Du er her:
Mottaker: CARL BERLING
Datering:9. februar 1867
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Høivelbaarne Hr. Kammerherre!
Idet Bestyrelsen for den skandinaviske Forening i Rom erkjender Modtagelsen af Deres venlige Skrivelse af 26 f. M., iler den til med at udtale Foreningens og sin egen varmeste Paaskjønnelse for Opfyldelsen af det af Deres Høivelbaarenhed under Deres korte Ophold her i Sluttningen af f. A. givne Løfte om et portofrit tilsendt Exemplar af Berlingske polit: og Avertissements-Tidende. Den danske Presse var hidentil paa Grund af Foreningens indskrænkede Midler temmelig mangelfuldt repræsenteret, og De har derfor ved den af Dem viste Gavmildhed bidraget meget til at afskjedige et Savn, der føltes af Mange blandt Foreningens Medlemmer.– Idet vi
 
 
Faksimile
derfor bede Hr. Kammerherren modtage Forsikkringen om vor oprigtige Paaskjønnelse heraf, skulle vi ikke undlade at fremhæve en Omstendighed, som bidrager væsentligt til, at man høster dobbel Nytte af Deres ærede Blad. Siden Modtagelsen af den første Sending er der nemlig hver Dag indtruffen 1 Nummer af Berl.Tid.– en meget hensigtsmæssig Foranstaltning, som har vunden almindelig Anerkjendelse i Foreningen, da det er en Selvfølge, at man langtfra kan læse et Dagblad med den udeelte Interesse og Opmærksomhed, naar man faaer 3 Numere 2 Gange om Ugen, som naar man daglig faaer 1.
Idet vi bede Hr. Kammerherren fremdeles at bevare Deres Velvillie og Interesse for den skandinaviske Forening, modtage De Forsikkringen om vor ærbødigste Høiagtelse.
Henrik Ibsen
J. Bravo.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her