Du er her:
Mottaker: PETER FRIEDRICH SIEBOLD
Datering:31. mai 1869
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Højstærede Herr Siebold!
Naar jeg ikke tidligere har besvaret Deres venlige Tillbud om at sende mig Deres Oversættelse af «Brand» till Gjennemlæsning, saa beroer dette paa en Forglemmelse fra min Side. Det vil naturligvis være mig en Glæde at modtage Manuscriptet naarsomhelst De maatte behage at sende mig samme. Fra 8de Juni er min Adresse hersteds: «Königsbrückerstrasse, No 33, 1te Etage.»
Udkastet till den biografiske Skizze kan jeg ikke selv paatage mig at levere; men jeg har lagt den Sag i de bedste Hænder idet jeg derom har tillskrevet min Ven og Landsmand, Professor L. Dietrichson i Stokholm, en Mand, der bedre end nogen anden kjender vore Literaturforholde og som upaatvivlelig snart vil sende os det fornødne i denne Henseende.
For al Deres velvillige Iver i disse Anliggender takker jeg Dem hjerteligst. Jeg skal paa min Side gjøre hvad jeg
 
 
Faksimile
formaaer. Troer De at en Anbefaling skulde være ønskelig ligeover for Herr Weber i Leipzig eller ligeoverfor Deres eventuelle Forlægger, saa skulde jeg sørge for at erholde en saadan fra den her boende berømte Literaturhistoriker Hofrath Grässe samt fra den preussiske General v. Schweinitz, der har rejst i Norge, og som med den mest levende Interesse omfatter alt hvad der er norsk; han boer her i Dresden og har gjentagende Gange tillbudt mig at være till Tjeneste i alt hvad han formaaer.
Dette Brev vil forhaabentlig træffe Dem i Cassel. I Forventning om snart at modtage Manuscriptet tegner jeg mig
Deres hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her