Du er her:
Mottaker: DANIEL CORNELIUS DANIELSSEN
Datering:18. november 1857
Sted: KRISTIANIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Hr. Overlæge Danielssen
Med Dampskibet «Søndmøre» afsendtes imorges en Pakke Souffleurbøger og Musikalier til Bergens Theater , adresseret til Dem. De Sager, der findes opførte paa medfølgende Liste, tilhøre Kristiania norske Theater, Resten det danske, med Undtagelse af de to Stykker: «En Streg i Regningen» og «Han spiser hos sin Moder», hvilke ere indleverede til mig fra vedkommende Oversættere i Kjøbenhavn og hvorfor rigtignok Honorar forlanges, men den Sag skal jeg nok klare; den til disse Stykker hørende Musik haves ikke, men maa med Lethed kunne arrangeres af Rojahn, – saa gjør ialfald Sperati hos os. Det var et Held at Dampskibet «Søndmøre» laa her, thi den regelmæssige Fart er ophørt. – Saa er da Ole Bull
 
 
Faksimile
bleven sin Rolle tro ogsaa i Theateranliggenderne, – Forstyrrelse overalt, hvor han har Noget at sige! Jeg har en Plan. Det bergenske Theaters Historie maa og skal skrives, den falske Opfatning af Ole Bulls Betydning som Stifter, maa berigtiges; Ingen kunde give en bedre Fremstilling af de faktiske Forholde end De, men da De maaskee paa Grund af Deres nære Forhold til Sagen ikke kan indlade Dem derpaa, saa vil jeg gjøre det, – men jeg behøver Kilder at øse af og derom beder jeg Dem. Jeg skriver i Nyhedsbladet, hvori jeg er Medarbeider og som er det mest anseede Blad herinde. Hvad jeg først og fremst behøver er en detailleret Oplysning om det dramatiske Selskab, de Omstændigheder, hvorunder Ideen om et norsk Theaters Grundlæggelse begynte at udvikle sig, hvilke Mænd der hovedsagelig tog sig af Tanken, Forhandlingerne desangaaende, Betingelserne paa hvilke Ole Bull overdroges Theatret og hans saakaldte Opoffrelser for dette, hvorledes han senere erholdt sine udlagte Penge tilbage, og hvad De ellers
 
 
Faksimile
finder at burde oplyses; kunde Dato og andre nærmere Omstændigheder opgives, da er saadant af stor Kraft for en historisk Fremstilling. Ligeledes beder jeg om en Oversigt (saa nøiagtig som muligt) om de senere Stridigheder og den derved fremkaldte Katastrofe. Angaaende denne sidste Sag vil jeg ogsaa henvende mig til Hr. P. Blytt, der maaskee turde være i Besiddelse af de nødvendige Aktstykker. – Skulde en Offentliggjørelse af disse Begivenheder for Øieblikket være utilraadelig da kan jeg vente, men Sagen tilhører vor Kunsthistorie og det er derfor en ligefrem Pligt at fremstille den i sit rette Sammenhæng. – Mit nye Stykke haaber jeg De nu har læst; hvad synes De om det? Kommer den gamle Bestyrelse til Roret igjen saa har den fuld Raadighed over Stykket, endskjønt den ved min Afreise bar sig mindre pynteligt ad idet den gjorde Fordring paa Eiendomsret til mine Møbler hvis Kjøbesum jeg rigtignok i sin Tid fik erstattet af Theaterkassen men som jeg dog syntes med Grund at kunne betragte som mine
 
 
Faksimile
efterat have skjænket Scenen 5 nye Stykker hvoraf jeg kun erholdt Honorar for det sidste. Dog dette faaer nu være – gid blot Theatret maa komme paafode igjen. Med en hjertelig Hilsen tegner jeg mig
Deres meget forbundne
Henr: Ibsen
 
 
Faksimile
En Børneforlovelse og Partitur – Den gule Rose – Den gamle Elsker og Partitur. Landstedet ved Kongeveien Paa gale Veie – og Partitur De to Naboer – og Do Andre – og Do 3die Bogs 1ste Kapitel. –
Desuden tilbagesendes som laante fra Bergens Theater:
Hvor hun kan lyve. Skatten med Partitur.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her