygning hvor korn males til mel ved hjelp av vannkraft (NRO kvern 1 c)
 • liden og fin] spinkel (jf. NRO finlemmet, finbygget med henvisning til fin 3)
 • Peer, du lyver! \ Nej, jeg gjør ej!] trokeisk firtakter, bi 7|8 r|R|Rr. Den trokeiske firtakteren er et av de to hovedversemålene i Peer Gynt. Det veksles mellom enstavet (-), tostavet (-∪) og i sjeldnere tilfeller trestavet (-∪∪) utgang. Både kryssrim, parrim og omsluttende rim forekommer. For en vershistorisk redegjørelse for den trokeiske firtakteren vises det til innledningen til Brand, under Versifikasjonen . Versemålet avløses av nytt versemål .
 • Naa] brukt i imperativisk eller spørrende setning eller i utrop; kan gi uttrykk for overraskelse, forundring, ergrelse eller indignasjon (NRO A 2 e), men er her bedre henført til interjeksjonene, «som udtryk for (ell. som indledning til) en trusel, en opfordring, en advarsel, en formaning olgn.» (ODS II naa 2)
 • band paa, det er sandt] I Norsk riksmåls-grammatikk står det om at-setninger som objekt: «Her utelates, især i talesproget, meget ofte at » (Western 1921, § 293).
 • Tvi] interjeksjon brukt for å ønske skam, forakt eller ulykke over noe eller noen (NRO tvi 1 b b); «en Yttring af Modbydelighed (nærmest en Efterligning af den Lyd hvormed man spytter)» (Aasen 1873)
 • Tant] noe tomt, verdiløst eller unyttig (litt., bib.) (NRO 1 a)
 • hvert evigt Ord] hvert evige ord; et enefunn hos Ibsen, trolig konstruert av hensyn til rytmen
 • skjæms … for] skammer seg overfor (NRO skjemmes)
 • travle Aannen] Aann: onn, et av de store, faste årlige sesongarbeider med jorden og dens produkter, f.eks. høyonn, skuronn, plogonn (NRO onn 1). Utelatelsen av foranstilt artikkel er et talemålstrekk, som ifølge Ivar Aasen forekom «naar en naturlig Egenskab ved Tingen bliver stærkt fremhævet ved Adjektivet» (Aasen 1864, § 311).
 • vejde] drive jakt på (poet., dial.); av norr. veiða (NRO veide 1 a)
 • Ren] reinsdyr (Rangifer tarandus): dyr av hjorteslekten (Cervidae)
 • Faannen] fonnen, breen
 • reven Pels] reven: spjæret, flenget (NRO I rive 2 a); pels: skinn, kroppsdekke, drakt (NRO 3); vel med tanke på ordtaket «gale hunder får revet skinn» (jf. NRO hund 1)
 • Byrse] børse, gevær (Aasen 1873 Byrsa: «Nyere Ord»)
 • Skytterløgne] skrøner om jaktbedrifter (NRO skytterløgn)
 • Gjendin] stort, langstrakt vann i Øst-Jotunheimen som danner Sjoas øverste tilløp. Vanligvis skrevet Gjende, men ved midten av 1800-tallet ofte også Gjendin. Denne formen finnes bl.a. hos Kraft (1820–35, b. 6:1, 69), Schjøth (1849, 11–12, 28) og Vinje (1970–73, b. 2, 259) og på amtskartet fra 1849. Endelsen -in svarer til Valdres-uttalen av navnet (Indrebø 1924, 71). Det analoge sjønavnet Bygdin (som ligger like ved) kan ha vært avgjørende for bruken av Gjendin i skrift.
 • Hvasse Vinden bar ifra] Ved jakt er vindretningen av betydning. Når vinden blåser fra dyret (mot jegeren), vil det ikke oppdage faren. Utelatelsen av foranstilt artikkel er et talemålstrekk, som ifølge Ivar Aasen forekom «naar en naturlig Egenskab ved Tingen bliver stærkt fremhævet ved Adjektivet» (Aasen 1864, § 311).
 • Hvasse] hvass: bitende, skarp; om luft, kulde e.l. (mest litt.) (NRO 2 a)
 • bar] beveget seg; om storm, vind e.l. (NRO bære 7)
 • Oreholt] lite skogstykke med oretrær eller orebusker (Alnus)
 • forstukken] stukket vekk, gjemt
 • Hov] Egentlig er det dyr av hesteslekten som har hov; reinsdyr har klov. Men hov er registrert i litterær bruk med betydningen «klov […] hos partåede hovdyr» (NRO I 1 b).
 • saa af ene Hornet Grenene] sidedannelse på dyrs horn (NRO gren 1 b a)
 • Bugen] Bug: «den Deel af et Dyrs eller Menneskes Legeme, der […] indslutter de Indvolde, som ligge nedenfor Mellemgulvet; hos Mennesket: Underlivet» (Molbech 1859 2)
 • bums] interjeksjon brukt for å uttrykke et dumpt, tungt og plutselig fall (NRO)
 • Skolten] hjerneskallen, pannen (NRO skolt 1)
 • slog mig] etisk dativ, dvs. personlig pronomen i objektform satt inn for å fremheve at handlingen skjer til fordel eller ulempe for subjektet (eller i imperativsetninger den talende), i høytidelig eller arkaiserende stil
 • Agterkast] kast bakover
 • Lænden] den delen av menneskekroppen som ligger mellom brystkasse og bekken; hofter (mest bib., poet., dial.) (NRO lend 1)
 • Gjendin-Eggen] høy fjellrygg mellom Gjende og Bessvatnet, vanligvis kalt Besseggen (-eggi). Bestemt form i første sammensetningsledd (Gjendin-) er et sporadisk, skriftspråklig trekk. Asbjørnsen har Gjendeeggen (1845–48, b. 1, 54).
 • halve Milen lang] Før metersystemet ble innført i Norge i 1875, svarte én mil til 11294,73 m. Ibsen tenker seg at Gjendineggen er vannrett, men den skråner sterkt nedover mot vest.
 • hvass] skarp; om gjenstand, redskap eller om egg, spiss (NRO 1 a)
 • Vandene, som blunder … nedenunder] Gjendineggen eller Besseggen har et fjellvann på hver side, Bessvatnet og Gjende.
 • blunder] sover (poet.) (NRO blunde)
 • tretten-hundred Alen] tilsvarer ca. 816 meter. Besseggen går fra Bessvatnet, ca. 1345 moh., opp til ca. 1740 moh. på det høyeste, mens Gjende ligger 984 moh. Høydeforskjellen til det lavestliggende vannet varierer altså fra rundt 360 til 760 meter. Nivåforskjellen mellom de to innsjøene er 361 meter. Dette gir en svimlende følelse for den som befinner seg på Besseggen.
 • Alen] gammel lengdemålenhet som ble avløst av metersystemet, og som ble innført i Norge ved lov av 22. mai 1875; 1 alen = 0,627 m
 • fram] dialektinnslag, her i rimposisjon
 • Ørnerygge] ørn: rovfugl av familien Accipitridae; flyr i store høyder. Artene havørn (Haliaetus albicilla), kongeørn (Aquila chrysaetos) og fiskeørn (Pandion haliaetus) lever alle i Norge. Havørnen er den største, med et vingespenn på 200–50 cm. Deretter følger kongeørnen (190–230 cm) og fiskeørnen (145–70 cm). Havørnen lever av åtsler, fisk og fugl, kongeørnen av mindre pattedyr og fiskeørnen kun av fisk. Ørnen er totemdyr for den romerske guden Jupiter og den greske guden Zevs.
 • svam] svømte; «Et forældet Imperfectum af svømme er svam » (Molbech 1859 svømme)
 • Strandene] strendene; formen er her betinget av rimposisjon
 • Hvirvlens] hvirvel: rask kretsbevegelse, rask bevegelse i ring (NRO 1 a)
 • Vætter] overnaturlige, gjerne underjordiske vesener som ifølge norsk folketro holder seg nær menneskene; knyttet til såkalte vettehauger; av norr. vættr ‘skapning, liv’
 • Gud trøste mig] Gud hjelpe meg; i utrop (NRO trøste 1 b a)
 • raadløs] umulig, håpløs; hvor det ikke kan nytte (å oppholde seg)
 • braabratt Plett] stupbratt flekk
 • Rype-Steggen] rypehannen (Lagopus)
 • Knart] bergknatt (NRO I 2)
 • klods] tett, like ved (NRO kloss 2)
 • gjorde halvt omkring] snudde seg halvveis rundt, jf. gjøre høyre/venstre om (NRO gjøre B 1 b)
 • Himmelspring] sprang høyt opp i luften eller ned fra stor høyde (NRO himmelsprang, med henvisning fra -spring)
 • Maager] måkefugler (av familien Laridae); vanligvis sjøfugler, men finnes også i innlandet og høyt til fjells
 • Toget] tog: flokk, følge av personer til fots, til hest e.l. (NRO II 2 a)
 • hvidlet] som er hvit (meget lys) i huden, skinnet (NRO hvitlett)
 • Fjeldsjø-Stillet] stille del av vannflate (jf. NRO stille 1 c b)
 • kiled] kilte, fór av sted (NRO I kile 3)
 • Brogen] buksen (mest folk., dial.) (NRO I brok)
 • naar en minds, hvad meget værre] urimet verslinje
 • minds] minnes, kommer i hug, husker (NRO minnes, jf. minne 2)
 • Rægglesmed] skrønemaker
 • Kors og Kors] dobling av interjeksjon som uttrykker forskrekkelse (NRO kors 2); kors: språklig uttrykk brukt i samme beskyttende hensikt som når man gjør korstegnet foran seg
 • Remsen] reglen, skrønen (NRO II remse 2)
 • Gudbrand Glesne er det hændt] I «Reensdyrjagt ved Ronderne» fortelles det om en skytter som het Gudbrand Glesne. Etter å ha skutt en reinsbukk satte han seg overskrevs på bukken for å skille hodet fra nakken. Men «bedst han havde sat sig, sprat den op, lagde Hornene tilbage og trykte ham ned mellem dem, saa han sad som i en Armstol, og saa gik det afsted, for Kuglen havde bare strøget Dyret paa Hovedet, saa det var falden i Svime» (Asbjørnsen 1845–48, b. 2, 53–54). Ibsen har lånt Peers jakthistorie fra Asbjørnsens fortelling. Navnet Glesne er et matrikkelført gårdsnavn i Krødsherad i Buskerud (Rygh 1897–1936, b. 5, 205). Fornavnet Gudbrand/Gulbrand har siden middelalderen vært svært vanlig på det indre Østlandet (Kruken & Stemshaug 1995, 103, 106). Om andre kilder til motivet med bukkerittet, se innledningen, under Bakgrunn .
 • Brask og Bram] brask: støyende, overmodig opptreden beregnet på å vekke oppmerksomhet (NRO I); bram: skryt; skrytende opptreden eller vesen (NRO I)
 • uglet ud] utmaiet, pyntet på en overdreven, latterlig måte (NRO uglet)
 • svarte Jorden] Utelatelsen av foranstilt artikkel er et talemålstrekk, som ifølge Ivar Aasen forekom «naar en naturlig Egenskab ved Tingen bliver stærkt fremhævet ved Adjektivet» (Aasen 1864, § 311).
 • forloren] fortapt; jf. «den forlorne Søn» (Luk 15,11–32)
 • glædes] være glad, føle glede (NRO glede)
 • stødt] stadig, bestandig; adv. i tidsuttrykk (NRO stø 4)
 • fange Skam for Løn] bli lønnet med skam; jf. Brand: «Jeg tog ham, men fik Skam till Takk» (HIS 5, )
 • Skjæpperne] skjeppe: beholder, mindre kar o.l. som rommer 1 skjeppe (1/8 tønne, ca. 17,5 liter) (ODS I skæppe 1); målekar (NRO skjeppe 2 a). Ofte brukt i forbindelse med penger.
 • Rasmus] av lat. Erasmus, gr. Erásmios ‘verd å elske, elskelig’. Brukt i Norge siden 1400-tallet, vanlig på Vestlandet og nordover, sjeldnere på Østlandet (Kruken & Stemshaug 1995, 238). I Gudbrandsdalen var navnet i hovedsak kjent i Vågå og Lom, og noe i Fåberg. Rasmus er i diktet nevnt som bestefar til Peer Gynt, men sagnet nevner ingen med dette navnet. Ibsens tipp-tippoldefar het Rasmus (M. Meyer 1971, 3).
 • Faer din] Etterstilt eiendomspronomen er en norvagisme, og ubestemt form av substantivet ytterligere et norsk talemålstrekk. Om dette sier Ivar Aasen at «Fader, Moder, Broder, Syster, Son, Dotter (og flere lignende) sættes sædvanlig i ubestemt Form, men næsten altid forved Eiendomsordet, f. Ex. Fader min» (Aasen 1864, § 312, anm.).
 • Hvor er Sneen fra ifjor?] hentydning til en talemåte kjent fra mange land, bl.a. i François Villons Ballade des dames du temps jadis: «Mais où sont les neiges d’antan?» (Villon 1972, 73) og i Peder Syvs Danske Ordsprog (1688): «Qvar æ dend Sniøven, so faldt i Fior?» (Hannaas red. 1923).
 • Hægn] gjerde, innhegning (NRO hegn)
 • staar for Vejr og Væde] står ikke tørt (fordi det er hull i fjøstaket)
 • ligger brakk] ligger udyrket
 • blir jeg pantet] Ved inndriving av pantegjeld fra debitor som ikke har penger, kan kreditor overta pantsatte gjenstander.
 • saltstrød, hvor den grode] saltstrødd, dvs. at ingenting gror der
 • kaut] overmodig, kjepphøy (NRO)
 • knøv] rask, flink (NRO)
 • Presten … fra Kjøbenhavn] Før Norge fikk sitt eget universitet i 1811, ble prester i hovedsak utdannet ved Københavns Universitet.
 • Nemme] (medfødt) oppfatningsevne; evne til å lære (NRO 1)
 • Haa] interjeksjon brukt som utbrudd for å uttrykke stolthet, selvfølelse, freidighet (NRO 1 b)
 • Provst] geistlig embetsmann som er utnevnt av kongen etter valg av og blant prostiets prester, og som i egenskap av mellommann mellom dem og biskopen har å føre tilsyn med distriktets prester, kirker og skoler (NRO prost 2)
 • Kaptejn] offiser i hæren (unntatt i kavaleriet) eller marinen med grad mellom løytnant og major eller kommandørkaptein (NRO kaptein 1)
 • dagstødt] hver eneste dag
 • fast] nesten
 • i Nød skal kjendes Næsten] jf. forskjellige uttrykk med «en venn i nøden» som finnes i flere språk, f.eks. engelsk: «a friend in need is a friend indeed» (Brewer 1989), ført tilbake til latin og Quintus Ennius (239–169 f.Kr.): «Amicus certus in re incerta cernitur» (en sann venn kjennes når man er i vanskeligheter). Jf. Ivar Aasens form av ordtaket: «I Naudi skal ein Vinerne [dvs. vennene] røyna» (Aasen 2003, 180); jf. også Dansk Ordsprogs-Skat: «I Nødsfald den Næste er immer den Bedste» (Mau 1879, nr. 7053).
 • Jon med Skjæppen] Jon: norsk form av gr. Jo(h)annes, hebr. Jochanan ‘Gud er nådig’. Et av de mest brukte navn i hele landet siden 1300-tallet. De fleste steder, inkludert Gudbrandsdalen, var talemålsformen Jo, men navnet ble skrevet med -n. Jon er i diktet nevnt som far til Peer Gynt. Lensregnskapet fra 1557–59 nevner en Jon Gynt i Fron (jf. kommentar til ), men sagnet har ingen person med dette navnet. Skjeppe: beholder, jf. kommentar til .
 • Kramkarl-Skræppen] kramkar: omreisende handelskar som fører varene med seg i en skreppe (skinnsekk) på ryggen (NRO)
 • Skarv] eg. fugl tilhørende slekten Phalacrocorax, med åreføtter, sterkt krokformet nebb og lang hals; her brukt nedsettende som skjellsord om lumpen, upålitelig, dårlig person
 • Hjemme ligger du i Gruen] grue: åpent, muret ildsted; parallell til Askeladden i folkeeventyrene, før han utfører sine bragder
 • Emmer] glør, ildmørje (NRO, med henvisning til norr. eimyrja, jf. Fritzner 1867); finnes også i Norsk Ordbog, med drøfting av etymologi (Aasen 1873)
 • Gildestuen] huset eller lokalet der det holdes fest
 • gjør mig Spe] bringer meg i vanære
 • Fanter] karer, fyrer (ringeaktende) (NRO fant 2). Opprinnelig er fant en vanlig betegnelse på den folkegruppen som også gikk under navnet tatere og som vanligvis kalte seg selv «reisende» eller «vandringsfolket». En vanlig oppfatning er at både tatere og sigøynere er etterkommere av det såkalte rom-folket som utvandret fra Nord-India for minst tusen år siden. Da noen av dem nådde Norden omkring 1500, ble de kalt tatere (Opsahl & Sogner 2003, 358–60). Gruppen skilte seg ut først og fremst ved at familiene ikke hadde fast bosted. Dette gjorde dem til gjenstand for folkelig mistenksomhet og fiendskap og for statlig forbuds- og bekjempelsespolitikk. Også individer som hadde tilhørt bygdekollektivet, men som av ulike grunner var blitt utstøtt, sluttet seg gjerne til taterfølgene. Slike gruppers mobilitet utfordret forestillingen om bofasthet som grunnlaget for sosial orden og moral. De behersket en mengde forskjellige håndverk (kjeleflikking, knappestøping, blikkenslagerarbeid, gjørtlerarbeid, smedarbeid, skorstensfeiing, skjærsliping, hektemaking, veving, strikking o.a.), og særlig var de kjent som hestefolk og hestekjennere og som spådomskyndige. Spesialitetene gav grunnlag for økenavn som «Knappefant» og «Hægtefant». I 1865 konstaterte Sundt at 60 % av taterne fremdeles var på «fantestien», altså ute på vandring og uten fast bopel (Kjeldstadli red. 2003, b. 2, 147–74, 415).
 • Laget] flokken, selskapet (NRO lag 6 a)
 • Lunde] Norsk gårdsnavn, finnes som gammelt matrikkelnavn ca. 65 steder i landet, av dem seks i Gudbrandsdalen, bl.a. på Sødorp i Nord-Fron (Rygh 1897–1936, b. 4:1, 105). Lunde-gårdene er overalt sentrale storgårder med høy produksjonsverdi. På sin fottur gjennom Gudbrandsdalen i 1862 fikk Ibsen losji på Lunde. Derfra ser man over dalen mot gården Hågå, der sagnets Per Gynt sies å ha hørt hjemme (Bojer 1939).
 • det var mig … Dig] Objektsformene er i samsvar med Maurits Hansens Norsk Grammatik, som Ibsen kjente: «Naar et personligt Pronomen er Prædikat, antager det, skjønt i det uafhængige Forhold, det afhængige Forholds Form. Det er mig, dig, ham, os o.s.v.» (Hansen 1837, § 76, anm. 5).
 • Han, Aslak] Det er mest rimelig å lese det som han Aslak og oppfatte det som «en dobbelt Nævning», slik Aasen redegjør for i Norsk Grammatik. Han skriver at det foranstilte pronomenet «gjør omtrent samme Tjeneste som en bestemmende Artikel», og at dette også brukes foran far, mor o.l., «nogle Fællesnavne, som i Familielivet blive brugte som Egennavne». Bruken, også foran etternavn, er alminnelig i dagligtalen, «saa at det endog ansees som meget stødende at udelade Pronomenet» (Aasen 1864, § 308). I Peer Gynt er det et av de leilighetsvise talemålsinnslagene for å gi en viss landsens koloritt.
 • dranket] fordrukken (adj.) (NRO)
 • Trøst dig] hold opp å sørge (NRO trøste A 3 c a)
 • Slagsbror] person som man stadig er ute og slåss (sammen) med, slåsskjempe (mest litt.) (NRO)
 • Brog] bukse (mest folk., dial.) (NRO I brok)
 • Gud trøste mig] Gud hjelpe meg; i utrop (NRO trøste 1 b a)
 • rejser] blir borte (NRO II reise 1 c c, med henvisning til I C 2 b)
 • giv Tid] vær tålmodig, bare vent
 • i Bund og Grund] helt igjennom, tvers igjennom (NRO bunn 5, i bunn og grunn a)
 • Tant] noe tomt, verdiløst eller unyttig (litt., bib.) (NRO 1 a)
 • Hæggstadjenten] Person omtalt med bostedsnavn (gårdsnavn) er en vanlig uttrykksmåte i talespråket.
 • var dig god] var inntatt i deg (NRO god B 2)
 • Gamlen] substantivering i bestemt form hankjønn av gammel, «brukt i tiltale til ell. omtale av en bestemt gammel mann, særl. faren ell. den eldste i en familie, en viss krets» (NRO); «til at betegne en enkelt Ting efter dens Egenskab eller Udseende og bruges saaledes som et Slags Egennavn» (Aasen 1864, § 244, anm.)
 • stivsindt] egensindig, stri, sta (NRO stivsint)
 • Knarken] knark: nedsettende om eldre mann (NRO 1)
 • grundrig] søkkrik (Schjøtt 1909)
 • Odelsjente] jente med odelsrett. Odelsretten er kjent i Norge fra de eldste lover og eksisterer fremdeles. «Å ha odelsrett vil si å ha særskilt rett til å eie en jordeiendom fordi en selv eller foreldrene har eid den en bestemt tid. Spesielt ytrer den seg i retten til å løse inn eiendommen fra en annen eier» (Fladby, Imsen & Winge red. 1981, 240), dvs. at om noen vil selge sin odelsgård, skal den først tilbys andre odelsberettigede, som må løse den inn innen en viss tid (løsningsfristen). Bl.a. under inntrykk av naturrettslig tankegang om at all eiendom skulle være fri, tok en forordning fra 1811 sikte på å oppheve odelsretten. På den grunnlovgivende forsamling i 1814 ble denne tendensen snudd, og grunnloven slo fast at odelsretten ikke måtte oppheves (§ 107). Utover på 1800-tallet møtte odelsretten liberalistisk motstand fra embetsstand og handelsborgerskap, men bondestandpunktet til fordel for odelsretten hadde alltid tilstrekkelig oppslutning i Stortinget. I 1857 ble hevdstiden (den tid man måtte ha eid en eiendom for å kunne hevde odelsrett) satt til 20 år og løsningsfristen til tre år (1981, 240–41). Det ble full likestilling mellom menn og kvinner på dette området først i 1974.
 • Vesterfjeldet] fjellstrøkene på vestsiden av Gudbrandsdalen, omfatter bl.a. Gjende-traktene
 • Mads Moen] Fornavnet Mads er dansk og norsk form av gresk Mattias og latin Matteus, begge fra hebraisk med betydningen ‘gave fra Gud’ (Kruken & Stemshaug 1995, 199). Vanlig navn på landsplan siden 1500-tallet, men sjelden i Gudbrandsdalen, med bare fire personer der i folketellingen 1801. Tradisjonell uttale er Mass (jf. skjemtevisen «Han Mass å han Lasse»), men i skrift som regel Mads. Etternavnet Moen er her gårdsnavn brukt som adressenavn i pakt med vanlig norsk språkbruk. I Norge finnes det ca. 150 steder med navnet Moen, av dem syv i Gudbrandsdalen, bl.a. på Sødorp i Nord-Fron (Rygh 1897–1936, b. 4:1, 109). Det er også med i Asbjørnsens sagnsamling (1845–48, b. 2, 30). Moen-gårdene er vanligvis yngre og mindre enn gårder med navn av typen Heggstad og Lunde. Nesten ingen er belagt i middelalderkilder. En autentisk navnebærer i 1840-årene var lensmann Mads Moen i Birkenes. Det var trolig han som krevde pengene Ibsen betalte i bidrag for sin sønn med Sophie Jensen (Koht 1954, b. 1, 304).
 • fæstet] forlovet seg med, bundet seg til (NRO II feste 2 a); foreldet i 1850-årene (Molbech 1859)
 • Kvindfolkskræmsel] mann som kan skremme kvinner ved sitt stygge (uheldige) utseende, særlig når han opptrer som frier (NRO kvinnfolkskremsel)
 • Vent mig her] vente: holde seg i ro på et sted for å treffe den det er tale om (NRO 3 a)
 • Læss] lass (litt.) (NRO less)
 • Hejsan] interjeksjon brukt i utbrudd som uttrykk for livsglede, lystighet (NRO heisan)
 • baaren] født
 • till en gjildere Død – \ Ja visst] Verslinjen er substituert, dvs. at to trykksvake stavelser følger på hverandre: bi+ -∪-∪∪-∪-. Dette må regnes som et avvik innenfor den trokeiske firtakteren.
 • du blir sagtens hængt tillsidst] mulig hentydning til ordtaket «den drukner ei som henges skal» (NRO drukne 1)
 • sagtens] vel, nok, alltids; brukt for å uttrykke en (rimelig eller nærliggende) mulighet (NRO saktens). Formen (likeså muligens) er dannet etter tysk mønster: höchstens, nächstens, übrigens; opprinnelig en genitivform (Løkke 1855, § 147, anm. 1).
 • Ubæst] udyr, uhyre, uvette, vrangbeist (NRO ubeist 1 og 2)
 • Asen] esel (Equus asinus); her: tosk. «Det danske Asen blev […] fortrængt af det tydske Esel, og blev derfor, hvor det endnu brugtes (som Skieldsord) det kraftigere Udtryk» (Molbech 1859 Asen).
 • Evjen] del av elv med grunt vann og rolig strøm (NRO evje 1 b)
 • rukken] nådd frem til (NRO I rekke 3 b)
 • Drog] udugelig, lat og dorsk person (NRO)
 • Skudsmaal] skussmål, attest
 • grant] tydelig; nøytrum av adjektivet grand ‘nøye, nøyaktig’ (Molbech 1859)
 • Hm] interjeksjon som uttrykker overraskelse, forbehold, hånlig skepsis (NRO c). ODS inkluderer ettertanke.
 • Hu] interjeksjon for å uttrykke uhygge, gru, redsel eller smerte, kuldegysning, ubehag, avsky (NRO 1)
 • Flint] hard stenart som består av kiselsyrehydrid. Jf. Kongs-Emnerne: «Vær som Fjeld og Flint mod Andres Skjaldarband» (Ibsen 1864a, 25); og Brand: «Og endda staar De haard som Flint!» (HIS 5, ).
 • Laget] flokken, selskapet (NRO lag 6 a)
 • kaster en Græstørv] Kvernhuset, hvor Aase sitter, har tak av gresstorv.
 • paa Timen] straks
 • ikke riv og rusk i Stenene] Under torven er taket dekket med stenheller.
 • dratte] falle på en plutselig, uventet og gjerne komisk måte (NRO)
 • Dit Bæst] best: av lat. bestia ‘dyr, vilt dyr, udyr’; som skjellsord til og om mennesker som gjør en fortred, irriterer en (NRO)
 • Bytting] en som er forbyttet; her brukt som skjellsord. Det var vanlig folketro at de underjordiske kunne stjele menneskebarn og legge sine egne vanskapte og stygge barn i vuggen i stedet; dvs. bytte barn. Dette kunne man verge seg mot på ulike måter. I Asbjørnsens huldreeventyr «En Signekjærring» heter det om en mor at hun har gjort korstegnet over barnet sitt, slått ild over det og lagt en sølje av sølv i vuggen: «og Kniv har det staaet over Døren, saa jeg ved ikke hvorledes de [Underjordiske] skulde have faaet byttet ham om» (Asbjørnsen 1845–48, b. 2, 154).
 • Hav nu Taal] vær tålmodig
 • Jeg svimler] jeg blir svimmel
 • Kors] språklig uttrykk brukt i samme beskyttende hensikt som når man gjør korstegnet foran seg
 • saa højt paa Straa] plassert så høyt oppe (NRO strå 2 c a); ironisk om høy sosial posisjon
 • Dette her vil lidt forslaa] dette er ikke tilstrekkelig
 • himler] dør, farer opp til himmels (NRO himle A 2)
 • jers] dvs. Deres; sammentrukket av jeres. Eder og jer er objektsformer av det personlige pronomenet I (2. person flertall). Modersmaalets Formlære i udførlig Fremstilling regner eders som genitiv av det personlige pronomenet og jer også som eiendomspronomen; begge er i bruk, men «Istedetfor jer, jert, jere bruges hyppig Eieformen: eders, af det personl. Pron. eder» (Løkke 1855, § 252, 255). Etymologisk er jer utviklet av eder ved bortfall av mellomvokalisk ð i i(d)er, eldre dansk ithær, og deretter ier til jer (Torp & Falk 1898, 188, 249). ODS regner Eder som en mer høytidelig form enn Jer.
 • Gud trøste mig] Gud hjelpe meg; i utrop (NRO trøste 1 b a)
 • det saa er laget] det er bestemt av skjebnen (NRO lage 3 c)
 • Ejvind] nordisk mannsnavn; av norr. Eyvindr, sammensatt av Ey-, kanskje ‘lykke, (lykke)gave’ og -vindr ‘vinner, seierherre’ (Kruken & Stemshaug 1995, 313). Vanlig navn både i middelalderen og i etterreformatorisk tid, men stod relativt svakt i Gudbrandsdalen. Folketellingene 1801 og 1865 og andre kilder har oftest Even etter uttalen. Oversatte sagaer og historieverk fra 1800-tallet (Jacob Aall, P.A. Munch o.fl.) gjenoppvakte den historiske formen Eivind. Et litterært eksempel er Welhavens dikt «Eivind Bolt» (1845). Skrivemåten Ej for Ei følger Ibsens vanlige praksis, jf. kommentar til Ejnar i [Episk Brand] ().
 • Anders] norsk og nordisk form av gr. Andréas, dannet av Andro- ‘mann, mannlig’. Kjent i Norge siden 1100-tallet, vanlig siden 1300-tallet og etter hvert et av de mest brukte navnene. I skrift regelmessig Anders på 1800-tallet. I Asbjørnsens «Høifjeldsbilleder» i den andre sagnsamlingen (1848) er Anders navnet på en reinsjeger og sagnforteller.
 • Hvad er fatt] hva står på, hva er i veien (NRO II fatt)
 • Der ligger Hæggstad. Snart er jeg fremme] knittel, bi++ '8|'9 r|R|Rr. Knittelen er det andre av de to hovedversemålene i Peer Gynt. Det er et ustrofisk folkevers med røtter fra middelalderen som ofte opptrer som dialogvers i romantikkens dramaer. Ibsen har tidligere benyttet knittelen bl.a. i Norma, Sancthansnatten og Kongs-Emnerne. Verslinjene består av fire trykksterke stavelser, mens antallet trykksvake stavelser varierer. Versemålet er opprinnelig parrimet, men i Peer Gynt varierer rimene. Formelen som er oppgitt her, er generell og dekker alle kadensforhold (enstavet, tostavet og trestavet rim/versutgang), selv om det aktuelle tekststedet ikke nødvendigvis inneholder alle typene. Mer spesifikke formler oppgis i den elektroniske utgaven av HIS. For en mer utførlig vershistorisk redegjørelse for knittelen vises det til innledningen, under Bakgrunn . Versemålet avløses av nytt versemål .
 • hun Ingrid] foranstilt pronomen ved personnavn, jf. kommentar til og «hun Ragnhild» i Brand (HIS 5, )
 • Sendingsfolk] gjester på vei til bryllupsgården med sending, dvs. matvarer av beste slag. I det gamle bondesamfunnet var det vanlig å dele på utgiftene til mat og drikke ved sammenkomster som bryllup, gjestebud og barsel. Presten Hans Jacob Wille skriver i forbindelse med en bryllupsfeiring i Seljord i Telemark i 1786 at «Fruentimre bære til Bryllups-Huset Foræringer, kaldet SENDINGER, som bestaae af Kager, Smør, sød Ost, Gomme, Fisk, Kling, ja undertiden Vafler» (Wille 1989, 135).
 • rettest] best
 • Sendingskost] mat som blir gitt til bryllup, barnefødsel e.l., jf. ovenfor
 • laak] udugelig (NRO låk 2 b)
 • sagte] dempet, stille; særlig om tale (NRO sakte A 1 a)
 • rakke] skjelle ut, æreskjelle, bakvaske (NRO I 2)
 • For en underlig Sky] Forbindelsen mellom skymotivet og innbilningskraften er kommentert en rekke steder hos Kierkegaard. I Om Begrebet Ironi behandler han forholdet mellom skyene og Sokrates i Aristofanes’ komedie Skyene. Koret i denne komedien er egentlig skyer, men har samtidig evne til å forvandle seg til hva det skal være. Kierkegaard ser et bestemt forhold mellom skyene og Sokrates, akkurat som Peer Gynt ser sine egne ønskedrømmer og storhetsfantasier speilet i skyen:
  Skyer betegne nu fortræffeligt den aldeles holdningsløse Tankebevægelse, der i idelig Bølgegang, uden Fodfæste og uden immanent Bevægelseslov, configurerer sig paa allehaande Maader med samme regelløse Foranderlighed som hine, der snart ligne dødelige Qvinder, snart en Centaur, et Pantherdyr, en Ulv, en Tyr o.s.v., ligne dem, vel at bemærke, men ikke ere dem, da de dog ikke ere Andet end Taage eller den dunkelt sig rørende uendelige Mulighed af at blive hvad det skal være, der dog er uformuende til at lade Noget blive et Bestaaende, den Mulighed, der har et uendeligt Omfang og ligesom rummer hele Verden i sig, men dog ikke har noget Indhold, kan optage Alt, men Intet fastholde (Kierkegaard 1997, b. 1, 184–85).
 • Kjærring paa en Lime] lime: kost av sammenbundne kvister til å sope med; av norr. lími. I folketradisjonen bruker trollkjerringene å ride på limer og kosteskaft gjennom luften for å reise til heksemøter, jf. «Graverens Fortællinger» i Norske Huldreeventyr og Folkesagn: Det var «en Flok Troldkjærringer, som havde været paa Paaskeleg. De kom ridende paa Limer og Skuffer og Møggreb, paa Bukke og Gjeder og de urimeligste Ting» (Asbjørnsen 1845–48, b. 1, 175).
 • Sølvtopp] hodepynt som er av sølv eller skinner som sølv (NRO)
 • Kaaben] kappelignende ytterplagg, brukt som verdighetstegn, særlig for fyrster og høye geistlige (NRO kåpe 1 b)
 • stout] kraftig, høyreist og selvtrygg i skikkelse og holdning (NRO staut 1)
 • Svende] svenn: ung, ugift mann; tilsvarer ‘ung, ugift kvinne’ (Molbech 1859 Svend 1); unggutt, (ung) mann som er tjener (hos høvding, adelsmann) (NRO svenn 1 b a)
 • Tolvskillingsstykker … sparker] mulig henspilling på Sigurd Jorsalfars inntog i Konstantinopel, der han la vekt på å fremtre med stor verdighet og rikdom
 • Marker] mark: gammel myntenhet (NRO II 2 a). Fra 1625 var 1 mark = 16 skilling = ⅙ rigsdaler kurant, en regnemåte som ble fastholdt frem til 1816. Det nye myntsystemet etter 1816 regnet ikke med mark, men med ort, men i østnorske kilder er gjerne betegnelsen mark også brukt om ort (= 24 skilling = ⅕ spesidaler) (Imsen & Winge 1999).
 • Byggden … Højden] et av flere urene rimpar i stykket. Molbech 1859 sidestiller formene Bygd og Bøigd, likeså Laurents Hallager i Norsk Ordsamling (2004). Norsk ordbok (Hellevik 1966 bygd) har registrert dialektformen bøyd fra søndre deler av Vestfold og Porsgrunn og bøigd fra Gregers Fougner Lundhs Ny Samling af norske Ord og Talemaader (1954). Y er senket til ø (som i bøsse, bøtte, pølse osv.); det gir mellomformen bøgd, som finnes som dialektform, enda den ikke er tatt med under bygd i Norsk ordbok. Deretter er øg diftongert til øy, som i overgangen fra øghæ til øje i dansk. Bøygd er en skriftspråklig mellomform.
 • Højbordet] fornemste bord ved høysetet eller fornemste plass ved bordet (NRO høibord)
 • Kejseren letter paa Kronen og siger] urimet verslinje
 • smaagriner] grine: hånle, kaldflire; særlig i forbindelsen grine av (NRO 3)
 • Hvad godt] brukt for å fremheve det ubestemte i spørsmålet, i uttrykk som «hva sier du for godt», «hva sier du», «hva har du å si» (mest fam.) (NRO god A 2 d)
 • Lunde-Sviren] rangelen på Lunde
 • bergtagen] lokket inn i berget av overnaturlige vesener (i folketro) (NRO bergta 1)
 • var dig blid] var gunstig stemt mot, glad i deg (NRO blid 2)
 • Korp] ravn (Corvus corax), kullsort fugl (mest dial.) (NRO)
 • harm dig] harme sig: ergre seg (NRO harme 1)
 • finds] fins; særnorsk talemålsinnslag for finnes (presens)
 • lige sæl] like glad
 • Brogen] buksen (mest folk., dial.) (NRO I brok)
 • Slagtertag] kraftig, brutalt grep som en slakter gjør under arbeidet (NRO slaktertak)
 • Bringen] bringe: bryst; særnorsk form, av norr. bringa; hos Molbech (1859) bare om brystet på dyr
 • Laget] flokken, selskapet (NRO lag 6 a)
 • Hallingen] halling: dans utviklet i Hallingdal som en spesiell form av polskdans (NRO 2). Høydepunktet i hallingdansen er en akrobatisk lausdans (solodans) for unge og spreke karer. Danseren gjør rundkast og spenner med den ene foten i tak eller bjelke, eller han spenner ned en hatt fra en stang, som en jente holder frem for ham.
 • Traakken] gårdsplassen, plassen foran hovedinngangen (NRO tråkk)
 • Guttorm] nordisk mannsnavn; av norr. Guðþormr, sammensatt av Guð- ‘gud(er)’ og en avledning av verbet þyrma ‘vise ære, skåne’. Vanlig navn siden middelalderen, i Gudbrandsdalen mest brukt i de nordlige bygdene. I skrift vanligvis Guttorm, ellers både Gutorm og Guthorm.
 • glup] flink
 • Spillemanden] spillemann: mann som spiller under brudeferd eller til dans i bryllup eller gjestebud, jf. kommentar til
 • Kjøgemesteren] den personen som står for bevertningen og seremoniene i et større gjestebud, særlig i et bryllup (NRO kjøkemester 2)
 • ændse] ta hensyn til, bry seg om (NRO ense)
 • paa Dunken lænse] forsyne seg av dunken, drikke kraftig (NRO I lense 1 a). En øl- eller brennevinsdunk hadde tønnefasong, ofte en åtting, som tilsvarer 16,4 liter.
 • Kast] hallingkast, rundkast i hallingdans, jf. kommentar til
 • Loftet] her: taket i et værelse
 • kaut] stolt
 • Samling] full bevissthet (NRO 3)
 • sagte] dempet, stille; særlig om tale (NRO sakte A 1 a)
 • sylhvasse] som ikke lar noe vesentlig unngå oppmerksomheten, som raskt og klart ser det vesentlige (NRO skarp 6 a b)
 • gnissler] lyder hardt og skjærende, gjennomtrengende eller knirkende, gnissende (NRO gnisle)
 • som Sagbladet under en Fil] Når en sag files, oppstår en skjærende lyd.
 • Hedalen] vestlig sidedal (Sjoas dalføre) til Gudbrandsdalen, munner ut i hoveddalen midt mellom Vinstra og Otta. Bygden var anneks til Vågå frem til 1909. Vanlig skriftform, bl.a. brukt av Asbjørnsen i eventyret om småguttene som traff trollene på Hedalsskogen.
 • kommen] samsvarsbøyd perf. part. av verbet komme
 • stikke paa] drikke av (NRO I stikke A 1 f b)
 • Sprede] forkle (NRO 2)
 • svøbt i et Klæde] dekket ved å vikle, legge tøy e.l. omkring (NRO svøpe 1 b)
 • sanse] huske (NRO I 3)
 • Er du født ifjor?] Er du dum, er du rent et spebarn? (NRO føde 1 a)
 • gik … till Presten] ble konfirmert etter å ha fått konfirmasjonsundervisning hos presten
 • Tøs] jente, pike (NRO 1)
 • Kors] språklig uttrykk brukt i samme beskyttende hensikt som når man gjør korstegnet foran seg
 • Strømpebaand] bånd til å holde strømpen oppe
 • Lette paa Laasen] åpne (løfte) den slåen som danner lås for døren, stengsel på innsiden av døren
 • halvsagte] halvhøyt (eg. halvt dempet)
 • mane Fanden] få fanden til å vise seg ved besvergelser e.l. (NRO I mane 3)
 • Jeg har engang … kløvte Væggen] Peers historie er en omskrivning av Asbjørnsen og Moes eventyr «Gutten og Fanden» i Norske Folkeeventyr, der en ung gutt kommer til smeden med en nøtt som han har lurt djevelen til å krype inn i. Smeden knuser nøtten med sleggen, og djevelen farer til værs «saa det halve Smedietaget fløi af og det bragede som om Hytten skulde ramle ned» (Asbjørnsen & Moe 1852, 168). Peers karakteristikk av Aslak smed som mer hardhendt og brutal enn de fleste kan tyde på at Ibsen også har hatt et annet folkeeventyr i tankene, «Smeden, som de ikke turde slippe ind i Helvede».
