Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:15. november 1865
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Hr: Cancelliraad Hegel!
Herved giver jeg mig den Ære at oversende Sluttningen af Manuscriptet, indeholdende 84 Sider. Deres meget ærede Skrivelse modtog jeg igaar og aflægger min forbindtligste Tak for de tillbudte Vilkaar. At Digtet udkommer till Jul anser jeg for højst ønskeligt, og skulde ikke Tidens Knapphed tillade at der sendes mig Revisionsarkene herned, saa faar jeg stole paa Lykken og paa Kjøbenhavns bekjendte gode Korrekturlæsere. Foruden Undgaaelsen af almindelige Trykkfejl turde jeg maaske udbede mig særlig Oppmærksomhed henvendt paa følgende Punkter.
1.) At Personernes Navne over Replikkerne ikke forvexles. 2.) At ingen Replik overspringes. 3.) At, naar en Verslinje indeholder flere Repliker, Begyndelsen till enhver af disse kommer paa sin rette Plads, stedse mere og mere indover paa Siden. 4.) At ingen Side ender med en Replikoverskrift
 
 
Faksimile
medens Repliken selv begynder paa den følgende.
Disse Ting, der baade virker meningsforstyrren<de> og tillige skader Bogens Udseende, iagttages ikke altid med Nøjagtighed i Trykkerierne, og jeg vover derfor at haabe Tilgivelse for at have paapeget dem.
Benyttende mig af Hr. Cancelliraadens godhedsfulde Tillbud beder jeg at Bogen maa blive sendt till B. Bjørnson og Regjeringsadvokat Dunker i Christiania og i Kjøbenhavn till min Svigermoder, Fru M. Thoresen samt till Cand: jur: A. Klubien, St. Kannikestræde No 15., samt at to Expl: ufrankeret under Korsbaand maa blive nedsendte till Rom.
Skulde Correctur blive mig tillsendt, skal den naturligvis blive expederet snarest muligt, men om Tiden tillader det, ved jeg ikke.
ærbødigst Deres meget forbundne
Henr: Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her