Du er her:
Mottaker: CARSTEN HAUCH
Datering:8. februar 1858
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Hr. Etatsraad, Ridder C: Hauch.
Vedlagt tillader jeg mig at oversende det kgl: danske Theater en Afskrift af mit nye Skuespil «Hærmændene paa Helgeland» med ærbødigst Forespørgsel om hvorvidt det sammesteds maatte findes skikket til Opførelse. Jeg vover at udbede mig Hr. Etatsraadens godhedsfulde Tilgivelse for det Tilfælde at jeg ved en direkte Oversendelse af Stykket skulde have forseet mig mod den ved det kgl: Theater sædvanlige Forretningsvei. Med Hensyn til Stykkets Sujet skal jeg bemærke at det ikke er bygget paa nogen historisk Grund ligesom dets samtlige Personer ere
 
 
Faksimile
opdigtede, derimod har jeg tildannet Indholdet af forskjellige Træk hentede ud fra flere af de islandske Familiesagaer, f. Ex: Njals Saga og Egil Skallagrimssøns Saga, ligesom ogsaa Indvirkningen af Vølsungssaga i flere Puncter vil spores. Hvad jeg har tilsigtet er at give et Billede af Sagatidens Liv i Almindelighed. Forudsat at Stykket findes brugbart til Opførelse i Kjøbenhavn vil jeg naturligviis med Glæde finde mig i at den ærede Direktion foretager de Sprogforandringer der maatte ansees nødvendige saavel med Hensyn til enkelte Ord som til hele Vendinger.
med Høiagtelse ærbødigst
Henr: Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her