Du er her:
Mottaker: KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET
Datering:24. juli 1866
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Til Den kongelige norske Regjerings Departement for Kirke- og Undervisningsvæsenet i Christiania.
Undertegnede Bestyrelse for den skandinaviske Forening i Rom ansøger herved det høje Departement om, at det maa tillades og paalægges Bibliothekaren ved det norske Universitetsbibliothek at lade udtage til Brug for den herværende skandinaviske Forening saadanne Doubletter af Bibliothekets Bogsamling, som han maatte finde at kunne være nyttige for de Skandinaver i forskjellige Livsstillinger, der paa kortere eller længere Tid opholde sig hersteds.
Det herværende Bibliothek bestaar for Tiden af omtrent 6000 Bind, hovedsageligt indsamlede ved Gaver fra Forlæggere, Forfattere og Andre, da Foreningens Midler ikke tillade at foretage større Bogkjøb.
Saafremt dette Andragende bevilliges, ville naturligviis Bøgernes Forsendelsesomkostninger blive betalte af Foreningen, ligesom i saa Fald en Liste, saavel over hvad Foreningen af norsk Litteratur ejer, som over de Slags Værker, der særligt tiltrænges og ønskes, vil blive Universitetsbibliothekets rette Vedkommende tilstillet til Veiledning ved Udvalget.
Antallet af tilrejsende Skandinaver, ogsaa, og maaskee særligt, for Norges Vedkommende, voxer for hvert Aar, og Savnet af litterære Hjælpemidler er her i mangfoldige Tilfælde saare føleligt.
Da den skandinaviske Forening i Rom er en af de respektive Stater understøttet Indretning, og da
 
 
Faksimile
undertegnede Bestyrelse tror at vide, at lignende Andragender fra flere Skoler i Norge ere med Velvilje imødekomne af det høje Departement, saa grunder man herpaa Haabet om, at Departementet vil finde sig beføjet til ogsaa at komme de herværende norske Kunstnere og Videnskabsmænd samt andre nordiske Rejsende imøde paa lignede Maade.
I Bestyrelsen for den skandinaviske Forening i Rom:
Henrik Ibsen. Aug. Lorenz. J. Bravo

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her