Du er her:
Mottaker: HARALD THAULOW
Datering:16. mai 1866
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kjære Hr. Apotheker Thaulov!
Min hjerteligste og varmeste Takk for Telegrammet! Jeg takker Dem baade fordi det bragte mig en glædelig Efterretning og fordi jeg deri tror at turde se et Vidnesbyrd om <...> min nye Bog ikke har svækket <...> Velvilje for mig. Dette trenger <...> at bede om Deres Raad og Bi<...> i følgende Anliggende: Jeg har <...> Underretning om at «Kongs-Emnerne» er blevet oversat paa Tydsk og fo<r>mentlig snart vil udkomme. Hvis jeg nu turde haabe at De godhedsfuldt vilde anvende Deres vistnok udbredte literære Bekjendtskab i Tydskland till at fremme ovennævnte Foretagende, saa vilde jeg være Dem i højeste Grad forbunden. Saavidt jeg ved, behandler Robert Prutz i sit Tidsskrift fra og till den skandinaviske Literaturs Frembringelser, men neppe uden Impuls udenfra. Hvorledes en saadan till Fordel for mig paa bedste Maade skulde kunne gives ved jeg ikke, men dersom
 
 
Faksimile
noget kunde udrettes, saa beder <...> Deres velvillige Raad og Bist <and> <...> er en Selvfølge at jeg med den<...> Glæde vilde betale Omkostninge <...> <saa>fremt De vilde, i Forbindelse m <ed> anbefalende Skrivelse, sende till Anmeldelse de af mine Bøger, som De dertill maatte finde passende, og forøvrigt orientere Vedkommende med Hensyn till min literære Virksomhed overhovedet. En Hr. Heinr: Helm<...> i Leipzig, og vistnok flere, har ogs<aa> bidraget till at udbrede Kjend <skab til> den skandinaviske Literatu<r> <...> nærmere Detail i disse Anligg <ender> <...>der jeg ikke.
Det er vistnok et stærkt Stykke at henvende sig till Dem, højstærede Hr. Thaulov, med en slig Anmodning, men jeg ved at De har et varmt Hjerte som Faa hos os, og jeg ved derfor ogsaa at jeg ikke har henvendt mig forgjæves till Dem, saafremt De tror at noget virkelig kan udrettes paa den antydede Vej. Jeg beder Dem ifald ikke vredes, og at modtage mi<n> gjentagne inderlige og opprigtige Tak for det modtagne Telegram.
Deres hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her