Du er her:
Mottaker: MORTEN LAMBRECHTS
Datering:18. juni 1862
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
S.T.
Hr: Civildommer Lambrechts.
S. T. Hr: Civildommer Lambrechts.
Som Svar paa Deres ærede Skrivelse tillader jeg mig herved at anføre, at den til Omordning af Theatrets fremtidige oekonomiske Forholde udarbejdede Plan, ikke har været mig forelagt, og at alt, hvad der fra Theaterbestyrelsens Side herom er kommet til min Kundskab, indskrænker sig til et Par Ord, som Bestyrelsens Formand i Forbigaaende og under en Forestilling lod falde.
Da jeg imidlertid forudsætter at den udarbejdede Plan hidrører fra eller ialfald er godkjendt af den valgte Komité, og saaledes maa ansees for at have, saavidt muligt, rammet alles Tarv, saa erklærer jeg mig herved villig at indgaa paa de Betingelser, der i Planen angaar den artistiske Direktør.
Ved et Tilfælde havde jeg for nogle Dage siden Anledning til i Hast at løbe Papiret igjennem og blev derved blandt andet opmærksom paa et Par Punkter, som jeg herved tager mig den Frihed at berøre:
a) Ansér Bestyrelsen sig, naar Personalet lønnes med en vis tilsikkret Procentdél af Indtægten, berettiget til, uden dets Samtykke, at forøge Medlemmernes Antal?
 
 
Faksimile
b.) Skal Theaterkassen eller Skuespillerpersonalet til forholdsvis Fordeling nyde godt af den eller de Gager, som ved en eller flere af de paa Listen nu opførte Personers mulige Afgang engang i Tiden maatte blive ledige derved at ingen nye antages i de Fratrædendes Sted?
Disse Spørgsmaal vil formentlig hvert Aar faa praktisk Betydning og jeg tillader mig derfor ærbødigst at foreslaa en klar og bestemt Udtalelse i Forvejen, helst i Form af en Protokoltilførsel.
c.) Det foreslaaes at det Overskud, der muligens maatte falde paa en eller flere af de enkeltvis opførte Kontoer, saasom til Dekorationer, Garderobe, Bøger o.s.v, tilstaaes samtlige ved Theatret i artistisk Øjemed ansatte Personer (om man saa vil, med Undtagelse af den artistiske Direktør) til Fordeling efter Gageringsforholdet, – dog saaledes, at herved intet Hensyn tages til det eller de midlertidige Overskud, der i enkelte Maaneder maatte fremkomme, men alene til det, der viser sig som endeligt Resultat ved Spilleaarets Slutning. eller: at dette samme Overskud skal (kan) anvendes til Forøgelse af andre under Theatrets kunstneriske Drift henhørende Kontoer, – altsaa ikke til yderligere Afbetaling paa dets Gjæld. I dette Tilfælde maatte Bestemmelsen gjælde maanedsvis, eftersom Theatret i modsat Fald først i næste Sæson kom til at drage Nytte af hvad der i enkelte Retninger maatte være besparet.
 
 
Faksimile
Disse ere de Punkter, som jeg, da jeg om nogle Dage skal tiltræde min Stipendierejse, herved tillader mig at foreslaa nærmere bestemte; mod enkelte andre Arrangements, saasom Procentforholdet paa de forskjellige Udgiftsposter, m.m. kunde der muligens være adskilligt at indvende, men en Bestyrelse, der besidder Personalets Tillid, vil have let for bagefter at faa deslige Ting ordnede.
ærbødigst
Henr: Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her