 • ormstukken] gjennomhullet av orm, mark
 • dytted] tettet, stoppet igjen
 • Pallen] ambolten (NRO pall 2 c)
 • hytted sig] verget seg, passet seg
 • som en Brand] som en gnist, i ildnende fart
 • snart] nesten (NRO snar 4 a)
 • jeg kan ride … gjilde Heste] Rittet på hester gjennom luften gir assosiasjoner til forestillingen om åsgårdsreien (oskoreia), de dødes eller vetters ville ritt gjennom luften rundt juletider. Opphavet til forestillingen om åsgårdsreien har også vært søkt i ordet Ásgarðr, navnet på de norrøne gudenes hjem, og rytterne som rider gjennom luften, har da vært identifisert med de norrøne gudene, anført av Odin. Jf. kommentar til Aasgaardsreiden i Hærmændene paa Helgeland 1858 (HIS 3k, 295).
 • jeg kan mangeting] her: jeg er trollkyndig
 • Skoggerlatter] skogrende, skrallende, høyrøstet latter (NRO)
 • I har ikke nødig] det er ikke nødvendig for dere (NRO nødig 1 a)
 • faa dig en børstet Trøje] få bank (NRO børste 1)
 • Et blaamalet Øje] Å få et blått øye er et vanlig uttrykk for å ha vært i slagsmål (NRO blå 2).
 • Usynligheds-Kuften? \ Hatten] De underjordiske kan gjøre seg usynlige for mennesker når de tar på seg et klesplagg som kappe, hatt eller kufte, ev. en ring. I Asbjørnsens huldreeventyr «En Aftenstund i et Proprietairkjøkken» fortelles det om en hulder som mister sin usynlighetshatt i et bryllup; dermed «fik de see, at det var en Hulder som havde været der; for hun havde rapset med sig baade Kjød og Flæsk og Smør og Kage og Øl og Brændeviin og Alt det, som godt var» (Asbjørnsen 1845–48, b. 1, 70; jf. også Logeman 1917, 52–53).
 • Stabburet] stabbur: bur på stolper av tre eller sten, til vern mot rotter og mus; brukt som matbod eller forrådshus (NRO), men også som overnattingsrom
 • friste paa] prøve, forsøke; friste lykken (NRO I friste 1)
 • sagte] dempet, stille; særlig om tale (NRO sakte A 1 a)
 • hvasst] skarpt og gjennomtrengende; om lyd (litt.) (NRO hvass 2 b)
 • skjæms] skammer seg (NRO skjemmes)
 • Fant] kar, fyr, jf. kommentar til
 • paa en Kant] lett beruset, påseilet (NRO kant 4 a)
 • paa Trods] for å trosse, for å vise seg umedgjørlig (NRO A tross 2 b)
 • de stille] ofte brukt om tilhengerne av religiøse bevegelser, som herrnhuterne og haugianerne (jf. kommentar til ); eg. tilbakeholden, stillfarende (NRO stille adj. 4 a)
 • Hælder han med Øret] om den som ser from og andektig ut, tilsvarende adj. heldøret, jf. Molbech (1859): «Egentlig: som har den Vane, at helde Hovedet og Øret til den ene Side. Figurl. som i det Udvortes vil lægge streng Hellighed eller et gudeligt Sind for Dagen»
 • Læser] ivrig bibelleser, pietist (NRO leser 2); tilhenger av en vekkelseskristelig bevegelse. I første del av 1800-tallet ble haugianerne regnet til disse, videre de «stærkttroende», en liten gruppe som fra 1820-årene hadde stått i opposisjon til haugianerne, og «Brødrene», tilhengere av den herrnhutiske vekkelse som var kommet til Norge i 1730-årene. Særlig stor betydning fikk bevegelsen som utgikk fra Hans Nielsen Hauge (1771–1824), og som lenge var blitt bekjempet av statsmakten fordi den utfordret de geistlige embetsmenns enerett til å forkynne offentlig. På samlingene til haugianerne var høytlesning fra oppbyggelseslitteratur et fast innslag (Molland 1979, b. 1, 89, 96–98). Hauge-bevegelsen var en kraftig stimulans til religiøs lesning og derfor en viktig faktor i alfabetiseringen av det norske allmuesamfunnet (Fet 1995, 195–97).
 • skabe mig om till et Trold] Å skape seg om, skifte ham, betyr ifølge folketro og folketradisjon å bli til et annet vesen for en kortere periode, med dette vesenets ytre form og (tilsynelatende) indre egenskaper som sjel og sinn. Dette krever overnaturlige evner. Djevelen skaper seg ofte om til et vanlig menneske, og det samme gjør huldrer og andre underjordiske.
 • tapper dit Blod … æder jeg opp] Peer Gynt sier om seg selv at han er varulv om natten. Det er karakteristisk for varulven og den såkalte mannbjørnen at de er på jakt etter kvinner for å drikke deres blod, spesielt blod av gravide kvinner – og fosteret de bærer. Dermed kunne varulven og mannbjørnen bli menneske igjen (Bø 1987, 162–68).
 • Syster] søster; denne formen er brukt gjennomført i teksten, unntatt «Søster» av Dovregubbens datter (HIS 5, )
 • Varulv om Natten] Lykantropi (overtro på at et menneske kan bli omskapt til varulv) var vanlig i europeisk folketro og særlig velkjent fra nordisk middelalder, jf. norr. hamramr ‘som kan eller pleier iføre seg dyreskikkelse’ (Fritzner 1867) og navn som Kveldulfr (Egil Skallagrimssons bestefar) og Setesdals-navnet Notto (nattulv). Varulv: av norr. vargulfr; eg. mannulv (jf. norr. verr ‘mann’), et menneske som er ulv en del av døgnet (Röhrich 1994 Werwolf; KLNM varulv). Asbjørnsen og Moes eventyr «Østenfor Sol og vestenfor Maane» inneholder motivet med mennesket (mannen) som er omskapt til en bjørn. Han frelses av den yngste datterens kjærlighet. I Landstads ballade «Liten Lavrands unge» skaper en trollkvinne sin mann og sin sønn om til to bjørner. De skal være omskapt helt til de tar det ufødte barnet av mors liv (Landstad 1853, 334, 337).
 • Lænder] lend: den delen av menneskekroppen som ligger mellom brystkasse og bekken; hofter (mest bib., poet., dial.) (NRO 1)
 • Du skal faa en Stud] jf. Welhavens sagndikt «Raad for Uraad» (1850), som forteller om et bruderov som på grunn av omstendighetene godkjennes av brudefølget. Den rike Knud Labeit i Viumaasen blir på vei til kirken med sin brud, som han mot hennes vilje har festet for penger, stanset av elveflommen som har tatt broen:
  «Tør der Nogen vade over»,
  raabte i sin Vaande Knud;
  «Den, der prøver det, jeg lover
  Viumaasens bedste Stud»
  (Welhaven 1990–92, b. 2, 278–79)
  Brudens kjæreste, den fattige, men fysisk overlegne Gudmund Thordsen Storebingen, løfter bruden høyt på armen og vader over den stride elven. Slik vinner han bruden, og Knud må akseptere sitt tap.
 • æskes] kreves
 • bændes] bende: bøye i bue, i spenn (noe som er stivt) (NRO 1)
 • nappes] nappe: prøve krefter, slåss (NRO I 3 b)
 • baader] hjelper, gagner, bringer fordel (Molbech 1859 baade 2)
 • Laget] flokken, selskapet (NRO lag 6 a)
 • Stikker du opp] gir du tapt (NRO I stikke A 4)
 • Stryg] pryl, bank, juling (NRO stryk 2)
 • Paaken] påk: tynn kjepp, liten stang (NRO)
 • Flænge ham] rive ham opp
 • Aase og jeg, vi] Personnavn + pronomen er en talespråklig uttrykksmåte som ved et slags dobbeltaspekt forsterker og høytideliggjør eget utsagn. Frasen kan være inspirert av «det kongelige vi». På folkemunne har det stundom en ironisk klang.
 • Hejen] hei: berglendt, småkupert strekning (vidde) med skrinn jord, oftest skogbar, men gressgrodd eller lynggrodd (NRO)
 • Ubæst] udyr, uhyre, uvette, vrangbeist (NRO ubeist 1 og 2)
 • Hældet] hell: bratt fjellskråning, fjellside (NRO I 2)
 • Bruderov] Som motiv er bruderov utbredt i norsk folkediktning. Ibsen har god dekning for å bruke det i Peer Gynt. De underjordiske forsøkte ofte å røve unge kvinner som var i ferd med å gifte seg, jf. flere sagn i Andreas Fayes Norske Folke-Sagn (1844, 24–27). I Landstads historisk baserte ballade «Falkvorð Lommannson» skjer bruderovet blant mennesker. Bruden blir røvet mens den som skulle være brudgom, drikker mjød og vin og forsømmer seg:
  Her site du Torstein Daviðson
  drikke mjöð og vin,
  Falkvorð Lommannson er heime
  og reiser með brú’ri di!
  (Landstad 1853, 300)
  Bruderov forekommer også i Paul Botten-Hansens «Norske Mysterier» (1851), hvor Morten Knappestøber opplever at hans brud Marit blir røvet fra ham i bryllupet (jf. Tveterås 1967, 253). En fjernere forekomst er myten om kentaurene og bruderovet i lapitterkongens bryllup, som Ibsen kan ha lest om i Ovids Metamorphoses (kap. 12; jf. Aarseth 1975, 90–92).
ANNEN HANDLING
 • Gaa ifra mig! \ Efter dette!] Versemålet er trokeisk firtakter, bi 7|8 r|R|Rr. Det avløses av nytt versemål .
 • hvad Svig] hvilket svik, for et svik (NRO hvad B 2 b)
 • Brott] forbrytelse, synd; av sv. (NRO 4)
 • Djævlen staa i] djevelen besette; om ond ånd eller makt (NRO stå 3 a b)
 • minder] vekker ens minner (litt., uten komplement) (NRO minne 1)
 • vene] elskelige, snille; her brukt i inntrengende, overtalende bønn eller henvendelse sammen med og med lignende betegnelse som kjær (NRO ven 3 a b)
 • Lokke først, – og saa forskyde] mulig forvrengning av Johan Ludvig Runebergs ord i diktet om bonden Paavo: «Herren pröfvar blott, han ej förskjuter» (Runeberg 1851, 111–13). Jf. Jes 54,6.
 • forskyde] vise vekk, ikke ville kjennes ved (NRO II forskyte 1)
 • Kaar] vilkår, betingelser
 • Salmebog i Klædet] jf. kommentar til
 • Guldfax] gyllen flom av hår (NRO gullfaks)
 • Spredet] forkleet (NRO sprede 2)
 • Gik … till Presten] ble konfirmert etter å ha fått konfirmasjonsundervisning hos presten
 • Kors] språklig uttrykk brukt i samme beskyttende hensikt som når man gjør korstegnet foran seg
 • halsløs Daad] dumdristig handling; eg. som medfører dødsstraff (NRO halsløs)
 • Trøstløs] trøstesløs, fortvilet
 • yr] ørsken, fortumlet; ofte på grunn av beruselse (NRO)
 • myrlændt] landskap preget av myrer
 • Alting er imod mig med Vredens Vælde] Versemålet er knittel, bi++ '8|'9 r|R|Rr. Det avløses av nytt versemål . Uttrykket kan minne om Peder Claussøn Friis’ beskrivelse av det karrige landskapet i Dalane, på overgangen mellom Sørlandet og Jæren, der han kalte det «skapt av Guds vrede» (Friis 1727).
 • Rap] skred, ras (NRO II)
 • Bytting] en som er forbyttet, jf. kommentar til
 • Ve] sjelelig smerte eller pine (NRO 2 a)
 • Vesle-Peer] Foranstilt adjektiv ved personnavn er vanlig i uformelt talespråk for å skille mellom flere med samme navn eller karakterisere en bestemt navnebærer.
 • svært] besværlig, vanskelig (NRO svær 2 a a)
 • at se Skjæbnen under Øjne] uredd å møte skjebnen ansikt til ansikt (NRO øie A 1 f d)
 • Eventyr / om … Bruderov med] Prinser, prinsesser, troll og dyr er sentrale aktører i norske folkeeventyr, men bruderovsmotivet er mer vanlig i viser og sagn.
 • Hu] interjeksjon for å uttrykke uhygge, gru, redsel eller smerte, kuldegysning, ubehag, avsky (NRO 1)
 • Nøkken eller Draugen] overnaturlige vesener som holder til i vann, og som ofte sammenblandes. Nøkk: av norr. nykr; kan ifølge folkediktningen skape seg om til en hest, jf. den svenske betegnelsen bäckahäst for nøkk, og ifølge balladediktningen til et menneske, slik det blir fortalt i balladen «Heiemo og nykken». Både i denne balladen og i Landstads «Gaute og Magnild» forsøker nøkken å røve bruden når brudefølget rir til kirken (Landstad 1853, 469–76). Draug: vette i menneskeskikkelse. Draugen, av norr. draugr, er i eldre folketro en gjenganger. I nyere tradisjon oppfattes han som en havvette som varsler død: «Mest vanleg er varslet om at dei høyrer draugen rope ute på havet, eller frå havet om dei er på land. Det tyder styggver og at folk skal drukne» (Bø 1987, 78).
 • Peer! Peer! – Deroppe paa Haugen] Verslinjen er redusert, dvs. at det mangler svak stavelse mellom to trykk: bi- --∪-∪∪-∪. Dette forekommer normalt ikke i knittelverset.
 • Mit fortabte Lam] To av evangelistene gjenforteller Jesu lignelse om mannen som har hundre sauer, men mister én og straks gir seg på leting til han finner den – et bilde på at «Saaledes skal der være Glæde i Himmelen over een Synder, som omvender sig, mere end over ni og halvfemsindstyve Retfærdige, hvilke ikke have Omvendelse Behov» (Luk 15,4–7 (par.)).
 • glup] flink
 • daarlige Kvinde] tåpelige, uforstandige kvinner (NRO dårlig A); hentydning til bibelsk bruk av ordet, f.eks. de kloke og de dårlige jomfruer i Matt 25,2
 • sukke] vise anger (NRO 1 b c)
 • Moer] mor: brukt i fortrolig, nedlatende tiltale til gammel (stakkarslig) kvinne (NRO I 2 b)
 • Mestermands] mestermann: skarpretter, bøddel (NRO). Betegner hos Thomas Kingo Den Hellige Ånd (Kingo 1939–75, b. 4, 90). Henrettelsens åndelige side (muligheten for anger, syndsbekjennelse og syndernes forlatelse) er behandlet i avsnittet «Om Fanger og Misdædere» i Danmarks og Norigs Kirke-Ritual fra 1685 (jf. Ibsen 1993, 198).
 • bergtagen] lokket inn i berget av overnaturlige vesener (i folketro) (NRO bergta 1)
 • efter ham kime] kime: ringe med kirkeklokker med raske slag, slik at lyden går i ett. Det var utbredt folketro at mennesker som var tatt i berg, kunne frelses dersom lyden av kirkeklokker nådde inn til dem i berget. Da ville Guds makt overvinne de underjordiske.
 • Fævej] krøttervei, rekst
 • Kristenpligt] plikt bestemt av kristendommens bud (NRO kristenplikt)
 • Under] tett opp til, like i nærheten av, nær (NRO A I 7 a)
 • end jeg af at høre] Verslinjen inneholder bare to trykksterke stavelser og er derfor undertallig.
 • Hæggstadgubben] Person omtalt med bostedsnavn (gårdsnavn) er en vanlig uttrykksmåte i talespråket.
 • Trond i Valfjeldet … i Halsen Graad] Griegs musikk til denne teksten finnes i studiepartituret (Grieg 1988, 34–56).
 • Trond i Valfjeldet] Ibsen har lånt historien om de tre seterjentene fra Asbjørnsens stykke «Reensdyrjagt ved Ronderne» i annet bind av Norske Huldreeventyr og Folkesagn. Her blir det fortalt at skytteren Peer Gynt møter tre budeier på Valsetra, mens fire «Haugetrold» driver på og frir til dem: «de hedte Gust i Væré, Thron i Valfjeldet, Kjøstøl Aabakken og Rolf Eldførpungen» (Asbjørnsen 1845–48, b. 2, 82). Peer Gynt berger budeiene fra trollene og følger dem i sikkerhet ned til bygden. Trond: nordisk mannsnavn; av norr. Þróndr ‘mann fra Trøndelag, trønder’, opprinnelig ‘den som trives’. Vanlig siden middelalderen. På 1700- og 1800-tallet hadde navnet et tyngdepunkt i Oppland, med unntak av de midtre bygdene i Gudbrandsdalen. Asbjørnsen skriver Tron (1845–48, b. 2) og Thron (1859–66, b. 2). Folketellingene 1801 og 1865 har begge disse og i tillegg ofte Trond, særlig i Oppland. P.A. Munch bruker Thrond (1857, 450). Fjellnavnet Valfjeldet har som førsteledd ordet varde, helst i betydningen ‘oppreiste eller oppstablede stener til veimerke’ (betydningen ‘vete, signalbål’ er òg mulig i gamle navn). Navnet finnes mange steder på Østlandet, bl.a. i Nord-Fron. Et fjell ved Høvringen i Sel, der sagnet utspiller seg, heter på nyere kart Vardhøi.
 • Baard] nordisk mannsnavn; av norr. Bárðr, eldre Bárøðr, sammensatt av Boð- ‘strid’ og -(f)røðr ‘fred, vern’ (Kruken & Stemshaug 1995, 57). Vanlig både i middelalderen og i etterreformatorisk tid, med tyngdepunktet på Vestlandet og i Trøndelag, sjelden i Gudbrandsdalen. I skrift både Baard og Baar (særlig Vestlandet). P.A. Munch bruker Baard (1857, 25–26). Det samme gjør Bjørnson i En glad Gut (1919–20, b. 2, 218–23) og Asbjørnsen i «En Søndagskveld til Sæters» (Asbjørnsen 1845–48, b. 2, 18), der Baard er en bonde i Vågå. Senere skriver Asbjørnsen om fortelleren Baard i Skuggen i «Fra Sognefjorden» (1855). Nordenfjells er (Gammel-)Bård et navn på djevelen (Kruken & Stemshaug 1995, 57).
 • Kaare] nordisk mannsnavn; av norr. Kári, av adj. kárr ‘krøllhåret’. Vanlig i middelalderen, sjeldnere etter hvert i etterreformatorisk tid. I folketellingene 1801 og 1865 bare registrert på Vestlandet. I skrift regelmessig Kaare. Mange steder er «han Kåre» et navn på vinden, overført fra substantivet kåre ‘vindpust, vindgust’.
 • Troldpak] nedsettende om et ubestemt antall troll; hentydning til historiene om Peer Gynt i Asbjørnsens Norske Huldreeventyr og Folkesagn: «En Søndagskveld til Sæters» og «Rensdyrsjagt ved Ronderne» (1845–48, b. 2)
 • Far med Lempe] bruk lempe, vær forsiktig
 • Sælet] seterhuset (NRO sel)
 • Koverne] kove: sengekammers, lite rom (NRO), «især ved Siden av Indgangen til Stuen» (Aasen 1873); av norr. kófi
 • Fattes] mangler
 • Frænke] kvinnelig slektning, særlig kusine (NRO frenke)
 • Tatertøs] taterjente, jf. kommentar til . Det var en utbredt forestilling at taterne for en del bestod av utskudd fra den bofaste, norske befolkningen. I de fleste historiene var kjønnsrollene omvendt av det som her er tilfelle: Det var unge jenter som var blitt forført av tatergutter, og som dermed selv var blitt tatere. Eilert Sundt gav eksempler på dette, men Fantefortegnelsen 1845 underbygger ikke forestillingen om at det var vanlig, i alle fall ikke i første del av 1800-tallet (Kjeldstadli red. 2003, b. 2, 155, 165).
 • Fantestien] komme på fantestien: leve som fant, dvs. hjem- og eiendomsløs (NRO fantesti); jf. kommentar til
 • Løsungen] løsunge: barn født utenfor ekteskap
 • Nu staar hans Hoved og griner paa en Stage] Barnefaren har tatt livet av et barn født utenfor ekteskap. Både folketradisjon og rettsprotokoller forteller at uekte barn noen ganger ble tatt av dage i det gamle bondesamfunnet. Som oftest var det moren som utførte handlingen – og som ble straffet – når drapet kom for dagen. Ifølge Norske Lov av 1687 skulle kvinner som gjorde seg skyld i slikt, «miste deris Hals, og deris Hoved sættis paa en Stage». Etter den nye straffeloven av 1842 skulle dølgsmålsfødsel med barnets død til følge straffes med straffarbeid. Hele ni av 28 paragrafer under kapitlet om drap dreide seg om barnedrap, og de aller fleste dødsdommer på 1800-tallet gjaldt dette. Norge hadde dødsstraff for et svært høyt antall lovbrudd. Dødsstraff ble på 1800-tallet gjennomført ved halshugging med øks. Meget få dødsdømte ble likevel henrettet. Straffen for kvinner dømt for barnedrap ble vanligvis omgjort til straffarbeid eller fengsel, og ofte slapp den dømte ut etter noen få år i tukthus. I perioden 1859–68 ble 24 personer dømt til døden i Norge, av disse var 22 dømt for mord, men bare åtte av dommene ble fullbyrdet (Langeland & Sandmo 2005, b. 1, 141, 179, 426). Siste henrettelse fant sted i 1876.
 • griner] fortrekker ansiktet; eg. gliser (NRO grine 1)
 • tre Hoders Trold] I norske folkeeventyr kan troll ha fra ett til ni hoder; jo flere hoder, jo mektigere og farligere er det. I Asbjørnsen og Moes eventyr «De tre Prindsesser i Hvidtenland» (1852, 47–54) opptrer tre troll med henholdsvis tre, seks og ni hoder.
 • Mjød] gjæret drikk av honning og vann (med eller uten forskjellige tilsetninger, jf. plantenavnet mjødurt), honningvin (NRO). Den var regnet som finere enn øl.
 • Denne Lørdagsnatt skal ingen Kover staa tomme] I bondesamfunnet på 1800-tallet var det vanlig at jentene fikk besøk av friere på sengekammerset (koven) om lørdagskvelden.
 • sprutter] spruter, ofte med bibetydningen ‘futter, spraker’ (litt.) (NRO sprutte)
 • Barneøjne fra svarteste Tjernet] Den tredje seterjenta har hatt en løsunge som barnefaren har tatt livet av, trolig ved drukning, og jenta kan ikke glemme det som har skjedd; jf. kommentar til
 • Hugen sturen] hug: sinn, tanke (NRO hu 1); stur: sørgmodig, trist, nedslått; taus og alvorlig
 • kaad] overgivent lystig, vilter, yr (NRO kåt 1 a)
 • Bergnuterne] nut: avrundet berg- eller fjelltopp (NRO)
 • Ronderne] høyfjellsregion mellom Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdalen, med flere topper på over 2000 meter. Frem til midten av 1800-tallet ofte skrevet Rundane (bl.a. Kraft 1820–35, b. 6:1, 67; P.A. Munch 1845; amtskartet 1851), med tilknytning til adj. rund (Indrebø 1925, 72). Vinjes former Rundarne og Runden i Ferdaminni (1860) bygger på det samme. Men den lokale uttalen tilsier en flertallsform av norr. rǫnd ‘rand, stripe’, og realgrunnlaget må være det langsmale Rondvatnet (Indrebø 1925, 75). Schjøth har Rondane etter uttalen (1849, 7, 14, 185). Også Asbjørnsen følger talemålet, men skriver Ronderne med dansk ortografi (1845–48, b. 2, flere steder). Ibsen velger samme form. Et forbilde for Ibsens valg av lokalitet i denne scenen kan være Paul Botten-Hansens Huldrebrylluppet (1851), hvor handlingen foregår delvis ved Rondene. Da Botten-Hansen skrev dette skuespillet, samarbeidet han med Ibsen (og Vinje) i utgivelsen av bladet Andhrimner i Kristiania.
 • Slot over Slot sig bygger] folkevisevers, bi+ ('7 '6)² (A b)². Folkeviseverset er den andre folkeverstypen som forekommer i Peer Gynt, ved siden av knittelen. Folkeviseverset er mer utpreget lyrisk enn knittelen. Verslinjene er tretaktede, og det veksles jevnt mellom enstavede og tostavede utganger, slik at det oppstår regelmessige strofedannelser. Strofene er imidlertid ikke markert typografisk. Innrykkene som forekommer i tekstsekvensen, er innholdsbaserte; de er ikke strofemarkører. For en nærmere beskrivelse av folkeviseverset, se innledningen, under Bakgrunn . Versemålet avløses av nytt versemål .
 • Hanen paa Fløjen] værhanen på spiret av slottet som Peer fantaserer om. En fløy er en plate eller pil av metall eller tre, festet på stang slik at den kan dreie seg etter vinden. Slike værhaner fantes opprinnelig på vikingskip, men ble senere overtatt av kirken som pynt på kirketårn (KLNM merke og fløy).
 • Vingerne sine] muntlig innslag, et sjeldent tilfelle av overbestemt substantiv med etterstilt pronomen hos Ibsen
 • blaaner sig bort] forsvinner i et blått skjær, går i ett med horisontens blå (NRO blåne 1)
 • lukt] lukket igjen (fam.) (NRO lukke 3 a)
 • Hegrefødder] føtter av hegre (Ardea cinerea), stor vadefugl med lange, tynne ben
 • daaner] svinner, blir borte (NRO dåne 2)
 • vimrer] flakker, virrer hit og dit (ubesluttsomt eller fordi man er gått seg vill). Jf. Bisp Nikolas i Kongs-Emnerne: «Gaar til sin Gjerning de norske Mænd / Viljeløst vimrende, ved ej hvorhen» (Ibsen 1864a, 197).
 • Hu] interjeksjon for å uttrykke uhygge, gru, redsel eller smerte, kuldegysning, ubehag, avsky (NRO 1)
 • bændende] klemmende, sprengende; om spennkraft, mottrykk (NRO bende 1). Betydningen av dette ordet diskuteres i flere artikler fordi det i enkelte senere utgaver har vært feilskrevet «brændende» (jf. Logeman 1917, 424–28).
 • bændte] bøyde i bue, i spenn; spente (NRO bende 1)
 • Gjendin-Eggen] høy fjellrygg mellom Gjende og Bessvatnet, jf. kommentar til
 • Høg] høk: rovfugl av haukefamilien (Accipitridae), sveveflyvere som kretser på oppgående luftstrømmer
 • Glenter] glente (Milvus milvus): rovfugl som nå er utryddet som hekkefugl i Norge
 • vilde Gjæss] sannsynligvis grågjess (Anser anser), flyttfugler som hekker nær kysten, men som også kan oppholde seg i innlandet
 • tørne] slite, streve (NRO 7)
 • hvasseste] hvass: bitende, skarp; om luft, kulde e.l. (mest litt.) (NRO 2 a)
 • Sæterbøen] setervollen (NRO seterbø)
 • skjær tillsinds] ren i sinnet
 • fram over salte Sjøen] Både formen fram og utelatelsen av foranstilt artikkel er talemålstrekk.
 • Gavn] hjelp, nytte (NRO gagn 1)
 • svipper] gjør en snartur (NRO svippe A 1 a)
 • Gavlens] gavl: tverrvegg på enden av et hus (særlig den øverste trekantede delen mellom de skrå takflatene) (NRO)
 • Lag] flokk, selskap (NRO 6 a)
 • det er lige fedt] det er det samme for meg (NRO fet 1 a)
 • af stort est du kommen … skalst du vorde] minner om en del av kirkens begravelsesritual, jf. kommentar til
 • est … skalst] personbøyning av verbet i 2. person entall; høytidelig etterligning av gammel stil. Maurits Hansens Norsk Grammatik (1837) oppgir bare skalt, som er den egentlige formen. Modersmaalets Formlære i udførlig Fremstilling har både skalt og skalst (Løkke 1855, § 270, anm.), og forklarer s-tillegget i den siste som enten falsk analogi eller etterligning av tysk (1855, § 54, anm.). Jf. også Modersmaalets Grammatik: «Kun ved enkelte Verber findes i Digtersproget Levninger af de gamle Personmærker, saasom: du veedst, du bødst, du varst» (Løkke 1879, § 73, anm.). Bruken av lat. est ‘er’ har også forbilde i eldre bibelspråk, og finnes ofte hos Holberg.
 • vorde] bli; «begynde at være det, man ikke var» (Molbech 1859). Molbech legger til at verbet er gått ut av talespråket og «bruges kun i Skrifter, og næsten kun i høiere Stiil».
 • Er det sandt? \ Saa sandt, som jeg heder Peer] Versemålet er knittel, bi++ '8|'9 r|R|Rr. Det avløses av nytt versemål .
 • skjærer med Fingeren over Struben] gest som skal vise at man innestår med sitt liv for at man taler sant
 • træde Væven] arbeid ved en vevstol hvor man bruker føttene til å skille renningstrådene fra hverandre ved hjelp av såkalte trøer
 • var det ligt] det var vel ikke å vente, det var vel ikke rimelig, naturligvis ikke; brukt i benektende svar (NRO lik 6 c)
 • Dovrekongens Datter] Den grønnkledte er trollprinsesse, datter av Dovregubben eller Dovrekongen. Siden det ikke nevnes brødre, er hun arving til trollriket. I flere norrøne kilder, f.eks. i enkelte gudedikt, fornaldersagaer og ballader, er samfunnsstrukturen i trollverdenen lagdelt som i menneskeverdenen, med en jotunkonge eller trollkonge på toppen. Et motiv kjent fra flere fornaldersagaer og fra den unge islendingesagaen Kjalnesinga saga er at helten har et erotisk forhold til jotunkongens datter. I Kjalnesinga saga oppholder den islandske helten seg en vinter hos kong Dovre i Dovrefjell og får en sønn med jotunkongens datter. Et lignende motiv er brukt i Esaias Tegnérs diktsyklus Gerda (1829).
 • Inde i Ronden] Storronden, eller bare Ronden, er en av de mest dominerende toppene i fjellmassivet Rondane. En annen er Rondeslottet. Dovregubbens slott ligger ifølge sagnet inne i fjellet. Et forbilde for denne lokaliseringen kan være fra annen akt av Botten-Hansens Huldrebrylluppet: «En Hal i Jutulbjerget» (Botten-Hansen 1851, 62). Handlingen i dette skuespillet «foregaar dels ved Rondene, dels paa en Gaard i Gudbrandsdalen» (1851, 8).
 • Kong Brose] Navnet rimer med Aase. Det svarer dermed til dialektordet brose (ò) ‘vindkast, (storm)byge, uværsri’, som bl.a. er kjent fra Gudbrandsdalen (Hellevik 1966 brose; jf. Aasen 1873 Brosa). Betydningen gir motivisk likhet med navnet Kaare, jf. kommentar til . Brose er ikke kjent som navn i eventyr eller sagn.
 • raper] lager skred, raser ut (NRO II rape 1 a)
 • spænde] sparke, spenne; her: gjøre hallingkast, jf. kommentar til
 • Haa] interjeksjon brukt som utbrudd for å uttrykke stolthet, selvfølelse, freidighet (NRO 1 b)
 • tykkes] synes (NRO tykke 1 c a)
 • Stry] korte, grove trevler av hamp eller lin utskilt ved hekling (NRO 1); brukes til spinning av hyssing og som tetningsmateriale, f.eks. ved husbygging
 • Stilke] plantedeler, avfall etter rensing e.l. (NRO stilk 1 b)
 • komme ihug] minnes, huske (NRO ihukomme 1 a). Kom i hu + objekt eller kom + objekt + i hu er en vanlig bibelsk vending. Hug er en særnorsk form.
 • tvefold] dobbelt
 • du er paaveje / till at tro] du holder på å tro, du vil nesten tro (NRO vei 1 c d)
 • akkurat sligt hos os] Ved magi kan de underjordiske påvirke synet slik at man ser noe annet og mer enn virkeligheten, men dersom magien ikke er i funksjon, ser man det hele som det er. I folketro og folketradisjon dannes inntrykk først og fremst gjennom synssansen. I Asbjørnsens huldreeventyr «Ekebergkongen» i Norske Huldreeventyr og Folkesagn fortelles det om en kvinne som er tatt i berg. Hun oppdager at de underjordiske smører en spesiell salve på øynene til et barn. Når hun selv tar litt av salven på det ene øyet, kan hun se de underjordiske mens de er ute blant mennesker og er usynlige for dem (Asbjørnsen 1845–48, b. 1, 23–25).
 • vil tykkes dig] vil forekomme deg (NRO tykke 1 b)
 • Brogen] buksen (mest folk., dial.) (NRO I brok)
 • En kjæmpestor Gris kommer løbende] Trolldatteren som bruker gris som ridedyr, har en mulig kilde i eddadiktet «Hyldluljóð», der gudinnen Frøya rir på en galt.
 • Ganger] ridehest; eg. hest som går i skritt (poet.) (NRO 1)
 • stur] sørgmodig, trist, nedslått; taus og alvorlig
 • mod] nedslått, trist, sturen (NRO mo 2)
 • Ridestellet] ridetøyet, sadel og seletøy; kanskje også med henspilling på det dyret man rir på
 • Dovregubbens Kongshal] Fremstilling av et trollsamfunn og dets romlige omgivelser er det ingen eksempler på i norske folkeeventyr. De nærmeste forbildene finnes trolig i Botten-Hansens Huldrebrylluppet, hvor en av scenene beskrives som «En Hal i Fjeldet, funklende af Diamanter og Ædelstene. Ved Væggene staae Træer med gyldne Frugter. Fra Baggrunden høres en sagte Musik» (Botten-Hansen 1851, 50), mens en annen scene foregår i «En Hal i Jutulbjerget. Guld- og Sølvaarer gjennemfure Væggene og udbrede et mat Skin» (1851, 62; jf. Tveterås 1967, 257). Et annet mulig forbilde forekommer i Wergelands farse Vinægers Fjeldeventyr (1841), hvor annen scene beskrives som «Halvmørk Hule indvendig i Bjerget» (Wergeland 1918–40, b. 2:5, 303). I Ibsens dramatikk er motivet brukt én gang tidligere, i Sancthansnatten, eventyrkomedien som ble oppført 2. januar 1853 i Bergen, jf. følgende sceneanvisning fra annen akts femte scene:
  Dæmpet Musik høres fra Baggrunden; – Bjerget aabner sig, og i det Indre sees en stor og glimrende oplyst Hal; Bjergkongen sidder i et Høisæde i Baggrunden. Alfer og Hougfolk dandse omkring ham (HIS 1, 435).
 • Hougmænd] underjordiske, tusser
 • Spir] septer, utsmykket stav (NRO 2)
 • staar for ham] står foran ham
 • Slagt ham … brunes i Gryde] Griegs musikk til denne teksten finnes i studiepartituret (Grieg 1988, 74–82).
 • Slagt ham] jf. Manfred i Byrons dramatiske dikt av samme navn. Han kommer inn i åndefyrsten Arimanes’ hall i Alpene. Da han nekter å knele for fyrsten, roper åndene: «Crush the worm! / Tear him in pieces!» (Byron 1950, 399–400). I oversettelse: «Knuus den Orm! / riv ham istykker!» (Byron 1843, 62).
 • Kristenmands Søn] I norske folkeeventyr omtaler trollene gjerne mennesker ved hjelp av kombinasjoner av «Kristenmand»; slik poengteres det at mennesker i motsetning til troll er døpt og kristne. Blant annet kan troll alltid lukte om det er kristne mennesker i nærheten, jf. eventyret «Soria Moria Slot»: «Hutetu, her lugter saa kristen Mands Blod!» (Asbjørnsen & Moe 1852, 145–57).
 • Mø] ung, ugift kvinne; rommet den generelle betydningen ‘ugift kvinne’, uten den nyere tilleggsbetydningen ‘seksuelt uberørt’
 • Maa jeg] uttrykker tillatelse, frihet, anledning for subjektet til å foreta den handlingen eller komme (være) i den tilstanden som hovedverbet betegner (NRO måtte 2)
 • Hu, hej] utbrudd under rask bevegelse, iver, lystighet (NRO hu interj. 3)
 • lages till Sodd og Sø] Sodd, av norr. soð, og betyr begge ‘kjøttsuppe’. I eventyret «Smørbuk» gir trollet datteren sin beskjed om å «tage Smørbuk og slagte ham og koge Sod paa ham» (Asbjørnsen & Moe 1852, 327–31).
 • Retterkniv] bøddelkniv (NRO)
 • Isvand i Blodet] ta det med ro; slå kaldt vann i blodet på en: dempe ens heftighet (NRO blod 2)
 • Vi er gaaet tillagters] det er gått tilbake med oss (NRO akter)
 • fra sig skyde] skyve fra seg
 • fast uden Lyde] nesten uten feil
 • Tre Hoders Trolde] I norske folkeeventyr kan troll ha fra ett til ni hoder, jf. kommentar til .
 • Tvehoder] tohodede troll
 • Din Datter og Riget i Medgift] I norske folkeeventyr er det vanlig at Askeladden får kongsdatteren og halve riket som belønning for at han har løst oppgavene kongen har stilt ham overfor. Peer har riktignok ikke gjort seg fortjent til noen spesiell belønning, men Dovregubben godtar ham som frier.
 • Det halve … falder fra] Selv om Askeladden får kongsdatteren og kongeriket som belønning for innsatsen, må han styre landet sammen med kongen så lenge denne er i live; jf. slutten på eventyret «Jomfruen paa Glasbjerget»: «Ja du skal have Datter min og det halve Riget; du har vel fortjent baade hende og det, sagde Kongen» (Asbjørnsen & Moe 1852, 327).
 • nøjd] fornøyd
 • Tillsagn] løfte
 • ændser] tar hensyn til, bryr seg om (NRO ense)
 • Dag skal du sky] Du skal unngå dagslys. Ifølge folketroen vil troll sprekke når de utsettes for dagslys.
 • lysbar Plett] flekk eller sted hvor lyset slipper til
 • Kløgt] skarpsindighet, sinnrikhet; især som ytrer seg i ord og tale (Molbech 1859 1)
 • ligesaa hos os] jf. Holbergs komedie Ulysses von Ithacia (II.ii.), hvor Chilian i en samtale med en trojansk bonde om forholdene i Troja kommenterer trojanerens opplysninger gjentatte ganger med «Liigesaa hos os» (Holberg 1913–63, b. 3, 385–88)
 • vær dig selv] etisk prinsipp for mennesket; en sentral tanke i europeisk diktning og filosofi i det 19. århundre, jf. f.eks. Wergeland i diktet «Efter Tidens Leilighed» (1841): «Vær i Et og Alt dig Selv! / Det er Sejrens Kunst, min Sjel!» (Wergeland 1918–40, b. 1:2, 335). I Frederik Paludan-Müllers Adam Homo uttrykkes den samme ideen slik:
  Er man sig selv, da er man tryg og sikker,
  I Sindets ligevægt for Sandhed skabt;
  Men naar er man sig selv da? Svaret bliver,
  Man er sig selv, hvor heel sig selv man giver.
  (Paludan-Müller 1965, b. 2, 27)
  Ideen står sentralt i Søren Kierkegaards filosofi, bl.a. i «Ligevægten mellem det Æsthetiske og Ethiske i Personlighedens Udarbeidelse» i Enten – Eller : anden Del (1843).
 • det heder: «Trold, vær dig selv – nok!»] Verslinjen er redusert, dvs. at det mangler svak stavelse mellom to trykk: bi- ∪-∪-∪∪--. Dette forekommer normalt ikke i knittelverset.
 • vær dig selv – nok] ha nok med deg selv. Uttrykket «å være seg selv nok» er kjent fra flere skribenter: I Augustins De Civitate Dei (bok XIV, kap. 13) er «sibi sufficere» nevnt som en grunnleggende synd, J.S. Sneedorff lar lerken bruke det i «En moralsk Fabel om Ædderkoppen og Lærken» (Sneedorff 1775–77, b. 2, 113), Kierkegaard bruker uttrykket i Enten – Eller : anden Del (1843), og Botten-Hansen legger det i munnen på Morten Knappestøber i romanfragmentet «Norske Mysterier» (1851) (jf. Tveterås 1967, 253).
