Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:25. november 1875
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr Hegel!
Idet jeg forbindtligst takker for de i Deres venlige brev af 25de f: m: tilsendte 675 RmՖ, nødes jeg desværre til atter at anmode Dem om godhedsfuldt at ville forstrække mig med en lignende sum, da jeg ellers frygter for at komme til at befinde mig i forlegenhed ved næste måneds begyndelse. Derhos anmoder jeg Dem om ikke, således som tidligere omskrevet, at lade indkøbe statspapirer for det resterende slutningshonorar for «Hærmændene» ved det kgl: theater, men derimod at lade dette beløb komme
 
 
Faksimile
til afdrag på hvad jeg forskudsvis har oppebåret hos Dem. Forhåbentlig kan det vel nu ikke vare længe forinden det lykkes det kgl: theater atter at bringe stykket på scenen. For øvrigt griber jeg her anledningen til at sige at jeg sletikke er videre fornøjet med justitsråd Berners honoreringsmåde. Stykker, der indleveres i manuskript og antages, skal nemlig efter regulativet honoreres med procenter af indtægten. Nu har både «Kongsemnerne» og «Hærmændene» i sin tid været indleverede i manuskript, ligesom «De unges forbund» hellerikke var i handelen da det indleveredes. Befølges konsekvent den mod mig brugte fremgangsmåde, så bliver reglementsbestemmelsen illusorisk; thi man kan jo først forkaste alle indsendte manuskripter, derved tvinge forfatterne til at lade sine stykker trykke, og derefter spille dem mod et langt ringere honorar. Dette er ikke i sin orden;
 
 
Faksimile
og jeg har intet imod at justitsråd Berner ved lejlighed bliver gjort bekendt med min opfatning af denne sag.
Idag har jeg imidlertid nærmest et andet anliggende at tilskrive Dem om. Jeg har nemlig nylig tegnet mig for 10 aktier, tilsammen 1000 spdlr: i den ny omdannede «Bergens kreditbank», der tidligere var en filial af Kreditkassen i Kristiania. På disse aktier skal i løbet af December indbetales 360 spdlr. Ligeledes har jeg tegnet mig for 500 spdlr. i det nye passagerdampskib «Dronningen» og har derpå straks at indbetale 250 spdlr til H. J. Preus i Kristiansand, til hvem brev vedlægges. Jeg behøver altså ialt 610 spdlr. Nu er det mit spørgsmål om det ikke går an i en låneindretning i København at erholde denne sum på nogle måneder eller et halvt år mod rimelige renter og sikkerhed i mine hos Dem beroende værdipapirer?
 
 
Faksimile
Andre veje at skaffe beløbet på, vilde tage for lang tid, og jeg har nølet så længe med at sikre mig de fornødne penge fordi jeg stadig har håbet at opførelsen af «Peer Gynt» i Kristiania og «Hærmændene» i Stockholm skulde sætte mig istand til at disponere over det nævnte beløb. Tag endelig ikke ilde op at jeg påbyrder Dem også denne ulejlighed! Kan sagen, som jeg håber, arrangeres i København, så bedes brevet til H. J. Preus expederet snarest muligt, og det kreditbanken vedkommende beløb sendt engang i løbet af December måned til boghandler Lund i Kristiania, der ved al fornøden besked.
Af mit nye stykke er 1ste akt færdig og renskreven; jeg arbejder nu på anden. – Hvad synes De om Stjernström? Jeg har siden isommer ikke hørt fra ham. Opførelsen kom mig ganske uventet. – Med mange hilsener til Dem og Deres børn
Deres hjertelig hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her