Du er her:
Mottaker: JOHAN HERMAN THORESEN
Datering:8. mars 1870
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kjære Svoger!
Jeg har nu paa engang hele tre Skrivelser fra Dem at besvare, og skal derfor fatte mig i al Korthed.
Først takker jeg for Modtagelsen af min Gage for Terminen Oktbr-Decbr f. A. og beder Dem, naar Tiden kommer, at sende mig 1ste Qvartals Gage paa sædvanlig Maade. Arrangementet med Herr Nandrup var mig kjært at erfare. De Udsættelser, jeg kan have at gjøre ved hans Regnskab, skal jeg fremsætte naar jeg till Sommeren kommer till Christiania.
Hvad Direktørposten ved Theatret angaar, saa haaber jeg at Hrr: Heyerdal har sat Dem i Kundskab om det Brev jeg i den Anledning har tillskrevet Advokat Andresen. De vil altsaa have erfaret at Deres og mine Betænkeligheder falder temmelig nøje sammen. Forøvrigt betragter jeg ikke
 
 
Faksimile
Underhandlingerne som afbrudte, og takker Dem venskabeligst for Deres Fremstilling, der har givet en væsentlig Støtte till min egen Oppfatning af Sagen.
Udeblivelsen af «Morgenbladet» skrev sig fra Isforholdene i Storebelt; nu er alt i Orden.
Jeg ser at Bjørnson har grebet Sagen om Schweigaardsmonumentet som en ny Anledning till at skade sig i Opinionen. – Hvad mig angaar, saa er jeg fuldt opptagen af literære Arbejder, idet jeg bearbejder mine Rejseopptegnelser fra Egypten; en Digtsamling og en ny Udgave af «Kongs-Emnerne» vil ogsaa udkomme. Min Rejse har forøvrigt skaffet mig en foruroligende stor Korrespondance. – Den berømte Philaret Chasle skal i Paris holde Forelæsninger over den nyere norske Literatur; hertill har jeg for mit Vedkommende maattet skaffe Materialier. Dette er jo meget smigrende, men ogsaa meget tidsspildende.
Forøvrigt er alt vel. Træffer De Overlærer Løkke, saa vær saa god at sige ham at jeg snart besvarer hans Breve.
Mangfoldige Hilsener fra os alle!
Deres hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her