 • Det tykkes mig] det forekommer meg (NRO tykke 1 b)
 • Vaabenmærke] heraldisk merke, våpenskjold (NRO våbenmerke)
 • vorde] bli, jf. kommentar til
 • vor jævne hjemlige Levevis] vår hverdagslige levemåte, slik vi lever til hverdags
 • Koen giver Kager og Studen Mjød] Uttrykket ble oppfattet som ufint av samtidskritikken, jf. Hartvig Lassens bemerkninger som det refereres til i innledningen, under Oppførelse . Maten og drikken som serveres hos trollene, nevnes av Dovregubben som kaker og mjød, men oppfattes av Peer som ekskrement av ku (kuruker) og urin av okse (stutens mjød). Hos de underjordiske synes ting som klær og mat annerledes og omvendt enn de egentlig er. Men når magien slutter å virke, ser man virkeligheten som den er. I Asbjørnsens «En Signekjærrings Fortællinger» (tittelen endret til «Berte Tuppenhaugs Fortællinger» fra og med 1870) fortelles det at en ung jente er i ferd med å bli tatt i berg av de underjordiske. Men kjæresten hennes frelser henne i siste liten, mens hun og den underjordiske frieren skal til å feire bryllup. Da står alt sølvtøyet på bordet, men «al den deilige Maden var bleven til Mose og Sopp og Komøg og Padder og Loppetudser og andet Sligt» (Asbjørnsen 1845–48, b. 1, 51). Mjød: gjæret drikk av honning og vann, jf. kommentar til .
 • den er brygget herhjemme] Verslinjen inneholder bare to trykksterke stavelser og er derfor undertallig.
 • eders] dvs. Deres. Eder og jer er objektsformer av det personlige pronomenet I (2. person flertall), jf. kommentar til .
 • Hvo] nominativ form av spørrende (og relativt) substantivisk pronomen. I dativ og akkusativ hvem, i genitiv hvis. Bruken av nominativformen hvo var alderdommelig allerede omkring 1850, men ble fortsatt brukt i bibelsk språk, jf. 1. Mos 3,11: «hvo gav dig tilkiende, at du var nøgen?» (Molbech 1859 hvo, hvem).
 • huld] vennligsinnet, nådig, gunstig (litt., poet.) (NRO hull 1 a)
 • Der staar jo skrevet] vanlig uttrykk for at noe gjengis fra Bibelen
 • Du skal tvinge din Natur] Dette er ingen bibelsk formulering, jf. forrige kommentar. Den finnes derimot i Ludvig Holbergs komedie Jeppe paa Bierget (I.v.): «Tving din Natur Jeppe / er det icke en Skam / at du skulle styrte dig i Ulycke for et lumpen Glas Brendeviin?» (Holberg 1913–63, b. 2, 725–26).
 • Kristenmandsklæder] I norske folkeeventyr omtaler troll mennesker gjerne ved hjelp av kombinasjoner av «Kristenmand», jf. kommentar til .
 • thi] for, av den grunn at (NRO ti 2); av norr. þvíat, konjunksjon som innleder en begrunnelse for de foregående ytringer (Molbech 1859 1)
 • fjeldvirket] produsert i fjellet
 • Halen] I tradisjonelle norske folkeeventyr er det ingenting som tyder på at troll har hale, i motsetning til huldra, jf. Ibsens Sancthansnatten (HIS 1, 420). I H.C. Andersens eventyr «Elverhøi» (1845) tales det om at man til Elverkongens gilde vil invitere «Alle gamle Trolde af første Classe med Hale» (2003, b. 1, 344).
 • Saa kanst du faa] kanst: kan, bøyd i 2. person entall, jf. kommentar til . Replikken kan alludere til Holbergs Jeppe paa Bierget (III.ii.): «Hvad du icke est / det kandst du blive / du seer ud til allehaande» (Holberg 1913–63, b. 2, 744).
 • Bejl] imperativ av bejle: fri til, søke å oppnå ekteskap med (NRO beile)
 • brandgul Sløjfe at bære] brandgul: sterkt rødgul. Mulig hentydning til Det gule Kor, Christiania kongelige Borgergarde (opprettet 1788, nedlagt 1881), som hadde til oppgave å avgi eskorte og vakthold for kongen eller medlemmer av kongefamilien ved deres inntog og opphold i byen. Det var et frivillig ridende borgerkorps. Medlemmene bar en kostbar husar-uniform, og grunnfarven på trøyen var gul (jf. Ryvarden & Selliaas red. 2004, 27).
 • betænksomt] ettertenksomt, alvorsfullt, betenkt (NRO betenksom)
 • Mennesket er kun et Fnug] ukjent som ordtak; parallell i Sal 103,14: «Thi han, han kjender vor Skabning, han kommer ihu, at vi ere Støv», jf. kommentar til . Jf. Kierkegaard i Om Begrebet Ironi: «Snart er han en Gud, snart et Sandskorn» (Kierkegaard 1997, b. 1, 320), og Carsten Hauch i «Pleiaderne ved Midnat» (1861): «hine Døgnfluer af Verdner […] Flyvende Fnug i det uhyre Lufthav» (Hav & Nielsen 1996, 161). Jf. også Shakespeares Hamlet (II.ii.):
  What piece of work is a man […] and yet to me what is this quintessence of dust? (Shakespeare 1974, 1156)
  I oversettelse:
  Hvilket Skaberværk er Mennesket!
  […]
  Og nu – hvad er denne Støvets Krone for mig?
  (Shakespeare 1807–25, b. 1, 77–78)
  Jf. The Tempest (IV.i.):
  We are such stuff
  As dreams are made on; and our little life
  Is rounded with a sleep
  (Shakespeare 1974, 1630)
  I oversettelse:
  […] Vi dannedes
  Af samme Stof som Drømme; kort er Livet,
  Omgivet af en Drøm
  (Shakespeare 1810, 98)
 • lempes] tilpasse seg, føye seg (NRO lempe 1 a)
 • Du est en medgjørlig Fyr] urimet verslinje
 • est] Bruken av lat. est ‘er’ har forbilde i eldre bibelspråk, og finnes ofte hos Holberg.
 • svanse] svinge, vifte (med hale) (NRO 1 a)
 • Haa] uttrykk for overraskelse og forbauselse (NRO 1 a)
 • Kristenmands-Tro] I norske folkeeventyr omtales mennesker av troll gjerne ved hjelp av kombinasjoner av «Kristenmand», jf. kommentar til .
 • Troen gaar frit; den lægges ingen Told paa] mulig hentydning til ordspråket «Tanker er tollfri»
 • Skorpen] yttersiden, den ytre formen eller fremtoningen (NRO skorpe 4 a)
 • Lader] måte å te seg på, manerer, fakter (NRO)
 • Fjæl] gulvbord
 • tarmestrængt Spil] strengeinstrument med strenger laget av tarmer
 • Stutthoser] kortleggede strømper (Ross 1895)
 • Hu] interjeksjon for å uttrykke uhygge, gru, redsel eller smerte, kuldegysning, ubehag, avsky (NRO 1)
 • Katten klore mig] kraftuttrykk, der katten er en eufemistisk omskrivning for satan (NRO katt 3)
 • Kristenmandsbrogen] I norske folkeeventyr omtales mennesker av troll gjerne ved hjelp av kombinasjoner av «Kristenmand», jf. kommentar til . Brog: bukse (mest folk., dial.) (NRO I brok).
 • Mjødpokalen] pokal: stort beger, gjerne av edelt metall, her til å drikke mjød av; mjød: gjæret drikk av honning og vann, jf. kommentar til
 • den gamle Adam] opprinnelig menneskets syndige natur; uheldig tilbøyelighet som ikke lar seg utrydde (NRO adam)
 • I venstre Øjet … gjildt og gjævt] Når synet var forvrengt – og dermed evnen til å skille rett fra galt – var det ifølge nordisk folketro ingen vei tilbake for et bergtatt menneske. I «En Signekjærrings Fortællinger» heter det om en bergtatt seterjente som har kommet i de underjordiskes makt og er i ferd med å feire bryllup med en av de underjordiske, at nå står det ikke «Andet igjen end at vrænge Øinene hendes» (Asbjørnsen 1845–48, b. 1, 54). Jf. også H.C. Andersens eventyr «Snedronningen», der et trollspeil knuses, og splinter i øyet forvrenger Kajs syn.
 • den højre Ruden] her: det høyre øyet; eg. vindusrute
 • Spjeld] fjel satt mellom hornene på en mannvond okse for å dekke øynene (NRO 1 b)
 • kverves] forvrenges (NRO II kverve 2 a); jf. synkverve: forvrenge synsinntrykket; synkverving: synsbedrag
 • Bjeldekjør] bjellekyr; frittgående kyr med en bjelle hengende om halsen
 • Kom dog ihug] husk da på, jf. kommentar til
 • Graadens argende beske Lud] de bitre tårer (NRO I lut); argende: forsterkende adverb med tilknytning til arg ‘sint’ (NRO)
 • Huspostillen] huspostill: andaktsbok, prekensamling til bruk ved husandakt (NRO); eg. utlegning av bibeltekst, av lat. post ille ‘etter dette’, dvs. etter denne teksten
 • forarger dig Øjet, saa slaa det ud] hentydning til Matt 5,29: «Men dersom dit høire Øie forarger dig, da riv det ud og kast det fra dig!»; jf. kommentar til
 • Ingensinde] aldri, ikke noen gang; andreleddet av norr. sinn ‘gang, gjentagelse av handling’
 • udad gaar ikke Dovregubbens Grind] jf. Johan Ludvig Heibergs En Sjæl efter Døden: «Man kun ind her, men ud ikke gaar» (Heiberg 1937, 27). Jf. også i samme stykke: «Porten her / er rigtignok Indgang for enhver, / men Ud- og Tilbagegang for ingen» (1937, 39).
 • gaar i Løbet] går tapt (NRO løp A 2)
 • Maade paa] grenser, rimelighet (NRO måte 2)
 • Brogen] buksen (mest folk., dial.) (NRO I brok)
 • sagtens] vel, nok, alltids, jf. kommentar til
 • Mø] ung, ugift kvinne, jf. kommentar til
 • Bergtrold] troll som ifølge folketroen bor i berg
 • at en aldrig kan træde tillbage] mulig allusjon til Heibergs En Sjæl efter Døden, hvor Mephistopheles forklarer hvorfor det er forbudt å gå ut:
  her er Begyndelsens evige Land,
  som ingen Baggrund fordrage kan.
  Derfor ej nogen tilbage skrider.
  Thi Begyndelsen har jo ingen Bag;
  man maa blive her til evige Tider
  (Heiberg 1937, 29)
 • som der staar i Bogen] vanlig formel for henvisning til Bibelen
 • det lægger du Vind paa] det legger du vekt på (NRO vinn 2). Jf. Heibergs En Sjæl efter Døden: «kan du paa vort Sprog at lære / siden altid lægge Vind» (Heiberg 1937, 17). At det «staar i Bogen» (jf. ovenfor), kan ha tilknytning til at uttrykket brukes i Bibelen (2. Tim 2,15).
 • sandt for Udyden] sannelig; ifølge NRO (udyd 3) en spøkefull variant av den vanlige formen «sant for dyden» (NRO dyd 3)
 • gantes] spøke, fjase
 • dagblakke] bleket av dagslyset (NRO tilleggsb. 1 dagblakk)
 • Pilt] guttunge (NRO 1); jf. «En Søndagskveld til Sæters», hvor den uheldige skolemesteren tiltaler sin unge rival Hans «Du mundkaade Pilt» (Asbjørnsen 1845–48, b. 2, 28). Ordet har også betydningen ‘liten (og spe, vek) mannsperson; tusling’ (NRO 2), særlig på Østlandet (Dalen 1970, 114).
 • kommer … for nær] forfører (NRO nær 1 a)
 • Det er Løgn i din Hals] der lyver du (NRO løgn 1 a); fra ty. das lügst du in deinen Hals hinein. Jf. Holbergs komedie Henrik og Pernille (III.vii.) og Jeronimus’ svar til Leander: «Det er Løgn i jer Hals» (Holberg 1913–63, b. 4, 135).
 • sige mig paa] fortelle noe ufordelaktig om meg (NRO si 4 b)
 • hun var i din Attraa og i din Begjær] jf. Matt 5,28: «Men jeg siger Eder, at hver den, som seer paa en Quinde for at begjære hende, haver allerede bedrevet Hor med hende i sit Hjerte.»
 • Aanden bekjender I alle med Kjæverne] hentydning til bekjenne i bibelsk sammenheng. Jf. f.eks. Rom 10,9–10: «Thi dersom du bekjender den Herre Jesum med din Mund […] med Munden bekjender man til Saliggjørelse».
 • faa Syn forSagn] selv få se det og ikke bare høre det fra andre (NRO sagn 1)
 • Gid jeg var vaagnet] mulig henspilling på Jeppe i baronens seng i Holbergs Jeppe paa Bierget (II.ii.). I Jeppes lange monolog diskuterer han her med seg selv om han sover eller er våken, om han drømmer eller er gal. Hvis det er en drøm, håper Jeppe at han «aldrig maatte vaagne op, og er jeg gall, saa giv jeg aldrig maatte blive viis igien». Hans forvirring overmanner ham til slutt fullstendig og ender i en tilstand som best kan karakteriseres som dyp eksistensiell angst:
  jeg sover icke, jeg vaager icke, jeg er icke død, jeg lever icke, jeg er icke gall, jeg er icke klog, jeg er Jeppe pa Bierget, jeg er icke Jeppe paa Bierget, jeg er fattig, jeg er riig, jeg er en stakkels Bonde, jeg er en Keyser A... A... A... hjelp hjelp hjelp (Holberg 1913–63, b. 2, 733).
 • Skikk ham paa Sognet] send ham på fattiglegd (NRO sogn 1 b). Etter fattigloven av 1845 hadde tre grupper rett til fattigstønad: arbeidsuføre, gamle og syke; delvis arbeidsføre, men trengende; fattige barn uten forsørger. De første ble fordelt på legd i bygdene, slik fattigkommisjonen bestemte etter en vurdering av yteevnen til gårdene. Den andre gruppen ble støttet med litt mat og penger, mens fattige barn ble satt bort til fostring. En ny fattiglov av 1863 tok sikte på å få ned utgiftene og stramme inn ytelsene (Pryser 1999, 255–56).
 • item] (lat.) likeledes, enn videre; mye brukt hos Holberg
 • Blandingskræ] bastard; her: halvt troll, halvt menneske
 • faar ondt] blir dårlig, får fødselsveer
 • maa vi] uttrykker tillatelse, frihet, anledning for subjektet til å foreta den handlingen eller komme (være) i den tilstanden som hovedverbet betegner (NRO måtte 2)
 • Hubro og Ørn! / Ulvelegen! Graamus og gloøjet Katt!] I Norske barnerim og leikar med tonar (1899) nevner Bernt Støylen flere barneleker der deltagerne opptrer som dyr og fugler (bl.a. rev, bjørn, geit, hane og gås), men ingen lek med hubro, ørn og ulv i hovedrollene. Trollungenes forslag til lek må oppfattes som særegne og brutale troll-leker, uten direkte parallell i menneskenes verden. Derimot assosierer uttrykket «Graamus og gloøjet Katt» til dyreeventyr om mus og katt, jf. Asbjørnsen og Moes «Hjemmemusen og Fjeldmusen». Denne eventyrtypen er svært utbredt, ikke minst i Telemark (Hodne 1984, 35–36).
 • Slipp mig, Djævelstøj … Hjælp, Moer, jeg dør] Griegs musikk til denne teksten finnes i studiepartituret (Grieg 1988, 94–119).
 • Ridser] sprekker (NRO risse 2)
 • Skarn] sjofel, slett person (NRO 2 a)
 • Flæng ham] riv ham opp
 • Svartekjolens] svartekjole: prest, eg. ‘den sorte prestekjole’. Etter reformasjonen brukte lutherske prester som embetsdrakt et sort, fotsidt plagg (en samarie) med en hvit pipekrave rundt halsen.
 • Kjør] kyr
 • Troldene flygter] Ifølge norsk folketro var kirkeklokker og andre kirkelige elementer et sikkert hjelpemiddel mot trollmakt.
 • Bælmørke] belgmørke, dvs. mørkt som i en belg, en skinnsekk (dial.)
 • Giv svar … Der stod Kvinder bag ham] Griegs musikk til denne teksten finnes i studiepartituret (Grieg 1988, 130–36).
 • Mig selv] I Paul Botten-Hansens sendebrev om et besøk hos de underjordiske nevner han de to brødrene Bøig og Skjølva. Dette kan være kilden for Ibsens idé om å la Stemmen i Mørket identifisere seg dels som Mig Selv og dels som Bøjgen (Botten-Hansen 1862, 3–4). Jf. innledningen, under Bakgrunn .
 • Gaa udenom] jf. Mogens i Heibergs Elverhøi (IV.i): «Bestandig gik jeg udenom, i Afstand» (Heiberg 1911, 76).
 • Hu, hej] utbrudd under rask bevegelse, iver, lystighet (NRO hu interj. 3)
 • Kong Saul slog hundred] hentydning til 1. Sam 18,7: «Saul har slaaet sine Tusinde, og David sine Titusinde.»
 • Den store Bøjgen] Bøjgen henger sammen med verbet bøye, og betegner noe som er bøyd, kroket. Det er to aktuelle kilder for sagn om Bøjgen: 1) I Asbjørnsens «Reensdyrjagt ved Ronderne» heter det om skytteren Peer Gynt at han en natt møter noe kaldt og sleipt og stort. Når han spør hvem det er, får han først til svar at det er «Bøigen», dernest er svaret «den store Bøigen», og tredje gang svares det «den store Bøig Etnedalen». Peer Gynt får altså ikke noe konkret, klargjørende svar, og han kommer heller ikke unna Bøjgen. Vesenet synes å være like mye ute som inne, og han skyter det til sist med tre skudd. Hos Asbjørnsen blir Bøjgen kalt «Stortroldet» (Asbjørnsen 1845–48, b. 2, 78–79). 2) I Botten-Hansens St.-Hansnats Eventyr forteller en av de underjordiske om sine to brødre, Bøig og Skjølva, som begge mistet livet på grunn av «den forfærdelige Skytter Peder Jynt» (Botten-Hansen 1862, 3; jf. Tveterås 1967, 253–54). Jf. kommentar til samt innledningen, under Bakgrunn .
 • tykkes] synes (NRO tykke 1 c a)
 • Haa, haa] uttrykk for overraskelse og forbauselse (NRO 1 a)
 • Værget er troldsmurt] Forsvarsvåpenet er smurt med trollsalve, dvs. magisk salve, slik at verget ikke virker som det skal (NRO trollsalve).
 • Hi-hi] interjeksjon som uttrykker spottende fnising (NRO hi 1)
 • Atter og fram] frem og tilbake; alminnelig ordspråk (NRO atter 1; ODS frem 5.5). Jf. ordtaket «Fram og tilbaka er lika langt» (Aasen 1856 fram).
 • tørne] slite, streve (NRO 7)
 • prikke] stikke med noe spisst
 • Hvad godt] brukt for å fremheve det ubestemte i spørsmålet, jf. kommentar til
 • Fod for Fod] et lite stykke om gangen; fot som lengdemål: ca. 0,31 m
 • Spændebogen] salmeboken. Salmebøker hadde ofte lukking med spenne istedenfor futteral.
 • vimrer] flakker, virrer hit og dit, jf. kommentar til
 • Klokkeringning og Salmesang] Ifølge norsk folketro kunne man vinne over trollmakt ved bruk av kirkelige elementer, jf. kommentar til .
 • ramsaltet] så salt at smaken blir skarp og stram (NRO ramsalt)
 • Nistebomme] treskrin med håndtak som del av lokket, brukt til å frakte mat utendørs
 • ta’e dig i Fang] ta deg på fanget, omfavne deg
 • Klæggen] klegg (Tabanidae): blodsugende insekt av fluefamilien; går særlig på store pattedyr. I overført betydning betyr uttrykket «som en klegg» å være plagsom, pågående og vanskelig å bli kvitt.
 • Sølvknapp] Sølv var ikke bare et verdifullt materiale som ble brukt til smykker og praktutstyr – i folketroen hadde det også magisk kraft. I sagntradisjonen om slaget ved Kringen (1612) heter det derfor at skarpskytteren som skal prøve å treffe oberst Sinklar, «havde […] ladet sin Bøsse med sin Sølvhalsknap, som han havde tygget sammen» (Faye 1844, 191). Enda mer virkningsfullt enn ordinært sølv var arvesølv. I Asbjørnsens huldreeventyr «En Tiurleg i Holleia» fortelles det at skytteren, for å være sikker på å treffe med skuddet, skal «skrabe tre Sølvsmuler af en Sølvskilling som er arvet; men det maa være af de gamle gode Pengene, som har været med ude i Krigen» (Asbjørnsen 1845–48, b. 1, 131).
TREDJE HANDLING
 • Gavntømmer] byggetømmer (NRO gagntømmer)
 • Furu] bartre (Pinus sylvestris)
 • Kall] aldrende mann, gubbe (mest dial.) (NRO 1 a)
 • baader knappt] nytter nesten ikke; baade: hjelpe, gagne, bringe fordel (Molbech 1859 2)
 • Staaltraadsærk] brynje av flettet ståltråd (NRO ståltrådserk)
 • Knark] nedsettende om eldre mann (NRO 1)
 • fredløs] satt utenfor samfunnets rettsorden og ubeskyttet av den; eg. ‘som har mistet sin fred’ (NRO 1). Den fredløse kunne drepes uten at drapsmannen risikerte straff.
 • paa Skogen] Preposisjonen brukes her som styrende ord som betegner sted, (mer ubestemt avgrenset) område hvor noen eller noe befinner seg eller noe foregår (NRO A 5 a).
 • duge dit Bord] legge duk på bordet ditt
 • spike dig Tyri] kløyve opp tyristikker til opptenningsved og belysning; tyri: furuved som er gjennomtrukket av harpiks og terpentinstoffer, og som derfor brenner lett
 • nøre] tenne (opp), særlig ved hjelp av never, småved e.l. (NRO 3)
 • vejde] drive jakt på (poet., dial.); av norr. veiða (NRO veide 1 a)
 • Ren] reinsdyr (Rangifer tarandus): dyr av hjorteslekten (Cervidae)
 • Traakken] gårdsplassen, plassen foran hovedinngangen (NRO tråkk)
 • Fløj] plate, pil av metall eller tre, festet på stang (anbragt på tak, spir e.l.), slik at den kan dreie seg etter vinden og vise vindretningen (NRO I fløi 1)
 • hæv] storartet, gild
 • snitte] skjære ut i tre (NRO 2 a)
 • Knapp] rund(aktig), flat eller kuleformet gjenstand festet til en større gjenstand, oftest på toppen som pryd eller forsiring (NRO 1)
 • Gavlen] gavl: tverrvegg på enden av et hus (særlig den øverste trekantede delen mellom de skrå takflatene) (NRO)
 • hvasst] voldsomt, heftig (NRO hvass 3 a)
 • barktækkt] tekket med en type bark eller never; det vanlige var å bruke never til taktekking (NRO bjerkebark)
 • Rusk] surt vær med regn (NRO I)
 • Mylr] vrimlende mengde, vrimmel (NRO mylder)
 • farer med Svig] er svikefull
 • skotter omkring sig] jf. [Episk Brand]: «og skotted atter rundt» (HIS 5, renskrift , jf. kladd )
 • gjemt / under Trøjen] jf. [Episk Brand]: «Han gik og bar en Øks indunder Trøjen» (HIS 5, renskrift , jf. kladd )
 • Sigd] redskap dannet av et krummet blad festet på et kort skaft, til å skjære særlig korn eller løv med (NRO 1)
 • Hugg han ikke Fingren af] Det Peer er vitne til her, er trolig inspirert av en notis i Aftenbladet 14. juni 1864 som skildrer en soldat som kappet av en finger for å unndra seg krigstjeneste, jf. innledningen til [Episk Brand], under Bakgrunn, samt kommentar til . Scenen er gitt en helt ny funksjon når den gjenoppstår i Peer Gynt.
 • Han bløder, som en Stud] kan sikte til blodtap ved kastrasjon av oksekalver
 • Haahaa] uttrykk for overraskelse og forbauselse (NRO 1 a)
 • Kongens Tjeneste] militærtjeneste
 • i Krigen skikke] sende i krigstjeneste
 • nødig] ugjerne, motstrebende (NRO 3 a)
 • Gangklæder] klær til å ha på seg, til forskjell fra sengklær (NRO gangklær)
 • Hvad godt] brukt for å fremheve det ubestemte i spørsmålet, jf. kommentar til
 • Læss] lass (litt.) (NRO less)
 • friste] (komme til å) oppleve, erfare, utholde, tåle (mest litt.) (NRO I 2)
 • naadig] som viser nåde; om Gud (NRO nådig 1 a)
 • Baade Gaard og Grund er ude af Ætten] familien har mistet sin odelsgård, jf. kommentar til
 • raade] gi råd, rettlede (NRO 5 a)
 • Naadsensbrød] underhold som gis av nåde (NRO nådsensbrød)
 • han, Peer] et folkelig innslag fra dialektbruk med foranstilt pronomen som utfylling (Aasen 1873 han) eller forledd (NRO han A 1 a) til et personnavn (som her) eller et appellativ (han far); jf. kommentar til
 • ørsk] forstyrret, gal, rusk (NRO 2)
 • Brottsmanden] forbryteren, synderen; av sv. (NRO brottsmann)
 • Knappestøber] jf. kommentar til
 • Kong Kristians Mynt] kongelig mynt av edelt metall, preget med den regjerende dansk-norske monarkens monogram. Det er uvisst hvilken Kristian som her er den aktuelle.
 • ussel] som føler seg legemlig og/eller sjelelig forkommen eller nedfor (NRO 2 a)
 • Det træffer sig nemt] det passer fint; nemt: lett, som ikke er forbundet med vanskelighet (NRO nem 4 a)
 • Kors] språklig uttrykk brukt i samme beskyttende hensikt som når man gjør korstegnet foran seg
 • Trælaas] lås laget av tre, f.eks. en slå som skytes inn i en åpning på innsiden av en dør eller port
 • Troldtøj] troll eller andre vetter; trollpakk (NRO trolltøi)
 • Nissebukke] nisser, troll (NRO nissebukk)
 • snygge] raske, kvikke (NRO I snygg)
 • Kastetørklæde] større tørkle eller sjal, brukt av kvinne til å ha rundt hodet, halsen eller overkroppen (NRO kastetørklæ); erstatter annet yttertøy
 • Knytte] pakke, bunt, (mindre) bylt av noe som er pakket inn i et klede og bundet, knyttet sammen (NRO)
 • hjertefyldt] av fullt hjerte (NRO hjertefylt)
 • aatte] pret. av eie: være i besittelse av, ha (litt.) (NRO 2)
 • Far din] etterstilt pronomen; muntlig trekk
 • Jeg har løst mig fra alle] Tanken svarer til Jesu budskap i Matt 10,37 (par.).
 • Dommen, som blev læst ivaar] Peer Gynt er dømt fredløs etter bruderovet. En slik dom kunne bli avsagt og kunngjort av en sorenskriver på et bygdeting.
 • Udenfor Skogen / tør de fakke mig frit] Et forlik er kommet i stand. Peer Gynt kan oppholde seg fritt i skogen, men er fredløs i bygden.
 • rendt] gått (NRO renne B 2 a). Å renne på ski er et tradisjonelt uttrykk for skiløping, jf. omkvedet «Hemingen unge / kunnað à skiðo renne» i folkevisen «Harald kongin og Heming unge» (versjon B) (Landstad 1853, 180–85).
 • skjær] gjennomsiktig, klar; lys og fin, ren og hvit; om hud, stoff (NRO I 1 d)
 • drage] tiltrekke
 • ringt] dårlig (mest dial.) (NRO ring 2)
 • klummert] tungt og trykkende, kvalmt (NRO klummer)
 • her er jeg tillhuse] her hører jeg hjemme (NRO hus 2 a)
 • Tyri] furuved som er gjennomtrukket av harpiks og terpentinstoffer, og som derfor brenner lett
 • bjart] klart
 • en gammelagtig Kvinde] Den grønnkledte kommer tilbake med ungen sin på slep. Scenen kan være inspirert av Asbjørnsens «En Signekjærrings Fortællinger», hvor en tømmerhugger blir forelsket i en vakker huldrekvinne. Noen år etter møter han henne igjen: «Paa Gulvet gik der en styg Kjærring og stellede, og borte i en Krog sad der en Unge, som vel kunde være saa en fire Aar» (Asbjørnsen 1845–48, b. 1, 49).
 • Holtet] holt: lite skogstykke, liten skog (NRO 1)
 • Peer Rappfod] etterstilt, karakteriserende tilnavn, vanlig navngivningsmåte i uformelt talespråk
 • Hvad godt] brukt for å fremheve det ubestemte i spørsmålet, jf. kommentar til
 • Grandfolk] folk som bor i nærheten, naboer (NRO granne 1)
 • raaker] støter tilfeldigvis på, treffer (NRO råke 1 b). NRO leser dette tekststedet i betydningen ‘innhenter’ (råke 1 a a).
 • rører] snakker tull, vrøvler, tøver (mest fam.) (NRO I røre A 2 c)
 • Byd Faer din Drikke] jf. «En Signekjærrings Fortællinger»: «‹Gaa nu bort,› sagde hun, ‹og byd Faer din en Drik Øl›» (Asbjørnsen 1845–48, b. 1, 49).
 • lam / paa Skanken] kan henspille på Jakobs kamp med den ukjente ved vadestedet Jabok. Jakob fikk hofteskålen slått av ledd og ble senere halt på den siden (1. Mos 32,25–31).
 • vringle dig bort] vri deg fra noe ved utflukter e.l. (NRO vringle 1)
 • lægge mig ud] peke meg ut som barnefar (NRO legge 9 c)
 • Vennen min] muntlig innslag, et sjeldent tilfelle av overbestemt substantiv med etterstilt pronomen hos Ibsen
 • Vig fra mig] jf. Jesu svar til Satan i Matt 4,10: «Vig bort, Satan!» Christian 3.s bibel fra 1550 hadde her «Vig bort fra mig Satan». Denne formuleringen ble tatt opp i alterboken og ble brukt under gudstjenesten helt frem til 1812. Også etter dette finner vi tekstvarianten med «fra» brukt i evangelieteksten i salmebøkene.
 • Ho-ho] utbrudd som gir uttrykk for hånlig overlegenhet, spott, skadefryd (NRO ho 1 b)
 • Bænkefjæl] sete på benk
 • dægge] kjærtegne (NRO degge)
 • bytte og skifte dig] skiftes om å være hos deg, dele deg mellom oss
 • Mare] kvinnelig overnaturlig vesen i norsk folketro. Her brukt som skjellsord til en plagsom kvinne (NRO I). Folkeminnesamleren Andreas Faye skriver at maren
  i Udseende ligner den skjønneste Qvinde, men i Lader det arrigste Trold. Hun gaaer igjennem lukkede Døre, overfalder sovende Folk i det hun snart sætter sig skrevs over dem […] snart lægger sig over Folk og snører Hjertet sammen paa dem (Faye 1844, 76–77).
 • Men det er s’gu sandt] brukt når den talende plutselig kommer til å huske på noe (NRO sann 1 a g); s’gu (sågu, sgu, sku) ‘så gud’, brukt forsikrende, idet man tar Gud til vitne, for å innrømme eller bekrefte riktigheten av utsagnet (NRO gud B 1 a b)
 • Fant] kar, fyr, jf. kommentar til
 • Jeg skal hugge dig med Øxen] jf. jotunkvinnesønnen som helten i Kjalnesinga saga fikk med kong Dovres datter. Tolv år gammel oppsøker han faren. Da denne avviser ham, ender det med at sønnen dreper faren.
 • bare bi, bare bi] bare vent
 • skjæreste] ren, ublandet, ekte; om stoff (NRO I skjær 2 a)
 • Aa ja … var fuld] jf. ordtaket «D’er ilt å få Skuldi, når ein annan gjerer Skaden» (Aasen 2003, 223)
 • finds] fins; særnorsk talemålsinnslag for finnes (presens)
 • Der staar noget om Anger] jf. en rekke steder i Bibelen, f.eks. Luk 17,4: «dersom han [din bror] vender […] tilbage til dig om Dagen og siger: Det fortryder mig, da skal du tilgive ham.» Jf. også Erik Pontoppidans forklaring til Luthers lille katekisme (utgitt første gang i 1737): «Hvormange Stykker høre da til en sand Omvendelse? Tvende, nemlig: først Anger og Ruelse over Synden, dernæst Troe til den Herre Jesum, hvis Frugt er en ny Lydighed» (Pontoppidan 1832, spørsmål 680; jf. Ibsen 1993, 207).
 • vilde Skogen] Utelatelsen av foranstilt artikkel er et talemålstrekk, som ifølge Ivar Aasen forekom «naar en naturlig Egenskab ved Tingen bliver stærkt fremhævet ved Adjektivet» (Aasen 1864, § 311).
 • skjært] rent (NRO I skjær 1 a); sart, ømfintlig (NRO I skjær 3)
 • klinke det ihob] reparere; forbinde, feste (stykker, plater e.l. av tre eller metall) med bolt(er), spiker e.l. som bankes ut med hode (NRO II klinke 2)
 • ude af Syne, men ikke af Sind] hentydning til talemåten «ute av øye, ute av sinn» (NRO A øie 2 f b)
 • de tre] seterjentene
 • skjær] ren, uberørt, ubesmittet, uskyldig; om kvinne (NRO I 2 c)
 • paa Sætt og Vis] på en eller annen måte (NRO sett 4 a)
 • Forlis] tap (NRO 1)
 • dølge] holde hemmelig, skjule, ikke røpe eller åpenbare (Molbech 1859 1). Molbech legger til: «Nu sædvanl. kun om det, som med Flid skiules», mot den eldre betydning: «Skiule i Almindelighed».
 • Kirkebrøde] helligbrøde; overtredelse av påbudet om helligdagsfred (NRO)
 • taalsom] tålmodig, sindig, resignert (NRO tålsom 1)
 • Stokk-Ild] bål av stokker eller kubber (NRO)
 • Skorstenen] også brukt om selve gruen der det brenner
 • Sengefoden] fotenden av sengen
 • Spredet] sprede: teppe, særlig til å legge over (oppredd) seng (NRO 1)
 • Nej, Herregud, kommer han ikke?] folkevisevers, bi++ ('7 '6)² (A b)². Folkeviseverset er den andre folkeverstypen som forekommer i Peer Gynt, ved siden av knittelen. Folkeviseverset er mer utpreget lyrisk enn knittelen. Verslinjene er tretaktede, og det veksles jevnt mellom enstavede og tostavede utganger, slik at det oppstår regelmessige strofedannelser innenfor dialogen. Folkeviseverset opptrer her i en hypersubstituert variant (bi++), dvs. at tre trykksvake stavelser kan forekomme i rekke, men tetrasyllablene (-∪∪∪) er ytterst få. For en nærmere beskrivelse av folkeviseverset, se innledningen, under Bakgrunn . Versemålet avløses av nytt versemål .
 • Det dryger] det trekker ut
 • Men hvor tør … Liv forbrudt] din forbrytelse har gjort at de kan ta ditt liv her nede i bygden
 • nu staar Kari tillskamme] nå kan Kari skamme seg (fordi hun tok feil)
 • Vrid] dreiende bevegelse, særlig av legemsdel, mest som uttrykk for utålmodighet, ergrelse, hån e.l. (NRO vri 1 a)
 • løst og fast] likt og ulikt, ditt og datt (NRO løs 2 c), dvs. ikke om alvorlige ting
 • hvasst] om opplevelse, minne e.l. som svir eller sårer en (NRO hvass 2 a)
 • stunder] lengter etter; av norr. stunda; særnorsk form (da. længes)
 • hende, Jenten] et folkelig innslag, jf. kommentarer til og
 • mener jeg ikke] nå mest for å fremheve noe (overraskende, utrolig, upåaktet) som et virkelig fastslått faktum (NRO mene 3)
 • Sengestokk] sengekant
 • Fellen] fell: tilberedt skinn med hårene på, brukt som overbredsel i stedet for dyne eller vevet åkle (NRO feld 2)
 • Stev og Lokk] stev: enkelt firelinjet vers, mest av lyrisk eller satirisk innhold, ofte improvisert (NRO 2 b); lokk: sang; henger sammen med verbet lokke ‘kalle, rope til seg’, ofte brukt om kalling på husdyr (NRO II)
 • Langfart] lang reise
 • Karmesprede] teppe til å dekke bena til de reisende i en karm, en vogn eller slede (som i dette tilfellet) av middelaldertype med treramme rundt bunnen, brukt til å frakte personer
 • glupe] flinke
 • Kubbestol] stol skåret til av én stor kubbe eller del av trestamme, slik at den øverste delen er innhulet fra siden og tjener til ryggstø (NRO)
 • Till Slottet vestenfor … Soria-Moria-Slottet] De to folkeeventyrene «Soria Moria Slot» og «Østenfor sol og vestenfor Maane» står begge i Asbjørnsen og Moes Norske Folkeeventyr (1852), og formuleringen kan stamme derfra. Navnet Soria-Moria kan være dannet etter Kurea Hurea, noen øyer som ligger sør-øst for Arabia, eller etter finsk suuria muuria ‘store stenhus’ (NRO soria-moria slott).
 • i Dumpen] foran setet i bunnen av sleden (NRO dump 2)
 • gamle Styggen] stygg person (NRO styggen 1); som tiltale, godmodig nedlatende
 • Sjæl] menneske, person (NRO sjel 3 c a)
 • flytte] dø; dvs. flytte til det hinsidige (ODS II 2.4)
 • Postillen] andaktsboken, jf. kommentar til
 • Hypp] interjeksjon, brukt som tilrop til hest for å få den til å løpe (raskere) (NRO)
 • Svarten] vanlig navn på en (sort) hest
 • Grane] navnet på hesten til Sigurd Fåvnesbane, en av de fremste heltene i Edda-diktningen
 • Dumbjelder] dombjeller: en type bjeller med dempet klang, festet på seletøy om vinteren (NRO dumbjelle); gjerne brukt ved høytidelige og festlige anledninger, kanefart e.l.
 • Hu] interjeksjon for å uttrykke uhygge, gru, redsel eller smerte, kuldegysning, ubehag, avsky (NRO 1)
 • Granene] gran (Picea): planteslekt i furufamilien
 • Udenfor staar Sankt Peder] I eventyrtradisjonen er St. Peter Himmelens dørvokter, jf. Asbjørnsen og Moes eventyr «Smeden, som de ikke turde slippe ind i Helvede» (1852, 114–21). I danske og senere norske bibelutgaver ble apostelnavnet skrevet Peder og Petrus frem til og med 1854-utgaven. I annen bruk dominerte Peder, jf. kommentar til . Også Asbjørnsen og Moe har Peder om apostelen, selv om de skriver Peer for andre personer (1843, 8, 129, 136; 1852, 114, 121); jf. også Sankt Peder i En Sjæl efter Døden (Heiberg 1937, 4 og flere steder). Apostelen Peters nøkkelmakt ved himmelporten springer ut fra Jesu autorisasjon i Matt 16,19: «Og jeg vil give dig Himmeriges Riges Nøgler, og hvad du binder paa Jorden, det skal være bundet i Himlene, og hvad du løser paa Jorden, det skal være løst i Himlene».
 • Provstinden] kvinnen som er gift med en prost, jf.
 • Kaffe] en drikk som begynte å komme til Europa i løpet av det 17. århundre. På bygdene i Norge ble den neppe vanlig før omkring midten av det 18. århundre. Trolig var det bare velstående bønder som hadde råd til å drikke kaffe så tidlig.
 • Eftermad] ettermiddagsmat, gjerne kaker (NRO eftermat 2)
 • Kors] språklig uttrykk brukt i samme beskyttende hensikt som når man gjør korstegnet foran seg
 • Gammen] glede, fornøyelse, morskap (NRO)
 • brede Vejen] jf. Matt 7,13: «Gaaer ind ad den snevre Port; thi den Port er vid, og den Vei er bred, som fører hen til Fordærvelse, og de ere mange, som gaae ind igjennem den.»
 • laak] skrøpelig (NRO låk 1)
 • Skind] person; godmodig nedlatende (billedlig) (NRO skinn 3 d)
 • lige-nøjd] like nøyd, likeglad (NRO likenøid)
 • Kjøgemester-Lader] høytidelig og omstendelig oppførsel som en landsens seremonimester ved brylluper o.l. (NRO kjøkemester 2)
 • slippe frit] ha fri adgang
 • en anden Dans] i overført betydning om en radikal forandring (NRO dans 1)
 • Samling] full bevissthet (NRO 3)
 • rett nu] akkurat nå (NRO rett 5 b)
 • Barne-Byss] barnesull; mødres sang for å få spebarn til å sove
 • tungeste] Tungere – tungest var de vanligste gradbøyde formene av adjektivet tung på denne tiden. Tyngre – tyngst var mindre vanlig (Løkke 1855, 171).
