Du er her:
Mottaker: JOHAN BRAVO
Datering:4. november 1867
Sted: SAN GERMANO
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kjære Herr Etatsraad Bravo!
Pokker tage al Krig! Her, nogle faa Miglier fra den pavelige Grænse, har vi nu ligget siden i Onsdags, stedse i Haabet om at kunne slippe till Rom, men hidtill forgjæves. Jernbanen er istykker, siger man. Men hvor? Derom faar jeg ingen paalidelig Besked. Det eneste sikkre er at man ikke vil udstede Billetter til Rom. Hvorvidt man dersteds tillader Fremmede at komme ind, ved man heller ikke her; men naar Jernbanen engang kommer iorden igjen, kan der vel intet være ivejen. Mit Pass er paategnet af Danchertsen og den spanske Konsul i Neapel. I sidstnævnte Stad ligger Bergsøe med Familje, ventende ligesom vi.
Hjærtelig Takk for Deres ærede
 
 
Faksimile
og venlige Skrivelse, som jeg modtog i Sorrento. Vi har siden den Tid tillbragt to Dage i Pompeji og forøvrigt gjort os bekjendt med Neapels Seværdigheder. Intetsteds føler vi os dog saaledes hjemme, som i det kjære Rom! Gid der nu ikke maa blive vendt altfor meget opp og ned paa de vante Forholde.
I disse Dage haaber jeg der ankommer et rekommanderet Brev till mig under Deres Adresse. Brevet indeholder en Vexel, og jeg beder Dem at lade Brevet henligge, saafremt jeg ikke rekvirerer samme till Neapel. Med Penge er jeg nemlig endnu forsynet og haaber at Beholdningen vil være tillstrækkelig indtill jeg naaer Rom. Skulde De derimod till min Beroligelse ville med et Par Ord underrette mig om at Brevet er ankommet, saa vilde jeg være Dem særdeles forbunden. Jeg boer i samme Hus, hvori Telegrafstationen er, og Billetten kunde adresseres enten dertill eller till Trattoria Cassino, hvor vi spiser (og spiser godt till rimelig Pris.) – De har rimeligvis havt det
 
 
Faksimile
mindre behageligt i Rom i den sidste Tid. Nyankomne Skandinaver er der vel ikke mange af? Redaktør Bille er i Neapel; jeg har imidlertid ikke truffet ham.
Hjemmefra hører vi naturligvis intet; jeg ved saaledes heller ikke hvorvidt min nye Bog er udkommen. Pakker, der muligens maatte komme till mig, bedes ligeledes at maatte bero hos Dem indtill min Ankomst, som jeg inderligt ønsker maa være nær forestaaende.
Min Kone beder mig hilse Dem tusinde Gange, og med de bedste Ønsker saavel fra hende som fra mig selv tegner jeg mig
Deres stedse hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her