Du er her:
Mottaker: GOTTLOB BERNER
Datering:17. mars 1870
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Idet jeg erkjender Modtagelsen af Herr Justitsraadens ærede Skrivelse af 25de Februar tillader jeg mig at frembære min ærbødigste og forbindtligste Takksigelse saavel for den mig derved viste Oppmærksomhed, som for den Velvilje, Hurtighed og Omhu, hvormed Oppførelsen af «De unges Forbund» er bleven iværksat ved det Kgl: Theater.
Jeg har givet Cancelliraad Hegel Fuldmagt till paa mine Vegne ved Lejlighed at lade hæve det mig tillfaldende Honorar. Det er min Agt till Sommeren at besøge Kjøbenhavn, og haaber jeg da personlig at skulle have den Ære at udtale for Dem min Erkjendtlighed. Det er for mig, med Hensyn till min fremtidige Forfattervirksomhed, af stor Betydning at det Kgl: Theaters Scene er bleven mig aabnet, og med Forsikkringen om
 
 
Faksimile
at jeg varmt og levende paaskjønner dette tegner jeg mig med Højagtelse
Deres ærbødige og forbundne
Henrik Ibsen.
Till Herr Justitsraad Berner, Intendant ved det Kgl: Theater og Capel.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her