Du er her:
MANUSKRIPTBESKRIVELSE AV BLANDEDE DIGTNINGER
nbo ms.8 ° 191
Egenhendig endelig manuskript til påtenkt diktsamling. Ett bind, senere paginert 1–86. På tittelsiden: «Blandede Digtninger. / Fra Aarene / 1848, / 1849 og 1850.» Manuskriptet er omtalt i ES 3, 331 og HU 14, 467.
INNHOLD OG GENETISK STATUS
Først tittelblad, deretter, på s. 1–78, 26 dikt i egenhendig renskrift, med noen rettelser. Noen steder har Ibsen strøket (s. 62, 64) eller radert ut (s. 66, 77) tidligere tekst så kraftig at den ikke er lesbar; en overstrykning på s. 78 er mindre kraftig. På s. 62 og 64 synes overstrykningen forsøkt utradert. Manuskriptets renskrevne karakter kan indikere at Ibsen hadde tenkt at dette skulle trykkes (ES 3, 331), jf. Ibsens lyriske forfatterskap ovenfor.
Diktene er nummerert 1–26 av en senere hånd. Den samme hånden har på rectosiden av bakre forsatsblad skrevet innholdsfortegnelse («Indhold:»), med diktnumre og sidetall. På tittelsiden står navnet «J. Nandrup», og «H. Ibsen» er tilføyd under Ibsens tekst. Det ser ut som disse to navnene er skrevet av samme hånd som innholdsfortegnelsen og numrene, og det er nærliggende å tro at hånden er (Hans) Jacob Nandrups (se Proveniens). Hans skrift og navnetrekk fra midten av 1870-årene til 1897 finnes i en rekke dokumenter i Vestre Aker lensmannsarkiv (SAO A-10638, Fd, Hb og Ia). I motsetning til tilføyelsene i Ms. 8° 191 er Nandrups skrift i lensmannsarkivet gotisk og kan derfor ikke tjene som sammenligning. Navnetrekkene hans der er derimot ikke skrevet med gotiske bokstaver, til dels noe forskjellig fra navnet på tittelsiden i manuskriptet, men det er ikke dermed utelukket at det er skrevet av samme mann. Ved fire av diktene (nr. 7 «Afskedens Minde», nr. 9 «Sjælens Solglimt», nr. 11 «Midnatsstemning» og nr. 12 «Til Stjernen») er det i listen tilføyd «NB» med rød blyant. Det er muligens gjort under arbeidet med ES, jf. tilsvarende (og til dels svært like) «NB» bl.a. i Ms. 4° 1112f til Samfundets støtter, se HIS 7k, 102. På s. 78 har annen hånd med blyant skrevet inn igjen navn som Ibsen hadde strøket over («Holst» er gjengitt «Holt»). Sammen med manuskriptet ligger en tom konvolutt, med påskrift: «Originalen til nr. 25 pag. 77 [«Maaneskinsstemning»] er dateret 12te april 1850 beror hos Gustav Heber Oscars gate 49.» Dette er skrevet av Heber (jf. hans underskrift bl.a. i brev til Francis Bull, NBO Brevs. 435). Påskriften kan bero på sammenblanding med «Maaneskinsvandring efter et Bal»; Ibsens signerte manuskript til dette (NBO Ms. fol. 3215) er datert 12. april 1850.
DATERING
På tittelsiden fremgår det at diktene er fra 1848, 1849 og 1850. Noen dikt og diktsekvenser er ytterligere datert: Under tittelen «Resignation» (s. 1) har Ibsen har skrevet årstallet 1847; over «Erindringskilden» (s. 9) årstallet 1849, som sannsynligvis gjelder de følgende dikt frem til s. 51, der han over «Til Norges Skjalde» har skrevet «Digte fra 1850», som overskrift over resten av samlingen. Dessuten har han under tittelen «Vaagner Skandinaver! Et Opraab til de norske og svenske Brødre» skrevet årstallet 1849 (s. 39), og under tittelen «Maaneskinsstemning» «Leveret den 7de April» (s. 77). HU (14, 467) regner med at manuskriptet ble gjort ferdig til trykking våren 1850, dette gjentas av H. Dahl 1958, 10; jf. Ibsens lyriske forfatterskap ovenfor, med henvisning til Jæger 1888, 239 og Botten-Hansen 1863, 130, som begge har mer upresis årsangivelse.
MENGDE, STRUKTUR OG REKKEFØLGE
Manuskriptet består av 44 blad i ett bind. Fra og med første side med tekst (rectosiden av bladet etter tittelbladet) er manuskriptet senere (ikke av Ibsen) paginert 1–86. Versosiden av tittelbladet samt s. 79–86 er blanke, alle andre sider samt rectosiden av bakre forsatsblad er beskrevne. Bindet måler ca. 142 x 215 mm.Alle mål er bredde x høyde, målt midt på siden (bind måles midt på forpermen). Rygg og hjørner var opprinnelig i grønt skinn, se Tilstand om reparasjoner. Ryggen har mønster i gull. Permene har overtrekkspapir marmorert i grønt og sort. På forpermen er det limt en lapp med påskriften «Digte». Forsatspapiret er marmorert i brunt, rosa og hvitt. Heftetråden er gulaktig.
