Du er her:
Ungdomsdrømme
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Ungdomsdrømme
  Versetype:strofisk strofegruppe femfotsjambe
  Rimskjema:(a B)² c c D D
  Metrisk formel:bi ('10 '11)² '10 '10 '11 '11
aHvad Tid er skjønnest? Er det Vaarens Dag 
BNaar Duggen perler i den stille Morgen, 
aNaar Lærken slaaer sit første Trilleslag 
BOg ahner al den Lyst, som end forborgen  
c5Bag Fremtidssløret ligger stille gjemt, 
cNaar Vestenvinden har sin Harpe stemt 
DMens taus Naturen lytter for at høre 
DDet Ord som fattes kun af Blomstens Øre? 
   
aDens Øre! Nei, dens Hjerte fatter det; 
B10Thi Blomsterknoppen eier rige Kræfter, 
aOg derfor stræber den for fri og let 
BAt kunne naae det Maal den higer efter, 
cOg derfor sprænger den de trange Baand, 
cDer slynges om dens lønligt skjulte Aand; 
D15Ei er det for at prange mellem Vrimlen 
DMen for at hæve Blikket frit mod Himlen. 
   
a Og denne Stræben er dens bedste Drøm; 
BHiin Kampens Tid er Blomstens gyldne Dage, 
a Da bølger i dens Barm en vældig Strøm 
B20Af Fremtidshaab og Sjælesyner fage 
cDa eier den en Verden i sit Bryst, 
cDen stræber opad i sin Ungdomslyst 
DOg lytter smilende paa spæde Stengel 
DTil sagte Kvad fra Haabets stille Engel. 
   
a25Hvor lykkeligt, hvis til en evig Blund 
BSig Blomstens opadvendte Øie lukked 
aOg hvis den falmed i den samme Stund 
BDen stod ved Maalet hvorfor den har sukket 
cThi da er jo dens Foraarsdag forbi, 
c30Da har den kjæmpet sig for Lænken fri 
DOg denne Sjelens Higen efter Frihed 
DEr just til Livets sande Liv indviet!  
   
aHvad gavned det om end en stakket Tid 
BDu vegeterte efter Stridens Ende, 
a35Du fandt jo Maalet, du har naaet did 
BNu kan du Himlen som dit Hjem gjenkjende; 
cHvad vil du mere? Vil du end engang 
cPaany da nynne den forslidte Sang 
DHvi vil du atter tømme Lykkens Bæger, 
D40Det er jo kun det første Drag der kvæger. 
   
a Du troer maaskee det er i Vintrens Ro 
BAt Lønnen for din Stræben er at vinde? 
aHar Lykkens Træ du plantet for at bo 
BI Skyggen som derunder er at finde? 
c45O følte du ei tit en stille Lyst 
cOg slog ei Hjertet voldsomt i dit Bryst 
DNaar du stod bøiet imod Jordens Flade 
DOg speided efter Spirens første Blade. 
   
a Naar Ørnen stiger paa sin høie Flugt 
B50Og Jorden ligger blaalig fjernt dernede 
aMens Himlen hvælves over den saa smukt. 
BDa spænder stolt den sine Vinger brede, 
cDen stræber opad i det klare Blaa 
cMod «Stjernens» Hjem saalangt som den kan naae; 
D55Men selve Maalet staaer ei for dens Øie 
DSaa herligt som dens Stigen i det Høie. 
   
aJa følte Ørnen i sin Barm som du, 
BOg eied den din Ungdoms kjække Higen, 
aForbande vilde den det samme Nu 
B60Som førte den til Grændsen for dens Stigen 
cDa vilde den fra Skyen stirre ned 
cMed vemodsfulde Minder mod det Sted 
D Hvorfra den førstegang sin Vinge spændte 
D For af Erindringen sin Trøst at hente. 
   
a65 Og vel dig, hvis du finder denne Trøst, 
BHvis du kan rette Blikket ned med Fatning 
aOg hvis for Nuet og for al dets Brøst 
BDu nøies kan med Mindet som Erstatning, 
cHvis du paany med stille Velbehag 
c70Kan høre Mindeharpens fjerne Slag 
DOg endnu eengang trylle Livets Gløden 
DI Fortidsblomsten viet ind til Døden! 
   
aMen vee, ifald du skuer Livets Grav 
BI dine Drømmes skyggefulde Høie 
a75Hvis Verden vorder dig et høstligt Hav 
B Naar Drømmens Sol er sjunken for dit Øie, 
cDa blier det dunkelt i dig, og et Blink  
cIfra det Svundne som et venligt Vink 
DDu følge maa hvis ikke Livets Plage 
D80Skal lade dig fortvivle og forsage. 
   
a I Livets Morgen er dit Hjerte rigt, 
BDa eier du en Have fuld af Blommer 
aOg Haabet hvisker som et venligt Digt 
BOg lover dig en lys og glandsfuld Sommer, 
c85Enhver din Drøm er jo en Rosenknop, 
cOg vel dig hvis kun Een sig lukker op 
DOg foldes ud og smiler dig imøde, 
DDa har du Trøst for alle dine Døde! 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her