Du er her:
Mottaker: UKJENTE MOTTAGERE
Datering:[september 1895]
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Sangerfesten i 1896
Et Tidsrum af 12 Aar er forløbet, siden den sidste store Sangerfest – den 6te i Rækken – blev afholdt i Trondhjem.
Blandt dem, der med Interesse og Opmerksomhed følger Udviklingen af den firstemmige Mandssang hos os, erkjendes det nu almindeligt, at Afholdelsen af saadanne større Sangerfester med passende Mellemrum er et vigtigt, ja uundværligt Led i Bestræbelserne for at fremme og udvikle Mandssangen.
Inden Sangforeningerne fremkalder disse sjeldnere Anledninger til at optræde ligeoverfor det store musikalske Publikum en kraftig og energisk Virksomhed, idet Foreningerne – ansporet af Ønsket om paa en værdig Maade at kunne hævde sine Traditioner – samler sine bedste Kræfter under Fanen og sætter sig som Opgave at yde et saa værdifuldt Bidrag til Festens Program, som de overhovedet er i Stand til; og den fredelige Væddekamp om, hvem der kan naa høiest, saa langt fra at skade Samholdet eller Samarbeidet mellem Sangforeningerne, samler dem tvertimod – i en sterk Følelse af fælles Arbeide mod et smukt Maal – en Sangerhøitid, der kunde sprede Harmoni og Skjønhed over Hverdagslivets stundesløse Travlhed og møiefulde Stræv.
For de enkelte Sangere er den aktive Deltagelse i Sangerfesterne af stor Betydning i Henseende til deres Udvikling som Sangere, baade gjennem den indgaaende og omhyggelige Instruktion, som derved anvendes, og gjennem den Erfaring, som derved vindes angaaende Samsang i store Kor; ligesom de Indtryk, der modtages ved slige Leiligheder, hvor der bringes frem det bedste, vor Mandssang kan præstere, selvfølgelig øver en stor Indflydelse.
Ligeoverfor den store Almenhed har Sangerfesterne fremfor noget andet Evne til at vække Interessen og Sansen for Sangen. Som ved dem Mandssangen fremtræder i sin mest udviklede Form, i sin mest tiltalende Skikkelse, saaledes bringes den ved dem ogsaa ud i de videste Kredse. Og den nærmere Berøring mellem Sangerne og de forskjellige Samfundsklasser, som de medfører, bringer til klarere Bevidsthed Erkjendelsen af, at Sangen er et værdifuldt Eie for det hele Folk.
Som bekjendt har de tidligere store Sangerfester været afholdt i de fleste af Landets større Byer. Det er derfor det ene naturlige, at den nu paatænkte 7de store Sangerfest endelig faar sit Mødested i Landets Hovedstad, Kristiania, hvis Sangere ved saa mange Anledninger har gjestet Landets Byer paa forskjellige Kanter.
Idet vi herved opfordrer til Afholdelse af den 7de store Sangerfest i Kristiania i Pintsen 1896, tillader vi os at anmode Hovedstadens Borgere om at yde Sagen sin velvillige Støtte og Bistand, saa at vi kan sættes istand til paa en værdig Maade at modtage de udenbys Sangere som Gjester ved Sangerfesten.
I saa meget høiere Grad er vi henviste til at paakalde Kristiania Borgeres Velvilje og Liberalitet, som den Omstændighed, at Byen ikke er i Besiddelse af et for Koncerterne tilstrækkeligt og passende Lokale, vil nøde os til at opføre et provisorisk Koncertlokale for Anledningen.
For dem, der vil give Bidrag til Sangerfesten, vil der være udlagt Lister til Tegning af Bidrag i Studentersamfundets, Handelsstandsforeningens, Haandverks- og Industriforeningens samt Arbeidersamfundets Lokaler.
I Indbyderkollegiet for den 7de store Sangerfest
Dr. Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her