TILSTAND
Bindet er slitt. Ryggen er reparert ved at det er lagt en ny rygg i grønn shirting med den originale ryggen limt på. Som forsterkning i falsen mellom forperm og fremre forsatsblad er det limt på en grønn shirtingstrimmel, som delvis er løsnet nederst. Det er brudd i bokblokken mellom fremre forsatsblad og selve manuskriptet, også mellom s. 38 og 39. Frem til og med s. 37/38 er heftetrådene slakke, særlig slakke til og med s. 5/6. S. 65/66 og 67/68 er delvis løse. Manuskriptet er til dels noe skittent (særlig tittelsiden) og har flekker, bl.a. fingermerker og blekkflekker. Teksten på rectosiden av bakre forsatsblad har smittet noe over til motstående side (s. 86). S. 49/50 har en loddrett rift fra overkanten og ned i første tekstlinje, uten følger for lesbarheten. En del steder er det rifter nederst i falsen, det finnes også enkelte andre mindre rifter, til dels i kombinasjon med bretter.
PAPIR
Papiret i den beskrevne delen av manuskriptet (tittelsiden + s. 1–78) er gulaktig. Siden måler 134 x 211 mm. De ubeskrevne bladene (s. 79–86) har samme størrelse og noenlunde samme farve, men er noe grovere og tykkere.
SKRIVEREDSKAP OG -STOFF
Ibsen har skrevet med blekk. Skriftbildet er brunt. Også den andre hånden (Nandrup?) har skrevet med blekk. I navnene på tittelsiden og i de tilføyde numrene ved dikttitlene er skriftbildet brunt, i innholdslisten mørkere brunt. Tilføyde navn på s. 78 og sidetallene er med blyant, «NB» ved innholdslisten er med rød blyant.
HENDER OG SKRIFT
  • Henrik Ibsen: Skriften er høyrehellende og omhyggelig. Diktene er plassert noenlunde midt på siden eller mot høyre. Ibsen har med få unntak satt en form for strek under titlene og etter hvert dikt. Strekene er oftest forseggjorte dekorasjoner, med en blomst, stjerne e.l. i midten og ofte også ved hver ende, med fine små pyntede linjer ut fra midten i avtagende tykkelse. Tittelen «Digtninger» på s. 1 og angivelsen av årstallsbolker (s. 9 og 51) er også utstyrt med dekorasjoner på hver side og under. På tittelsiden er hovedtittelen omgitt av elegante slyngede linjer, og det er satt dekorert skillestrek mellom den og undertittelen. Større overstrykninger er gjerne utført med tette skråstreker.
  • (Hans) Jacob Nandrup: Se Innhold og genetisk status om innslag som kanskje kan være skrevet av ham, og om usikkerhet. Skriften er tydelig, men noe skjødesløs.
  • Gustav Heber: Påskriften på den vedlagte konvolutten. Heber (1873–1962) var høyesterettsadvokat. Ifølge hans brev til Francis Bull 24. mai 1951 var Sophie Holst hans hustrus mormor.
  • Andre: Pagineringen, gjeninnskrevne navn på s. 78, de tilføyde «NB» ved innholdslisten.
STEMPEL OG KATALOGSIGNATUR
Bibliotekets stempel og katalogsignatur finnes på versosiden av fremre forsatsblad, stempelet også på tittelsiden og på rectosiden av bakre forsatsblad (siden med «Indhold»). På en shirtingstrimmel som er limt til innsiden av forpermen og stikker opp over boken, står nummeret 191.
PROVENIENS
Manuskriptet tilhører Nasjonalbiblioteket, Oslo. Det ble katalogisert uten angivelse av aksesjonsår eller proveniens, men det synes å være katalogisert i 1901–02. Lie (1948, 96) opplyser, men med spørsmålstegn, at manuskriptet ble kjøpt fra Oskar Nandrup i 1901, jf. proveniensopplysningene for NBO Ms. 4° 928 nedenfor, under Andre manuskripter, «En Livsvaar». Henrik Jæger (1888, 49) forteller at han (Jæger) ved «et overordentlig heldigt sammentræf af omstændigheder» hadde kommet «på spor efter» manuskriptet, som han beskriver som «en samling af 26 digte, sirlig indskrevne i et lidet indbundet hefte». I FU (4, V, utgitt i 1899) skriver J. B. Halvorsen at Universitetsbiblioteket i Kristiania (dvs. det senere Nasjonalbiblioteket) ervervet dette manuskriptet for «nogle Aar siden», sammen med andre Ibsen-manuskripter fra hans tidligste forfatterår. Disse manuskriptene kan vanskelig være andre enn de som ble kjøpt fra Nandrup (NBO Ms. 4° 923–36). Halvorsens formulering kan tyde på at de kom til biblioteket noen år før overdragelsen ble formalisert i 1901.