Du er her:
Mottaker: KONG KARL 15.
Datering:27. mai 1863
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Til Kongen!
Henrik Ibsen ansøger underdanigst om, af Fondet til Videnskabsmænds og Kunstneres Rejser i Udlandet, at maatte bevilges et Stipendium, stort 600 (sex hundrede) Spd. for under et Aars Ophold væsentligst i Rom og Paris at studere Kunst, Kunsthistorie og Skjønliteratur.
I et i indeværende Aar indgivet underdanigst Andragende, gaaende ud paa at der, i Lighed med hvad der for en anden norsk Forfatters Vedkommende var skeet, maatte blive fremsat kongelig Proposition til det nu forsamlede Storthing om at bevilge mig en aarlig Gage af Statskassen, har jeg givet en Udsigt over min snart trettenaarige Forfattervirksomhed og over mine Livsvilkaar forøvrigt, hvilken Fremstilling jeg vover at paaberaabe mig til Støtte for denne min fornyede underdanigste Henvendelse til Deres Majestæt. De mange og store Vanskeligheder, en Forfatter hertillands har at kjæmpe med, forøges i en end yderligere Grad ved den næsten fuldstændige Mangel paa Anledning til at erhverve det Grundlag af alsidig Uddannelse, der ellers overalt ansees som en nødvendig Betingelse for med Held og størst muligt Udbytte at virke paa den Bane, hvortil jeg tror mig kaldet.
Idet jeg vover at bemærke at Rejsestipendier af lignende Art allerede har, med Undtagelse af mig, været tilstaaet samtlige norske Forfattere, der har gjort den literære Production til deres udelukkende Livsgjerning, er det derfor at jeg herved underdanigst ansøger om at der af Fondet til Videnskabsmænds og Kunstneres Rejser i Udlandet maa blive mig bevilget et Stipendium, stort sex Hundrede Spdlr. for under et Aars Ophold væsentligst i Rom og Paris at studere Kunst, Kunsthistorie og Literatur.
Underdanigst
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her