Du er her:
Mottaker: PETER FRIEDRICH SIEBOLD
Datering:3. februar 1870
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Højstærede Herr Siebold!
Det var i Sandhed ganske ejendommelige Meddelelser, jeg i Deres sidste venlige Brev modtog angaaende Herr Thaulow. Jeg kan imidlertid ikke sige at det egentlig overraskede mig; thi Herr Thaulow er uberegnelig og undertiden opplagt till de besynderligste Ting.
Hans Plan, at lade Deres Oversættelse trykke i Christiania, er dog, selv i Forhold till Herr Thaulow, mere end almindelig forrykt og jeg raader Dem paa det indstændigste ikke at tillade noget saadant. Indgaar De paa hans Forslag, saa vil hele Deres Arbejde være spildt; thi der findes ingen norsk Boghandler, der har saa udbredte Forbindelser, at han skulde kunne skaffe
 
 
Faksimile
Bogen Indgang i Tydskland. Hernede maa den udkomme; herfra maa den sendes till Anmeldelse i Aviser og Tidsskrifter; kort sagt, der maa tages en hel Del Foranstaltninger, som kun en tydsk Forlægger vil kunne være i Stand till.
Jeg betragter derfor Herr Thaulows Forslag som meget samvittighedsløst ligeover for Dem; thi han maa jo dog vide at han vil skade Dem derved. Hans Motiver skal jeg ikke videre indlade mig paa at undersøge; men jeg kan ikke frigjøre mig for den Tanke, at der maa stikke noget bagved. Forhaabentlig vil dog Deres personlige Nærværelse i Christiania være tillstrækkelig till at bringe Sagen i Rigtighed.
For den Umage, De har havt med min Biografi, takker jeg Dem forbindtligst og længes meget efter at faa den at se. Paa min egyptiske Rejse har jeg gjort mange værdifulde tydske Bekjendtskaber, navnlig blandt literære Personer, og jeg tror dette vil være till stor Gavn, naar Oversættelsen af «Brand» engang udkommer. I Haab om at dette Tidspunkt ikke vil være fjernt tegner jeg mig
med Højagtelse Deres hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her