 • friste] prøve, forsøke; friste lykken (NRO I 1)
FJERDE HANDLING
 • Dampyacht] lystfartøy drevet med dampmaskin
 • norsk og amerikansk Flag] kan indikere at eieren er norsk, mens fartøyet er registrert i USA
 • Jolle] liten skipsbåt med 2–4 årer (NRO 1)
 • Guldlorgnet] to seglass med innfatning av gull på en klemmeinnretning til å sette over nesen (NRO lorgnett 1)
 • Drikk, mine Herrer! Er man skabt] jambisk firtakter, bi '8|'9 r|R|Rr. Det veksles mellom enstavet (-), tostavet (-∪) og i sjeldnere tilfeller trestavet (-∪∪) utgang. Både kryssrim, parrim og omsluttende rim forekommer. For en vershistorisk redegjørelse for den jambiske firtakteren vises til innledningen til Brand, under Versifikasjonen . Versemålet avløses av nytt versemål .
 • Der staar jo skrevet: tabt er tabt] henspiller ikke på noe kjent skriftsted
 • Hvad maa jeg byde] hva får jeg lov å by på, dvs. tilby
 • Broer Gynt] bror: svensk tiltalemåte, brukt for å uttrykke nærhet og vennskap, helst mellom jevnaldrende, men også av eldre person til yngre (SAOB broder 7–8). Skrivemåten Broer gjengir den svenske talespråksformen (bror) med dansk forlengelses-e.
 • Stewart] steward: hovmester på en båt
 • Werry] Denne feilaktige stavemåten av «very» finnes i arbeidsmanuskriptet (KBK NKS 2869, 4°, 2, bl. 65v), i trykkmanuskriptet (KBK Collin 262, 4°, I.2, bl. 55r) og i de to første utgavene fra 1867. I NBO Ms.8° 894, det eksemplaret av annen utgave fra 1867 som Ibsen benyttet i 1874 da en ny utgave skulle settes, er «Werry» rettet til «very», enten av Ibsen selv eller av sønnen Sigurd, jf. innledningen, under Manuskriptbeskrivelse . Stavemåten «werry» kan skyldes Ibsens ukyndighet i engelsk. Men siden den stemmer nøyaktig overens med den stavemåten Charles Dickens la i munnen på flere av sine skikkelser, f.eks. Samuel Weller i The Pickwick Papers, kan det ikke utelukkes at Ibsen har latt Dickens’ folkelige og humoristiske cockney-farvede figurer få prege utformingen av rollefiguren Master Cotton. Ibsen leste flere av Dickens’ bøker, men vi vet ikke om han leste dem på engelsk.
 • Monsieur] eg. ‘min herre’; høflig tiltale på fransk
 • Gout] (fr.) smak
 • Ton] (fr.) god tone, korrekt opptreden (jf. NRO bonton)
 • skjelden] en ikke-etymologisk skrivemåte for sjelden; av norr. sjaldan
 • en Garçon] (fr.) på ungkarsvis, som ungkar
 • Verdensborgerdomsforpagtning] det å være verdensborger; konstruert på grunnlag av ty. Weltbürgertumsverpachtung. Gjesten v. Eberkopf gir inntrykk av å være en epigon av den tyske filosofen G.W.F. Hegel (1770–1831). Hans uttrykksmåte kan blant annet i dette tilfellet betraktes som en parodisk overdrivelse av en utpreget hegeliansk orddannelse.
 • Ur-Natur] opprinnelig, ufordervet natur eller naturlighet (NRO 1)
 • Trilogiens Topp] trilogi: «enhet (syntese) av tre forskjellige ledd ell. størrelser […] med henspilling på Hegels filosofi» (NRO 2). Trilogiens Topp kan her oppfattes som syntesen av Ur-Natur (tese) og Livserfaring (antitese).
 • Ej wass] ej: interjeksjon som sies å uttrykke virkelig eller forstilt forundring (Molbech 1859 ei), (glad eller ergerlig) forundring, overraskelse e.l. (NRO), men som her, og flere steder hos Ibsen, først og fremst bagatelliserer et problem eller en vanskelighet som er uttrykt i forrige talers utsagn;wass: feilstaving av tysk was ‘det’
 • hvis till Fænomenet Grunden / vi søge vil] henspiller trolig på den utbredte forestillingen om tysk grundighet, ev. om et særtrekk ved Hegels filosofi
 • sig kære] bry seg (om) (NRO kjære 2)
 • Ve] sjelelig smerte eller pine (NRO 2 a)
 • denne For- og I-sig-Væren] jf. hegeliansk substantivdannelse, f.eks. om individualitetens begrep:
  Sie ist aber noch die ärmste Gestalt des sich verwirklichenden Geistes; denn sie ist sich erst die Abstraction der Vernunft, oder die Unmittelbarkeit der Einheit des Fürsich und des Ansichseyns; ihr Wesen ist also nur die abstracte Kategorie (Hegel 1980, 200).
  I oversettelse:
  Denne individualitet er imidlertid ennå bare den mest fattigslige skikkelsen til den ånd som er i ferd med å virkeliggjøre seg. For først er den fornuftens abstraksjon eller dens umiddelbare enhet av væren for seg og væren i seg; slik er dens vesen bare den abstrakte kategori (Hegel 1999, 196).
 • fordums] forlengst tilbakelagt (adj.) (Molbech 1859 fordum)
 • Adelstroll] nedsettende om adelige; samtidig karakteriserer Trumpeterstraale uvitende Dovregubben og hans følge som de trollene de faktisk er, uten at han selv vet det
 • Forlagte] avleggse (NRO forlegge 2)
 • Plebejerpletter] billedlig om pletter (flekker) eller sosialt minus som giftermål med en plebeier (ukultivert person) setter på en fornem families våpenskjold (NRO plebeierplett)
 • forblommet] forblomme: gjøre dunkel, uforståelig ved besmykkende uttrykk (NRO 1)
 • løse Adelskabsbevilling] kjøpe seg en adelig tittel
 • Fatum] (lat.) skjebne (NRO 1)
 • Ramaskrig] høyt klagerop; jf. Matt 2,18: «Udi Rama blev hørt en Røst, Graad og Skrig og megen Hylen; Rachel begræd sine Børn og vilde ikke lade sig husvale, thi de ere ikke (mere i Live).» Jf. også Jer 31,15.
 • Fordyrelse] stigning i verdi (NRO)
 • en slett og rett Formener] en person som mener noe, men som ikke har andre egenskaper det er verdt å nevne; en synser (spøkefullt) (NRO formener)
 • Eragtning] mening, kjennelse, skjønn (NRO eraktning)
 • ingentid] aldri
 • Autodidakt] selvlært person
 • Levnetsløb] livsløp; et menneskelivs hendelser, gjerninger og opplevelser (litt.) (NRO)
 • svært] besværlig, vanskelig (NRO svær 2 a a)
 • besk er Døden] jf. Fork 7,26: «Og jeg fandt (en Ting) beskere enn Døden.»
 • stedse] stadig (NRO stetse 2); hadde omkring 1850 et høytidelig preg (Molbech 1859)
 • Krøsus] Skrivemåten har oppstått på tysk, dansk og norsk fra gresk Kroisos via den latiniserte formen Croesus. Krøsus var konge i Lydia ved midten av 500-tallet f.Kr. Alt i antikken var han innbegrepet av den rike kongen ved siden av den mer mytiske kong Midas (jf. Otto 1890, 98). I Kjærlighedens Komedie er vekten lagt på Krøsus’ lykke: «Hver regner sig […] / For Lykkens Krøsus, salig som en Gud» (Ibsen 1862a, 116).
 • Charlestowns] En rekke byer i USA heter Charlestown. Her menes havnebyen Charleston i slavestaten South Carolina, som er velkjent fra borgerkrigen 1861–65, og som på denne tiden hadde rundt 50 000 innbyggere.
 • inden Borde] innenbords, om bord
 • gjorde / i] handlet med (NRO gjøre B 1 b)
 • i Negere till Karolina / og Gudebilleder till Kina] Peer har tjent sine penger på å frakte slaver fra Afrika til de amerikanske sørstatene og på handel med Kina. Europeerne hadde tradisjonelt hentet te, silke, porselen og lakkvarer i Kina, mens kineserne ikke hadde ønsket europeiske varer. Europeerne hadde derfor måttet betale med edelmetall, særlig sølv. På begynnelsen av 1800-tallet hadde britene funnet én vare de kunne selge i Kina, opium fra India. Peer har solgt «Gudebilleder», sannsynligvis også fra India. Han sier i femte akt at han har «skibet nogle Bramafigurer till Kina» (), dvs. bilder av Brahma, den personifiserte skapergud i hinduismen; jf. kommentar til .
 • Fi donc] (fr.) fy da!
 • For tusend] av det svenske edet för tusan (SAOB för prep. og konj. I I H)
 • Farbroer Gynt] Svensk tiltalemåte, brukt for å uttrykke aktelse og respekt (stundom med ironisk bismak), helst av yngre personer til eldre (SAOB farbroder 2 b). Som her knyttes ordet ofte til etternavn. Skrivemåten Farbroer gjengir den svenske talespråksformen (bror) med dansk forlengelses-e.
 • Pynt] ytterste grense (NRO I 3)
 • odiøs] anstøtelig, motbydelig
 • lide] like, synes om (Molbech 1859 1 3); danisme
 • Jurykjendelsen … og skille Bukkene fra Faarene] hentydning til Jesus om dommedag i Matt 25,32: «han skal skille dem fra hverandre, ligesom en Hyrde skiller Faarene fra Bukkene». Jf. også Heibergs En Sjæl efter Døden: «jeg bringer de døde til Himlens Port, / der plejer man Buk fra Faar at skille» (1937, 49).
 • udklarerte] gjorde (varer) klar til eksport. Med industrialiseringen presset europeerne ytterligere på for å åpne Kina for handel og misjon. I 1844 ble kinesiske myndigheter tvunget til å akseptere den kristne misjonen i landet. I slutten av 1850-årene, etter de såkalte opiumskrigene, måtte kineserne gjøre ytterligere innrømmelser både når det gjaldt opiumshandel, misjon og andre forhold (Norborg 1986, 100–07).
 • fornødne] nødvendige (NRO fornøden)
 • Kulier] asiatiske, særlig kinesiske, dagarbeidere (NRO)
 • brakk] udyrket
 • kolportertes] kolportere: selge bøker, viser e.l. ved omførsel (salg ved omreisende handelsmenn), særlig for regning av et forlag (NRO 1)
 • holdt i Schak] holdt i age, under kontroll, hindret fra å bli overmektig eller ta overhånd (NRO sjakk 3 b b)
 • Snarer] feller
 • fra vore Filantropers Lejr] filantrop: menneskevenn; her de som arbeider for forbud mot slaveriet i USA (abolisjonister)
 • Kapringsfarer] et handelsskips risiko for å bli kapret, dvs. erobret eller oppbragt av fiendtlig kaperfartøy. Blant tiltakene for å stanse slaveskipstrafikken var forsøk på kapring. I Europa var kaperfart kjent og etter hvert underlagt rettsregler for sjøkrig fra det 15. århundre. Ved Sjørettsdeklarasjonen i Paris 16. april 1856 ble kaperi formelt avskaffet av de europeiske stormaktene (Salmonsen Kaper).
 • Peter] apostelnavn fra lat. Petrus og gr. Pétros, ordrett oversatt fra arameisk Kefa ‘sten, klippe’ (jf. Matt 16,18); særlig kjent fra tysk, og alment sett en mer internasjonal form enn Pe(e)r, jf. kommentar til Peer og Paal i Brand (). Også en del brukt i dansk og norsk, f.eks. Peter Wessel Tordenskiold (Faye 1856, 210). Formen Peter viser klar fremgang fra folketellingen 1801 til folketellingen 1865. De norske bibelutgavene skiftet fra Petrus og Peder i 1854 til Peter i 1873, jf. kommentar til . Vogts bibelhistorier har alltid Peter (jf. f.eks. Vogt 1858).
 • Plantagen] plantasje: storgods i tropene (NRO 1), her i sørstatene før borgerkrigen 1861–65
 • Besættning] samlet antall husdyr av alle slag som finnes på en gård (spøkefullt om mennesker) (NRO besetning 3)
 • med Haar og Hud] helt og holdent, fullstendig; eg. om rovdyr som sluker sitt bytte helt (NRO hud 1)
 • Grogg] drikk av rom, konjakk e.l. blandet med vann (NRO)
 • Mundsvejr] tomme ord; ytring, uttalelse som det ikke ligger noen alvorlig mening eller følelse bak; eg. ‘pust fra munnen’, jf. munnvær (NRO munnsvær)
 • hver den, som ej gjør ondt, gjør godt] kan minne om tanken i Jesu ord i Mark 9,40 (par.): «Thi hvo, som ikke er imod os, er med os» (jf. Noreng 1992, 34). Her er imidlertid meningen at Peer søker å oppheve det absolutte skillet mellom ondt og godt, i motsetning til Jesus, som skiller mellom dem.
 • stukket … paa] drukket av (NRO I stikke A 1 f b)
 • en farlig Øgle] et trekk fra folketroen. Tusenben og andre smådyr kunne krype inn gjennom øret og leve inne i hodet på folk, med en gnagende, uutholdelig smerte til følge. Man trodde at ubeskyttede småbarn var særlig utsatt. Her et billedlig uttrykk for dårlig samvittighet.
 • Vandel] måte å opptre på, adferd, livsførsel (NRO 2)
 • dolce far niente] (it.) den søte lediggang
 • jeg øged mine Dages Maal] jeg økte min livslengde, forlenget livet
 • det svenske Staal] kjent som velegnet til våpenproduksjon. Historisk sett var jernutvinning Sveriges viktigste industri. På 1700-tallet stod landet for inntil 35 % av verdens totale produksjon av smidbart jern. I Europa hadde svenskene i praksis nærmest monopol (Svensk uppslagsbok 1958, b. 28, sp. 386).
 • svenske Staalet] Bestemt form uten artikkel er vanlig i svensk. Jf. Esaias Tegnérs dikt «Carl XII»: «Hur Svenska stålet biter / Kom låt oss pröfva på» (Tegnér 1847–51, b. 3, 151).
 • hed i Hovedet] varm av alkoholen (NRO het 1 b), beruset
 • Sir] engelsk tiltaleform overfor fornemme menn
 • gad] hadde lyst til, ville gjerne (Molbech 1859 gide 2)
 • Gibraltar] britisk kronkoloni ved sørspissen av Spania; havneby ved innløpet til Middelhavet
 • mit Guldkalv-Altar] Mens Moses var på Sinai, fikk israelittene støpt en gullkalv, som de ofret til og danset rundt (jf. 2. Mos 32).
 • Færden] det å ferdes, måte å ferdes eller oppføre seg på (NRO ferden)
 • dratted] dratte: falle på en plutselig, uventet og gjerne komisk måte (NRO)
 • hvis du vandt den ganske Jord] jf. Luk 9,25 (par.): «Thi hvad gavner det Mennesket, om han vandt den ganske Verden, men tabte sig selv, eller gjorde sig selv skade?»
 • skrevet eller sagt] Dette er ikke allusjon til et bibelsted.
 • din Vinding … kløvet Tinding] jf. det samme rimparet i femte akt i Brand, hvor Brand blir fulgt av mengden opp mot fjellvidden, og hvor de spør ham om hvilken lønn de vil få for den striden han vil de skal kjempe. Brand svarer: «en Tornekrans om Hvermands Tinding, – / se, det skal vorde eders Vinding!» (HIS 5, ). I Peers ord gis ikke løftet om tornekransen, dvs. Kristi lidelse, men «kun Krans», og tinningen er «kløvet». Dette kan bety at belønningen er verdiløs fordi mottageren er død. Siden replikken er knyttet til det å tape seg selv, kan uttrykket «kløvet Tinding» tolkes i overført betydning.
 • Pandehvælv] hvelv: noe som danner eller minner om et hvelvet, buet tak (NRO 2). Her siktes det til Peers indre tanke- og fantasiliv.
 • saa lidt som] like lite som
 • Sublim] fullkommen, opphøyet (NRO)
 • Ønsker, Lyster og Begjær] jf. den tyske filosofen Max Stirner:
  «Was bin Ich?» so fragt sich Jeder von Euch. Ein Abgrund von regel- und gesetzlosen Trieben, Begierden, Wünschen, Leidenschaften, ein Chaos ohne Licht und Leitstern! Wie soll Ich, wenn Ich ohne Rücksicht auf Gottes Gebote oder auf die Pflichten, welche die Moral vorschreibt, ohne Rücksicht auf die Stimme der Vernunft, welche im Lauf der Geschichte nach bitteren Erfahrungen das Beste und Vernünftigste zum Gesetze erhoben hat, lediglich Mich frage, eine richtige Antwort erhalten? (Stirner 1845, 212–13).
  I oversettelse:
  «Hvad er jeg?» spørger enhver af eder. En Afgrund af lovløse Ønsker, Lidenskaber, Attraa og Begær, et Kaos uden Lys og Ledestjerne! Hvorledes skal jeg faa et rigtigt Svar, naar jeg blot spørger mig selv uden at tage Hensyn til Guds Bud eller de Pligter, som Moralen foreskriver, uden at tage Hensyn til Fornuftens Stemme, som i Historiens Løb af bitre Erfaringer har hævet det Bedste og Fornuftigste til Lov? (Stirner 1902, 111).
 • en to-tre Etmaal] ettmål: døgn til sjøs, fra middag til middag (NRO)
 • som Kejser a la Lippe-Detmold] Lippe: fra 1836 tysk ministat med ca. 120 000 innbyggere, i 1851–75 styrt av Paul Frederik Leopold; Detmold: hovedstad i Lippe (Salmonsen; Nordisk Familjebok)
 • Men jeg vil … hele Kloden] Peer Gynts stormannsfantasier kan ha en filosofisk parallell i deler av Kierkegaards skrifter, f.eks. i Sygdommen til Døden:
  Det er saa langt fra at det lykkes Selvet mere og mere at blive sig selv, at det blot mere og mere bliver aabenbart, at det er et hypothetisk Selv. Selvet er sin egen Herre, absolut, som det hedder, sin egen Herre, og just dette er Fortvivlelsen, men ogsaa hvad det anseer for sin Lyst, sin Nydelse. Dog forvisser man sig ved et nærmere Eftersyn let om, at denne absolute Hersker er en Konge uden Land, han regjerer egentligen over Intet; hans Tilstand, hans Herredom underligger den Dialektik, at i ethvert Øieblik Oprøret er Legitimitet. Dette beroer nemlig til syvende og sidst vilkaarligt paa Selvet selv. Det fortvivlede Selv bygger altsaa bestandigt kun Luftcasteller, og fægter bestandigt blot i Luften (Kierkegaard 1920–36, b. 11, 204).
 • en Bloc] (fr.) under ett, alt på en gang
 • Sir Gynt] Korrekt britisk tiltaleform er enten «Sir Peer» eller «Sir Peer Gynt».
 • Dejlighed] betagende vakker kvinne (NRO deilighet 2)
 • Johannisberger] rhinskvin av høy kvalitet fra slottet Johannisberg ved Rhinen (NRO)
 • Karl den tolvtes Værger] verge: sverd, sabel (NRO 3 b); Karl 12. (1682–1718): svensk konge (1697–1718) som i nesten hele sin regjeringstid var opptatt av krigføring
 • profitabel] innbringende, fordelaktig (NRO)
 • Transaktion] handel, forretning (NRO transaksjon 1 a)
 • Kryhed] det å være kry; stolthet, hovmod (NRO kryhet)
 • Hellas er i Opprør] Kampen for gresk løsrivelse fra det ottomanske imperium startet i 1821. I 1830 ble Hellas anerkjent som et uavhengig kongerike.
 • Grækerne … Har rejst sig hjemme] Den greske frihetskrigen mot tyrkerne ble regnet fra 4. april 1820 (Salmonsen 10, 249).
 • Tyrken er i Klemme] Den greske selvstendighetskampen fikk støtte både fra Russland, Storbritannia og Frankrike.
 • Bender] Etter at Karl 12. hadde tapt slaget ved Poltava i juni 1709, søkte han tilflukt i Tyrkia i 1709–14. Den 1. februar 1713 angrep tyrkerne Karls leir («Ny Stockholm») i byen Varnitsa nær Bender (nå Benderi i Moldova). Kampen er kjent som «kalabaliken i Bender» (Salmonsen; Nordisk familjebok).
 • Sporespænder] lærremspenner til festing av ridespore. Under det tyrkiske angrepet i 1713 forsøkte kong Karl 12. å flykte, men han snublet i sine sporer og ble tatt til fange.
 • hartad] nesten (NRO)
 • Jeg, Farbror] jf. kommentar til
 • Yankee-Pakkets] nedsettende om amerikanerne; yankee: muligens av holl. Jan Kees; klengenavn på hollandske kolonister i Ny-Amsterdam (New York); brukes om hvite mennesker fra New England, de seks nordøstlige delstatene i USA (NRO 1 a)
 • Jeg støtter Styrken … til Tyrken] Peer velger her motsatt av den sagnomsuste Lord Byron, som døde i 1824 under sitt forsøk på å hjelpe grekerne i deres frihetskamp mot tyrkerne.
 • Hvo] nominativ form av spørrende (og relativt) substantivisk pronomen, jf. kommentar til
 • Kanonmad] dårlig trente og utrustede soldater som hensynsløst ofres i et slag (jf. NRO kanonføde); fra eng. food for powder og ty. Kanonenfutter
 • paa det tørre] i sikkerhet (NRO tørr 2 b b); eg. trygt på land (Röhrich 1994, 1295)
 • Løb Storm! Gjør Tyrken Helvedet hedt] Verslinjen er substituert, dvs. at to trykksvake stavelser følger på hverandre: bi+ ∪-∪-∪-∪∪-. Dette må regnes som et avvik innenfor den jambiske firtakteren.
 • Gjør Tyrken Helvedet hedt] gjør det så ubehagelig for ham som mulig (NRO helvete 2 b); eg. lag et hett helvete for ham
 • Janitscharens] janitsjar: fotsoldat tilhørende et eget tyrkisk korps som særlig rekruttertes av (greske) krigsfangne barn, oppløst i 1826 (NRO)
 • God dam] (eng.) fordømt også; betyr eg. ‘Gud fordømme’, ‘Gud forbanne’
 • Olympens] Olympos: fjell i Hellas; gudenes bolig i mytologien
 • Kobberlejer] I Homers diktning er det som er sterkt og verdifullt, ofte av bronse (gr. chalkeos), f.eks. våpen, kar og bygninger. Homer taler også på ett sted i Iliaden om «den kobberne himmel» (Homer 1836, 17, 425). Så vidt man vet, fantes kobberleier fortrinnsvis på øya Evboia i gammel tid i Hellas.
 • denne Elv, Kastale] Kastalia, en kilde ved foten av fjellet Parnassos nær Delfi, var viet til musene og Apollon og gjaldt derfor som en kilde for dikterisk inspirasjon. Den har ikke noe å gjøre med Olympen.
 • med Fald paa Fald … Hestes Kraft] Kilden Kastalia har ingen fallhøyde og kan ikke utnyttes til vannkraft.
 • Nabobens] nabob: person som har vunnet betydelige rikdommer (særlig i utlandet) og utfolder stor luksus (halvt nedsettende) (NRO 2)
 • gyldne Negersved] eg. gull av negerslavenes svette; jf. Vinje i en artikkel i Dølen 10. april 1859: «Ein kan godt segja, at Pengar er storknat Sveitti (Sved)» (Vinje 1970–73, b. 1, 193).
 • om en Hals] i en livsfarlig situasjon (NRO hals 1 a); vanlig uttrykk hos Holberg, særlig i komediene; jf. « være om en Hals være fortabt, kaput» (Holberg-ordbog Hals 2.2)
 • Besættningen] besetning: mannskap og offiserer på et skip (NRO 2)
 • tillfals] til salgs (NRO fal adj.)
 • iflæng] uten orden, om hverandre, uten plan eller omsyn, på slump (NRO fleng)
 • Tarv] det som er nødvendig; nødvendighet, trang (Molbech 1859 1)
 • Skarv] lumpen, upålitelig, dårlig person, jf. kommentar til
 • enfin] (fr.) nå vel
 • for fuld Damp] dampmaskinen arbeider for fullt
 • kniber han sig i Armen] jf. Holbergs Jeppe paa Bierget (II.i.): «jeg vil forsøge at knibe mig i Armen / giør det da icke ondt / saa drømmer jeg» (Holberg 1913–63, b. 2, 733)
 • Mareridt! – Væv! – Nu vaagner jeg snart] Versemålet er knittel, bi++ '8|'9 r|R|Rr. Det avløses av nytt versemål .
 • Hu] interjeksjon for å uttrykke uhygge, gru, redsel eller smerte, kuldegysning, ubehag, avsky (NRO 1)
 • Asner] esler; her: tosker, jf. kommentar til
 • bakke Maskinen] slå bakk; bevege bakover ved å la drivkraften motarbeide fremdriften
 • fire ned Giggen] sette lettbåten på vannet; gigg: lang og smal lettrodd båt om bord på større fartøy
 • Riggen] et fartøys (særlig et seilfartøys) utstyr av master og rundholter med tilhørende tauverk e.l. (NRO rigg 1)
 • Det er Stell] det er fine greier (ironisk) (NRO stell 1 d a)
 • som paa Raad er læns] som er tom for råd (NRO lens 2)
 • sagte] dempet, stille; særlig om tale (NRO sakte A 1 a)
 • Straffens Sverd] jf. 1. Mos 3,24: «Og han drev Mennesket ud, og satte Cherubim Østen for Edens Have, og et blinkende Sværd, som vendte sig, til at vogte Veien til Livsens Træ.»
 • med Mand og Mus] med alle om bord (NRO mann A 1)
 • hyttet] vernet, beskyttet (NRO I hytte)
 • Brøst] ufullkommenhet, feil, lyte, (moralsk) mangel (NRO I)
 • Hvor faar jeg Mad og Drikke] Etter flukten fra Egypt «knurrede Folket» mot Moses over mangelen på vann og mat. Men Gud sørget for friskt vann og lot det regne manna fra himmelen (2. Mos 15,22–16,4).
 • Ørken] bestemt form av ørk, eldre form for ørken: goldt, ufruktbart landskap, ødemark. Peer befinner seg i nærheten av ørkenen Sahara.
 • Det maa han forstaa] det må han ordne med; «det maa jeg (du osv.) forstaa, det hører under min virksomhed; det er jeg mester for» (ODS II forstaa 4.1). Jf. Holbergs Jacob von Tyboe (II.ii.): «Det maa vi Poeter forstaae» (Holberg 1913–63, b. 3, 312).
 • han vil visst … Spurv skal forgaa] jf. Matt 10,29 (par.): «Sælges ikke to Spurve for en Penning? Og ikke een af dem falder paa Jorden, uden Eders Fader (vil)».
 • Lade Herren raade] jf. salmen «Hvo ene lader Herren raade» av Georg Neumarck. Salmen kom tidlig i bruk og er bl.a. med i Guldbergs salmebok (1833).
 • hænge med Ørene] være eller bli redd, motløs, forsagt; eg. om skamfull hund (NRO øre A 1 b)
 • Rørene] rør: siv; vann- eller sumpplante med slank, bøyelig og hul stengel (mest litt.) (NRO I 1 a)
 • mander sig opp] tar seg sammen (NRO manne 1), oppfører seg som en (modig) mann
 • afsides] til siden, unna, bort(e) fra de andre (NRO avsides 1)
 • bides] slåss (med tennene) (NRO bite 1)
 • Akazier] akasie (Acacia): tropisk tre av mimosefamilien
 • Morgenen er ikke … vejet og drøftet] ikke kjent som skriftsted, men nær ordtak av typen «Aften er ikke altid Morgen lig» (Mau 1879, nr. 58). En variant av ordtaket er brukt i annen akt av Brand: «Kvelden blev ej Morgnen lig» (HIS 5, ) (jf. Noreng 1992, 32). Jf. også Logemanns «Ingen kender Dagen før Sol gaar ned» (1917, 200), som viser til en del flere ordtak og sitater på ulike språk.
 • løftet] løfte: hjelpe opp, heve (til bedre kår, rikere og verdigere, moralsk eller religiøst liv e.l.) (NRO 5 a)
 • hvad Portion / af Nødens Kalk] hvor mye nød, hvor stor fortvilelse. Kalk: beger; vanlig i Bibelen, bl.a. Sal 116,13: «Saligheds Kalk», 1. Kor 10,16: «Velsignelsens Kalk» og særlig Matt 26,39 (par.): «Min Fader, er det muligt, da gaae denne Kalk fra mig!»
 • sindet] innstilt
 • Økonom] sparsommelig person (NRO 2); jf. Botten-Hansens Huldrebrylluppet:
  Aa Snak! Du kanskee tror, at Fanden
  Er ødslere end nogen Anden?
  Nei, han er just en Økonom,
  Der seent og tidligt gjennemroder
  De ny Besparelsesmethoder
  (Botten-Hansen 1851, 76)
 • Ganger] ridehest; eg. hest som går i skritt (poet.) (NRO 1)
 • Hundred Slag faar under Saalen] stokkepryl, særlig slag under fotsålene, brukt som straff i Orienten (NRO bastonade); forstyrrer sentralnervesystemet; også kalt falanga og falaka. I 5. Mos 25,2–3 nevnes 40 slag som maksimum av hva man bør gi.
 • Peer Gynt i Træet … Abekatte fra Livet] jf. skildringen i Jonathan Swifts Gullivers Reiser av hovedpersonens kamp med aper: «I ran to the Body of a Tree, and leaning my Back against it, kept them off, by waving my Hanger» (Swift 1970, 194). I oversettelse: «jeg løb til Stammen af et Træ, lænede Ryggen mod den, og holdt dem fra Livet ved at svinge Sabelen i Luften» (Swift 1836, 417).
 • du skal vaage og fægte] jf. Matt 26,41 (par.): «Vaager og beder, at I ikke skulle komme i Fristelse.»
 • en Pind for det Uvæsen satt] sette en stopper for noe, hindre; eg. sette en pinne i dørkrampen (NRO pinne 2 a)
 • krængt] flådd (NRO krenge 3 d); eg. belgflådd, vrengt huden av hel. Jf. Kongs-Emnerne: «hvor svært det er, at krænge Bælgen af slige Varger» (Ibsen 1864a, 126).
 • paa Sætt og Vis] på en eller annen måte (NRO sett 4 a)
 • Hvad er vi Mennesker? Kun et Fnug] jf. kommentar til
 • læmpes] lempe seg, tilpasse seg, føye seg (NRO lempe 1 a)
 • Tsju] interjeksjon brukt for å skremme, jage vekk (særlig dyr) (NRO)
 • forloren Hale] forloren: kunstig, uekte (NRO 2). Jf. bl.a. Niels Klim, Jens Baggesens oversettelse til dansk av Holbergs Nicolai Klimi iter subterraneum, hvor uttrykket «en forloren Hale» forekommer (jf. J. Sejersted 2005, 285–87).
 • du gamle Buss] kamerat (NRO I busse, uten varianten buss)
 • var det ligt] det var vel ikke å vente, det var vel ikke rimelig, naturligvis ikke; brukt i benektende svar (NRO lik 6 c)
 • Aj-aj] interjeksjon for å uttrykke overraskelse, beundring og særlig inderlig tilfredshet (NRO ai)
 • Tænker] Tenkeren er Peer, som i Dovregubbens Hall blir servert ekskrementer av ku og urin av okse, og som finner at han har en god del å vinne på å ta til takke: «En faar haabe paa Vanens Magt» (HIS 5, ).
 • Skabningens Herre] skapning: innbegrepet av alt det skapte (NRO 3 b). Jf. 1. Mos 1,26:
  Og Gud sagde: Lader os gjøre et Menneske I vort Billede, efter vor Lignelse; og de skulle regjere over Havets Fiske, og over Himmelens Fugle, og over Fæet, og over al Jorden, og over alle Orme, som krybe paa Jorden.
 • Gevalt! Gevalt!] (ty.) vold; en holbergsk interjeksjon, i en rekke av komediene «brugt som udråb af person som lider overlast og beder om hjælp» (Holberg-ordbog Gevalt 2), jf. bl.a. Erasmus Montanus (V.iii.) og Barselstuen (V.v.)
 • Lansernes Tunger … og Profeten stor] rapsodiske kortvers i ulik utforming, bi+- '4|'5 r|R|Rr|x|X. Se mer om kortversene i innledningen, under Bakgrunn. Griegs musikk til denne teksten finnes i studiepartituret (Grieg 1988, 152–59).
 • Knappen] hodet (NRO knapp 5)
 • Ve, ve] interjeksjon brukt som uttrykk for smerte, fortvilelse, sorg (NRO 1 a)
 • hæle] ta imot for vinnings skyld (til eie, pant eller bruk), skjule, holde i forvaring; hjelpe til å få solgt eller pantsatt en gjenstand som man vet eller burde vite er urettmessig bekommet (stjålet eller underslått) (NRO III hele)
 • Kosterne] tyvekostene, de stjålne tingene (NRO IV kost, koster)
 • Rørfløjte] fløyte av kortere eller lengre forstykker som er anbragt side om side; hyrdefløyte, panfløyte (NRO rørfløite 1)
 • Hvilken livsalig Morgenstund] jf. Aladdin (1805) av Adam Oehlenschläger (IV.vii.): «O hvilken deilig Foraarsmorgenstund! / O hvilken qvægende, livsalig Blund!» (Oehlenschläger 1857–62, b. 2, 242; jf. Haakonsen 1967, 62–63). Versemålet er knittel, bi++ '8|'9 r|R|Rr. Det avløses av nytt versemål .
 • livsalig] deilig, herlig (NRO 2 b)
 • Skarnbassen] skarnbasse: gjødseltordivel, pilletriller, skarabé (Scarabeus sacer)
 • Guldi Mund] jf. ordtaket «morgenstund har gull i munn»; morgentimene er de beste å arbeide i (NRO morgenstund); jf. Grundtvigs salme «Morgenstund har Guld i Mund» (1853)
 • binde an med] gi seg i kamp med, gi seg i kast med (NRO binde 6)
 • rendes] passiv av rende: støtes, kjøres med kraft (NRO renne 3 b)
 • Firbenen] firben: firfisle (Lacertidae), en liten langhalet øgle
 • Bliv] jf. 1. Mos 1,3: «Og Gud sagde: Vorde Lys; og der blev Lys»; i Kalkars bibeloversettelse: «bliv Lys, og Lyset blev» (Kalkar 1845–47)
 • Lorgnetten] lorgnett: to seglass på en klemmeinnretning til å sette over nesen (NRO 1)
 • paa Verden og er sig selv – nok] Verslinjen er redusert, dvs. at det mangler svak stavelse mellom to trykk: bi- ∪-∪∪-∪--. Dette forekommer normalt ikke i knittelverset.
 • Storbog] tykk, svær bok; mest i bestemt form om Bibelen (NRO storbok)
 • Huspostillen] andaktsboken, jf. kommentar til
 • Salomons Ordbog] Salomos ordspråk i Det gamle testamente. Navnet ble skrevet Salomon i den gamle hus- og reisebibelen (mange utgaver t.o.m. 1802) og i den norske utgaven av Det nye testamente (1819, 1830). Dansk bibelspråk hadde dels Salomo, og dette ble også rådende form i den norske 1854-bibelen (med senere utgaver). Som fornavn i Norge er bare -n- formen brukt.
 • tving din Natur] jf. kommentar til
 • Hovmod maa bøjes] jf. bl.a. Jer 50,32: «Og den Hovmodige skal støde sig og falde»; Ordsp 29,23: «Menneskets Hovmod skal nedtrykke ham»; og Jes 2,17: «Og Menneskets Høihed skal nedbøies»
 • hvo sig fornedrer … opphøjes] jf. Matt 23,12 (par.): «Men hvo sig selv ophøier, skal fornedres, og hvo sig selv fornedrer, skal ophøies.» Hvo: nominativ form av spørrende (og relativt) substantivisk pronomen, jf. kommentar til .
 • mage det saa] ordne, lempe det slik (NRO I make 1)
 • kommer ivej] får begynt et arbeid, en selvstendig virksomhet e.l. (NRO komme 3 d)
 • skridter] går i rolige, verdige skritt; går i skrittgang (NRO skritte 1 a)
 • Dette, som alle Livskilder savner] livskilder: kilder til liv, forutsetning for organisk, legemlig eller åndelig liv (NRO); tvetydig ordstilling som må leses som «dette (dvs. ørkenen) som savner alle livskilder»
 • brakk] udyrket
 • flakke] flate
 • Sansebedrag] synsbedrag, illusjon (NRO); her: luftspeiling
 • Kanal] jf. kanalen som var under prosjektering og bygging i 1860-årene: Suez-kanalen mellom Port Said ved Middelhavet og Suez ved Rødehavet. I Geschichte der bildenden Künste beskriver Carl Schnaase Nildalen som en egenartet biotop. Omgitt av ufruktbare områder, sanddyner og skrinn jord som utarmes av en glødende sol, skiller Nildalen seg ut med sin fruktbarhet. Når elven har størst vannføring, åpner man sidekanalene for vannmassene: «Da blir dammene gjennomstukket, kanalene åpnet, og snart dekker floden dalen helt til fjellene. Hele landet er en sjø, hvor bare byene rager opp som øyer på sine høyder» (Schnaase 1866–79, b. 1, 245; til norsk ved HIS). Friedrich Lübker beskriver Egypt slik:
  Slik lå landet der som en langstrakt oase, skjermet av sine fjellvolder, omgitt av ørkenens sandhav; slik raget folket i sin blomstrende kraft opp som en kulturoase over mindre utviklede, mindre kultiverte stammer
  (Lübker 1860, 51; til norsk ved HIS). Jf. også G.W.F. Hegel, som i sin oversikt over Egypts historie (Forelæsninger over Historiens Philosophie) skriver:
  Herodot siger fremdeles, at Sesostris har ladet grave uhyre Kanaler gjennem hele Ægypten, som tjente til at udbrede Nilens Vand allevegne […] Efter Psammitich fulgte Neko, der begyndte at grave en Kanal, som skulde forbinde Nilen med det røde Hav, og som først fik sin Fuldendelse under Darius Nothus. Det Foretagende at forene Middelhavet med den arabiske Havbugt og det store Ocean, er ikke af en saadan Nytte, som man maaskee kunde troe, fordi der paa det røde Hav, som desuden er meget vanskeligt at befare, omtrent ni Maaneder igjennem hersker en bestandig Nordenvind, og der følgelig kun i tre Maaneder kan reises fra Syd til Nord (Hegel 1842, 208–09).
  Den første kanalen i området skal være påbegynt av faraoene i det 14. århundre f.Kr. Den gikk fra Nilen til Timsah-sjøen, og ble senere ført frem helt til Rødehavet. Denne kanalen eksisterte frem til ca. 767 e.Kr., da den ble ødelagt. Napoleon Bonaparte prøvde å sette kanalen i stand igjen under ekspedisjonen til Egypt i 1798–99 (Brockhaus 14, 244). Tanken om kanalen minner ellers om femte akt i Goethes Faust II (1833), der Faust som ingeniør og dikebygger har til hensikt å demme vannet ute, og ikke åpne for det.
 • Oaserne vilde som Øer sig højne] jf. Schnaase: «en sjø, hvor bare byene rager opp som øyer på sine høyder» (1866–79, b. 1, 245; til norsk ved HIS; jf. ovenfor)
 • Atlas] Atlasfjellene i Nordvest-Afrika
 • Livende] som gir ny (livs)kraft, energi (ODS II live 1.2)
 • Damp vilde drive] Dampkraft var en vanlig energikilde i de fleste typer industri i det 19. århundre.
 • Tombuktus Fabrikker] Timbuktu (fr. Tombouctou), by i den vestafrikanske staten Mali, i eldre tid berømt stasjon og handelssted (men med liten industri, ifølge Salmonsen) på karavaneruten gjennom Sahara. Byen var gjennom mange århundrer omtvistet i kriger mellom forskjellige folkeslag, på Ibsens tid siste gang i 1846.
 • Bornu] område i Nigeria sørøst for Tsjadsjøen. På 1850-tallet kom de første europeiske oppdagelsesreisende til området (Salmonsen).
 • Habes] arabisk navn på Etiopia. Ifølge Salmonsen er navnet Abessinien (Abyssinia, det samme som Etiopia) egentlig Habyssinien, omdannet av Habesj. Zoologen Alfred Edmund Brehm (1829–84), særlig berømt for hovedverket Illustriertes Thierleben (1863–69), utgav i 1863 Ergebnisse einer Reise nach Habesch im Gefolge seiner Hoheit des regierenden Herzogs von Sachsen-Koburg-Gotha Ernst II. Hertugen utgav et tilsvarende verk i 1864 (Salmonsen Habesch).
