Du er her:
Mottaker: PETER FRIEDRICH SIEBOLD
Datering:10. februar 1869
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr P. F. Siebold!
Jeg beder Dem indstændigt tillgive at jeg først idag besvarer Deres ærede og venlige Skrivelse af 6te f: M: Et nyt literært Arbejde, som for Øjeblikket opptager al min Tid og alle mine Tanker, bærer Skylden for denne lange Oppsættelse.
Jeg er Dem i høj Grad takknemmelig fordi De har valgt «Brand» till Oversættelse i det tydske Sprog. Foretagendet er ganske visst meget vanskeligt; men i Deres skjønne Modersmaal kan man jo gjøre Underværker. –
Tror De ikke det vilde være hensigtsmæssigt at ledsage den tydske Udgave med et Forord, indeholdende en kortfattet Meddelelse om den Modtagelse Bogen har faaet i de tre skandinaviske Lande? I Løbet af tre Aar er al<lerede> det femte store Opplag udkommet; forøvrigt <vil visst>nok Cancelliraad Hegel med Glæde
 
 
Faksimile
skaffe Dem de fornødne Opplysn<inger.>
Hvis De ikke allerede havde va<lgt Forlæg>ger, vilde jeg have tillraadet Dem at <henvende> Dem till Ejeren af den skandinaviske Bog<han>del i Leipzig, Herr Helms, der allerede har udgivet mange Oversættelser fra dansk og norsk, og forøvrigt nyder megen Anseelse her. –
I Christiania mødes vi neppe till Sommeren. Jeg agter ikke saa snart at vende tillbage till Hjemmet, hvor jeg finder det for koldt i alle Ordets Betydninger. Jeg oppgiver imidlertid ikke derfor Haabet om engang at have den Fornøjelse personligt at gjøre Deres Bekjendtskab. Vore fælles skandinaviske Venner bedes hilsede, og med Ønsket og Haabet om at De snart og lykkeligt overvinder alle med Udgivelsen forbundne Vanskeligheder tegner jeg mig
Deres ærbødigst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her