Du er her:
Mottaker: UKJENTE MOTTAGERE
Datering:11. september 1896
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Til det norske Folk!
Nansens og hans Fællers Stordaad har vakt en Begeistring i vort hele Folk, som vel er uden Sidestykke i vor nyere Historie. I Hus og i Hytte, i de tusen Hjem, har vi alle med Stolthed og Taknemmelighed følt, at ogsaa et lidet Folk kan gjøre en stor Indsats i Verdenskulturen, en Indsats, der vækker Beundring og Anerkjendelse hos hele den dannede Menneskehed.
Men om den Begeistring, som med Rette gjennemstrømmer hele vort Folk i disse Dage, er noget mere end en øieblikkelig Stemning, saa er det et berettiget Krav, at den sætter et varigt Mærke i vor Kulturudvikling.
Nansens Daad er først og fremst udsprunget af Videnskabsmandens Forskertrang; saasandt vi erkjender, at vi, hver og en, staar i Taknemlighedsgjæld til de kjække Mænd, som har sat Livet ind for vor Ære, saa er dermed ogsaa givet, at vi ikke paa nogen smukkere og værdigere Maade kan bevare for Efterslægten Mindet om deres Daad, end ved at knytte deres Navn sammen med Udviklingen af vort videnskabelige Liv.
Videnskabens Kaar er ikke lyse hos os, vort Folk er lidet og vor Kultur ung. Ikke faa store Navne godtgjør, at det ikke er Begavelsen, det skorter paa; det er saa altfor ofte økonomiske Vanskeligheder, der hæmmer den fulde og rige Udfoldelse af vort videnskabelige Arbeide. Men Videnskab er Fremskridt, dens Stilling og Udvikling vil i sidste Instans være Maalestokken for ethvert Folks hele Kulturniveau og erkjendes i vor Tid ogsaa mere og mere som Grundlaget for Udviklingen af det materielle Liv.
Vi opfordrer derfor vort Folk til at grundlægge et Fond med det Formaal at støtte Videnskaben i vort Land, et Fond, som under Navn af Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme for alle Tider skal bevare Mindet om den Stordaad, som nu fylder Alles Sind, og som i disse Dage har draget hele Verdens Opmærksomhed hen paa vort lille Folk. Ved paa denne Maade at hædre Nansen og hans Fæller hædrer vi os selv og bidrager samtidig til at lette Betingelserne for ogsaa i Fremtiden at kunne gjøre Indsatser i Menneskehedens Kulturarbeide, værdige den videnskabelige Stordaad, Nansen og hans Mænd nu har skjænket vort Folk.
«Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme» skal komme hele vort Land til gode. De nærmere Bestemmelser vil vedtages efter Forslag af Nansen selv i Samraad med undertegnede Komite, bestaaende af Nansenexpeditionens oprindelige Arbeidskomite i Forbindelse med en Række Vidensskabsmænd.
Th. Fearnley. A. Heiberg. E. Ringnes.
T. H. Aschehoug. A. Chr. Bang.
C. A. Bjerknes. E. Blix. A. Blytt.
W. C. Brøgger. Sophus Bugge.
R. Collett. B. Getz. C. M. Guldberg.
G. A. Guldberg. W. Haffner. F. Hagerup.
A. Heiberg. Henrik Ibsen. S. B. Laache.
Sophus Lie. Moltke Moe. H. Mohn.
M. J. Monrad. Fr. Petersen.
O. E. Schiøtz. Gustav Storm.
Joh. Storm.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her