 • Waggon] jernbanevogn for passasjerer (NRO); «en Vogn, Fragtvogn, især Jernbane-Vogn» (L. Meyer 1844)
 • den øvre Nil] eldre og tradisjonell betegnelse for den sørlige delen av Nilens løp. Da Egypt lå under Romas ledelse, ble landet delt inn i tre store områder: «(Epistrategien), Oberägypten (Thebais) mit der Hauptstadt Ptolemais, Mittelägypten (Heptanomis) und Unterägypten» (Becker & Marquardt 1843–67, b. 3:1, 212). Wilhelm Lübke nevner at «allerede i det fjerde Aartusinde f.Chr. bestod det ældste ægyptiske Rige i Landets nedre (nordlige) Deel med Hovedstaden Memphis». Men på grunn av inntrengere fra øst ble tyngdepunktet i riket flyttet «tilbage til Øvreægypten» omkring 2000 f.Kr. Han fortsetter: «Nu hævede sig ‹det nye Rige› til den højeste blomstring; dets Midtpunkt blev Theben ‹med de hundrede Porte›.» Lübke opererer også med betegnelsen «Mellemægypten» og stedfester det til «Beni-Hassan» (Lübke 1872, 11–12).
 • det dølske Blod] Blodet har tidligere vært tenkt som sete for arvede egenskaper, og også som sete for menneskelig livskraft eller følelser (NRO blod 2). Dølsk: som hører hjemme i, skriver seg fra en dal (eller fra daler i alminnelighet). Som betegnelse på biologisk rase viser dølsk fortrinnsvis til ‘dølehest’ (NRO). At blodet nesten er kongelig, kan vise til Harald Hårfagres saga (kap. 24), der Harald feirer jul på Tofte på Dovre og blir gift med finnejenta Snøfrid, som han får flere sønner med, og der han også får en flerårig vanviddsperiode på grunn av trolldom.
 • arabisk Krydsning] det å krysse, dvs. pare individer av ulike raser for å frembringe et blandingsprodukt (NRO krysse 7)
 • Peeropolis] konstruert bynavn, dannet av personnavn med bindevokal o + gr. polis ‘by’. Navnetypen har røtter i antikken og er særlig kjent gjennom navnet Konstantinopolis (Konstantinopel) etter keiser Konstantin den store (d. 337 e.Kr.), som nyskapte byen på det gamle Bysants’ grunn. Andre tilsvarende bynavn i antikken er Hadrianopolis (en rekke byer), Sebastopolis (gr. Sebastos, grunnlagt av Augustus), og Traianopolis. Det dreier seg i hovedsak om byer grunnlagt av romerske keisere i det greske Østen. Også solgudens by Heliopolis i Egypt (Bibelens On) ble mye omtalt i tidens reiselitteratur (f.eks. Schmidt 1863, 180–84). Jf. ellers Persepolis, det greske navnet på en by i det antikke persiske imperium (Lübke 1866, 43–44). Persepolis, i dag en ruinby nær den moderne byen Shiraz, var en av hovedstedene i perserriket (Schnaase 1866–79, b. 1, 191) og hadde store palasser og terrasseanlegg (Kugler 1856–59, b. 1, 71–77). Alexander den store plyndret og brente byen i 330 f.Kr. (Brockhaus 11, 530).
 • Raden] rad: orden, tur innenfor en rekkefølge (NRO 3)
 • Gyntiana] oppkallingsnavn laget med lat. suffiks -(i)ana. Et kjent eldre eksempel er Louisiana i USA, som i 1681 ble oppkalt etter Ludvig 14. i Frankrike. Peers Gyntiana alluderer til Ole Bulls mislykkede Oleana-prosjekt i Pennsylvania i 1852. Ole Bull var blitt lokket til å kjøpe et større område i Potter County og inviterte norske emigranter til å slå seg ned der. Et par hundre fulgte oppfordringen. Land ble ryddet, hus bygget, veier anlagt og sagbruk og møller grunnlagt. Men jordsmonnet viste seg uegnet til dyrking, og kolonien måtte oppgis med store tap.
 • Kapitaler] penger; flertallsformen er lite brukt i norsk
 • Puger] gnier, pengepuger (NRO 1)
 • som Asnet i Arken] hentydning til gåten «Hvem ropte så høyt at hele verden hørte det?»; jf. Holbergs Jule-Stue (1724) (xii) og Erasmus Montanus (1731) (III.iii.): «Det var et Asen i Arken / hvor heele Verden var indsluttet» (Holberg 1913–63, b. 3, 212–13; jf. b. 4, 407).
 • Asnet] eselet, jf. kommentar til
 • vordende] kommende (NRO vorde 1 b)
 • mit halve Rige for en Hest] omformulering av en replikk fra Shakespeares Richard III (V.iv.): «A horse, a horse! my kingdom for a horse!» (Shakespeare 1974, 753). I oversettelse: «En Hest! En Hest! Mit Rige for en Hest» (Shakespeare 1807–25, b. 6, 378; jf. Smidt 2004, 46).
 • Værge] våpen, her i betydningen ‘sverd, sabel’ (NRO verge 3 b)
 • Viljen kan flytte Bjerge] jf. Matt 17,20: «Dersom I have Tro som et Senepskorn, da maae I sige til dette Bjerg: Flyt dig herfra derhen, saa skal det flytte sig, og Eder skal Intet være umuligt.» Hos Peer er det viljen, ikke troen, som skal flytte berget.
 • ab esse ad posse] (lat.) prinsipp fra logikken som i sin fulle form lyder ab esse ad posse valet consequentia, dvs. fra en tings eksistens kan man slutte til dens mulighet. Det motsatte gjelder derimot ikke: a posse ad esse non valet consequentia, dvs. fra en tings mulighet kan man ikke slutte til dens eksistens.
 • Grane] navnet på hesten til Sigurd Fåvnesbane, en av de fremste heltene i Edda-diktningen
 • Ganger] ridehest; eg. hest som går i skritt (poet.) (NRO 1)
 • Ridestellet] ridetøyet, sadel og seletøy; kanskje også med henspilling på det dyret man rir på
 • Hynder] flate, langaktige puter til å legge på setet av benk, stol e.l.; puter i alminnelighet (NRO hynde)
 • Profeten er kommen … Profeten, Profeten er kommen] Pigernes Kor og Anitras sang består av rapsodiske vers i ulik utforming, bi+ '4|'5|'6|'7|'8|'9 r|R|Rr. Griegs musikk til denne teksten finnes i studiepartituret (Grieg 1988, 162–81).
 • Rør] få til å lyde, klinge (NRO I røre A 1 f)
 • Mælken … i Paradisets Floder] Koranen nevner Paradisets melkeelv i sure 47:15. Forestillingen finnes også i enkelte eldre jødiske og kristne paradisbeskrivelser, bl.a. i Joseph Horovitz’ «Das koranische Paradies» i Der Koran (Paret red. 1975). Resten av Anitras tale minner ikke mye om Koranens språk. Kaba er trolig satt inn for islamsk koloritt. Ifølge islam skal det etter Muhammed ikke komme noen annen profet. At Kaba, Guds hus i Mekka, er tomt, er i samsvar med Muhammeds vilje. Det fortelles at han kastet ut de avgudsbildene som stod der i førislamsk tid. I Bibelen omtales «Det lovede land» en rekke steder som et land som «flyder med Melk og Honning» (første gang i 2. Mos 3,8). Dette er en av kildene til utbredte forestillinger om paradiset.
 • Intet Jordbarn dog taaler] jf. 2. Mos 33,20: «Du kan ikke see mit Ansigt; thi Mennesket kan ikke see mig og leve.» Jf. også 3. Mos 16,2; Dom 6,22–23.
 • Samum] tørr, brennende het ørkenvind, særlig i Nord-Afrika og Vest-Asia (NRO)
 • Jordsøn] sønn, barn av denne verden; jordisk menneske, mann (NRO jordsønn)
 • Kaba] «det hellige Tempel i Mekka, der er Maalet for den i Islam paabudte Pilegrimsfærd og derved saa at sige hele den muhammedanske Verdens religiøse Midtpunkt» (Salmonsen Káaba). Ordet sies å bety ‘terning’ eller ‘kube’ og sikter til formen på templet.
 • Jeg har læst paa Trykk – og Sattsen er sand] Versemålet er knittel, bi++ '8|'9 r|R|Rr. Det avløses av nytt versemål .
 • Sattsen] sats: setning som rommer en almen sannhet, en visdomsregel; sentens (NRO 5 b)
 • ingen blir Profet i sit eget Land] jf. Matt 13,57 (par.): «En Prophet er ikke foragtet, uden i sit Fædreneland og i sit Huus». Jf. også Holbergs Jean de France, der tjeneren Pierre sier til sin herre Jean (V.i.): «Ja det gaar med Monsieur som Ordsproget lyder: En Poet er aldrig agtet udi sit Fæderneland» (Holberg 1913–63, b. 2, 705).
 • det huger mig] jeg liker det (NRO I hue 1)
 • histover] (langt) der over (NRO hist)
 • Charlestowns] Charleston i South Carolina, USA, jf. kommentar til
 • Laget] flokken, selskapet (NRO lag 6 a)
 • Gallej] jf. talemåte fra fransk, først brukt av Cyrano de Bergerac i 1654, men best kjent fra en replikk i Molières komedie Les fourberies de Scapin (1671), der faren Géronte, som tror at sønnen er blitt tatt til fange om bord i en tyrkisk galei, sier: «Hva fanden ville han på den galei?» («Que diable allait-il faire dans cette galère?») (jf. SAOB galeja 3 a). Ibsen hadde oppført Scapins Skalkestykker på Kristiania Norske Theater i mars 1859. En galei er en type krigsskip som var mye brukt allerede i oldtiden, bl.a. i krigene mellom Roma og Kartago, men også i nyere tid, så sent som på 1700-tallet. Fremdriften var årer (1–3 rader over hverandre) og latinerseil (1–3 master). Som roere ble det gjerne brukt krigsfanger eller straffanger.
 • bygge sit Hus paa Sandet] jf. Matt 7,26–27:
  hver den som hører disse mine Ord og ikke gjør efter dem, skal lignes ved en daarlig Mand, som byggede sit Hus paa Sand. Og Skylregnen faldt, og Vandflommen kom, og Vindene blæste og stødte an paa samme Hus, og det faldt, og dets Fald var stort.
 • loggrer … og kryber i Muld] ter seg underdanig som en hund
 • Brystnaal-Kronen] den kongelige orden til å bære på brystet som nål; både danske (unntatt Elefantordenen), norske og svenske ordener har en krone over kors eller stjerne (avbildet i Salmonsen Orden)
 • paa hvad Fod man staar] hvordan ens stilling er (NRO fot 6)
 • Slaar… an] vinner anklang, vekker velvillig interesse (NRO slå 6 d b)
 • Pundsterling] pund sterling; eldre engelsk myntenhet
 • Patent] offentlig dokument som gir en viss stilling eller rettighet (NRO 2)
 • Bevilling] bemyndigelse, tillatelse som offentlig myndighet gir, særlig til å drive visse slags forretninger (eller papir som inneholder en slik tillatelse) (NRO 1 og 2)
 • Naturens Børn] naturbarn: uskyldig, av kultur uberørt barn eller menneske (NRO). Uttrykket er brukt av Johann Gottfried von Herder i prisoppgaven Abhandlung über den Ursprung der Sprache (1772), der han kaller mennesket «naturens mest foreldreløse barn» (Herder 1995, 24; til norsk ved HIS). Jf. ODS naturbarn med belegg fra bl.a. H.C. Andersen.
 • profetisk Svar] svar (som) fra en profet (NRO profetisk 1). Mest kjent var de svar orakelet i Delfi gav, jf. NRO orakelsvar 2: dypsindig, mangetydig svar.
 • Situationens herre] den som mestrer situasjonen (NRO herre 2)
 • troppe opp] innfinne seg (ofte litt komisk, latterlig) (NRO troppe 3 b a)
 • Mændene … en skrøbelig Slægt] skrøpelig: som lett faller for fristelser og glemmer sine gode forsetter; som er svak i troen; som lider av mange menneskelige feil (NRO 2 b)
 • Skarn] sjofel, slett person (NRO 2 a)
 • Støvets Sønner] menneskene; støv: vanlig bibelsk betegnelse for jorden som mennesket er skapt av og skal oppløses til etter døden (NRO 2 c a)
 • har øvet] har begått, har gjort seg skyldig i (NRO øve 1 a c)
 • Trommestikker] jf. Holbergs Mascarade (I.iii.): «Hillemend! Fruens Fødder gaaer som Trom-Stokker» (Holberg 1913–63, b. 3, 230).
 • Taske] upålitelig, tyvaktig eller løsaktig pike, fruentimmer, tøs (mest litt., fam.) (NRO 2)
 • extravagante] som ikke holder måte; sterkt overdrevet, outrert, overdrevent flott (NRO)
 • Vedtægt] vedtatt, hevdvunnen, tradisjonsbestemt norm som innenfor et visst samfunn eller miljø gjelder for synsmåte, oppfatning eller sosial opptreden (sømmelighet og anstendighet) (NRO vedtekt 2)
 • yderlig] i høy(este) grad (NRO ytterlig 2 b)
 • det middels gjør vammel] Verslinjen inneholder bare to trykksterke stavelser og er derfor undertallig.
 • vammel] kvalm (NRO 2)
 • især den ene] mulig referanse til den arabiske kulturens strenge skille mellom bruken av høyre hånd (til å spise med, håndhilse med) og bruken av venstre hånd (som utsettes for kontakt med kroppens urenheter) (Oxfeldt 2005, 148)
 • Houri i Paradiset] en av de vidunderlig vakre og evig unge piker som etter muslimsk tro skal være til glede for de rettroende i paradiset (NRO huri)
 • væver] snakker uklart, usammenhengende, uten mening fordi man er beruset, ikke er helt våken, har feber e.l. (NRO veve 4 b)
 • Saa kanst du faa] kanst: kan, bøyd i 2. person entall, jf. kommentarer til og
 • Hjernekiste] hjerneskalle (NRO). Måling av hjerneskaller, bl.a. med gruppering av menneskeraser i langskaller og kortskaller, var aktuelt i naturhistoriske miljøer i Norden i 1840–50-årene. En sentral forsker på dette området var den svenske anatomen og antropologen Anders Adolph Retzius, som hadde videreutviklet læren om kraniometrien, og som deltok med et foredrag på de skandinaviske naturforskeres 7. møte i Kristiania i 1856. Her deltok også den norske filosofen Marcus Jakob Monrad med et innlegg (jf. Skorgen 2002, 170; 2006, 52–53).
 • staar tillskamme] stå til skamme: ikke kunne prestere det som kan ventes av en, stå tilbake for andre som man burde kunne måle seg med (NRO skam 1 b b)
 • Dvælen] nøling
 • Turban] hodeplagg brukt i Orienten, bestående av en filtlue med flat pull, som blir ombundet med et tørkle (NRO)
 • Opal] amorft mineral bestående av kiselsyre med et varierende innhold av vann, vanligvis av melkehvit eller blåaktig farve; kjent for sitt farvespill, brukt som smykkesten (edelopal) (NRO)
 • naturlige Datter] som hører til eller stemmer med ens natur; fysisk, medfødt (NRO naturlig 1); jf. også NRO evadatter: «særl. kvinne med utpreget kvinnelige egenskaper, f.eks. pyntelyst»
 • som der … ziehet uns an] jf. slutningsversene av «Chorus mysticus» i slutten av Goethes Faust II: «Das Ewig-Weibliche / Zieht uns hinan» (Goethe 1999, 464). Peer gjengir sitatet feil, «ziehet uns an», slik at betydningen blir ‘det evig kvinnelige tiltrekker oss’. En tilsvarende oversettelse finnes hos Chr. F.W. Bech: «Det Evigt-Qvind’lige / Tiltrækker Hver» (Goethe 1847, b. 2, 360).
 • Palmelund] område hvor det vokser palmer
 • arabisk Luth] korthalset, halvpæreformet strengeinstrument av arabisk opprinnelse
 • Jeg stængte for … ak, som du] fire strofer med formen bi '8 '6 '8 '8 '6 a b a a b. Griegs musikk til denne teksten finnes i studiepartituret (Grieg 1988, 189–96).
 • Forlis] tap (NRO 1)
 • Slettens Skib] her billedlig om et ridedyr; jf. «ørkenens skip» om kamelen. NRO antar kamelen som betydning her, men sammenhengen tyder på at det også kan være hesten.
 • Hieb] (ty.) hugg, slag
 • Most] fruktvin, gjæret fruktsaft (NRO 2)
 • Angoragjedens Ost] Angorageiten (Capra angorensis) er kjent for sin fine ull (mohair), ikke for ost.
 • Stillhed! Mon den fagre lytter] Versemålet er trokeisk firtakter, bi 7|8 r|R|Rr. Det avløses av nytt versemål .
 • udrappert] ikke drapert, udekket (NRO udrapert)
 • slaa] la lyde, synge triller eller slag; om fugl (NRO slå 5 a d)
 • Ufærd] uhell, ulykke, vanskjebne (NRO uferd 1)
 • Tipp] topp, høydepunkt (NRO I 2)
 • Nipp] det å nippe; liten slurk (NRO II)
 • minsæl] min sjel; brukt som forsikring (NRO sjel A 1 a b); jammen, sannelig
 • hartad] nesten (NRO)
 • Skorpen] yttersiden, den ytre formen eller fremtoningen (NRO skorpe 4 a)
 • Tetatet’en] tete-à-tete (fr.): fortrolig møte, samvær under fire øyne (særlig mellom mann og kvinne) (NRO)
 • fange] få. Molbech (1859) opplyser at fange i denne betydningen har vært foreldet, men senere er gjenopptatt av nyere forfattere som Suhm og Oehlenschläger.
 • bekomme] få (av ty.)
 • Tøs] jente, pike (NRO 1)
 • luvslidt] loslitt: som loen (delvis) er slitt av så trådene i vevningen trer tydelig frem (NRO 1 a)
 • Kløgt] skarpsindighet, sinnrikhet; især som ytrer seg i ord og tale (Molbech 1859 1)
 • paa Spidsen satt] sette på spissen: drive en påstand e.l. til ytterste konsekvens (NRO I spiss 1 d b)
 • Grumhed] grusomhet (Molbech 1859)
 • Overdrift] overdrivelse
 • jeg er forsvoren] jeg har sverget falsk (NRO forsverge 3)
 • sjælsforædte] som har overdrevet dyrkelsen av sjelen (NRO sjelsforett)
 • Jeg har kjendt … hele Tropp] Peer sikter her neppe til noen av de andre handlende i dramaet. Det kan derimot være Brand (jf. Bull 1947, 25–26) eller Noureddin i Oehlenschlägers eventyrspill Aladdin (1805) (jf. Haakonsen 1967, 64–65).
 • Dompap-Pande] dumrian, tosk (NRO dompap 2)
 • Mandskraft] en manns forplantningsdyktighet (NRO mannskraft)
 • Støder] gammel stavrende, avfeldig mann (NRO støter 1 b)
 • hælder] luter (NRO helle B 2)
 • Knark] nedsettende om eldre mann (NRO 1)
 • Sultan] muslimsk hersker
 • Jomfru-Tanker] jf. Kierkegaard, som i «Forførerens Dagbog» (Enten – Eller : første Del) lar Johannes Forføreren bestemme kvinnen som «Væren for Andet», noe som impliserer en herskerposisjon: «Som Væren for Andet er Qvinden betegnet ved den rene Jomfruelighed. Jomfruelighed er nemlig en Væren, der forsaavidt den er Væren for sig, egentlig er en Abstraction og kun viser sig for Andet» (Kierkegaard 1997, b. 2, 418).
 • Kalifat] en kalifs verdslige myndighetsområde eller rike. Kalifen var inntil 1924 geistlig og verdslig overhode for den muslimske verden, etterfølger av Muhammed (NRO kaliff).
 • Voldsmagt] makt, herredømme utøvet med brutal makt (NRO voldsmakt 1)
 • notabene] vel å merke (NRO)
 • babylonske Haver] De såkalte hengende haver i Babylon er knyttet til den halvt legendariske dronning Semiramis’ navn. En historisk kjerne har denne tradisjonen i de storstilte byggene kong Nebukadnesar utstyrte byen med i sin regjeringstid i første del av 500-tallet f.Kr. Det fortelles første gang om Semiramis og hennes hengende haver i den bevarte litteraturen av den greske historikeren Diodor mot slutten av det første århundre f.Kr. Nebukadnesar var gift med en prinsesse fra Media, som ikke fant seg til rette i det flate Babylonia, men lengtet etter sitt hjemlands høyder og fjell. Kongen lot mure opp store hvelvinger i voksende høyde. På disse hvelvingene ble det lagt jord, og slik ble det skapt et slags bakkelandskap eller en terrassert park eller have med teaterform der det var plantet trær og busker. En vannledning førte vann i fossefall ned gjennom haven. Anlegget var kjent som et av oldtidens syv underverk (Brockhaus 13, 562).
 • Sultanstævne] stevnemøte med eller for en sultan (muslimsk hersker) (NRO sultan 1)
 • brav] bra
 • Pandehvælv] hvelv: noe som danner eller minner om et hvelvet, buet tak (NRO 2)
 • i Sjælestedet] i sjelens sted (NRO sjelested)
 • status quo] (lat.) kortform av status quo ante bellum: samme tilstand som før krigen, uforandret tilstand
 • Hus forbi] brukt når man ikke treffer det riktige med sin gjetning eller formodning, eller når en ytring eller spøk ikke oppfattes av den som den er rettet til (litt., fam.) (NRO hus 1 f); eg. uttrykk i brikkespillet gnav
 • Sadelknappen] den forreste, oppstående og avrundede delen av en sal, ofte prydet med en knapp (NRO salknapp)
 • Lad være; jeg bider! \ Du lille Skalk] Versemålet er knittel, bi++ '8|'9 r|R|Rr. Det avløses av nytt versemål . Griegs musikk til denne teksten finnes i studiepartituret (Grieg 1988, 200–04).
 • Skalk] skjelm, skøyer (NRO I 3)
 • Lege Due og Falk] Det siktes etter alt å dømme til barneleken «Hauk og due». Duene står inne i en ring, og hauken løper omkring ringen. Når han roper, må duene løpe ut av ringen, og hauken skal så fange så mange han kan (Støylen 1899, 103). Due og falk: fugler av ordnene Columbiformes og Falconiformes.
 • Gaas] andefugl av ordenen Anseriformes; her i overført betydning om dum kvinne
 • kokett] om kvinne som i vesen og opptreden legger an på å gjøre seg tiltrekkende for, bli beundret av menn (NRO 1)
 • nett] ironisk for ‘nydelig’, for å si om noe at det er uheldig, forkastelig, at det ikke svarer til sitt navn (NRO nett 1 c, nydelig 3)
 • Virak] stoff brukt som røkelse, benyttet særlig under religiøs offerhandling, gudstjeneste e.l. (NRO 1 b)
 • Hakkespætt] fugl av spettefuglordenen (Picidae); her i overført betydning om å bevege hodet på lignende måte som disse fuglene
 • Pøjt] verdiløst skrap (NRO pøit 2)
 • faar … Bekomst] får den irettesettelse, bank, harde medfart som jeg fortjener (NRO bekomst)
 • Spas] spøk, skjemt, moro (Molbech 1859, som legger til at både substantivet Spas og verbet spase brukes «kun i daglig Tale»)
 • Kriterium] merke, ting, forhold som gir grunnlag for bedømmelse, klassifisering (NRO)
 • Nerium] oleander (Nerium oleander); plante med store, røde blomster og med meget giftige blader og skudd
 • grams] imperativ av gramse: gripe i hast, snappe etter (Molbech 1859)
 • springe] hoppe, sprette, fare med kraftig bevegelse (NRO 1 a a)
 • Vinløv … kranse] løv av vinplante, som de gamle grekerne tenkte seg Dionysos kranset med under vinfestene, og som derfor er blitt et symbol på skjønnhet og livsglede (NRO)
 • minsæl] min sjel; brukt som forsikring (NRO sjel A 1 a b); jammen, sannelig
 • Jeg er en lyksalig … lyksalig Hane] enkeltstrofe med formen bi+ '7 '7 '5 '7 A B B A
 • Tippe] tuppe, høne; her brukt kjælende, spøkefullt til eller om pike, ung kvinne (NRO 2)
 • Du sveder, Profet; jeg er angst du skal smelte] Versemålet er knittel, bi++ '8|'9 r|R|Rr. Det avløses av nytt versemål .
 • stedse] stadig (NRO stetse 2); hadde omkring 1850 et høytidelig preg (Molbech 1859)
 • Unge Peer Gynt er … er en Galfrands] enkeltstrofe med formen bi+- '7 '8 '8 '7 A b b A
 • Galfrands] lystig fyr som gjør alle slags spillopper (NRO galfrans)
 • paa hvad Fod han vil staa] hvilke påfunn han skal velge (NRO fot 6)
 • Pytt, sa’e Peer] jf. pytt, sa Per til kongen, en vending som brukes når man vil vise at noe ubehagelig eller uvelkomment ikke gjør inntrykk på en (NRO Per). Jf. også den norske folkevisen «Pål sine høner»: «‹Pytt,› sa’n Pål, ‹eg er ikkje bangen›».
 • Frydfuldt, naar Profeten i Dansen træder!] Versemålet er knittel, bi++ '8|'9 r|R|Rr. Det avløses av nytt versemål .
 • Frydfuldt] NRO kaller skrivemåten frydfull for poetisk, til forskjell fra frydefull, vel av hensyn til Wergelands «Efterspil» til Engelsk Salt (1841): «Det er min Sjel en frydfuld Trang / at gjæste Norges Dale» (Wergeland 1918–40, b. 2:5, 296).
 • Visvas] tøv, vrøvl, sludder (NRO)
 • Hejsan] brukt som uttrykk for livsglede, lystighet (NRO heisa)
 • Trækk ud] ta klærne av (NRO trekke 1 f a)
 • Kaftan] lang overkledning for menn, vanlig i Østen, særlig blant jøder (NRO)
 • Livgjord] belte, livrem (NRO)
 • Eh bien] (fr.) godt, vel, ja vel; i svar eller utrop (NRO bien)
 • gjør mig en hæftig Sorg] Ønsket om å oppleve en sorg er et kjent tema i romantisk diktning. Det har også kommet til uttrykk flere steder tidligere i Ibsens forfatterskap, bl.a. i hans brev 30. januar 1858 til Carl Johan Anker (jf. også HIS 12k, 127):
  Jeg har brændende længtes efter, ja næsten bedet om en stor Sorg, som ret kunde udfylde Tilværelsen, give Livet Indhold. Det var taabeligt, jeg har kjæmpet mig ud af dette Stadium, – og dog bliver der altid en Mindelse tilbage.
  Jf. også Falk i Kjærlighedens Komedie: «Skaff mig, om blot en Maanedstid paa Borg, / En Kval, en knusende, en Kjæmpesorg» (Ibsen 1862a, 14). Hos Kierkegaard kan lignende tanker komme til uttrykk, jf. f.eks. en aforisme i Enten – Eller : første Del: «Jeg siger om min Sorg hvad Engelskmanden siger om sit Huus: min Sorg is my castle. Mange Mennesker ansee det at have Sorg for at være en af Livets Bequemmeligheder» (Kierkegaard 1997, b. 2, 30).
 • Naa, saa skulde da ogsaa] brukt i preteritum for å uttrykke uoppfyllelig ønske eller tanke (NRO skulle 9 c). Verslinjen inneholder bare to trykksterke stavelser og er derfor undertallig. Den er også urimet.
 • betænksom] ettertenksom, alvorsfull, betenkt (NRO betenksom)
 • Rejsehue] lue til bruk på reise (NRO reisehue)
 • Der ligger Tyrken, og her staar jeg] jf. fortellerens drøm i Asbjørnsens «En gammeldags Juleaften»:
  Men som han var bedst inde i sin Præken, gjorde han et Saltomortale – han var bekjendt som en rask Fyr – midt ned i Kirken, saaat Samarien foer paa en Kant og Kraven paa en anden. «Der ligger Præsten, og her er jeg,» sagde han med et bekjendt Udtryk af ham, og lad os nu faa en Springdans (Asbjørnsen 1859–66, b. 1, 124).
 • i Klæderne baaret … i Kjødet skaaret] jf. det danske uttrykket «Det er ham i Kjødet baaret, og ej i Klæder skaaret» (Mau 1879, nr. 4861)
 • Gallej] krigsskip, jf. kommentar til
 • Paafuglhabittens] påfuglhabitt: skryt ved hjelp av overdådig fjærprakt; refererer til påfuglens (Pavo cristatus) fjærprakt, med lange, praktfulle haledekkfjær som kan reises vifteformet i været (NRO påfugl 1)
 • Pral] stas (NRO 2)
 • Taske] upålitelig, tyvaktig eller løsaktig pike, fruentimmer, tøs (mest litt., fam.) (NRO 2)
 • gjøre mig Hodet kruset] forvirre, forstyrre (NRO kruset 2); vanlig uttrykk i mange av Holbergs skrifter: «volde en bekymringer, hovedbrud, spekulationer el. sætte en griller i hovedet, gøre en ør, forstyrret i hovedet» (Holberg-ordbog kruset 3)
 • ørsk] forstyrret, gal, rusk (NRO 2)
 • Brøst] ufullkommenhet, feil, lyte, (moralsk) mangel (NRO I)
 • Kvalmer] om noe tåket, forvirret, uklart; vrøvleri (ODS I kvalme 3)
 • flux] øyeblikkelig, straks (NRO fluks)
 • er Bét] har tapt spillet og er skyldig bot (NRO bet 1 a)
 • stride mod Strømmen] gå mot den rådende oppfatning eller stemning, mot flertallet (NRO strøm 3 c a)
 • svanse] svinge, vifte (med hale) (NRO 1 a)
 • Strengeleg] musikkinstrument med strenger som kneppes med fingrene eller slås med plekter, særlig harpe eller sitar (NRO strengelek 2)
 • i Baghaanden gjemt] noe å falle tilbake på, noe i reserve (NRO bakhånd 3)
 • Hane] hannfugl i hønsefamilien (Gallus); her i overført betydning om mann som opptrer forfengelig
 • Fantestien] komme på fantestien: ha levd som fant, dvs. hjem- og eiendomsløs (NRO fantesti); jf. kommentar til
 • dette middels er igrunden bedst] mulig hentydning til uttrykket «den gylne middelvei» fra Aristoteles’ Etikk, der han anbefaler å unngå ytterligheter og leve balansert; jf. også Horats’ uttrykk aurea mediocritas. I Håvamål, strofe 54 anbefales det å være middels klok (meðalsnotr).
 • Stillingens Herre] den som mestrer situasjonen (NRO herre 2)
 • staar mig aaben] står åpen for meg; med etisk dativ og objektspredikativ
 • Kittel] knelang overkledning, kappe med ermer
 • Krebsegang] det å trekke seg tilbake, det å snu (fam.) (NRO krepsegang 1 og 2); jf. krepsen som kan bevege seg bakover ved å slå med halen. Jf. Heibergs En Sjæl efter Døden (1840): «jeg frygter, at man her om Aar og Dage / gaar Krebsgang i sin Dannelse tilsidst» (Heiberg 1937, 25).
 • Atter og fram] frem og tilbake, jf. kommentar til
 • i et aandrigt Skrift] «Skriftet» er Peers egne ord.
 • Fordølgelse] fortielse, hemmeligholdelse (NRO)
 • en rejsende Lærd] jf. sceneanvisningen ved Mephistopheles’ første tilsynekomst i Goethes Faust I (scenen «Studierzimmer»): «tritt, indem der Nebel fällt, gekleidet wie ein fahrender Scholasticus, hinter dem Ofen hervor» (Goethe 1999, 64). I oversettelse: «træder, idet Taagen falder, klædt som en reisende Scholasticus, frem bag Ovnen» (Goethe 1847, b. 1, 67).
 • Krøniker] historiografiske verker, særlig fra middelalderen, som skildrer begivenheter kronologisk uten å søke etter indre sammenheng eller kausalitet (NRO krønike 1)
 • Jeg vil svømme … som Tillskuer blott] jf. Kierkegaards beskrivelse av romantikerens (eller ironikerens) forhold til historien i Om Begrebet Ironi:
  Hercules løftede, som bekjendt, Antæus fra Jorden og overvandt ham derved. Ligesaa gjorde Ironien med den historiske Virkelighed. I en Haandevending var al Historie bleven til Mythe – Digt – Sagn – Eventyr. Saaledes var Ironien atter fri. Nu gjorde den igjen sit Valg og skaltede og valtede, som den bedst syntes. Især var det Grækenland og Middelalderen, hvori den fandt Velbehag (Kierkegaard 1997, b. 1, 313).
 • i sikker Behold] uskadd og i sikkerhet (NRO behold)
 • Verdensepoker] epoker i menneskehetens historie, i verdenshistorien eller i universets utviklingshistorie (NRO)
 • skumme Historiens Fløde] jf. En Sjæl efter Døden av Heiberg: «Ufortrøden / i Historien jeg var / og har alltid skummet Fløden / af Begivenhedens Kar» (Heiberg 1937, 19)
 • Becker] Karl Friedrich Becker (1777–1806), tysk historiker. Hans tolvbindsverk Die Weltgeschichte für die Jugend kom i flere utgaver fra 1801. Verket fantes også i flere danske utgaver, og Ibsen hadde lånt det to ganger (i 1864 og 1866) fra Den Skandinaviske Forenings bibliotek i Roma (Anker 1956, 172, 175).
 • Vel sandt] sant nok, riktig nok, ganske visst (litt., poet.) (NRO vel B 2)
 • som Flint og Staal] flint: hard stenart som består av kiselsyrehydrid. NRO plasserer uttrykket under flint 2 i særbetydningen ‘flintsten i fyrtøy’, ODS (flint 2) også som del av flintlås i gevær. Ibsens betydning er nok ‘hardt, ubønnhørlig’. Jf. kommentar til .
 • min Bestemmelses Gaade] skjebne, kall, oppgave (NRO bestemmelse)
 • i tykkt og i tyndt] i alle vanskeligheter (NRO tykk 2 b b)
 • ogsaa kaldt] brukt på samme måte som alias for å angi et annet navn eller en annen betegnelse som noe også har
 • er ej en Skosaale værd] jf. ODS sko-saal, som siterer Charlotte Dorothea Biehls oversettelse av Cervantes’ Don Quixote: «ikke een, der er hendes [min datters] gamle Skoesaaler værd»
 • margløs] kraftløs (NRO)
 • Vægt] fynd, klem (NRO vekt 3 b)
 • Kvinderne … en skrøbelig Slægt] jf. 1. Pet 3,7: «Desligeste skulle I Mænd leve med eders Hustruer, som med den svagere Deel». Grimstad-bibelen 1840 har her: «det Quindelige som det skrøbeligste Redskab». Jf. også Shakespeares Hamlet (I.ii.): «Frailty, thy name is woman!» (Shakespeare 1974, 1145). I oversettelse: «Svaghed, dit Navn er Qvinde!» (Shakespeare 1807–25, b. 1, 22). Jf. kommentar til .
 • Trælaas] lås laget av tre, f.eks. en slå som skytes inn i en åpning på innsiden av en dør eller port
 • Kanske vil der gaa … vi træffes der, min Ven] to strofer av typen Erlkönigstrofe, bi++ '8 '8 '8 '8 a a b b. Dette er den hypersubstituerte varianten av strofen, dvs. at tre trykksvake stavelser kan forekomme i rekke (-∪∪∪). Vanligvis opptrer Erlkönigstrofen moderat substituert, med bare to trykksvake stavelser i rekke (-∪∪). Strofen har navn etter Goethes dikt «Erlkönig» fra 1782, og formen ble ganske utbredt i Norden på 1800- og 1900-tallet (Fafner 1989–2000, b. 2:2, 101–02). Ibsen har tidligere benyttet strofeformen i Olaf Liljekrans 1857: «I Kongens Gaard stander Gangeren god» (HIS 2, 300). Griegs musikk til denne teksten finnes i studiepartituret (Grieg 1988, 205–10).
 • Fodskammel] skammel til å ha under føttene (NRO fotskammel). Jf. Sal 99,5: «Ophøier Herren vor Gud, og tilbeder for hans Fødders Fodskammel, han er hellig.»
 • hisstoppe] oppe i det hinsidige, i himmelen (NRO hist 2)
 • Her kunde jeg passelig begynde min Vandring] Versemålet er knittel, bi++ '8|'9 r|R|Rr. Det avløses av nytt versemål .
 • Nu er jeg altsaa Ægypter till Forandring] jf. Heibergs Elverhøi (1828): «Nu er jeg altsaa bleven Skattegraver» (Heiberg 1911, 76). I Om Begrebet Ironi drøfter Kierkegaard ideen om å kunne vandre gjennom historien og å gjenoppleve den i forskjellige skikkelser (Kierkegaard 1997, b. 1, 313).
 • Assyrien] oldtidslandskap og -stormakt i Midtøsten (omkring Tigris); kjent bl.a. for språkminner i kileskrift
 • Bibelhistorien] Begrepet bibelhistorie ble vanlig som fagbetegnelse i skolen etter at Wilhelm Andreas Wexels i 1830 gav ut En liden Bibelhistorie for Børn : udarbeidet efter de hellige skrifter.
 • se den … i Sømmene efter] gå noe(n) etter i sømmene: granske, undersøke nøyaktig, kritisk, årvåkent; saumfare (NRO søm 2 a b)
 • Støtten med sin vanlige Morgensang] henspilling på den ene av to kolossale statuer kjent som Memnonstøtten, jf. kommentar til . Man mente at den ved soloppgang gav fra seg en syngende tone. Muligens på grunn av en viss navnelikhet (Amenhotep) oppfattet reisende grekere støtten som et minnesmerke over Memnon, og den syngende tonen ble oppfattet som Memnons hilsen til sin mor Eos (morgenrøden) ved hennes tilsynekomst. Tonen forsvant imidlertid da romerne restaurerte skulpturen (Brockhaus 10, 90). Ifølge Scriptores Historiae Augustae skjedde det i 199–200 e.Kr. under regjeringstiden til Septimus Severus. Ibsen omtalte Memnonstøtten første gang i sin «Prolog fremsagt den 17de Mai i Det Norske Theater», der femte strofe lyder slik:
  Har Du om Memnonstøtten hørt fortælle,
  Et Billed af Granit i Østerland?
  Naar Morgenrøden farved’ Ørknens Sand
  En Tonestrøm fra Støtten lød med Vælde,
  Men selv den stirred, kold som Vintrens Fjelde,
  Med sjælløst Blik mod Østens Himmelrand.
  Saa stod den Aar for Aar i sløve Drømme, –
  Thi kun fra Læben monne Klangen strømme.
  (Ibsen 1855)
  Ibsens kilder på dette punktet kan dels være Ovids Metamorphoses (Liber XIII, f.eks. i dansk utgave ved Simon Meisling; Ovidius Naso 1831, 362–64) og dels Hegels Ästhetik (1835) (Hegel 1966, 349–52; jf. Lidén 1940, 253, 256–57).
 • klyver jeg opp paa Pyramiden] I linjen over refereres det til Memnonstøtten som geografisk sett befinner seg i området ved Theben i det sørlige (øvre) Egypt. De tre mest kjente pyramidene ble derimot anlagt ved Giza (Gizeh) i nord, ikke så langt fra dagens Kairo, hvor man også finner den store sfinksen (Kugler 1856–59, b. 1, 33). En pyramide er en gravbygning hvor man plasserte mumiene til egyptiske konger (faraoer) (Schnaase 1866–79, b. 1, 300). Bygningen har kvadratisk grunnflate og trekantede vegger som møtes i en spiss (Brockhaus 12, 187). Kheopspyramiden, den største av dem, var opprinnelig 146,5 meter høy, senere (da spissen falt av) 137 meter (Salmonsen Pyramide).
 • det røde Hav] Rødehavet, havstykke mellom Arabia og det nord-østlige Afrika
 • Kong Potifars Grav] I 1. Mos 39,1 omtales Potifar som «Pharaos Betjent, Krigsøversten, en ægyptisk Mand», men ikke som konge.
 • rygtbare] berømte (NRO ryktbar 2)
 • hængende Haver] de såkalte hengende haver i Babylon, jf. kommentar til
 • Skjøger] eg. prostituerte, her hentydning til Åp 17,1: «den store Skjøge» og Åp 17,5: «Babylon, det store, Moder til Skjøgerne og Vederstyggelighederne paa Jorden», som imidlertid antas å referere til Romerriket. Babylons slette rykte går tilbake til bl.a. Jer 51 (der kalt «Babel»).
 • Trojas Mur] Lokaliteten til oldtidsbyen Troja (Ilion), kjent fra Homers Iliaden, var fortsatt omstridt i 1867. I 1870 begynte den tyske forretningsmannen og amatørarkeologen Heinrich Schliemann (1822–90) sine utgravninger, og han kunne snart bekrefte den gamle oppfatningen om at Troja lå ved Hissarlik-høyden, ikke langt fra Dardanellene, sundet som forbinder Egeerhavet med Marmarahavet.
