Du er her:
Mottaker: ERIK AF EDHOLM
Datering:31. desember 1869
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Till Herr Hofmarskalken Erik af Edholm.
Nyss hjemkommen fra min egyptiske Rejse benytter jeg Aarets sidste Dag till at sende Herr Hofmarskalken min ærbødigste og hjerteligste Takksigelse for al den Iver, Omhu og Dygtighed, hvormed Oppførelsen af «De unges Forbund» er bleven iværksatt paa det kgl: Theater, – en Takksigelse, som jeg ogsaa udbeder mig gjennem Herr Hofmarskalken at maatte faa frembære till samtlige Theatrets Embedsmænd og till de i Stykket medvirkende Artister.
Jeg beder Herr Hofmarskalken være forsikret om at jeg ikke mindre paaskjønner al den for mig saa smigrende Velvilje, hvormed jeg fra Deres Side personlig blev mødt under mit Opphold i Stockholm.
Paa Nedrejsen till Egypten
 
 
Faksimile
søgte jeg, efter Løfte, Herr Labatt her i Dresden; men han havde da allerede forladt Stedet og det blev mig desværre saaledes umuligt at udføre det mig overdragne Hverv.
Skulde jeg forøvrigt paa nogen Maade kunne være det kgl: Theater till Tjeneste, saa vilde intet være mig kjærere end derved at afbetale en ringe Del af den Takknemmelighedsgjæld, hvori jeg stedse vil betragte mig som staaende saavel till Herr Hofmarskalken personligt, som till Theatret i det Hele. Jeg anmærker for et saadant muligt Tillfælde at min Adresse er: Königsbrücker-Strasse, No 33. –
Sluttelig frembærer jeg mine bedste Ønsker om et godt og glædeligt Nyt-Aar, og tegner mig som Herr Hofmarskalkens
stedse ærbødige og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her