Du er her:
Mottaker: JOHAN BRAVO
Datering:26. januar 1870
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kjære Herr Etatsraad Bravo!
Det var mig i Sandhed meget ubehageligt idag af Deres venlige Brev at erfare at Morgenbladets første Nummere for dette Aar er udeblevne.
Skylden er imidlertid ikke min. Strax efter min Tillbagekomst fra Egypten bestillte jeg Morgenbladet for min Regning for et Aar, og under 4de Januar svarer Redaktøren blandt andet følgende: «Altsaa: Morgenbladet bliver, som hidindtill, sendt gratis till Rom, og Portoen, nogle og tyve Spd betales af Dig.»
Maatte jeg saa ikke antage at alt var i Orden? Ved Aarsskiftet er imidlertid deslige Uregelmæssigheder i Avisforsendelsen temmelig almindelige, og for Fremtiden vil naturligvis Sagen gaa sin sædvanlige Gang. Hvad jeg nu bebrejder mig er kun at jeg ikke strax underrettede Dem om at det hele var
 
 
Faksimile
arrangeret overensstemmende med mit givne Tillsagn. Men till min Undskyldning for denne Efterladenhed kan jeg anføre at jeg siden min Hjemkomst har havt over 50 Breve at skrive og besvare.
Rejsen i Egypten har været overordentlig interessant; det var min Tanke at lægge Tillbagevejen over Rom; men der havde opphobet sig saa mange literære Forrettninger under min Fraværelse, at jeg maatte haste tillbage. Till Sommeren agter jeg at besøge Kjøbenhavn og Christiania. –
Min lærde Ven, Dr: Lieblein, bedes venligst hilset, ligesaa alle de andre kjære skandinaviske Venner. Jeg tænker tidt tillbage paa det gamle Rom og paa de 4 herrlige Aar, jeg tillbragte der.
Her i Dresden lever jeg nu i behaglig Ro medens man hjemme i Norge har ført og tilldels endnu fører en rasende Kamp for og imod mit nye Lystspil «De unges Forbund». Personligt blander jeg mig naturligvis ikke i Sagen. Jeg finder kun at Venner og Fiender er omtrent lige gale.
Jeg haaber De er uforandret og ved god Helbred. En stor Glæde skulde det være for os at se Dem her i Dresden. Hvem ved om De ikke engang udstrækker Deres
 
 
Faksimile
Sommerudflugt hid till disse venlige Egne?
Till Fladager skriver jeg snart for at bede ham paa en eller anden Maade at besørge min Bogpakke hid. For det Tillfælde at enten De selv eller nogen anden skulle ville tillskrive mig, oppgiver jeg min Adresse: KönigsbrückerStrasse, No 33.
Og hermed, kjære Herr Etatsraad, siger jeg Dem Farvel for denne Gang. Takk for al Deres Velvilje mod mig og mine. Min Kone beder at maatte faa frembære sin forbindtligste Hilsen gjennem
Deres stedse ærbødige og hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her