Du er her:
Mottaker: BENJAMIN HARRISON
Datering:27. februar 1889
Sted: KØBENHAVN/MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Aaben Adresse til General B. Harrison, den nyvalgte Præsident for de Forenede Stater.
Sir.
Vi undertegnede Skandinaver tillader os herved i al Ærbødighed at rette en Anmodning til Dem som den nyvalgte Præsident for de Forenede Stater om at lade Hr. Professor Rasmus B. Anderson forblive i Kjøbenhavn som de Forenede Staters herværende Minister.
Det er almindelig kjendt, at mangfoldige af de til Amerika udvandrede Skandinaver altid hos Minister Anderson har kunnet finde virksom Raad og Støtte. Vi vilde betragte det som et stort Tab, hvis en ny, med vore Forhold her i Norden ukjendt Mand skulde afløse den Minister, der nu i 4 Aar har levet sig ind i vort Liv og saa ofte været et velsignelsesrigt Mellemled mellem os og de Forenede Stater.
Dertil kommer, at de nordiske Lande ikke noksom kan sætte Pris paa og hævde Betydningen af, at Professor Anderson ved sin videnskabelige og literære Virksomhed har gjort en Række af nordiske Aandsværker, saavel fra Oldtiden som fra den nyere Tid, gjennem Oversættelse og Bearbejdelse tilgængelige for det store Amerika. Vi vilde i højeste Grad beklage, om Hr. Prof. Anderson blev kaldet bort fra Norden midt under dette sit Arbejde, der selvfølgelig bedst kan fremmes i en By som Kjøbenhavn, hvor de nødvendige Betingelser baade med Hensyn til Bibliotheker og literære Forbindelser i Professorens særlige literære Studier er til Stede.
Støttende os til disse Grunde, som vi tror ikke kan andet end vinde Deres Bifald, har vi taget os den Frihed her indtrængende at anmode Dem om at lade Professor Anderson fremdeles forblive i sin nuværende Stilling.
F. S. Bang. C Berg. Vilh. Bergsøe.
Bjørnstjerne Bjørnson. Carl Bloch.
F Bojesen. Otto Borchsenius.
Georg Brandes. Erik Bøgh.
C. Carstensen. Jonas Collin.
Holger Drachmann. Anna Charlotte Edgren Leffler.
Kr. Erslev. L. Feilberg. Niels W Gade.
K. Gislason. I. Glückstadt.
Edv. Grieg. Hans Gude. P. Hansen.
J. P. E. Hartmann. Jacob Hegel.
Harald Holm. L. Holst. Will. Honum.
Fr. Winkel Horn. C. Hostrup.
Harald Høffding. Sofus Høgsbro.
V. Hørup. Henrik Ibsen.
Carl Jacobsen. Alex. L. Kielland.
N. J Larsen. F. L. Liebenberg.
Jonas Lie. Sophus Müller.
F. Peckel Møller. C. V. Nyholm.
Gustav Philipsen. Carl Ploug.
E. N. Ritzau. Viktor Rydberg.
Sophus Schandorph. Ludv. Schrøder.
Otto Sinding. Stephan Sinding.
Carl Snoilsky. Steen.
George Stephens. Henrik Strandvold.
August Strindberg. Johan Svendsen.
O. Thommessen. F. Tutein.
Frederik M. Wallem. O. Wergeland. B. Wulff.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her