 • det Pass, som Leonidas dækkte] Spartanerkongen Leonidas forsvarte det smale landbeltet mellom Den maliske bukt og Knemisfjellet, Termopylene, mot persernes hær under Xerxes i 480 f.Kr. Den greske styrken holdt stand til den ble angrepet i ryggen av persere som ble ledet over fjellet av forræderen Efialtes. Der falt Leonidas sammen med 300 spartanere. Hans motstand var regnet som oldtidens største bragd innen tapperhet. Historien om Leonidas’ forsvar er utførligst fortalt av Herodot (i 7. bok, kap. 204–39). Ibsen la opp 6. bok til examen artium i latin. Leonidas‘ heltedød er kort omtalt i Cornelius Nepos‘ Themistokles-biografi, og alle Nepos‘ biografier stod på Ibsens pensumliste.
 • Fængslet, hvor Sokrates døde] Sokrates‘ død i fengselet er beskrevet i Platons dialog Faidon, og i Platons Kriton, som Ibsen la opp til examen artium, foregår dialogen i Sokrates‘ fengselscelle. Fengselet lå ikke langt fra Athens torv (Agorá).
 • der er Krig for Tiden] Kampen for gresk løsrivelse fra det ottomanske imperium pågikk i perioden 1821–30.
 • Hellenismen] den hellenske kultur og ånd (NRO hellenisme 1 a). Senere er begrepet knyttet til tiden etter Alexander den stores død i 323 f.Kr., da opprinnelig greske kulturimpulser bredte seg i de land han hadde erobret.
 • Memnonstøtten (synger)] jf. kommentar til . At støtten produserte en tone eller klang ved soloppgang, var konstatert av greske reisende i oldtiden. Geografen Strabon beskriver hørselsinntrykket som en slags bankelyd, en «støy (lyd) som fra et ikke sterkt slag» (Strabon 1917–32, 17. bok, kap. 1, § 46). Hegel nevner fenomenet i første del av sin Ästhetik, i kapitlet «Die symbolische Kunstform» under avsnittet «Vollständige Symbolik: Memnonen, Isis und Osiris, Sphinx»:
  Herodot forteller at Memnon skal gi fra seg en klang ved soloppgang. Den høyere kritikk har riktignok betvilt dette, men tonens faktum er nylig blitt bekreftet av franskmenn og engelskmenn (Hegel 1966, b. 1, 349; til norsk ved HIS).
  Sannsynligvis oppstod tonen ved at små deler gikk i stykker når stenen ble raskt oppvarmet etter å ha vært nedkjølt om natten (Kugler 1856–73, b. 1, 29).
 • Af Halvgudens Aske … Sangens Gaade] enkeltstrofe bygget opp av en rekke kortvers, bi+ '9 '5 '5 '5 '5 '5 '5 '5 Aa Aa Bb Bb C C D D. Kortversstrofene beskrives i innledningen, under Bakgrunn. Ifølge myten, formidlet av Ovid, bønnfalt Memnons mor, Eos (romernes Aurora), Zevs om å hedre hennes avdøde sønn. Zevs valgte å gjøre det ved at asken som steg opp fra likbålet, ble forvandlet til fugler som skrek og kjempet mot hverandre (kampleker var en del av gravferdsseremoniene i det gamle Hellas). De avsluttende fire versene kan leses som en henvendelse til «forskeren» («Visdomsuglen») Peer Gynt, et spørsmål om hvor fuglene sover (når de ikke kjemper?), og et varsel om at dersom han ikke kan løse sangens gåte, må han dø (jf. Ovidius Naso 1831, 362–64).
 • Visdomsugle] ugle tenkt og fremstilt som symbol på visdom (NRO). Seglet for Det kongelige Frederiks Universitet i Kristiania inneholdt en ugle.
 • raade] lese (runer); tyde vanskelige skrifttegn, gåte, hemmelighet e.l. (litt., arkais.) (NRO 6 a); jf. eng. read
 • Sandfærdig, – mener jeg ikke der gik] Versemålet er knittel, bi++ '8|'9 r|R|Rr. Det avløses av nytt versemål .
 • Fortidsmusik] som motsetning til fremtidsmusikk; spøkefullt (NRO fortidsmusikk). Begrepet henspiller på en debatt i tysk musikkliv. De konservative ville bevare og fornye den klassiske tradisjonen. Motstanderne hadde Robert Schumann (1810–56) som talerør, og forfektet subjektivisme og bekjempet formalisme. Sammen med noen likesinnede grunnla Schumann i 1834 Neue Zeitschrift für Musik, «som skulle bane vei for den nye kunstretning i musikken ved å kvitte seg med den gamle formalismen» (Brockhaus 13, 395; til norsk ved HIS). Richard Wagner (1813–83) publiserte Das Kunstwerk der Zukunft i 1849, et stridsskrift som slo til lyd for begrepet fremtidsmusikk. I 1861 publiserte han videre et særtrykk med tittelen «Zukunftmusik. An einen französischen Freund (Fr. Villot) als Vorwort zu einer Prosa-Übersetzung meiner Operndichtungen».
 • Sansebedrag] synsbedrag, illusjon (NRO); her: luftspeiling
 • Vægt] viktighet, betydning (NRO vekt A 4 a b)
 • Landsbyen Gizeh] tettsted som ligger på vestre Nilbredd midt imot det gamle Kairo. Gizeh (i dag Giza) «er landingsplassen for alle reisende som besøker de store pyramidene med utgangspunkt i Kairo, hvorfor de gjerne kalles Gs pyramider» (Brockhaus 7, 90; til norsk ved HIS). Her finner man også den kolossale sfinksen (Lübke 1866, 13).
 • Minaretter] minaret: høyt og slankt tårn som smalner i toppen og ender i et spir (Lübke 1866, 252); står som et selvstendig og adskilt bygningselement til en moské. En moské kan ha flere minareter, og disse er utstyrt med trappeløp som leder opp til en eller flere balkonger. Derfra kan man høre det muslimske bønneropet som blir forkynt av en muezzin (moskeens tjener). Det arabiske minaret betyr ‘lysets sted’ eller ‘lystårn’ (Brockhaus 10, 226).
 • Lorgnetten] lorgnett: to seglass på en klemmeinnretning til å sette over nesen (NRO 1)
 • den hule Haand] innersiden av hånden når den er (sterkt) krummet (NRO hul 2 a); brukes bl.a. når en gjenstand betraktes på en estetiserende måte, jf. diktet «Paa Vidderne»: «Han kikked gennem den hule haand / til vinding for perspektivet» (Ibsen 1859b).
 • Skabilken] stygt, uformelig vesen (NRO 2 b a); jf. Holbergs komedie Diderich Menschen-Skræk: «Jeg tog det Skabilken alleene for hendis store Midler» (Holberg 1913–63, b. 4, 183). Jf. også NROs betydning 1: hode av tre eller papp, tidligere brukt som blokk for hatt eller lue. Salmonsen noterer at av sfinksen har flere ganger i det 19. århundre bare hodet vært synlig: «Ørkensandet fra Sahara blæser stadig ind og tildækker hele Figuren paa Hovedet nær» (Salmonsen Sfinks).
 • stiv og stind] jf. Hegels beskrivelse av de to Memnonstøttene: «stram, stiv og livløs» (Hegel 1966, 349; til norsk ved HIS)
 • Enden plantet paa Søjlestubber] De to støttene fremstiller sittende mannsfigurer.
 • Krydsningsdyr] dyr fremkommet ved krysning, dvs. ved å pare individer av ulik art, rase, varietet eller form (NRO I krysse 7)
 • Bytting] en som er forbyttet, jf. kommentar til
 • paa engang Løve og Kvinde] Hegel oppfatter den store sfinksen (og andre sfinkser) som kvinnehode på dyrekropp: «Det er liggende dyrekropper, hvor overdelen kjemper seg fri som en menneskekropp, av og til et værhode, men som oftest et kvinnehode» (Hegel 1966, 352; til norsk ved HIS). Senere er egyptologene kommet til at sfinksene fremstiller konger eller guder, og at det er hodebekledningen som feilaktig har vært oppfattet som kvinnehår. «De ægyptiske S. er næsten alle mandlige» (Salmonsen Sfinks). Ibsen følger Hegel på dette punktet.
 • Kallen] kall: aldrende mann, gubbe (mest dial.) (NRO 1 a)
 • forslagen] listig, lur, utspekulert (litt.) (NRO)
 • bryder paa Tydsk] snakker med tysk aksent (NRO bryte 1)
 • færdigt] dyktig, øvet (NRO ferdig 4)
 • Dialekt fra Berlin] Hegel var professor i filosofi ved Berlins universitet fra 1818 til sin død i 1831. Han var imidlertid født i Stuttgart og talte neppe berlinerdialekt. «Berlin var säte för hegelianismen, inte minst den vänsterbetonade riktningen, vilken betraktats som statsfientlig och förbjudits av myndigheterna» (Lidén 1940, 247).
 • Lebensfrage] (ty.) livsspørsmål; vitalt spørsmål, velferdssak (NRO)
 • herhen] hit (NRO a)
 • Famost] fortreffelig (NRO tilleggsb. 1 famos 1)
 • glatt] lett, fort, hurtig (NRO 4 a)
 • Livsgaaden] den gåte som knytter seg til livet; livets, tilværelsens gåte (NRO livsgåte). I sine refleksjoner over oldtidens egyptiske kunst kretser Hegel en god del omkring det gåtefulle ved den, også ved selve begrepet gåte slik det manifesterer seg i mytologien, og spesielt i tilknytning til sfinksen: «Den egyptiske kunsts verker er i sin hemmelighetsfulle symbolikk gåter: den objektive gåte i seg selv. Sfinksen kan vi betegne som symbolet for den egyptiske ånds egentlige betydning. Den er så å si symbolet på selve det symbolske» (Hegel 1966, 352; til norsk ved HIS).
 • Omvæltningens Stund] «især om voldsom, pludselig forandring, kuldkastelse af det bestaaende, især paa socialt, politisk ell. aandeligt omraade; revolution» (ODS omvæltning 2)
 • Allegorisk] metaforisk, billedlig (NRO allegori)
 • Komme] inntreden, frembrudd (NRO b). Navnet Peer Gynt kan i tyske ører ha en viss likhet med verbalformen beginnt, dvs. ‘det som begynner’.
 • Hvass] som ikke lar noe vesentlig unngå oppmerksomheten, som raskt og klart ser det vesentlige (NRO skarp 6 a b)
 • Forøvrigt er her mit Pass] jf. Heibergs En Sjæl efter Døden: «her er ingen, som spørger om Pas, / uden Tvivl man til alle har Plads» (Heiberg 1937, 26)
 • Fortolkernes Kejser] dvs. overhodet for dem som fortolker, som forklarer, tyder, utlegger (meningen av noe uklart eller mindre forståelig) (NRO fortolke)
 • Gittervinduer; Jernbure] En kilde til beskrivelsen av «Daarekisten» kan være artikkelen «Et Besøg i Daarekisten i Kairo», jf. kommentar til .
 • Schafmann] Førsteleddet er ty. Schaf ‘sau’. Etterleddet -mann er svært vanlig i tyske slektsnavn, men denne sammensetningen – bokstavelig ‘sauemann’ – er ikke registrert (R. Kohlheim & V. Kohlheim 2000, 828–33).
 • Rubb og Stubb] stort og smått
 • de halvfjerdsindstyve Fortolkeres Kreds] halvfjerdsindstyve: dvs. 70; dansk tellemåte som også ble brukt i eldre norsk skriftspråk. De 70 fortolkeres krets refererer til tradisjonen om at Det gamle testamente (muligens bare Mosebøkene), som opprinnelig var skrevet på hebraisk, i ca. 250 f.Kr. ble oversatt til gresk i Alexandria ved at en egyptisk konge lot 70 (eller muligens 72) skriftlærde jøder innesperre hver for seg i 70 dager med en slik oversettelse som oppgave. Da de ble satt fri, viste det seg at deres versjoner stemte ordrett overens. Denne greske teksten kalles Septuaginta, dvs. 70 (Salmonsen alexandrinske Bibeloversættelse).
 • nylig forøget med hundred og treds] hundred og treds: eg. hundredogtresindstyve, dvs. 160; dansk tellemåte. Det er uvisst hva dette refererer til. Didrik Arup Seip antyder at det kan være de mange kritikkene og fortolkningene av Brand i 1866 og 1867 (D.A. Seip 1913, 574).
 • Mikkel] norsk form av hebr. Michael ‘hvem er som Gud?’. Vanlig mannsnavn i etterreformatorisk tid. I Norge er det også brukt som navn på reven, dessuten appellativisk om personer i betydningene ‘kløne, klossmajor’ og ‘luring’. I tysk er Michel kjent som betegnelse for den enfoldige, ubehjelpelige tysker helt siden 1500-tallet. Hertil slutter seg uttrykk som Dummer Michel og Klotzmichel (Drosdowski 1974, 155; Grambo 1964, 50–51; Weitershaus 1978, 144).
 • Schlingelberg] Førsteleddet er ty. Schlingel ‘slyngel, slubbert’. Etterleddet -berg er vanlig i tyske slektsnavn, men rollefigurens navn er en konstruksjon (R. Kohlheim & V. Kohlheim 2000, 792–93).
 • Fuchs] (ty.) rev; kjent som tilnavn og slektsnavn i Tyskland siden middelalderen (R. Kohlheim & V. Kohlheim 2000, 258)
 • flux] øyeblikkelig, straks (NRO fluks)
 • Den absolute Fornuft] absolutt: som ikke er avhengig eller har sin forklaringsgrunn i noe annet; selvstendig, uinnskrenket, betingelsesløs (til forskjell fra relativ) (NRO 1). I artikkelen «Ueber Offenbarung und Volksunterricht» (1798) betrakter den tyske filosofen Friedrich Schelling (1775–1854) fornuften i dens absolutte og empiriske funksjon: «Produktet av fornuften i sin absolutte funksjon er den virkelige, i sin empiriske funksjon ideale verden». Av dette trekker han denne konklusjonen:
  Derfor altså, siden alt som forekommer i virkeligheten, bare er utviklingen av en absolutt fornuft, finner vi i historien, og særlig i den menneskelige ånds historie, overalt spor etter den absolutte fornuft, som vil tre frem for oss fra et empirisk (utelukkende praktisk) standpunkt som et forsyn, som på forhånd har ordnet alt slik vi finner det i virkeligheten (Schelling 1976, b. 4, 255; til norsk ved HIS).
  I filosofien fra og med Immanuel Kant (1724–1804) opererer man ellers med begrepspar som ren (teoretisk, objektiv) og praktisk fornuft.
 • sagte] dempet, stille; særlig om tale (NRO sakte A 1 a)
 • min Landsmand Münchhausens Ræv] Karl Friedrich Hieronymus Münchhausen (1720–91), friherre, tysk offiser, jeger og skrønemaker, utgav selv en del av løgnhistoriene, som ble oversatt til engelsk av den tyske arkeologen Rudolf Erich Raspe (1737–94) i 1786. Reven var en prektig blårev som Münchhausen ikke ville skyte hull i skinnet på, så han skjøt en spiker i halen på den som naglet den til et tre, og skar et snitt i pannen på den. Med ridepisken slo han så løs på reven til den «gikk ut av sitt gode skinn». I overført betydning er dette et uttrykk for å være ute av seg selv av raseri, miste sinnslikevekten (NRO skinn 3 b; Salmonsen Münchhausen; Hopp 1951, 25 og forord).
 • Rundt om Halsen … af Pelsen] beskrivelse av en måte å flå ål på; pelsen: skinnet
 • Forrykkt] Peer Gynts opplevelse av miljøet og samtalene i Daarekisten kan knyttes til Hegels analyse av «Die Verrücktheit» i Phänomenologie des Geistes (1807). Et utdrag i norsk oversettelse fra avsnittet «Hjertets lov og innbilskhetens vanvidd» lyder:
  Idet selvbevisstheten uttrykker dette momentet av sin bevisste undergang og derigjennom resultatet av sin erfaring, viser den seg som denne indre fordreining av seg selv, som det forrykte ved bevisstheten, hvor dens vesen er umiddelbart uvesen og dens virkelighet umiddelbart er uvirkelighet. – Forryktheten kan ikke anses å bestå i at overhodet noe uten vesen blir holdt for vesentlig og noe ikke-virkelig for virkelig, slik at bevisstheten om virkelighet og ikke-virkelighet, eller om vesenhet og uvesenhet, kommer i splid med hverandre.– Dersom noe faktisk er virkelig og vesentlig for bevisstheten overhodet, men ikke for meg, har jeg, siden jeg er bevissthet overhodet, i bevisstheten om dets intethet samtidig bevisstheten om dens virkelighet – og idet de begge er fikserte, utgjør dette en enhet som utgjør vanviddet i sin alminnelighet. I dette alminnelige vanvidd er imidlertid bare en gjenstand for bevisstheten forrykt, og ikke bevisstheten som sådan i og for seg selv (Hegel 1999, 201; jf. Hegel 1980, 205).
 • dølge] holde hemmelig, skjule, jf. kommentar til
 • Fra-sig-Gaaen] Å være fra seg, dvs. å være berøvet sin forstand, synes i Daarekisten å være normalt. Hegel uttrykker seg bl.a. slik: «die Entfremdung seiner selbst» (Hegel 1980, 204). I oversettelse: «fremmedgjøringen av seg selv» (Hegel 1999, 200).
 • konforme] likeformede; som viser overensstemmelse i form (NRO konform)
 • nyssnævnte] nettopp nevnte (NRO nyssnevnt); brukt uten foranstilt bestemt artikkel i (særlig eldre) administrasjonsspråk i likhet med ovennevnte, sistnevnte
 • Herud] ut; særlig i tilrop, kommando (NRO herut 2)
 • vordende] kommende (NRO vorde 1 b)
 • Fornuften er død. Leve Peer Gynt] Verslinjen er redusert, dvs. at det mangler svak stavelse mellom to trykk: bi- ∪-∪∪--∪∪-. Dette forekommer normalt ikke i knittelverset.
 • kjæreste Mand] brukt i innsmigrende, overtalende, formanende eller også mildt bebreidende, overrasket eller ironisk tiltale eller omtale (NRO kjær 2 a)
 • Giv Møde] møt frem (NRO møte 2)
 • und mig] la meg få, gi meg; unne: innvilge, innrømme, gi (NRO 2 b)
 • fordummet] fordumme: gjøre dum (NRO); sløve (ODS)
 • fornummet] oppfattet (NRO fornemme 1)
 • Ja, det er just Knuden] knute: floke, vanskelig problem (NRO 2 a); jf. En Sjæl efter Døden av Heiberg: «Men det er Knuden!» (Heiberg 1937, 50).
 • være sig selv … foruden] være noe foruten: unnvære noe, være skilt fra, berøvet (NRO A foruten 3)
 • mærkelig] som er verdt interesse eller oppmerksomhet; egenartet, interessant (NRO merkelig 2 a)
 • Her er man sig selv] jf. Heibergs En Sjæl efter Døden:
  Her er alt kun sig selv og diskret,
  og i alt dog Kontinuitet;
  her er Næring af Ørkenens Brød,
  her er alting saa jævnt som en Grød,
  og dog kantet og stivnet dernæst,
  som en stakaandet, haard Anapæst
  (Heiberg 1937, 28)
 • i selvets Gjæring han dukker … selvets Brønde] jf. Mester Hurtig i Botten-Hansens Huldrebrylluppet:
  Elskovs Fakkel alt er slukket;
  Thi jeg i mit Selv er dukket,
  Det vil sige: jeg er fri
  (Botten-Hansen 1851, 141)
 • Spunds] kort og bred tretapp til å sette i (lukke) spunshullet i tønne eller kar; tønnetapp (NRO spuns 1 b)
 • Veer] ve: sjelelig smerte eller pine (NRO 2 a)
 • Springbrættets] springbrett: brett hvor turner tar sats til hopp eller sprang; middel til å komme hurtigere frem i livet eller til raskere å nå et mål (NRO 1 og 2)
 • forknytt] motløs, forsagt, nedslått (NRO)
 • iflæng] uten orden, om hverandre, uten plan eller omsyn, på slump (NRO fleng)
 • till en mørk Skikkelse] Et forbilde for denne scenen, hvor Begriffenfeldt introduserer Peer for et utvalg av stedets innvånere, kan være scenen «Walpurgisnacht» i Goethes Faust I.
 • min Dreng] gutten min; danisme (NRO dreng 4)
 • Kan jeg andet vel, naar Folket] Versemålet er trokeisk firtakter, bi 8 8 R R. I denne tekstsekvensen har den trokeiske firtakteren utelukkende tostavede utganger og parrim. Versemålet avløses av nytt versemål .
 • Gudbevar’s] selvfølgelig (NRO bevare)
 • laan mig Øre] hør velvillig, interessert på meg (NRO låne 2 d)
 • de malebarske Strande] malebarisk: fra Malabar, distrikt i Deccan i India. Også brukt om uforståelig språk, i likhet med labbelensk, kaudervelsk og rotvelsk. I en artikkel i det danske Dagbladet 18. august 1858 blir språket i Bjørnsons Synnøve Solbakken og Halte-Hulda betegnet som et «ravnorsk lavet Idiom», «en malabarisk Dialekt», «uforstaaelig og ubehagelig», og målstrevet i Norge blir dømt som påfunn (Anonym 1858). Knud Knudsen skrev i Aftenbladet 1858 (nr. 214 og 219) et lengre svar der han hevdet at det norske målstrevet var mer i samsvar med det felles nordiske språket enn utviklingen i dansk språk, som gikk i unordisk, særlig tysk retning. Ibsen var ifølge Knudsen en interessert leser av dette (anonyme) innlegget (Knudsen 1888, 280; jf. D.A. Seip 1914, 152). Malebarisk brukes flere ganger av Ludvig Holberg, dels som betegnelse for mangelfull dannelse, dels om ubegripelig og primitiv uttrykksmåte. I Jean de France (V.i.) understreker hovedpersonens tjener Pierre verdien av fransk dannelse, til forskjell fra hva som preger enhver «Hottentotisk, Cossakisk, Callekutisk, Husarisk, Malebarisk Dame» (Holberg 1913–63, b. 2, 705). I Jacob von Tyboe (I.viii.) opptrer en viss Petronius i rollen som poet, og han spør om de versene kan skriver, skal være «Franske eller Danske, Tydske, Italienske, Spanske, Græske, Moscovitiske, Elamitiske, Mesopotamiske, Latinske, Sverinske eller Lybske […] Heroiske, Satyriske, Panegyriske, Lyriske, Saphiske, Spagyriske, Dromedariske, Malebariske etc. etc.» (1913–63, b. 3, 306). Welhaven beskriver i sitt dikt «Punsch» (1834) drikkens popularitet og opprinnelse i lystige ordelag, og understreker dens opprinnelse under primitive forhold:
  Jon Bull fandt Heden i Hindostan
  For heed
  […]
  da laved han Punchen af fem slags Varer,
  thi «Punsch» er «fem» hos de Malabarer.
  Saa reen barbarisk
  Og malabarisk
  Er Punsch!
  (Welhaven 1990–92, b. 1, 60)
 • Portugiser og Hollænder] sikter sannsynligvis til landområdene som avgrenser Det indiske hav i vest og øst (jf. ovenfor), dvs. Afrikas østkyst, der Portugal hadde interesser (Mosambik), og Sørøst-Asias øyverden (Indonesia), som var kontrollert av Nederland
 • bespænder] spenner over (med); omspenner (NRO bespenne 1)
 • Orangutangen … Skogens Mand og Herre] orangutang: en av menneskeapene (Pongo pygmaeus); malayisk for ‘skogmann’ (orang ‘mann, menneske’ og hutan ‘skog’); SAOB: «förr äv. om andra människoliknande apor, i sht om schimpanserna»
 • snærre] flekke tenner (med rynking av snuten) og hvese i raseri; særlig om hund (NRO snerre 2 a)
 • Uforment] uhindret av forbud e.l., fri (NRO)
 • Fremmedaaget] det at de fremmede påla de innfødte tunge byrder; åk: eg. innretning av tre til å feste en tung byrde på dyr eller menneske (NRO)
 • forplumred] forplumre: forderve ved tilsetning av fremmede, urene elementer; eg. gjøre (væske) uklar og grumset (NRO 1)
 • Firehundredaarig Natten] «‹De fire Aarhundreders Nat› er blevet et staaende Udtryk for Norges Liv i de Aarhundreder, der forløb mellem Haakoners og Olafers Soldnedgang og Ejdsvoldsdagens Morgenrøde, mellem 1400 og 1800. Og dette Udtryk har ganske vist sin Berettigelse» (L. Dietrichson 1866–69, b. 1, 1).
 • i Stampe sætter] sette, stå i stampe: bringe, være i stillstand, stagnasjon; stanse, være stanset i utvikling, vekst, fremgang e.l. (NRO stampe 2)
 • er … faren] er slik eller slik stillet, situert (NRO fare 4 b)
 • Folkesangen] et helt folks sang (NRO folkesang 3); jf. Brand (HIS 5, )
 • min Idrætt] idrett: virksomhet, virke (NRO 1 a). Molbech regner ‘legemlig ferdighet’ som grunnbetydning, og «Derfra i det nyere Sprog overført til: Handling, Foretagende, Adfærd, moralsk Opførsel» (Molbech 1859 Idræt 1 og 2). Beskrivelsen Huhu gir av sitt språksyn og sin forfattervirksomhet, kan sikte mot Aasmund Olavsson Vinje, som arbeidet for å gjøre landsmålet til et nytt norsk litteraturspråk.
 • skatter] akter, vurderer, setter pris på (litt.) (NRO skatte 2)
 • tude / med de Ulve, som er ude] tale og opptre på samme (slette) måte som ens selskap, ens omgang e.l. (NRO tute 1 b). Ordtak uttrykt i denne eller en lignende form finnes i en rekke språk, jf. Dansk Ordsprogs-Skat (Mau 1879, nr. 10 873).
 • Standsmænd] standspersoner, dvs. personer av fornem stand, av de høyere samfunnsklasser (NRO standsmann)
 • raader] gir råd, anbefaler (NRO 5 a)
 • Gebærde] arm- eller håndbevegelse brukt sammen med noe man sier; gestus (NRO geberde)
 • forstødt] støtt bort (NRO forstøte 1)
 • Naa, var han sig selv? Jeg skulde det mene] Versemålet er knittel, bi++ '8|'9 r|R|Rr. Det avløses av nytt versemål .
 • hvad han giver af sig] gi av seg: la (noe) komme fra seg; yte, prestere, frembringe (NRO I gi 4 a)
 • konform] likeformet; som viser overensstemmelse i form (NRO)
 • Fellah] arabisk jordbruker, særlig i Egypt (NRO)
 • Mumie] lik av menneske eller dyr som er balsamert og innsvøpt på en måte som skal hindre forråtnelse
 • Apis] Den hellige egyptiske oksen ble oppfattet som inkarnasjonen av guden Ptah, og så lenge den levde, hadde den tilhold i egen bolig i Memfis like ved Ptahs tempel. Når en okse døde, ble den balsamert og gravlagt i et spesielt gravsted, og man søkte en nyfødt etterfølger, som skulle være sort med en hvit flekk i pannen. Dyrets adferd ble tolket som tegn fra et orakel. I Hegels Ästhetik spiller Apis en tilbaketrukket rolle, siden det å dyrke et levende dyr som representant for guden ikke har noe symbolsk aspekt (Hegel 1966, b. 1, 348). At Ibsen velger å la Peer møte en fellah med en oksemumie på ryggen, må bety at han har kjent til den gammelegyptiske oksedyrkelsen, og spesielt måten Apis ble begravet på. Ibsens kilde har trolig vært en bok skrevet av den norske egyptologen Jens Lieblein, Nutidens Opdagelser om de gamle Ægyptere, som inneholder et lengre avsnitt om Apis-kulten (Lieblein 1865, 144–52). Lieblein bygger i stor grad på et sensasjonelt funn som ble gjort i 1851, da den franske egyptologen Auguste Édouard Mariette gjenoppdaget en gravplass for Apis i ørkenen ved Memfis, hvor man fant 24 sarkofager med oksemumier. Funnet ble rapportert ved at Mariette gav ut et illustrert verk i flere deler, Le Sérapeum de Memphis (1857–66).
 • hvordan Sagerne staar] stå: (for øyeblikket) være i den eller den stilling, arte seg slik eller slik (NRO 4 g a)
 • Ser du ham, som jeg bærer paa Ryggen] folkevisevers, bi+ ('7 '6)² (X|Xx a)². Folkeviseverset er den andre folkeverstypen som forekommer i Peer Gynt, ved siden av knittelen. Det er utpreget mer lyrisk enn knittelen. Verslinjene er tretaktede, og det veksles jevnt mellom enstavede og tostavede utganger, slik at det oppstår regelmessige strofedannelser innenfor dialogen. Første og tredje verslinje er i denne tekstsekvensen urimede, bortsett fra strofen «Og er det saa ikke … Fellah i andres Agt», som er gjennomrimet, (A b)². For en nærmere beskrivelse av folkeviseverset, se innledningen, under Bakgrunn . Versemålet avløses av nytt versemål .
 • derhos] dessuten
 • kriget … med Tyrken] trolig referanse til egypternes gjentatte forsøk på å rive seg løs fra tyrkisk overherredømme i det 19. århundre, etter at Egypt hadde vært en tyrkisk provins siden 1517. Kan også være en henspilling på kong Karl 12., jf. kommentar til .
 • som doktoren siger] Det er ikke kjent hvem dette refererer til.
 • rechts og links] (ty.) til høyre og venstre
 • det ganske] det hele (NRO ganske adj. 1)
 • har priset ham … en Stud] refererer til egypternes dyrkelse av den hellige oksen Apis
 • soleklart] kan være en henspilling på den hellige oksen Apis, som fremstilles med en solskive mellom hornene (Svensk uppslagsbok 1947)
 • gik for sig selv afsides] gikk til siden, unna, bort fra de andre (særlig for å gjøre sitt fornødne) (NRO avsides 1)
 • usynlige Horn] Fellahen identifiserer seg med oksen Apis, som har horn. Uttrykket kan også knyttes til forestillingen om en ektemann som har fått horn, med betydningen at hans kone har vært eller er utro (NRO horn 1 b).
 • Byrd] avstamning, herkomst (litt., poet.) (NRO 2)
 • hang] hengte (mest vanlig): tok sitt liv ved hengning. Ibsen tyr av rytmiske grunner til den intransitive preteritumsformen hang.
 • Mit Liv for en Strikke] jeg gir mitt liv i bytte for et tau (til å henge meg i); jf. kommentar til
 • med Haar og Hud] helt og holdent, fullstendig; eg. om rovdyr som sluker sitt bytte helt (NRO hud 1)
 • Anstalter] omstendelige og unødige forberedelser (NRO anstalt 1)
 • Det var en Personlighed, Herr Peer] Versemålet er knittel, bi++ '8|'9 r|R|Rr. Det avløses av nytt versemål .
 • Gud, vær os naadig] eg. om Gud som viser nåde (NRO nådig 1 a), men her som et utrop for å betegne sterk sinnsbevegelse
 • er … raadig] er herre over, særlig følelser, tanker e.l. (NRO rådig 2 c)
 • Overgangstillstand] mulig hentydning til Holbergs Jean de France (IV.ii.): «C’est un übergang, Monsieur» (Holberg 1913–63, b. 2, 696). Jf. ordtaket «‹Det er ein Yvergang,› sa Reven, dei snudde Skinnet av honom» (Aasen 2003, 357) og «‹Det er en Overgang,› sagde Ræven, da de flaaede ham» (Mau 1879, nr. 7297).
 • Hvortill] til hva (NRO hvortil 1 a)
 • jo værre, jo bedre] mulig hentydning til omkvedet «Jo galere, jo bedre» i «Vaudeville», som avslutter Johan Herman Wessels Kierlighed uden Strømper (1772). Også brukt av Wergeland i en artikkel i Statsborgeren 3. august 1837 (Wergeland 1918–40, b. 3:3, 226).
 • Jeg er en Pen] jf. Henrik Jæger, Ibsens biograf, som gjengir hva dikteren fortalte under en samtale 4. september 1887. Jægers notater er senere offentliggjort av Hans Midbøe. Her skriver han bl.a.:
  Med Hussein, der indbilder sig at være en pen, tænkte han spesielt paa den daværende norsk-svenske udenrigsminister, grev Manderström, der troede at hans noter, dem han var saa stolt af, kunde regjere verden (Midbøe 1960, 156).
  Utgiverne av Ibsens Efterladte skrifter (1909) viser til et innlegg i det danske Dagbladet i desember 1863, hvor skribenten stiller spørsmål om Manderströms kvaliteter som politiker: «Det skal endnu først vise sig om han kun er en habil Pen eller en virkelig Statsmand» (ES 1, LXXI). Dette innlegget har Ibsen trolig lest.
 • krimskramset] full av, prydet med krimskrams, dvs. snirklede, innfiltrede skrifttegn eller linjer (NRO 1)
 • Pergament] skinn av kalv, geitekilling e.l. som er renset, tørket, bløtgjort og preparert; ble brukt som bunnmateriale for håndskrift, tegning eller maling (NRO 1 og 2)
 • Sandhus] mindre beholder for sand som før trekkpapiret var kommet i vanlig bruk, ble brukt til å strø på noe skrevet for å få blekket til å tørke (NRO)
 • strø Sand paa] formelt sett ha den avgjørende myndighet, men i virkeligheten bare passivt godkjenne hva andre har bestemt; eg. strø fin sand på noe skrevet for å få blekket til å tørke, jf. ovenfor (NRO sand 1 a b)
 • en sølvspændt Bog] en salmebok. Salmebøker hadde ofte lukking med spenne istedenfor futteral.
 • fortærende] oppslitende, trettende (NRO fortære 2)
 • spidset] spisset; med tanke på å skjære spiss på en fjærpenn med pennekniv
 • Det var Synd … saa inderlig velgjort] Her kombineres ordtaket «Selvgjort er velgjort» (Mau 1879, nr. 8505) og bibelallusjonen «Og Gud saae alt det, han havde gjort, og see, det var meget godt» (1. Mos 1,31).
 • befunden] funnet å være (NRO befinne 1)
 • Sprutt] sprut
 • Efterskriften] bemerkninger som er føyd til etter den egentlige slutten av et brev, et litterært verk e.l. (NRO efterskrift)
 • en paaholden Pen] skrive med påholden penn: skrive (særlig sitt navn) idet ens hånd blir ført av en annen; om ikke-skrivekyndig (NRO I penn 1 a)
 • svimler] blir svimmel
 • Du store] brukt i utrop (eg. til Gud), med avsvekket betydning for å uttrykke redsel, overraskelse e.l. (NRO stor 7)
 • Bergtrold] troll som ifølge folketroen bor i berg
 • alle Daarers Formynder] hentydning til et eldre ordspråk, nevnt i Almindelige danske Ordsprog (Syv 1682–88, b. 1, 59, 167). Norske Ordsprog har: «Vår Herre er Formyndar fyre Daararne», og viser til tysk: «Gott ist der Dummen Vormund» (Aasen 1856). Ordspråket betyr at enfoldige og uforstandige personer ofte kommer bedre fra sine dumheter enn man skulle vente (NRO dåre 2).
 • Ha; se, hvor han i Sølen knejser] Versemålet er jambisk firtakter, bi '8|'9 r|R|Rr. Det avløses av nytt versemål .
 • Es lebe hoch der grosse Peer] (ty.) hurra for (eller leve) den store Peer
FEMTE HANDLING
 • isgraat] av grålig farve lik den is kan ha (NRO isgrå)
 • agter] ved akterenden; bak på skip (NRO akter)
 • Hytten] oppbygningen akterut på hoveddekket på større fartøy, over beboelsesrommene (NRO hytte 3)
 • Rorgjængeren] mannen som står til rors (NRO rorgjenger)
 • Rælingen] rekken, rekkverket langs fartøyssiden (NRO reling)
 • Se Hallingskarven i Vinterham] Versemålet er knittel, bi++ '8|'9 r|R|Rr. Det avløses av nytt versemål .
 • Hallingskarven] stor fjellrygg øverst i Hallingdal og nord for Hardangervidda. Sisteleddet er skarv ‘nakent fjell’. Ordet er hankjønn (skarven) øst og nord i landet og intetkjønn (skarvet) i sør og vest, bl.a. i bygdene omkring Hallingskarvet. Hankjønnsformen er bl.a. brukt av Kraft (1820–35, b. 6:2, 294), P.A. Munch (1845) og Schjøth (1849, 13, 186).
 • Gamlen] substantivering i bestemt form hankjønn av gammel, jf. kommentar til
 • Bram] skryt, skrytende opptreden eller vesen (NRO I)
 • Jøklen, Bror hans, staar bag paaskraa] Hardangerjøkulen, tidligere ofte kalt Hallingjøkulen (bl.a. Kraft 1820–35, b. 4:2, 417; b. 6:2, 294; Schjøth 1849, 13, 65, 187), er en stor skjoldformet isbre ovenfor Eidfjord på nordenden av Hardangervidda, i vestlig retning fra Hallingskarvet. Den usammensatte formen Jøk(e)len bygger på lokal uttale og har en viss hevd i skrift (bl.a. P.A. Munch 1845). Peer Gynts fjellsyn ved relingen har en forløper i et stev som sier at Hardangerjøkulen, Folgefonna og Gausta kan sees fra havet:
  Jökulen og Fagran-fonni
  og Gaukstá hon er brúr,
  dei er af havi sýnte
  og syskin ero dei trju
  (Landstad 1853, 388)
 • Folgefaannen] stor isbre mellom Hardangerfjorden og Sørfjorden, synlig langt ut gjennom skipsleien. Førsteleddet er folge ‘tynt snølag’. Faye (1844, 227–28), Kraft (1820–35, b. 4:2, 415, 419) og Schjøth (1849, 13, 65, 187) skriver Folgefonden. P.A. Munch har Folgefonn (1845), og Wergeland har Fonn som appellativ. Ibsens form bygger på uttalen, men er ortografisk sett avvikende. Et gammelt stev sier også at Folgefonna er synlig fra havet, jf. forrige kommentar.
 • skjære] skjær: gjennomsiktig, klar; lys og fin, ren og hvit; om hud, stoff (NRO I 1 d)
 • Graastens-Nuter] nut: avrundet berg- eller fjelltopp (NRO)
 • Lanternen] lanterne: lampe, lykt med lyskilden anbragt i lukket beholder eller kapsel, med spesiell plassering og signal etter visse regler på fartøy (NRO 1 og 2)
 • satt] sette: anbringe i en viss stilling, på en viss måte, for et visst formål, ferdig til bruk (NRO 6 a a)
 • kuler stivt] blåser friskt (NRO II kule)
 • Kjending] det å merke, se, høre, føle noe som så vidt ligger innenfor grensen for det som det er mulig å iaktta (NRO I kjenning 1)
 • Ronden] entallsform av Ronderne, jf. kommentar til
 • var det ligt] det var vel ikke å vente, det var vel ikke rimelig, naturligvis ikke; brukt i benektende svar (NRO lik 6 c)
 • Blaahø] fjellnavn flere steder i Nord-Gudbrandsdalen og tilgrensende deler av Møre og Trøndelag. Nærmest sagnfiguren Peer Gynts geografiske område ligger den 1617 meter høye Blåhøi ovenfor Sel, vis-à-vis Høvringen.
 • Riggen] et fartøys (særlig et seilfartøys) utstyr av master og rundholter med tilhørende tauverk e.l. (NRO rigg 1)
 • Galdhøpiggen] Norges høyeste fjell, 2469 moh., i Lom kommune i Oppland, navngitt etter Gald(li)høi ovenfor Galde i Bøverdalen. Med fri siktlinje skal toppen teoretisk være synlig til havs. Vanlig skrivemåte.
 • Haartejgen] hatteformet fjell, 1690 moh., på den vestlige delen av Hardangervidda. Fjellet rager høyt over omgivelsene og har derfor fra gammelt av vært et viktig veimerke for fjellfarende. Tidligere dels skrevet Hartaugen, men mest Haarteigen (Kraft 1820–35, b. 4:2, 418; Schjøth 1849, 13, 187). Ibsen bruker den vanlige formen, med unntak av ej for ei, jf. kommentar til Ejnar i [Episk Brand] ().
