Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:2. mai 1867
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kjære Hr: Cancelliraad Hegel!
Naar jeg idag tillskriver Dem, saa gjør jeg det med et lønligt Haab om at det snart maa vise sig at have været ufornødent.
Da nemlig Paasken er gaaet over uden at jeg af Aviserne kan se at «Kjærlighedens Komedie» er udkommet, saa er jeg bleven noget urolig og begynder at frygte for at mit sidste Brev (afsendt herfra den 28de Marts) muligens kunde være bortkommet undervejs, saaledes som i Begyndelsen af dette Aar Tillfældet var med et af Deres Breve, der aldrig er kommet mig ihænde.
Jeg trøster mig imidlertid med at muligens andre Grunde kan have forsinket Bogens Udkomst, og tænker da nærmest paa den svævende politiske Uvisshedstillstand hjemme, under hvilken rimeligvis literære Anliggender mindre paaagtes, eller ogsaa tænker jeg, at De, for ikke at splitte Publikums Interesse, ikke har
 
 
Faksimile
villet udgive min Komedie paa samme Tid som Bergsøes Digte, og hvis saa er, maa jeg ganske tilltræde Deres Mening; thi det er ganske visst rigtigt at lade en literær Nyhed staa saa isoleret som muligt.
Skulde det alligevel have truffet sig saa uheldigt at mit Brev er bortkommet, saa var dets væsentligste Indhold følgende: Bogen ønskes trykt med samme Rettskrivning, som «Brand». Hvad der i saa Henseende kan være undgaaet min Oppmærksomhed, bedes derfor rettet af Korrektøren. Det af Dem nævnte Ord i Fortalen er en Fejlskrift fra min Side og skal ganske rigtig hede «tillægge»; konsekvent skulde Ordet rigtignok have havt et tredje l, men det faar være nok med de to. – Endelig tog jeg mig den Frihed at anmode Dem om godhedsfuldt at sende mig en Vexel paa Paris for Honoraret saasnart Bogen var udkommet, da det er min Agt i Midten af denne Maaned at rejse till Ischia, for at tillbringe Sommeren der og fuldføre mit nye Digt, hvoraf nu
 
 
Faksimile
to Akter er færdige og Planen till det øvrige fuldstændig klarnet og udarbejdet. Her i Rom kommer jeg neppe till at skrive mere derpaa; thi jeg føler Rejseuroligheden i Blodet og endmere Trangen till en større Ensomhed.
Jeg haaber at høre fra Dem før min Afrejse og beder Dem ogsaa efter den Tid at adressere Deres Breve till Bravo, som da vil sørge for at skaffe mig dem ihænde paa bedste Maade. Naar tre Akter af Digtet er færdige og renskrevne, skal jeg sende Dem disse; de to sidste skal forhaabentlig ikke længe lade vente paa sig.
Bergsøe, som var afgaaet till Ischia, vendte igjen tillbage till Rom for at modtage sine Søskende og rejste med dem paany derned igaar.
Sagerne i Danmark volder mig baade Bekymringer og Haab. Gid alt maa vende sig till det bedste!
For en Sikkerheds Skyld gjentager jeg min hjerteligste Takk for de modtagne pragtfulde Exemplarer af «Vintergrønt» og «Brand», men vil dog i det længste
 
 
Faksimile
haabe at min Skrivelse velbeholden er kommen till Kjøbenhavn og at Udsættelsen saaledes grunder sig paa Deres egen frivillige Besluttning.
Med de bedste Hilsener og Ønsker tegner jeg mig
Deres ærbødigst hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her