Du er her:
Mottaker: PETER FRIEDRICH SIEBOLD
Datering:9. mai 1869
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Højstærede Herr P. F. Siebold!
Jeg har meget at bede om Deres Tillgivelse for. Først maa jeg bede Dem tillgive den Forfattning, hvori jeg sender Dem Deres Manuskript tillbage; ved at tillintetgjøre en Del af mine ubrugelige Koncepter kom jeg nemlig ulykkeligvis till at rive ogsaa Deres Forord tvers over og oppdagede først bagefter, hvad der var skeet. At jeg først nu besvarer Deres meget ærede Skrivelser ligger i at jeg har ventet paa Svar angaaende visse Forespørgsler, som jeg har ladet anstille i Leipzig. Efter hvad jeg nu har erfaret, staar nok Dr: Helms ikke længere i Forbindelse med den skandinaviske Boghandel dersteds. Herværende literære Venner har tillraadet at gribe Sagen an paa følgende Maade: De staar jo i Forbindelse med «Leipz: illustr: Zeitung»; var det Dem muligt deri at faa indført en Biografi af mig, saa skulde jeg selv levere det fornødne Fotografiportræt. De nødvendige Materialier vil Cancelliraad Hegel forsyne Dem med. Biografien burde kun indeholde alt godt; Indvendinger vil den tydske Kritik nok siden præstere.
 
 
Faksimile
Navnlig skulde jeg ønske at De, dersom De finder det hensigtsmæssigt at omtale hvad jeg i tidligere Dage har havt at kjæmpe med, tillige vil fremhæve at Regjering og Storthing i Erkjendelse af den Stilling jeg indtager i den norske Literatur, for flere Aar siden har enstemmig bevilget mig en livsvarig Gage foruden rigelige Rejsestipendier o. s. v. Kjære Herr Siebold, De maa ikke misforstaa dette, som om jeg ønskede at gjøre Humbug; det er min Natur imod; men man forsikkrer mig at saadant er nødvendigt. Var mit Navn paa den Maade indført i Tydskland, saa vilde det gaa langt lettere at faa Deres Oversættelse udgiven. Hvis De da senere vilde sende mig denne, saa skulde jeg selv rejse dermed till Leipzig, faa Oversættelsen bebudet i et eller andet Tidsskrift, tale med Vedkommende og ikke vige før Bogen var udgiven. Fortalen kunde da, med Henvisning till Biografien, gjøres betydeligt kortere. Synes De godt om dette Forslag, saa skriv mig till; jeg har fra nu af Tiden till min Raadighed og vil gjøre alt muligt for at fremme et Foretagende, som er saa meget i min egen Interesse. Jeg har den Tro at ogsaa «Kongsemnerne» maatte kunne oversættes og gives paa tydske Theatre; Stykkets Indhold passer mærkværdigt paa de nyere tydske Forholde, Landsdelenes Samling under et Overhoved, o. s. v –, og var jeg først kjendt her,
 
 
Faksimile
saa nærer jeg ikke Tvivl om at jeg skulde formaa Leipzigs nuværende Theaterdirektør, Heinrich Laube, till at gjøre Begyndelsen. Dog dette sidste er Fremtidsplaner. For Øjeblikket beder jeg om Deres Svar angaaende Biografien, og beder Dem tillige om at bevare mig i samme venlige Erindring, hvormed jeg stedse skal omfatte Dem.
Deres ærbødige og hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her