 • Bærmen, siger Ordsproget, hænger længst i] det siste minnet varer lengst; berme: bunnfall i vin eller øl; det man drikker sist (NRO I 1)
 • blaaner] fortoner seg blått, fremtrer med et blått farveskjær (NRO blåne 1)
 • Saa ved Pass] omtrent på det tidspunktet (NRO II pass 4)
 • hvass] bitende, skarp; om luft, kulde e.l. (mest litt.) (NRO 2 a)
 • gjør opp] eg. gjør opp regnskapet, regner ut hva man skylder, summerer sammen et regnskap, en beregning e.l.; betaler det man skylder (NRO gjøre B 1 a)
 • er sindet] har sinn til, tenker på (NRO sinnet 2)
 • Fatum] (lat.) skjebnen (NRO 1)
 • paa Kant] i spent forhold (NRO kant 4 a)
 • Vægt] tyngde, autoritet som noe (ytring, fremført argument) virker med i drøftelse, ved avgjørelse (NRO vekt 4 a a); viktighet, betydning (NRO vekt 4 a b)
 • den rige Styggen] jf. «den rige Styggen» Knut Labeit i Welhavens dikt «Raad for Uraad» (1849) (Welhaven 1990–92, b. 2, 277)
 • Krus] smigrende ord, komplimenter (NRO II 2)
 • hos ham er tillhuse den svarte Hunger] hjemme hos ham hersker håpløs hungersnød
 • glædes] være glad, føle glede (NRO glede)
 • Lys i Pladen] lyseplate, flat skål med lysepipe (NRO plate 1 h); tran- eller oljelampe
 • spede … till] yte sitt bidrag til et visst formål (NRO spe 1 c)
 • punger / ud] rykker ut med (pengebeløp), betaler (NRO punge)
 • till Fromme] til gagn, nytte, fordel (NRO)
 • Kahyttspassager] passasjer med rett til å oppholde seg i en kahytt, til forskjell fra dekkspassasjer (NRO kahyttspassasjér)
 • trive] rive, rykke vekk, med seg eller til seg (NRO 1 d)
 • Overhaling] (voldsom) krengning (NRO I)
 • det er endnu sig selv] det er likt seg, slik det pleier å være
 • Leden] den alminnelig brukte farveien for skip langs kyst eller inn til en havn (NRO II led 2)
 • paatvers] mer eller mindre loddrett på lengderetningen (NRO tverr 1 a a)
 • vreden] vrien, skjev; som byr på vanskelighet (NRO 3)
 • i Læ] på den siden (av et fartøy) som vender fra vinden (NRO I le 2 b)
 • hart] brukt i uttrykk som betegner en dreining av roret for å angi at roret legges så langt som mulig «i borde» (NRO hard)
 • Klods for Vinden] tett opp i vinden (NRO kloss 2)
 • Hækkjollen] hekkjolle: småbåt som er plassert helt akter på et større fartøy (NRO hekkbåt 1)
 • forinden] innen det eller det skjer; først (litt.) (NRO forinnen A 2)
 • Pels] skinn, kroppsdekke (NRO 3)
 • Baadsmanden] båtsmann: førstemann (bestemann) av matrosene som etter styrmannens ordre leder alminnelige skipsarbeider og har tilsyn med gods og utstyr (NRO)
 • skraler] (om vind) dreier, trekker seg mer forlig (i retning forfra) i forhold til skipets kurs; flauer av, særlig utenfor sjømannsspråk (NRO skrale)
 • tyve Pundsterling] pund sterling: eldre engelsk myntenhet; sterling: tilleggsord til engelsk pund. I 1867 svarte £ 20 til ca. (nye) £ 973, tilsvarende ca. 12 000 norske kroner i 2006.
 • Krystersjæle] feiginger (NRO kryster)
 • Bær af] fall av fra vinden, drei med vinden, mot le side (NRO bære 7)
 • Brottet] brenningen (NRO brott 2)
 • rett nu] akkurat nå (NRO rett 5 b)
 • nybagte] som nettopp er kommet i den stilling eller verdighet en person innehar (NRO nybakt 2)
 • I et Vejr, som inatt] jf. «Juleaftenen» i Jøden (1842) av Wergeland: «I sligt et Veir, da faaer du Bønner, Gud!» (Wergeland 1918–40, b. 1:3, 31).
 • hytte sig] verge seg, passe seg
 • lægger de sig ud med] gjør de seg uvenner med (NRO legge 7 c)
 • aabenbarlig] åpenbart, tydelig for alle (NRO åpenbarlig)
 • paa Offerpynten] nettopp da det gjaldt å ofre (NRO offerpynt)
 • Samvittighedsfred er en dejlig Pude] jf. Fru Inger til Østeraad 1857 (III.iv.): «En god Samvittighed er den bedste Hovedpude, veed I vel» (HIS 3, s. 94 l. 17). Jf. Norske Ordsprog: «Godt Samvitende er godt å sova med. (Sædvanlig med en mer fremmed Form: Samvittigheit)» (Aasen 1856); og ODS: «En god Samvittighed er en blød Hovedpude» (ODS samvittighed 1.2). Jf. også Dansk Ordsprogs-Skat (Mau 1879, nr. 8318).
 • Snus] grann, dust (NRO B 2)
 • stryger jeg … i Vasken] (stryke, ryke) i vasken: ødelegges, mislykkes, ikke bli noe av (NRO vask 3 b)
 • sagtens] vel, nok, alltids, jf. kommentar til
 • Tarv] det som er nødvendig; nødvendighet, trang (Molbech 1859 1)
 • som en Pølse i Slagtetiden] det er ikke så nøye med den enkelte ting (eller person) når det er overflod (NRO pølse 1). Jf. Dansk Ordsprogs-Skat: «Det kommer ikke an paa en Pølse i Slagtertiden» (Mau 1879, nr. 7571).
 • sadled om] eg. skiftet sal på en ridehest; her i overført betydning om å endre retning eller strategi
 • spille Basen] spille mester; av holl. den baas spelen (NRO bas 1)
 • Luven] luen (dial.) (NRO luve)
 • Skilling] norsk myntenhet før 1877, av verdi 1/120 spesidaler = 3 ⅓ øre (NRO 1 a a)
 • till Tjeneste] brukt som muntlig høflighetsformel når man forestiller seg selv eller svarer på henvendelse for å angi at man er til ens disposisjon, vil uttrykke sin ærbødighet (NRO tjeneste 4 a b)
 • hvasst] bitende, skarpt; om luft, kulde e.l. (mest litt.) (NRO hvass 2 a)
 • ens Tænder løber i Vand] det at spytt utsondres i munnen, særlig ved synet av noe lekkert (NRO A II vann 5 a)
 • Ligene ler] jf. den stive, smil-lignende grimasen risus sardonicus ved stivkrampe (tetanus)
 • Bliv mig fra Livet] hold deg unna meg; uttrykk for (fiendtlig) tilnærmelse, for angrep på og forsvar av ens person (NRO liv B 1 a a)
 • tørned] gikk på grunn, grunnstøtte (NRO tørne 5 b a)
 • kuns] kun med s fra andre adv. på -s (NRO); opprinnelig en genitivendelse (Løkke 1855, § 147, anm. 1)
 • milde Gaver] som er utsprunget av, vitner om godhjertet omsorg; veldedig (NRO mild 1 b)
 • Kadaver] lik som brukes til, er bestemt til disseksjon (NRO 1)
 • lagt for Dagen] blottlagt (NRO dag B)
 • gaa … efter i Sømmene] granske, undersøke nøyaktig, kritisk, årvåkent; saumfare (NRO søm 2 a b). Jf. Paludan-Müllers Adam Homo, hvor Djævlens Advocat i den avsluttende rettsscenen (strofe 46) i «Tolvte Sang» sier om hovedpersonen at «jeg, som nu mit Modbeviis har ført, / Ham lidt i Sømmene vil efterpille» (Paludan-Müller 1965, b. 2, 407; jf. Stavnem 1908, 109).
 • Vig fra mig] jf. Jesu svar til Satan i Matt 4,10, jf. kommentar til
 • Bespottelige] blasfemiske, som spotter det som er hellig for den religiøse følelse (NRO bespottelig)
 • et Hode kortere] drept; eg. om henrettelse ved halshugging (NRO hode 1 a)
 • Fritænkervæsen] gudsfornektersk vesen. En kjent fritenker i Ibsens samtid var dansken Frederik Dreier (1827–53), «Danmarks første Socialist» og «Talsmand for den revolutionære, socialistiske og fritænkerske Retning, der var opkommen i Frankrig» (Salmonsen Dreier). Han utgav flere fritenkerske skrifter, bl.a. «Folkenes Fremtid, af en Fritænker» i 1848.
 • Galehuslem] sinnsforvirret person (NRO)
 • Jungmanden] jungmann: ung sjømann i grad mellom dekksgutt og lettmatros (NRO)
 • Skibshunden, Herre] Legger man vekt på folketro, kan man se nærværet av skipshunden som en indikasjon på at den fremmede passasjer er djevelen eller i pakt med ham, siden djevelen ifølge folketradisjonen kan skape seg om til hund, jf. puddelen som i Goethes Faust I (i scenen «Studierzimmer») viser seg å være Mephistopheles.
 • klods] tett, like ved (NRO kloss 2)
 • Spas] spøk, skjemt, moro (Molbech 1859, som legger til at både substantivet Spas og verbet spase brukes «kun i daglig Tale»)
 • Klyveren] klyver: trekantet stagseil foran fokken (NRO II)
 • Fokken] fokk: laveste seil på fokkemast, forreste mast på to- eller tremastet seilfartøy (NRO)
 • Grundbrott] bølge som bryter helt ned til bunnen (NRO grunnbrott 1)
 • Bougen] baug: forreste del av et skip, der hvor det smalner av frem til stevnen (NRO I)
 • Brottsjø] høy bølge med topp som bryter (NRO)
 • Hvælvet] (bunnen av) hvelvet, kantret, kullseilt båt på vannet (NRO hvelv B)
 • Hjælp! Baad fra Land! Hjælp! Jeg forgaar!] Versemålet er jambisk firtakter, bi '8 '8 | '9 '9 r r | R R | Rr Rr. I denne tekstsekvensen har den jambiske firtakteren utelukkende parrim. Versemålet avløses av nytt versemål .
 • Frels, Herre Gud, – som skrevet staar] jf. bl.a. Matt 8,25: «Herre, frels os! vi forgaa!»
 • lamslaar] lammer (NRO lamslå 1)
 • læs dit Fadervor] oppfordring til å be Herrens bønn, som den kristne forventes å kunne utenat, og som den troende bør be som en siste forberedelse til døden. Jf. Heibergs En Sjæl efter Døden: «Bed dit Fadervor, forinden du dør» (Heiberg 1937, 54).
 • Giv os idag] det halve av Fadervårs fjerde bønn: «Giv os idag vort daglige Brød» (Matt 6,11 (par.))
 • hvad du har nødig] det du behøver (NRO nødig 1 a)
 • Hvor der er Liv, der er der Haab] så lenge det er liv, er det håp (NRO håp 1 a og c). Jf. Fork 9,4: «For alle dem, der leve, er der Haab.» Jf. også Dansk Ordsprogs-Skat (Mau 1879, nr. 3352).
 • Huj] interjeksjon brukt som uttrykk for ubehag, gru, redsel e.l. (NRO hui 2)
 • Jeg svømmer med det venstre Ben] Opplysningen kan tyde på at passasjerens høyre ben er deformert på en eller annen måte. Dette har gitt enkelte kommentatorer holdepunkt for oppfatninger om denne figurens identitet, bl.a. har det vært argumentert for at det kan være en henspilling på Lord Byron, som hadde klumpfot på høye ben (jf. Haakonsen 1967, 86). Andre har vært inne på at allusjonen kan gjelde djevelens hestehov på høyre fot (jf. Logeman 1917, 283; Noreng 1968, 39–40). For en gjennomgang av ulike teorier og argumenter, se Aarseth 1975, 141–55.
 • Ridsen] risse: smal åpning, sprekk (NRO 2)
 • Hvad godt] brukt for å fremheve det ubestemte i spørsmålet, jf. kommentar til
 • sagte] dempet, stille; særlig om tale (NRO sakte A 1 a)
 • Nattvej] dunkel vei (NRO nattvei)
 • et Lysets Bud] I 1. Joh 1,5 heter det at «Gud er Lys», og Jesus omtaler seg selv som «Verdens Lys» (Joh 8,12; 9,5). Jf. også 2. Kor 11,14: «thi Satanas selv paatager sig Skikkelse af en Lysets Engel».
 • fornummet] oppfattet (NRO fornemme 1)
 • satt paa Skruer] talt dobbelttydig, uttrykt seg kunstig og affektert; av ty. auf schrauben stellen (NRO skrue 1 a c)
 • at] for å (NRO å A 1 a)
 • Det ligner ingenting] det er uhørt, hører ingensteds hjemme, går ikke an (NRO ligne 4 b)
 • gjækkende] skuffende, plagsomt ertende; av gjekke: narre, føre bak lyset (Molbech 1859 giekke). Gjekkelig Snak nevnes i Pontoppidans forklaring som eksempel på «Horerie i Ord» (Pontoppidan 1832, spørsmål 215; jf. Ibsen 1993, 238).
 • pathetisk] som er preget av eller fremsagt med patos; høystemt, høyttravende (NRO patetisk)
 • Alt har sin Tid] jf. Fork 3,1: «Allting haver en bestemt Tid, og alt (det, som man haver) Lyst til under Himmelen, haver (sin) Tid.»
 • for Tolder … Bisp fordømmeligt] toller: bibelsk person som krevde opp toll og skatter, og som var foraktet som representant for de fremmede herrer (NRO I tolder 1). Toller og biskop stilles ikke mot hverandre noe sted i Bibelen. Meningen her er nærmest at en adferd som kan være akseptabel for de små i samfunnet, ikke nødvendigvis passer for de store.
 • Den Sværm … paa Kothurner] gå på, være på koturnen (koturner): uttrykke seg i tragediens toneart, tale i svulstige, høyttravende vendinger (NRO koturne); eg. styltesko brukt ved spill av greske tragedier i oldtiden. Rimparet er brukt noen få steder i norsk 1830-tallsdiktning. I Welhavens dikt «Til Henrik Wergeland!» (1830) ender strofe 7 slik: «og ei fordi man støier paa Cothurner, / man vækker Asken i de Skjaldes Urner» (Welhaven 1990–92, b. 1, 31). I Wergelands farse Phantasmer (1829) forekommer rimparet i avslutningsscenen: «(af Borgerblod lys – ak Stjerner i den Damp, / som steg ifra Friheds og Æres Urner) / … o spillet af Centaurer paa Hovkothurner» (Wergeland 1918–40, b. 2:1, 410). Et forslag til tydning av passasjerens dunkle kuplett er presentert av P.L. Stavnem: «Man behøver ikke at gaa paa Kothurnen naar man har et Alvorsord at si! Man kan ogsaa smilende indprente en et Varselsord!» (Stavnem 1908; jf. Logeman 1917, 286).
 • Pakk dig] forsvinn, gå din vei (NRO pakke 7)
 • uforsagt] ubekymret, sorgløs (NRO 2)
 • man dør ej midt i femte Akt] Dette eksemplet på «romantisk ironi» kan minne om Byrons forfatterkommentarer som av og til bryter inn i fortellingen i Don Juan (jf. Haakonsen 1967, 93). Jf. også Kierkegaards Afsluttende Uvidenskabelig Efterskrift: «Jeg veed, at den tragiske Helt døer i femte Akt, og at Døden her faaer uendelig Realitet i Pathos, men ikke har denne, naar en Øltapper døer» (Kierkegaard 1997, b. 7, 153).
 • traakig] kjedelig (av sv.) (NRO tråkig)
 • Moralist] moralforkynner. Blant de handlende i Botten-Hansens Huldrebrylluppet finnes «En Moralist» (Botten-Hansen 1851, 149).
 • Her gaar nok en Landsmand al Kjødets Vej] Versemålet er knittel, bi++ '8|'9 r|R|Rr. Det avløses av nytt versemål .
 • gaar … Kjødets Vej] dør, går til grunne som alt forgjengelig (NRO kjøtt A 2 b); jf. Dansk Ordsprogs-Skat (Mau 1879, nr. 2622)
 • Og nu, da Sjælen stævner mod sin Dom] femfotsjambe, bi '10|'11 r|R|Rr. Femfotsjamben er et dominerende dramavers innenfor de klassiske språkene, dvs. det romansk-galliske språkområdet. Ibsen har tidligere benyttet femfotsjamben eller blankverset (som er den urimede varianten) i Catilina, Rypen i Justedal, Kjæmpehøien og [Episk Brand]. For en utførlig beskrivelse av femfotsjamben, se innledningen til Catilina 1850, under Dramaform (HIS 1k, 26–30). For en beskrivelse av bruken av versemålet i Peer Gynt, se innledningen, under Bakgrunn . Versemålet avløses av nytt versemål . Ifølge Pontoppidan består mennesket av sjel og legeme. Sjelen er en «usynlig og udødelig Aand, begavet med adskillige Kræfter, særdeles med Forstand til at begribe, og Villie til at udvælge eller forskyde.» Sjelen «kan have Samfund med Gud og regjere Legemet. Hvor og Sjelen farer hen, der følger og omsider Legemet efter, enten til Himmerig, eller Helvede» (Pontoppidan 1832, spørsmål 369–72). Jf. også Rom 8,13: «thi dersom I leve efter Kjødet, skulle I døe».
 • raadig var] som selv styrte, rådde, var herre (NRO rådig 2 a)
 • tren] pret. av trine: trede, gå frem (Molbech 1859)
 • gad] hadde lyst til, ville gjerne (Molbech 1859 gide 2)
 • slingre] sjangle, rave (NRO 1 b)
 • Dølgsmaalsstræv] forsøk på å holde noe hemmelig, skjule noe (NRO dølgsmål)
 • for mange Herrens Aar] Tidsadverbet siden er utelatt, etter mønster av ty. vor vielen Jahren.
 • Session] møte der vernepliktige gjennomgår legeundersøkelse og blir skrevet ut til militærtjeneste. Ifølge «Lov om Vernepligt og Udskrivning» av 26. august 1854 skulle
  Sessioner afholdes paa forskjellige Steder inden Amtet, saaledes at de Værnepligtige i Regelen ikke behøve at reise længere end 4 Mile udenfor sit Lodtrækningsdistrict, – de skulle i Regelen være afsluttede inden Midten af September.
  Ved Sessionerne møde foruden Overbestyrelsen Amtmand og Krigscommissær tillige Districtscommissionens Formand, to Læger, hvoraf en Militærlege, en eller to Officierer […], i Byerne en Politiembedsmand og paa Landet Lensmændene, to Underofficierer til hjælp ved Maalingen og endelig samtlige unge Mænd som i Aarets Løb fylde 22 Aar.
  De innkalte som var under en viss høyde, var svakelige eller hadde legemsfeil, ble overført til trenet (forsyningstjenesten). Blant de øvrige ble det gjennomført loddtrekning der de som trakk de laveste numrene, dannet linjetroppene, de øvrige reserven (Nåvik 1996, 107–14).
 • Det var i Krigens Tid] Danmark-Norge deltok på Napoleons side i krigen mot England, Russland, Østerrike, Preussen og Sverige (1807–14).
 • Midt for Bordet sad / Kaptejnen] jf. [Episk Brand]: «I Stuen sad Kaptejnen ved et Bord / med Doktor, Foged, Skriver og Betjente» (HIS 5, renskrift , jf. kladd ).
 • Sergenter] underoffiserer av laveste grad (NRO sersjant 1 a)
 • Traakken] gårdsplassen, plassen foran hovedinngangen (NRO tråkk)
 • Da raabtes opp et Navn] jf. [Episk Brand]: «Og en for en blev raabt paa blandt de unge» (HIS 5, renskrift , jf. kladd )
 • den højre Haand var hyllet i en Klud] jf. [Episk Brand]: «en, som bar sin Haand i Klæde» (HIS 5, renskrift , jf. kladd )
 • han mumled noget … till Skindet] jf. [Episk Brand]: «han stammed noget om en Sigd, som foer / i Fingren ind og skar den af till Skindet» (HIS 5, renskrift , jf. kladd )
 • Sigd] redskap dannet av et krummet blad festet på et kort skaft, til å skjære særlig korn eller løv med (NRO 1)
 • Vaade] uhell (NRO våde 2)
 • man stened Gutten med de stumme Blikke] jf. [Episk Brand]: «og hvert et Blik traff Gutten som et Sting» (HIS 5, renskrift , jf. kladd )
 • Hagglen] hagl: noe som faller tett, i stor mengde, hardt og voldsomt; regn (NRO 4)
 • Da stod Kaptejnen opp … sagde: gaa] jf. [Episk Brand]: «Da stod Kaptejnen opp, den gamle, graa; – / han vilde tale men han svælgte Ordet; – / han spytted, pegte ud og sagde ‹gaa!›» (HIS 5, renskrift , jf. kladd ).
 • Spidsrodsgang] militær straff som opprinnelig bestod i at delinkventen måtte gå mellom kameratenes spydrekker, senere mellom to rekker soldater som hver gav ham et rapp med en kjepp på bar rygg; avskaffet i Norge i 1814 (NRO spissrot 1)
 • vandt tilldørs] rakk frem til døren
 • Fæstekvinde] forlovet kvinne; av norr. festarkona (NRO festekone 1)
 • byggsled Jord] Å bygsle jord kunne bety både å leie bort jord og å ta jord til leie; her er det brukt i den siste betydningen. Den som bygslet jord, var leilending og pliktig til å betale landskyld til eieren (Fladby, Imsen & Winge red. 1981). Fra slutten av 1600-tallet begynte en gradvis overgang til selveie, og midt på 1800-tallet var 80–90 % av gårdbrukerne på Østlandet selveiere (Dyrvik et al. 1979, b. 1, 186).
 • Lomb] fjellbygden Lom i Ottadalen, på nordsiden av Jotunheimen. Skrivemåten var en del brukt på 1700- og 1800-tallet, bl.a. i folketellingen 1801, hos Kraft (1820–35, b. 6:1, 74–75) og stedvis hos Schjøth (1849, 68, 186).
 • kom ivej] skaffet seg et trygget eksistensgrunnlag, utkomme, levebrød e.l. (NRO vei 1 b d; komme 3 d)
 • der den bølged gul og kjækk] der modne kornaks beveget seg i vinden
 • Skreden] I dansk og norsk kan skred være både maskulinum og nøytrum; i senere tid er nøytrum vanligst.
 • førsled] førte, transporterte; særlig med kløv (NRO førsle)
 • Skjæl] grunn for en mening eller handling (NRO skjel 2)
 • Velstandsherrer i den nye Verden] velstående voksne menn i USA
 • stedse] stadig (NRO stetse 2); hadde omkring 1850 et høytidelig preg (Molbech 1859)
 • slørt] dekket, innhyllet, skjult; særlig om røk, dis, skyer e.l.; gjort uklar for ens oppfatning (NRO II sløre 2 a og c)
 • Brottsling] forbryter (av sv.) (NRO)
 • Glittertindens blanke Tjeld] tjeld: teppe, dekke (NRO 1 a c); det skinnende, lysende teppet som ligger over Glittertind, Norges nest høyeste fjell, 2451 moh. Fjellet har øverst en stor snøkam som når 2470 moh., og som sånn sett gjør toppen høyere enn Galdhøpiggen. Navngitt etter elven Glitra, tradisjonell skrivemåte (Ekre 1960, 114). Jf. «Taagetjeld»i Brand (HIS 5, ).
 • Hejens] hei: berglendt, småkupert strekning (vidde) med skrinn jord, oftest skogbar, men gressgrodd eller lynggrodd (NRO)
 • Snevring] snever krets, snevert virkeområde (NRO 2 b)
 • Langspil under Spaanens Dæmper] spill på strengeinstrumentet langeleik (NRO langspill A), med spon, en liten treplate brukt som sordin (demper) (NRO spon 2 b)
 • granske Hjerter eller Nyrer] undersøke sinnets innerste og hemmeligste tanker (NRO hjerte 2 a). Jf. bl.a. Jer 17,10: «Jeg er Herren, som ransager Hjertet som prøver Nyrer»; Sal 7,10: «du som prøver Hjerter og Nyrer»; og Åp 2,23: «jeg er den, som ransager Nyrer og Hjerter».
 • Hverv] oppdrag, oppgave (litt.) (NRO B)
 • dog fri og fast det Haab jeg taler ud] jf. «Tolvte Sang» i Paludan-Müllers Adam Homo og avslutningen av forsvarsadvokatens prosedyreinnlegg i rettsscenen (strofe 35): «Og trøstig jeg den Paastand lægger ned: / At Adam Homo, Slægts og Venners Glæde, / I Himlens Herlighed nu tager Sæde» (Paludan-Müller 1965, b. 2, 404).
 • Se det, det kalder jeg Kristendom] Versemålet er knittel, bi++ '8|'9 r|R|Rr. Det avløses av nytt versemål .
 • Aandsfrændes] åndsfrende: åndsbeslektet person, åndsbror (NRO); person som har lignende tanker eller følelser som en annen; frende: slektning, slekt; av norr. frændi
 • Erindringsblik] I Kjerlighedens Gjerninger taler Kierkegaard om den kjærlighetens gjerning å erindre en avdød (Kierkegaard 1997, b. 9, 339–52).
 • sagtens] vel, nok, alltids, jf. kommentar til
 • bedst er dog bedst] jf. Norske Ordsprog: «D’er best, som best er (= Best aa hava det beste)» (Aasen 1856).
 • den Tid den Sorg] ordtak; regnes som en omskrivning av Matt 6,34: «Bekymrer Eder derfor ikke for den Dag imorgen; thi den Dag imorgen skal bekymre sig for sine egne Ting.»
 • tag ikke din Ligfærd paa Borg] tenk ikke på døden før den melder seg; eg. ta den ikke på kreditt (NRO II borg)
 • skattet] aktet, vurdert, satt pris på (litt.) (NRO skatte 2)
 • slig som du saaer, du engang høster] jf. Gal 6,7: «hvad et Menneske saar, dette skal han og høste»
 • kære sig] bry seg om (NRO kjære 2)
 • Levnets Førsel] måte å føre sitt liv på (ODS levnedsfærd)
 • og blir den han er; fattig men dydig] Verslinjen er redusert, dvs. at det mangler svak stavelse mellom to trykk: bi- ∪-∪∪--∪∪-∪. Dette forekommer normalt ikke i knittelverset.
 • fattig men dydig] jf. diktet «Forviklinger» fra 1862 (opprinnelig i utkast til Kjærlighedens Komedie): «en fattig men dydig mus» (Ibsen 1871, 102)
 • Atter og fram] frem og tilbake, jf. kommentar til
 • En sørgeklædt Mand] Av sammenhengen går det frem at dette er Aslak Smed, enkemann etter Ingrid på Hæggstad.
 • Godt Møde] tradisjonell hilsen når man møtes
 • Hjemkommerøl] gjestebud som holdes når man flytter inn i et nytt hjem, særlig når bruden flytter inn i brudgommens hus; om landsens forhold (NRO). Her siktes det til at Ingrid er flyttet hjem til døden.
 • Ormebøl] ormebol, utklekningssted for orm (NRO 1)
 • Støbeske] liten skje (til å håndtere med hånd) for materiale som skal støpes (NRO støpeskje)
 • Skilling] norsk myntenhet før 1877, av verdi 1/120 spesidaler = 3 ⅓ øre (NRO 1 a a)
 • Pengeskjæppen] pengeskjeppe: oppbevaringssted for penger, jf. kommentar til
 • Halvfemte] fire og en halv
 • Kramkarl-Skræppen] kramkar: omreisende handelskar som fører varene med seg i en skreppe (skinnsekk) på ryggen (NRO)
 • Svoger till Døden og till Aslak Smed] «(vulg.) uegl., om mand, der staar i forhold til samme kvinde som en anden mand; spec. om mand, der staar i forhold til ens hustru, ell. om ægtemanden i forhold til denne mand» (ODS svoger 1.6). Døden er nå Ingrids «mann»; tidligere har Peer hatt henne, og hun har vært Aslaks kone (jf. Ibsen 1993, 242).
 • En graaklædt Mand] Av sammenhengen blir det klart at dette er Mads Moen, som i sin ungdom hadde planlagt å gifte seg med Ingrid på Hæggstad. Han står altså i et fjernere forhold til henne enn Aslak, som opptrer i sorte sørgeklær.
 • væver] snakker uklart, usammenhengende, uten mening fordi man er beruset, ikke er helt våken, har feber e.l. (NRO veve 4 b)
 • Blodet er aldrig saa tyndt] jf. ordtaket «Blodet er aldrig saa tyndt, det er jo tykkere end Vand», dvs. selv meget fjerne slektninger blir foretrukket for helt fremmede (Mau 1879, nr. 884.
 • sagte] dempet, stille; særlig om tale (NRO sakte A 1 a)
 • Salig] avdød; eg. som er gått inn til det evige liv (NRO 1 c)
 • Agronomernes] agronomer: menn med landbruksutdannelse, ansatte på en større gård
 • Se Katten paa … Julekvelden] jf. folkeeventyret «Kjætten paa Dovre» fra Asbjørnsen og Moes Norske Folkeeventyr (1852, 354–56). Det handler om en «stor Hvidbjørn» som i en stue på Dovre jager vekk trollene på julekvelden.
 • Fellen] fell: tilberedt skinn med hårene på, brukt som overbredsel (NRO feld 2)
 • da Fanden brød Væggen] jf. Asbjørnsen og Moes eventyr «Gutten og Fanden», der gutten lurer fanden til å krype inn i en nøtt. Når smeden senere skal slå nøtten i stykker, går den i knas med stort rabalder, «saa halve Smedietaget fløi af og det bragede som om Hytten skulde ramle ned» (1852, 167–68).
 • Usynlighedskuften] jf. kommentar til
 • Den Traver … Peer Gynt kunde lyve] jf. Holbergs Melampe (I.v.): «man veed, at en Poet kand lyve saa stærck som en Hest kand rende» (Holberg 1913–63, b. 3, 475). Jf. også Molbech 1859 lyve og ODS hest 1.3.
 • kjøbt med Forlis] kjøpt dyrere enn kjøperen har råd til (NRO forlis 1)
 • Spændebog] salmebok. Salmebøker hadde ofte lukking med spenne istedenfor futteral.
 • Hægtekrog] krok (sammen med malje) i et hektepar, her betegnelse for noe ganske verdiløst (NRO hektekrok)
 • gramse] gripe i hast, snappe etter (Molbech 1859)
 • Et vindlagt Ægg] et egg uten skall; mislykket plan, luftig idé (NRO vindegg 1 og 2)
 • Profetens Skjægg] jf. den muslimske eden «Ved profetens skjegg!» (NRO profet 1 b)
 • Med Forlov] unnskyld (NRO forlov)
 • Gjøglere] personer som driver taskenspiller- eller akrobatkunster som yrke; også brukt nedsettende om skuespillere (NRO gjøgler)
 • Fiol] fiolin
 • paatvers] mer eller mindre loddrett på lengderetningen (NRO tverr 1 a a)
 • skuffende] livaktig (NRO II skuffe 1 c)
 • Frem traadte han … sit Publikum] Fortellingen om fanden i San Franzisco er et tilpasset lån fra den latinske fabeldikteren Phaedrus (Fabulae, nr. 98, «Scurra et Rusticus»). Den opprinnelige hovedpersonen, rusticus (en bonde), er her blitt til fanden (jf. Woerner 1923, b. 1, 259–60; Faaland 1943, 88).
 • man muss sich drappieren] (ty.) her: man må smykke seg med folderike gevanter. Uttrykket er ikke registrert eller kjent som tysk talemåte.
 • berømt] lovprist, rost sterkt (NRO berømme 1)
 • studeret] affektert, kunstlet (NRO studere 3 b)
 • qva] (lat.) som, i egenskap av
 • outreret] overdrevet (NRO outrere)
 • Jordløg] villøk (Allium oleraceum); vokser over hele landet; er omgitt av en rekke lysebrune, tørre skall
 • Alt skal en prøve] jf. 1. Tess 5,21: «Prøver alt, beholder det Gode.»
 • Jeg har saa gjort, – oppe fra Cæsar] Verslinjen er redusert, dvs. at det mangler svak stavelse mellom to trykk: bi- ∪-∪--∪∪-∪. Dette forekommer normalt ikke i knittelverset.
 • nedover lige till Nebukadnezar] Om den babylonske kong Nebukadnesar (604–561 f.Kr.) fortelles det i Dan 4,31–33:
  (Der) Ordet (var) endnu i Kongens Mund, faldt en Røst af Himmelen: Det være dig sagt, Kong Nebucadnezar! Riget er gaaet fra dig. Og man skal udstøde dig fra Folk, og din Bolig skal være hos Dyrene på Marken, man skal lade dig smage Urter som Øxne, og syv Tider skulle omskiftes over dig, indtil du kjender, at den Høieste haver Magt over Menneskenes Rige, og giver det til hvem han vil. I den samme Time blev det Ord fuldkommet over Nebucadnezar, og han blev udstødt fra Menneskene og aad Urter som Øxne, og hans Legeme blev vædet af Himmelens Dug, indtil hans Haar voxede som Ørnenes (Fjædre), og hans Negle som Fugles (Kløer).
  Jf. Holberg i Don Ranudo de Colibrados (IV.vii.): «Han har effter k. Nabocodonossers exempel ydmyget sig saaledes, at han seer snarere ud som et dyr end som et menniske, og har satt sig for i 14 dage at plage sit legeme for sine synders skyld» (Holberg 1913–63, b. 4, 701). Formen Nebukadnezar svarer til skrivemåten i den norske 1854-bibelen (DNB). Den eldre hus- og reisebibelen (Christian 3.s reviderte bibel) hadde Nabuchodonosor.
 • Den gamle Gutten] dobbelt bestemt (overbestemt) form av substantivet av hensyn til rytmen, et sjeldent talemålsinnslag hos Ibsen
 • af Jord est du kommen] del av kirkens begravelsesritual: «Af Jord er du kommen», «Til Jord skal du blive», «Af Jorden skal du igien opstaae» (Forordnet Alter-Bog 1812, 263). Ritualet bygger på 1. Mos 3,19: «Støv er du, og til Støv skal du vende tilbage.»
 • est] Bruken av lat. est ‘er’ har forbilde i eldre bibelspråk, og finnes ofte hos Holberg.
 • moner] monner
 • Doner] snarer til å henge i trær, særlig til å fange trost i (NRO done)
 • Bamsen] bjørnen (Ursus arctos)
 • kaver] krafser, karer (NRO II kave 2)
 • Spaamands-Gjøg] gjøk som varsler, kanskje med tanke på at man tok varsel av hvor tidlig om våren man hørte gjøken, og fra hvilken retning lyden kom (Alver 1981, 135–36)
 • skalle] skrelle (løk) lag for lag (NRO I 1 b)
 • Svøb] hylster, dekkende lag, hinne (NRO svøp 2 a)
 • Grovskind] grovt, simpelt skinn (NRO grovskinn)
 • Hudsons-Vik] stor havbukt i Canada, innenfor halvøya Labrador; på engelsk kalt Hudson Bay, på norsk vanligvis Hudsonbukten (eldre -bugten)
 • stinker … af Løgne] jf. Ordsp 13,5: «En Retfærdig hader Løgns Ord, men en Ugudelig gjør sig stinkende og beskjæmmer.»
 • i Fryd og Gammen] i glede og fornøyelse
 • tykkes] synes (NRO tykke 1 c a)
 • vittig] som er full av eller viser underlige, komiske trekk, eiendommeligheter, overraskelser e.l. (litt.) (NRO 2)
 • bundfast] som har feste i bunnen, i grunnen (NRO bunnfast)
 • kløer sig i Nakken] klø seg på haken, i hodet, bak øret: uttrykk for å spekulere, grunne (rådløst, forgjeves) (NRO klø 1)
 • Stell] orden, skikk, greie (NRO 2 a)
 • har en Ræv bag Øre] pønsker på en underfundighet, har noe underfundig eller lurt fore (NRO rev 1 a); jf. Dansk Ordsprogs-Skat (Mau 1879, nr. 8210b)
 • bag Øre] Ubestemt form gjengir gammel dativ (jf. ha for øye, på hjerte), i nyere språk for en stor del erstattet med bestemt form.
 • Mikkel] navn på reven, overført fra personnavnet Mikkel, jf. kommentar til
 • paa Spring] på sprang (NRO spring 1 b a)
 • Haa] uttrykk for overraskelse og forbauselse (NRO 1 a)
 • Gavlen] gavl: tverrvegg på enden av et hus (særlig den øverste trekantede delen mellom de skrå takflatene) (NRO)
 • Nissebukk-Tanker] nissebukk: nisse, troll (NRO)
 • Nu er her stellet … lovte saa sidst] enkeltstrofe med formen bi+ '8 '7 '4 '5 '4 '5 '4 a X a B c B c. Griegs musikk til denne teksten finnes i studiepartituret (Grieg 1988, 237–38).
 • En, som har husket, – og en, som har glemt] Versemålet er knittel, bi++ '8|'9 r|R|Rr. Det avløses av nytt versemål .
 • Natt] Denne nattscenen, hvor Peer hører røster fra gjenstander på skogbunnen og i luften, har paralleller i annen litteratur, bl.a. i scenen «Walpurgisnacht» i Goethes Faust I, hvor Faust under vandringen over heden synes å høre stemmer langt borte fra:
  Hör’ ich Rauschen? hör’ ich Lieder?
  Hör’ ich holde Liebesklage,
  Stimmen jener Himmelstage?
  Was wir hoffen, was wir lieben!
  Und das Echo, wie die Sage
  Alter Zeiten, hallet wider
  (Goethe 1999, 168)
  I oversettelse:
  Er det Rislen? Er det Sange?
  Eller er det Elskovsklage?
  Minder om de skjønne Dage?
  Hvad vi elske, hvad vi haabe?
  Hør, hvor Echo, Oldtidssage
  Liig, blandt Klipper bæver bange!
  (Goethe 1847, b. 2, 201)
  Den har også likhetstrekk med scenen «Øde Egn» i Botten-Hansens Huldrebrylluppet, med scenebeskrivelsen «Sildig Aften. Tordenskyer drage over Himlen». Her opptrer skikkelser og gjenstander som delvis svarer til de opptredende i scenen «Natt» i Peer Gynt: Lysalfer, Blomst, Gran, Furu, Nøkken, En Fugl, Sortalfer, Sortalfedronning, En Slange, Fugleungen osv. Disse vesenene uttaler seg med korte rimede vers som har en viss likhet med replikkene fra Nøsterne, Vissne Blade, Susning i Luften, Duggdraaber og Brækkede Straa.
 • hærget] herjet; -g- er dansk form; Molbech (1859) har likevel hærje
 • Aske, Skodde, Støv for Vinden … tunge nok, ens egne] Griegs musikk til denne teksten finnes i studiepartituret (Grieg 1988, 240–59).
 • Aske, Skodde, Støv for Vinden] Versemålet er trokeisk firtakter, bi 7|8 r|R|Rr. Det avløses av nytt versemål .
 • en kalket Grav] jf. Matt 23,27: «Vee Eder, I Skriftkloge og Pharisæer, I Øienskalke! Thi I ere ligesom kalkede Grave, som synes deilige udvortes, men indentil ere de fulde af døde Been og al Ureenhed.»
 • Sky] uklar, instinktmessig frykt, engstelse (for noe, som man derfor prøver å unngå) (NRO II 1 a)
 • Domsbasunen] basunen som skal lyde på dommedag. I Bibelen er endetid og dom knyttet sammen med lyden av basuner, jf. Matt 24,31; 1. Kor 15,52; Åp 8,9.
 • Petrus Gyntus Cæsar] latiniserte former av Peer Gynts navn, med tillegg av det latinske navnet som senere gikk over til å bli en herskertittel
 • fecit] (lat.) han har gjort det; signatur satt etter kunstnerens navn på maleri, tegning, radering e.l. (NRO tilleggsb. 1)
 • Nøster] Garnnøster er et ofte brukt motiv i sammenheng med underjordiske og troll i Asbjørnsens huldreeventyr, dels i «En Signekjærrings Fortællinger» og dels i «En Aftenstund i et Proprietairkjøkken» (Asbjørnsen 1859–66, b. 1, 47, 51, 74).
 • Vi er tanker … med Kjæppen i Kottet] tolv kortversstrofer med varierende rimskjema, bi+ ('5 '5)² (A B)² | (A Bb)² | (A b)² | A B B A | A A B B. Strofene fremføres av Nøsterne, Vissne Blade, Susning i Luften, Duggdraaber, Brækkede Straa og Aases stemme. Innimellom strofene taler Peer i den omliggende trokeiske firtakteren, bi 7|8 r|R|Rr. Se mer om kortversstrofene i innledningen, under Bakgrunn .
 • Pusselanker] barns eller kvinnes føtter (NRO pus(s)elanke 1). Ibsen har selv forklart ordet i brev av 16. juni 1880 til den første tyske oversetteren av Peer Gynt, Ludwig Passarge: «De kender ikke ordet ‘pusselanker’, og det er ganske naturligt, thi ordet benyttes ikke i skriftsproget, det betyder: små trippende børnebén eller børnefødder, og udtrykket anvendes kun af mødre og ammer når de pludrer med de små børn.»
