Du er her:
Mottaker: JOHAN DE BESCHE
Datering:21. februar 1868
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Hr de Besche, Kongl. Livlæge.
Idet vi hermed sende Dem saavel de resterende 108 ʄ for forrige Aar som de 21 Spd. for indeværende Aar ved en Vexel, takke vi Dem for Deres Forekommenhed, at ville skjænke os Morgenbladet gratis endnu et Aar. Dog knytte vi hertil det Haab, at denne Gave maa fortsætte sig ogsaa ind i de følgende Aar, da vi nødig ville give Afkald paa vort eneste norske Blad, og da de øvrige (svenske og danske) Blade ere skjænkede os saaledes paa en ubestemt Aarrække.
I det Haab, at dette tilstaaes os, bede vi Dem for det Tilfælde, at en lignende kortere Udeblivelse af Portoens Betaling ved Aarets Slutning atter skulde indtræffe, da ikke derfor at standse Forsendelse, eftersom en saadan Udeblivelse naturligvis ikke
 
 
Faksimile
er forsætlig, og Bladets Eier har fuldstændig Betryggelse for sit Tilgodehavende, saameget mere som Morgenbladet (med Undt. af eet) er det eneste Blad, for hvilket Portoen betales af os.–
Endvidere tillade vi os at bede om Bladet hellere for Fremtiden maatte sendes to Gange om Ugen, da vi ikke troe at denne Maade er kostbarere, eftersom Redakteurerne for de andre Blade: Post- och Inrikes Tidn., Berlingske Tid., Dagbladet og Fædrelandet – have valgt endog at sende hvert No for sig, uagtet disse Herrer selv, foruden at skjænke Bladet, betale Portoen til Pavestatens Grændse. – –
Bestyrelsen for den skandin. Forening i Rom.
V. Bergsøe.
Joh. Bravo
H. Ibsen.
Börjeson
O. V. Mourier.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her