 • Fusk] dårlig arbeid, lappverk (NRO 2)
 • skakende] skake: sette i sterk uro, sinnsbevegelse; ryste til (NRO I 1 c)
 • Drog] udugelig, lat og dorsk person (NRO)
 • Spænder … Krog] setter benet frem foran en annens for å få denne til å falle (NRO A krok 6 a)
 • Løsen] idé, program som krever løsning (NRO 3)
 • kuget] kuet
 • Hjertegrube] hjertets (dype) hulrom (NRO 2)
 • Stev] enkelt firelinjet vers, mest av lyrisk eller satirisk innhold, ofte improvisert (NRO 2 b)
 • Bringen] bringe: bryst; særnorsk form, av norr. bringa; hos Molbech (1859) bare om brystet på dyr
 • Rondesvalen] et annet ord for Dovregubbens hall, sammensatt av fjellnavnet Ronde(rne) og ordet sval ‘overdekt gang eller utbygg til et hus’ (NRO sval)
 • fik … paa Halen] fikk ris, ble straffet
 • krøblet] forkrøplet (NRO krøple)
 • yderste Dagen] I Johannesevangeliget omtales dommedag flere steder som «den yderste Dag», jf. f.eks. Joh 12,48: «det Ord, som jeg haver talet, det skal dømme ham paa den yderste Dag.» Utelatelsen av foranstilt artikkel, her av hensyn til rytmen, er et talemålstrekk.
 • faar] kommer til å unngjelde (NRO få igjen, under I A 2 a)
 • Hu] interjeksjon for å uttrykke uhygge, gru, redsel eller smerte, kuldegysning, ubehag, avsky (NRO 1)
 • æltet] ælte: «give puf, knubs, (smaa)stød som revselse» (ODS II 1.3); ev. den vanlige betydningen ‘kna’ i billedlig bruk: «fam., i uttr. som elte en i sneen ‘kna’ en, ‘døpe’ en i sneen» (NRO elte 1)
 • En Graver! En Graver! Hvor er I, Hunde] Versemålet er knittel, bi++ '8|'9 r|R|Rr. Det avløses av nytt versemål .
 • brægende] breke: gi fra seg stemmelyd som en sau, nedsettende om menneske (NRO)
 • Sørgeflig] flik av sørgeflor, tynt tøy brukt som tegn på sorg (NRO II flor)
 • følge Lig] jf. følge en til graven: delta i ens begravelse (NRO følge 1 a)
 • Godt Møde] tradisjonell hilsen når man møtes
 • han] personlig pronomen i 3. person brukt som høflig eller ærbødig tiltaleform (ODS II 2.1)
 • med Forlov] unnskyld (NRO forlov)
 • Det er nettopp Peer Gynt, jeg skal hente ikveld] jf. Heibergs En Sjæl efter Døden, hvor Døden sier til Skuespilleren: «jeg kommer herind for dig at hente» (Heiberg 1937, 48)
 • paa Mesters Vegne] her: som representant for Vårherre; ellers håndverksmester, mester i ubestemt form om underordnedes tiltale og omtale (NRO mester 3)
 • Vedtægt] vedtatt, hevdvunnen norm, jf. kommentar til
 • Kjært Barn har mange Navne] ordtak, bl.a. i Almindelige danske Ordsprog (Syv 1682–88, b. 1, 35); jf. også Dansk Ordsprogs-Skat (Mau 1879, nr. 6866)
 • har øvet] har begått, har gjort seg skyldig i (NRO øve 1 a c)
 • Flynder] fjols, tosk (dial.); eg. fisk av familien Pleuronectidæ risso (NRO flyndre 2)
 • det er jo nettopp Knuden] knute: floke, vanskelig problem (NRO 2 a); jf. En Sjæl efter Døden av Heiberg: «Men det er Knuden!» (Heiberg 1937, 50).
 • Pinsels-Veen] en tilstand av sterk pine; helvete eller skjærsilden. Her er forestillingen også levende etter reformasjonen.
 • Kald det, hvad du vil, – Ske eller Pøl] Verslinjen er redusert, dvs. at det mangler svak stavelse mellom to trykk: bi- -∪∪∪--∪∪-. Dette forekommer normalt ikke i knittelverset.
 • Pøl] I Åp 19,20 fortelles det om en falsk profet som blir kastet i en sjø av ild og svovel, de fordømtes pinested i helvete (NRO 2 a). I Åp 21,8 utvides perspektivet til å omfatte «Frygtaktige og Vantroe og Vederstyggelige og Manddrabere og Skjørlevnere og Troldkarle og Afgudsdyrkere og alle Løgnere».
 • Mungaat og Bjor] mungåt: særlig hjemmebrygget, innenlandsk øl (NRO 1); bjor: særlig utenlandsk øl (NRO 1); av norr. mungát og bjórr
 • Vig, Satan] jf. Jesu svar til Satan i Matt 4,10, jf. kommentar til
 • Hestehov] jf. den folkelige forestillingen om at fandens ene fot har form som en hestefot (NRO 1)
 • pakk dig] forsvinn, gå din vei (NRO pakke 7)
 • Vildfarelse] det å ta feil; ofte med bibelsk, til dels også juridisk tilknytning (NRO villfarelse 1 a og c)
 • midt imellem] henspiller muligens på Åp 3,16: «efterdi du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg udspye dig af min Mund»
 • Dynd] mudder, gjørme, søle; moralsk smuss; sjofelhet, elendighet (NRO)
 • Bersærker] berserker: Sisteleddet -serk (av norr. serkr) betyr ‘sid skjorte med korte ermer eller uten ermer’. Førsteleddet er enten rotformen av adjektivet berr ‘naken’ eller rotformen av substantivet bjǫrn ‘bjørn’. I det første tilfellet vil ordet bety ‘en som bare er kledd i serk’, i det andre tilfellet ‘en som er kledd i bjørneskinnsserk’. Den siste tolkningen er den vanligste. I alle tilfeller brukes ordet i norrøne kilder og senere om ville og rasende krigere.
 • Svovelpølen] svovelpøl: sjø av ild og svovel, jf. kommentar til
 • Slangens Skabelse] Slangen er det første dyret som nevnes i Bibelen (1. Mos 3,1), og er blant de dyrene som kommer til verden forut for menneskets skapelse den sjette dag (1. Mos 1,24–31).
 • stundom blir Knapperne hæmpeløse] hempe: liten bøyle på undersiden av en metallknapp (til å sy den fast med i tøy e.l.) (NRO). Ved dårlig lodding kan hempen løsne fra knappen.
 • slang] slengte (mest vanlig) (NRO slenge B 2 c). Ibsen tyr av rytmiske grunner til den intransitive preteritumsformen slang.
 • aatte i Skjæppe og Sækk] var ustyrtelig rik (NRO skjeppe 2 a), jf. kommentar til
 • Hæmpen glap] hempen løsnet fra knappen
 • Vraggods-Kassen] kassen for kassert gods (NRO vrakgods 2)
 • gydt] støpt (NRO gyte 2)
 • Peer og Paal] eg. Peter og Paulus, kreti og pleti, alle og enhver, gud og hvermann, dvs. folk flest. Betydningsutviklingen er fremmet av navnenes store utbredelse. I norske folkeeventyr er Per og Pål Askeladdens brødre. De representerer et middelmådig gjennomsnitt i intelligens og praktisk dyktighet og mislykkes alltid i sine forehavender.
 • Jo, saa min Sæl mener jeg saa] Verslinjen er redusert, dvs. at det mangler svak stavelse mellom to trykk: bi- -∪∪--∪∪-. Dette forekommer normalt ikke i knittelverset.
 • min Sæl] min sjel; brukt som forsikring (NRO sjel A 1 a b); jammen, sannelig
 • Paa Kongsberg gjør de det samme med Penge] jf. Den Kongelige Mynt, grunnlagt på Kongsberg i 1686
 • liderligt] hengitt til løsaktighet og vellyst, utsvevende, ukysk; på denne tid et nytt ord i dansk, opptatt fra ty. liderlich; kan «ikke anvendes I den finere Tale, ell. i ædlere Stiil» (Molbech 1859 liderlig)
 • Skilling] norsk myntenhet før 1877, av verdi 1/120 spesidaler = 3 ⅓ øre (NRO 1 a a)
 • saasom og eftersom] hentyder til Holbergs eksempel på snirklete stil i Den politiske Kandestøber (I.ii.): «I det ringeste maa I begynde jer Tale af det Ord: Saasom eller Eftersom» (Holberg 1913–63, b. 2, 548).
 • ikke en Døjt] ikke det minste (NRO døit); muntlig stil; eg. betegnelse på en gammel hollandsk mynt av meget lav verdi
 • efter Loven] i samsvar med rettsregler som sedvanemessig eller av statsmyndighet er fastsatt eller vedtatt for et visst område av et samfunns liv (NRO lov 1 a). Etter kristen tankegang vil den som ikke er under nåden, være dømt ifølge loven, jf. Pontoppidans forklaring: «Kan vi da fortjene Salighed ved Lovens Holdelse? Nei» (Pontoppidan 1832, spørsmål 317).
 • ham med Hoven] Folkelige (men ikke bibelske) forestillinger har utstyrt djevelen med en hestehov.
 • sagtens] vel, nok, alltids, jf. kommentar til
 • pyramidalsk] enorm (NRO 2)
 • Det er en Overgang … som Ræven sagde] jf. kommentar til
 • der slaar / en Forløsningens Stund] frelsens øyeblikk er inne (NRO slå 6 e c); forløsning: befrielse, frigjørelse; henspiller generelt på hvordan dyr og mennesker forløses til liv i denne verden. I Bibelen ble dette tidlig et bilde på Guds hjelp i vanskeligheter og farer, og etter hvert på frelse og overgangen til livet etter dette, jf. Sal 31,6 og Luk 21,28.
 • tillgavns] til gagns: så det monner, forslår; riktig, grundig, ordentlig (NRO gagn 1)
 • syne] ta granskende i øyesyn; granske, besiktige (litt.) (NRO II 2)
 • i Nyrerne inde] jf. kommentar til
 • budt … Trods] trosset, satt seg imot (overmakt, foresatt, det som er rett eller rimelig e.l.) (NRO tross 2 a). Jf. Heibergs En Sjæl efter Døden: «da passer du godt mellem os, / hvor man byder Betingelsen Trods» (Heiberg 1937, 28).
 • und mig] la meg få, gi meg; unne: innvilge, innrømme, gi (NRO 2 b)
 • den Tid, den Sorg] ordtak, jf. kommentar til
 • paa Borg] på kreditt (NRO II borg)
 • Korsvej] veikryss, skillevei; sted der man må foreta et veivalg; her: neste gang våre veier krysses, dvs. når vi møtes igjen; jf. ODS: «i udtr., der angiver et (især: ikke ønsket) møde ml. to personer» (ODS I krydse 4.1)
 • Tid er Penge] i denne formen først uttrykt på engelsk av Benjamin Franklin i Advice to a Young Tradesman (1748). Ibsen kan ha det fra Wergelands For Arbeidsklassen I (1840): «Glem ikke, at Tid er Penge» (Wergeland 1918–40, b. 4:6, 23), og fra Lad-Hans (1843): «Reent fattig er Ingen, thi Tiden er Penge; / men ikke som disse den gjemmes kan længe» (1918–40, b. 1:3, 76). Jf. også Dansk Ordsprogs-Skat (Mau 1879, nr. 10 201).
 • paa Skogen] Preposisjonen brukes her som styrende ord som betegner sted, (mer ubestemt avgrenset) område hvor noen eller noe befinner seg eller noe foregår (NRO A 5 a).
 • Fuskværk] fuskearbeid (NRO fuskverk)
 • Stellet] stell: varetagelse av (offentlige) saker og forretninger; administrasjon, styre (NRO 1 c b)
 • Kall] aldrende mann, gubbe (mest dial.) (NRO 1 a)
 • Han] personlig pronomen i 3. person brukt som høflig eller ærbødig tiltaleform (ODS II 2.1)
 • paa Knæerne] økonomisk, sosialt eller moralsk nedfor (NRO kne 1 c c)
 • Rubb og Stubb] stort og smått
 • Fantestien] komme på fantestien: leve som fant, dvs. hjem- og eiendomsløs (NRO fantesti); jf. kommentar til
 • Skrubb] ulv (Canis lupus), varg (NRO I)
 • voxer ikke paa Træerne] er ikke alminnelig eller vanlig, ikke lett å finne (NRO tre 1 a c)
 • skejet ud] kommet på avveier i moralsk henseende, særlig forfalt til drikk eller usedelighet (NRO I skeie 2 a)
 • for koldt Vand og Lud] gå for lut og kaldt vann: bli forsømt, dårlig behandlet, særlig om person som er henvist til andres omsorg (NRO I lut; ODS I lud 2)
 • Skudsmaal] skussmål, attest
 • Betrykk] vanskelig situasjon, knipe, klemme (NRO)
 • kverve] forvrenge synet hos en person så denne ser tingene annerledes enn de er (NRO II kverve 2 b); «skuffe ved gøglespil olgn.; især i forb. hverre syn » (ODS I hverre 1.5)
 • till Thinge] ting: offentlig møte, forsamling av frie voksne menn innenfor et visst geografisk område til forhandling og beslutning i almene saker som vedkommer innbyggerne i området, særlig som domstol til pådømmelse av rettstvister; gammel kasusform, dativ entall (NRO 1 a a)
 • Troldbrogen] trollbuksen (mest folk., dial.) (NRO I brok)
 • Mjøden] mjød: gjæret drikk av honning og vann, jf. kommentar til
 • Slutningsverset] det siste verset
 • og Troldenes: Trold, vær dig selv nok] Verslinjen er redusert, dvs. at det mangler svak stavelse mellom to trykk: bi- ∪-∪∪-∪∪--. Dette forekommer normalt ikke i knittelverset.
 • kaster paa Nakken] opptrer overmodig, foraktelig overfor (NRO nakke 1 c)
 • rødt paa sort] substantivert adjektiv, i forbindelsen (vise, få, gi, ha) sort på hvitt (for noe): skriftlig, bindende, uomstøtelig bevis eller forsikring (NRO sort 1 b). I menneskeverdenen skrives det med sort på hvitt. Hos trollene er det annerledes og omvendt. Det var ellers en vanlig oppfatning i folketradisjonen at svarteboken var skrevet med blod, eller i alle fall med rødt blekk på sorte sider (Espeland 1980, XVII). «Bloksbergs-Posten» og «Heklefjelds-Tidende» er skrevet i tråd med svarteboktradisjonen. Svarteboken var en håndskrevet trolldomsbok med trylleformularer, bl.a. for å avverge sykdom på folk og fe, og for å skaffe brukeren lykke i kjærlighet.
 • Bloksbergs-Posten] Bloksberg: eg. det tyske fjellet Brocken i Nord-Tyskland, som ifølge folketradisjonen var møtested for hekser under heksesabbaten
 • Heklefjelds-Tidende] Heklefjeld: Ibsen sikter sannsynligvis til det islandske vulkanfjellet Hekla (også kalt Hekkenfjel), som i folketroen var samlingssted for hekser.
 • Hingstehov] Hingste- eller hestehoven assosierer til djevelen, jf. den folkelige forestillingen om at fandens ene fot har form som en hestefot (NRO hestehov 1).
 • Hale] jf. kommentar til
 • af Huden har en Rem] har en snev av en skavank, svakhet e.l. (NRO rem 1 a a)
 • værst er ens egne Frænder] folk er ofte verst mot sin egen slekt; jf. ordtaket «Frænde er Frænde værst» (Mau 1879, nr. 9112); frende: slektning, slekt; av norr. frændi
 • Tant] noe tomt, verdiløst eller unyttig (litt., bib.) (NRO 1 a)
 • Hjælpekasse] kasse (forening, sammenslutning) som yter sine medlemmer økonomisk hjelp (NRO hjelpekasse)
 • Spareskillingsgris] sparebøsse i form av en gris (NRO sparegris)
 • Fattigblokk] kirkeblokk, i eller utenfor kirke, til å legge almisser i; opprinnelig en hul trekloss brukt som pengebøsse (NRO almisseblokk og blokk 2)
 • paa en eller anden Boug] på en eller annen måte (ODS bov 2.2)
 • Fant] kar, fyr, jf. kommentar til
 • dratted] dratte: falle på en plutselig, uventet og gjerne komisk måte (NRO)
 • af Pinden] falle (ryke) av pinnen: miste sin (høye) stilling, bli ruinert (NRO pinne 2 f); opprinnelig om høns som har vaglet seg for natten og faller ned
 • fægter] strever, kaver seg frem (NRO fekte 3)
 • Komedien] her: teateret
 • nationale Subjekter] personer skikket til eller opptatt med et bestemt (oftest underordnet) arbeid eller gjøremål (mest litt.) (NRO subjekt 2 a); her: personer som ved sin fremtoning, sin kulturelle bakgrunn og sitt språk kan egne seg som skuespillere ved et norsk teater. Uttrykket kan henspille på bestrebelsene blant norske teaterinteresserte og enkelte teaterledere i 1850- og -60-årene på å nasjonalisere teaterkunsten i Norge, især ved å erstatte danske skuespillere med norske.
 • Farce] løssluppent teaterstykke med spetakler og lystige forviklinger (NRO farse 2)
 • Sic transit gloria mundi] (lat.) slik forgår verdens herlighet. Formuleringen skriver seg fra seremonien ved innsettelsen av en ny pave. Den nyvalgte paven får tre ganger høre denne setningen samtidig som en dott av stry (trevler av hamp eller lin) blir tent av seremonimesteren. Skikken kjennes første gang fra innsettelsen av pave Alexander 5. i 1409, men tanken bygger på Joh 2,17. Selve formuleringen er belagt første gang i en sentens fra senmiddelalderen (jf. Walther 1963–67, nr. 32 395).
 • Vraggods-Klumperne] kassert gods (NRO vrakgods 2)
 • At være sig selv, er: sig selv at døde] jf. Kierkegaards formulering i Sygdommen til Døden: «Den Fortvivlelse, der er Gjennemgangen til Troen, er ogsaa ved Hjælp af det Evige; ved Hjælp af det Evige har Selvet Mod til at tabe sig selv for at vinde sig selv» (Kierkegaard 1920–36, b. 11, 202). Jf. Rom 8,13: «men dersom I døde Legemets Gjerninger formedelst Aanden, skulle I leve.» Jf. også Matt 16,25 (par.): «hvo, som vil frelse sit Liv, skal miste det; men hvo, som mister sit Liv for min Skyld, skal finde det.»
 • døde] betvinge, undertrykke eller tillintetgjøre sin syndige natur, en tilbøyelighet, følelse e.l. (NRO 2)
 • Udhængsskilt] skilt opphengt utenfor håndverkers eller vertshusholders lokale
 • slaar … Klikk] slår feil, stanses, avbrytes, glipper, mislykkes, svikter, klikker; eg. om skytevåpen som ikke går av (NRO I klikk A 2)
 • ad undas] (lat.) til/i bølgene, dvs. til grunne (NRO)
 • Fyren med Hoven] Folkelige (men ikke bibelske) forestillinger har utstyrt djevelen med en hestehov.
 • yderlig] i høy(este) grad (NRO ytterlig 2 b)
 • filtret] innviklet, ugrei (NRO filtre)
 • svært] besværlig, vanskelig (NRO svær 2 a a)
 • forlist] tapt, mistet (NRO forlise 1)
 • ikke blot i Gjerning, men i Lyster og Ord] «Tanker, Ord og Gjerninger» finnes flere steder i Pontoppidans forklaring (1832, bl.a. spørsmål 286).
 • forbistret] voldsomt, svært (NRO 2)
 • und mig] la meg få, gi meg; unne: innvilge, innrømme, gi (NRO 2 b)
 • Datum] tidspunkt da noe har begynt eller oppstått; brukt mest i uttrykket «være av gammel, ny datum» (NRO 3)
 • vammelt] ynkelig, kvalmende (NRO vammel 1 c)
 • Fatum] (lat.) skjebnen (NRO 1)
 • den lægger till … her i Dalen] Matthias Foss (1714–92), sogneprest i Jostedal fra 1742 til sin død, skrev i 1750 «Justedalens kortelige Beskrivelse», som ble trykt posthumt i Frederik Thaarups Magazin i 1802. Foss skriver: «De ere og meget langlevende, saa det er et rart Exempel nogen døer, hvilket tildeels maa komme deraf, at her er frisk og sund Luft» (Foss 1802). En tilsvarende oppfatning formidler Erik Pontoppidan med henvisning til Gudbrandsdalen og Lesja: «nogle sige om Guldbrandsdalen, særdeeles Lessøe Gield, der giennemstryges af saa sunde Vinde, at høyaldrende, som kedes ved deres Liv, drage bort for at kunde døe snarere andensteds end der» (Pontoppidan 1753, 411). Det var Pontoppidan som oppfordret Foss til å skrive en beretning om Jostedalen.
 • lægger till Befolkningens Alder en Alen] Allusjon til Matt 6,27 og Luk 12,25. Datidens offisielle danske og dansk-norske bibeloversettelser har imidlertid «Alen til sin Væxt» (f.eks. DO 1819 og DNB 1854) i pakt med Vulgata (statura). Men Kalkars private oversettelse anfører «Alder» som alternativ til «Væxt» (Kalkar 1845–47, note til Matt 6,27). Volrath Vogt sier uten forbehold «Levetid, ikke Væxt» (Vogt 1849, 21). Forskjellen mellom vekst (kroppslengde) og alder (livslengde, levetid) i oversettelsene skyldes en antatt tvetydighet i den greske grunnteksten.
 • Alen] gammel lengdemålenhet som ble avløst av metersystemet, og som ble innført i Norge ved lov av 22. mai 1875; 1 alen = 0,627 m
 • skjeldent] en ikke-etymologisk skrivemåte for sjeldent; av norr. sjaldan
 • Den tør være … en Skjæreving] jf. Asbjørnsen og Moes folkeeventyr «Spurningen», i senere eventyrutgaver med tittelen «Prinsessen som ingen kunne målbinde». På veien til kongsgården plukker Espen Askeladd, den yngste av tre brødre, opp ting han finner, bl.a. «en død Skjære». Han vinner til sist prinsessen og halve kongeriket (Asbjørnsen & Moe 1852, 21–22).
 • kilden] som er vanskelig å behandle; ømtålig, delikat; om sak, spørsmål (NRO 2)
 • fra Asken i Ilden] fra en dårlig stilling til en enda verre (NRO aske 1)
 • Hævdens Daab] tradisjonens vigsel (NRO I hevd)
 • saalænge der er Liv, er der Haab] jf. Fork 9,4: «For alle dem, der leve, er der Haab.» Jf. også Dansk Ordsprogs-Skat (Mau 1879, nr. 3352).
 • oppkiltret] oppbrettet (NRO opkiltre)
 • Fuglefængernett] redskap til fuglefangst, håv eller kastegarn (KLNM fuglefangst). Jf. Jacob Fuglefænger i «Tatere» (Asbjørnsen 1859–66, b. 2, 188), som også var Knappestøber.
 • Lykkens Kjælebarn] lykkens yndling, pamfilius (en særlig heldig person)
 • Den magre] jf. rollebetegnelsen «Der Abgemagerte» i Goethes Faust II (scenen «Weitläufiger Saal mit Nebengemächern» i første akt)
 • himle] dø (NRO A 2), her med bibetydning ‘komme til himmelen’
 • Tykke] forgodtbefinnende, behag (ODS II 1)
 • Heraus] (ty.) ut med det; eg. et kommandoord
 • Læggan] ta sikte (NRO legge 3 a)
 • Jern og Bolt] fotjern (jernstang med lenke) til å sette fanger i (NRO I bolt 2)
 • en gros] (fr.) i mengder, i stor stil (NRO gros)
 • mærkelig] merkbar, slik at man legger merke til det (NRO merkelig 1); ev. påfallende, underlig (NRO merkelig 2 b)
 • Er den Hoven naturlig] er hoven ekte (eller er den festet på foten), jf. kommentar til
 • bedst er bedst] jf. Norske Ordsprog: «D’er best, som best er (= Best aa hava det beste)» (Aasen 1856).
 • Salsdøren] døren inn til en sal (NRO salsdør)
 • Kjøkkenvejen] kjøkkenvei: kjøkkeninngang, baktrapp, mindre fin inngang til bruk for tjenerskap og bud (NRO)
 • Flauhed] slapphet, treghet; om omsetning, priser, børskurser (NRO flau 1); jf. flau tendens: sterkt vikende kurser; dvs. synkende, nedadgående (NRO vike A 5 a; jf. Evanths 1943, 553)
 • tillagters] tilbake (NRO akter)
 • i Ny og Næ] en sjelden gang, nå og da; eg. om månefasene (NRO ne)
 • gjættet min Bøn forinden jeg bad] jf. Matt 6,8: «thi Eders Fader veed, hvad I have behov, førend I bede ham.»
 • vredent] vrient, skjevt; som byr på vanskelighet (NRO vreden 3)
 • Suplikker] supplikk: (ydmyk, underdanig) ansøkning, bønn, begjæring til myndighet (NRO)
 • Dont] arbeid, gjerning; særlig om det jevne, daglige virke (litt.) (NRO A)
 • Vandel] måte å opptre på, adferd, livsførsel (NRO 2)
 • kommer … ihug] minnes, husker, jf. kommentar til
 • vaaset] preget av vås, vrøvlet (NRO våset)
 • Bramafigurer] billedlige fremstillinger av Brahma, en skapergud innenfor hinduismen. Figurene var relieffer eller frittstående skulpturer i forskjellige formater og materialer som ble laget til templer i India i brahmanismens glansperiode mellom ca. 600 og 1100 e.Kr. (Kugler 1856–59, b. 1, 313–23). Lübke karakteriserer denne billedkunsten slik:
  Men ligesom Hinduernes Guder flyde over i hinanden med deres svævende Omrids og mangfoldige Skikkelser, ligefra den gamle nationale Hovedgud Brahma, […] ligesaa svævende og ubestemt er ogsaa den Maade, hvorpaa Billedkunsten søger at gribe disse bestandig undvigende Skikkelser.
  Figurene kunne ha flere «Hoveder, flere Par Arme og Been, barokke Sammensætninger af Dyre- og Menneskeskroppe» (Lübke 1872, 76–77).
 • Atter Bedemandsstil] omstendelig og pedantisk uttrykksmåte (NRO bedemannsstil); jf. Holbergs Den Stundesløse (III.iv.): «Det heder saa udi Bedemands Stiil» (Holberg 1913–63, b. 4, 591); jf. også Heibergs En Sjæl efter Døden (1937, 31).
 • Grin] gjønende, mer eller mindre hånlig, smålig kritikk overfor noe man synes virker primitivt, avstikkende, naivt, høystemt e.l. (NRO 3)
 • Seen / ins Blaue] (ty.) det å skue hen i det blå, ut i luften; jf. Enten – Eller : anden Del, hvor Kierkegaard drøfter forskjellen mellom det etiske og det estetiske individet: «Hovedforskjellen, hvorom Alt dreier sig, er den, at det ethiske Individ er sig selv gjennemsigtigt og ikke lever ins Blaue hinein, som det æsthetiske Individ gjør det. Med denne Forskjel er Alt givet» (Kierkegaard 1997, b. 3, 246).
 • nærmest sig selv] jf. «Enhver er sig selv nærmest» (Mau 1879, nr. 7003; NRO nærmest 1 a b)
 • De en Kokkepige … noget andet tillige] jf. Holbergs komedie Mascarade (I.xi.): «I Overgaars Nat staal jeg […] Kokke-Pigens Jomfruedom bort» (Holberg 1913–63, b. 3, 239)
 • stemningsløst] blottet for stemning, fantasiløst, grått (NRO stemningsløs); her: uten særpreg
 • Rakk] pakk, herk (NRO I 1)
 • Skosen] skose: spydighet, finte (NRO)
 • taler saa rent ud af Posen] taler uten omsvøp, friskt fra leveren (NRO I pose 3 b)
 • kjæreste Ven] brukt i innsmigrende, overtalende, formanende eller også mildt bebreidende, overrasket eller ironisk tiltale eller omtale (NRO kjær 2 a)
 • slaa ud den Tand] oppgi den planen (NRO tann 1 a b)
 • Satts] setning som rommer en almen sannhet, en visdomsregel; sentens (NRO sats 5 b)
 • bra litet rolig] (sv.) svært lite morsomt
 • intet, som kan gjøre Dem kold eller hed] jf. Åp 3,16: «efterdi du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg udspye dig af min Mund». Jf. kommentar til .
 • hvor Skoen trykker] jf. ordtaket «Han føler bedst, hvor Skoen trykker, som har den paa» (Mau 1879, nr. 8966)
 • den og den være Lov] om personer når man ikke vil nevne navnet (NRO den 5); her en omskrivning av «Gud være lovet»; ifølge folketroen kan ikke fanden ta Guds navn i sin munn
 • hva Synde-Foer / har mæsket den Karl] hva er den mannen på syndig vis blitt fetet opp med (for å tilfalle fanden som en fet stek)
 • mæsket] fetet, gjødd (NRO meske 2)
 • at gjøre Portræter ved Hjælp af Solen] refererer til utviklingen av fotograferingskunsten med utgangspunkt i et par franske oppfinnelser. I 1822 lyktes det Nicéphore Niepce (1765–1833) å feste et visuelt inntrykk til en metallplate etter åtte timers eksponering i sollys. Prosessen ble gradvis forbedret av Louis Daguerre (1787–1851), som i 1839 presenterte sin oppfinnelse, «daguerrotypi», for det franske vitenskapsakademiet. Metoden gikk ut på å la en forsølvet kobberplate smurt med sølvjodid bli eksponert for sollys i 15–25 minutter. Deretter ble bildet fremkalt ved bruk av kvikksølvdamp, og til slutt ble det fiksert ved hjelp av natriumtiosulfat. Briten William Henry Fox Talbot (1800–77) tok i 1841 patent på en prosess som først gav et negativ på papir som senere ble kontaktkopiert til et positiv. I årene frem mot 1860-tallet ble det gjort mange tekniske forbedringer, og daguerrotypien ble forlatt i sin opprinnelige form. Blant annet erstattet man metallplaten med den transparente glassplaten som gjennom en kjemisk prosess (anvendelse av jod- og bromsalter, kalt kollodium) ble dekket med et tynt lag jodsølv. Det negative bildet på den fotografiske glassplaten kunne videre kopieres over på et spesialpapir. Papiret ble vætet med klorsølv. Man la den negative glassplaten nøyaktig over papiret og lot lyset skinne gjennom platen og inn på papiret. Resultatet ble en positiv papirkopi av det negative bildet på glassplaten (Kleffel 1865, 13–17).
 • direkte Billeder] positive fotografier
 • de saakaldt negative] fotografier som viser gjenstandens mørke deler som lyse, mens gjenstandens lyse deler vises som mørke
 • Ligheden] Ved portrettfotografering i 1860-årene legger forfattere av fotografiske håndbøker vekt på at følgende kriterier må innfris under fotoseansen: «Ro, Effekten af Lys og Skygge og Arrangeringen af Omgivelserne». Likhetskriteriet dreide seg bl.a. om utseende og sosial identitet (Kleffel 1865, 342).
 • fotograferet] «Gjenstandes Afbildning formedelst Sollysets Indvirkning el. ved Hjælp af Daguerreotypien» (L. Meyer 1844 Photographie)
 • Levnets Førsel] måte å føre sitt liv på (ODS levnedsfærd)
 • Jeg damper, jeg dypper, jeg brænder, jeg renser] stikkordsmessig karakteristikk av fotografens videre behandling av den eksponerte platen som tas ut av kameraet. Utsagnet «Jeg damper» henspiller trolig på at kvikksølvdamp stopper den kjemiske reaksjonen på platen. De andre trinnene i prosessen går på rensning, skylling, fiksering og tørking, inklusive anvendelse av diverse kjemiske stoffer (Kleffel 1865, 126–42).
 • med Svovl og med lignende Ingredienser] I kapitlet «Fortegnelse over de i Fotografien forekommende Kemikalier» redegjør L.G. Kleffel for en rekke stoffer, inklusive svovelsyre, som ble anvendt i den fotografiske prosessen (Kleffel 1865, 457–74).
 • visket halvt sig ud] En fotografisk plate som er bestemt til å vise et positivt bilde, men hvor lyseksponeringen har vært for kortvarig, vil til tross for behandling med fremkallingsvæske ikke kunne brukes. Grunnen er at «der fremkommer et graat Lag paa Pladen, som efter Fixeringen tilslører det hele Billede» (Kleffel 1865, 140). Andre forhold kunne også ødelegge et opptak (1865, 293–304).
 • Kali-Lud] væske av kali oppløst i vann, oftest fremstilt av pottaske og brukt bl.a. som etsende middel, i såpefabrikasjon og (i sterk fortynning) til vask (NRO kalilut)
 • komme som en Ravn, for at gaa som en Rype] komme sort av synder for å gå hvit av uskyld
 • Ravn] Corvus corax, en sort kråkefugl
 • Rype] Lagopus, hønsefugl med fjærkledd tars; hvit om vinteren
 • hvad Navn] hvad: brukt i betydningen ‘hvilket, hvilke’
 • Kontrafej] bilde, portrett av en person (NRO kontrafei)
 • Di buona speranza] (it.) det gode håp; dvs. Kapp Gode Håp, odde i Sør-Afrika
 • betids] i tide
 • Kapland] Kapplandet, nå Kapp-provinsen, i Sør-Afrika
 • der findes nogle slemme Missionærer fra Stavanger] I 1826 ble landets første misjonsforening dannet i Stavanger. Det Norske Missionsselskab ble grunnlagt i Stavanger i 1842, med tyngdepunkt sørvest på kysten fra Bergen til Arendal. Selskapets første misjonær var Hans Paludan Smith Schreuder (1817–82), som ble sendt til Natal (tidligere provins i Sør-Afrika) i 1843 (A.-L. Seip 1997, 150–51). På stiftelsesmøtet i 1842 ble det vedtatt å opprette en misjonsskole, men de første årene ble det utdannet få misjonærer. I 1864 stod det nye «Missionshus» ferdig med klasserom og elevinternat. Samme år ble det uteksaminert seks misjonsprester og tre misjonsmedhjelpere (Jørgensen & Høimyr red. 1992, 83). Stavanger var også utgangspunkt for den «indre misjon»; herifra kom blant annet det første initiativ til «hjelpetiltak» overfor taterne i form av arbeidsanstalter og bortsetting av barn (Kjeldstadli red. 2003, b. 2, 160–61). Om norsk misjonsvirksomhet for øvrig, se innledningen til Brand, under Bakgrunn i norsk kirkehistorie.
 • Den dumme Hund … paa Sprang] jf. Huldrebrylluppet: «Den dumme Karl! Se han farer afsted» (Botten-Hansen 1851, 97)
 • Næsen blir lang] man blir narret (NRO nese 1 b); «å få lang nese» er et stående uttrykk for det som skjer når sannheten går opp for en som blir narret
 • Asen] esel; her: tosk, jf. kommentar til
 • spiller Basen] spiller mester; av holl. den baas spelen (NRO bas 1)
 • ryger … af Pinden] mister sin (høye) stilling, blir ruinert (NRO pinne 2 f); opprinnelig om høns som har vaglet seg for natten og faller ned
 • Selvejer-Adlen] adelen av selveierbønder (odelsbønder); her brukt spøkefullt om folk som fullt ut eier seg selv, er seg selv (NRO selveier 1)
 • Stjernerap] stjerneskudd
 • stemme] bringe i den eller den sinnsstemning (litt.) (NRO 2 a)
 • Aanden er karrig og Naturen ødsel] kanskje en tilsiktet forvanskning av Matt 26,41: «Aanden er vel redebon, men Kjødet er skrøbeligt.» Grimstad-bibelen 1840 har her: «Aanden er villig, men Kjødet er skrøbeligt.»
 • det lovede Land] Det land Herren hadde lovet jødefolket, jf. 1. Mos 12,7: «Og Herren aabenbaredes for Abram og sagde: Din Afkom vil jeg give dette Land; og han byggede der et Alter for Herren, som aabenbaredes for ham.»
 • Velsignede Morgen … paa Gudsrigets Tungemaal] enkeltstrofe med arabeskrim, tri- ('6 '6 '8)² (A B c)². Griegs musikk til denne teksten finnes i studiepartituret (Grieg 1988, 261). Jf. Apg 2,1–4:
  Og der Pintsefestens Dag var kommen, vare de alle eendrægtigen tilsammen. Og der kom plutseligen en Lyd af Himmelen, som af et fremfarende vældigt Veir, og opfyldte det ganske Huus, hvor de sadde. Og der saaes af dem adskilte Tunger som af Ild, og de satte sig paa Enhver af dem. Og de bleve alle opfyldte af den Hellig-Aand og begyndte at tale med andre Tungemaal, eftersom Aanden gav dem at tale.
 • Borgen] kanskje Sion, opprinnelig navnet på en borg i Jerusalem; senere brukes navnet om Sionfjellet og om byen Jerusalem. I Det nye testamente brukes navnet symbolsk om den kristne kirken og om himmelen (Johnstad 1983); jf. også uttrykket «Den hele Himlens Borg» i salmen «Velt alle dine Veie» (Landstad 1869).
 • Arvingen] jf. Rom 8,17: «Men dersom vi ere Børn, ere vi og Arvinger, nemlig Guds Arvinger, men Christi Medarvinger, saafremt vi lide med ham, at vi og skulle herliggjøres med ham.»
 • Aldrig se did! Der er Ørk og Øde] Versemålet er knittel, bi++ '8|'9 r|R|Rr. Det avløses av nytt versemål .
 • Ørk] eldre form for ørken: goldt, ufruktbart landskap, ødemark
 • jeg var død længe førend jeg døde] jf. 1. Tim 5,6: «men den vellystige er levende død»
 • Korsvejen] korsvei: veikryss, skillevei, jf. kommentar til
 • plistret] plystret
 • aarked] orket
 • Uglen] varsler ifølge folketro ulykke (NRO ugle 1 a)
 • lugter Lunten] har en anelse om noe farlig som er i gjære, aner uråd; eg. kjenne lukten av den rykende lunten før skuddet går av (NRO lunte 1 c)
 • Ottesangs-Klokken] klokken som ringer til morgengudstjeneste (NRO ottesang 2)
 • Beskikk dit Hus] ordne dine saker før du dør (NRO beskikke 1). Jf. Jes 38,1: «Beskik dit Huus, thi du skal døe og ikke leve.»
 • Pakk dig] forsvinn, gå din vei (NRO pakke 7)
 • Atter og fram] frem og tilbake, jf. kommentar til
 • var Vejen aldrig saa trang] jf. Matt 7,14: «Thi den Port er snever, og den Vei er trang, som fører hen til Livet».
 • Salmebog i Klædet] jf. kommentar til
 • Hun staar rank og mild] jf. beskrivelsen av Alma Stjerne, som er kalt til Adam Homos dødsleie i «Tiende Sang» av Adam Homo: «Nakken er rank, og Haanden fiin og liden» (Paludan-Müller 1965, b. 2, 322; jf. også Eitrem 1913, 461; Logeman 1917, 355).
 • Skrig ud min Brøde] jf. Adam Homo, som på dødsleiet utbryter til Alma: «En Time har jeg end, saa kort, saa kort! / Vil du dit Klagemaal mod mig begynde, / Saa hæv din Stemme nu! Du maa dig skynde» (Paludan-Müller 1965, b. 2, 333).
 • Brøde] overtredelse av moralske bud; forbrytelse, synd, syndeskyld (litt.) (NRO)
 • Livet har du gjort mig till en dejlig Sang] jf. Alma til Adam Homo: «Hvad over dig har da vel jeg at klage? / Min Glæde var du i saamange Aar» (Paludan-Müller 1965, b. 2, 333).
 • med Guds Stempel paa min Pande] jf. Åp 14,1: «Og jeg saae, og see, Lammet stod paa Bjerget Zion, og med det hundrede fire og fyrretyve Tusinde, som havde dets Faders Navn skrevet i deres Pander.»
 • I min Tro, i mit Haab og i min Kjærlighed] jf. 1. Kor 13,13: «Men nu blive Tro, Haab, Kjærlighed, disse tre; men størst iblandt disse er Kjærligheden.»
 • gjøglende] hyklende (NRO gjøgle 4 b)
 • Moderens Bøn] jf. Jesu mor, som særlig ifølge katolsk kristendom går i forbønn for synderen og kan utvirke syndenes tilgivelse hos Gud. Solvejg er Peers «mor» ved at Faderen (Gud) har vakt et bilde av Peer i henne.
 • O, gjem mig, gjem mig derinde] Verslinjen inneholder bare tre trykksterke stavelser og er derfor undertallig.
 • sagte] dempet, stille; særlig om tale (NRO sakte A 1 a)
 • Sov du, dyreste … drøm du, Gutten min] seks tolinjede strofer i firetaktet folkeversemål, bi++ 8 9 x X | 8 8 a a | 9 8 X x. Noen av strofene er rimede, andre urimede. Mellom de to siste strofene har Knappestøberen en replikk i det foregående knittelversemålet. Griegs musikk til denne teksten finnes i studiepartituret (Grieg 1988, 262–69).
 • Livsdagen] levetiden (NRO livsdag)
 • Dagglansen] glansen, belysningen av dagens klare lys (litt., poet.) (NRO dagglans)