Du er her:
Mottaker: DET NORSKE THEATER I BERGEN
Datering:8. november 1853
Sted: [BERGEN]
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Paa den igaaraftes afholdte Prøve paa «Den gode Tone» behagede det Hr. Isachsen ganske skjødesløst at fremplapre sin Rolle paa en Maade, der gjorde Prøven saagodtsom aldeles unyttig for hans Medspillende, navnlig Mdm Hundevadt og Hr. Nielsen, der begge have nye og betydelige Partier at indstudere i Stykket, uden at turde paaregne noget stort Antal Prøver. Ved at adspørge ham om Grunden til denne hans Fremfærd, erholdt jeg til Svar, at han ikke fandt sig beføiet til at prøve anderledes, samt at han «i høi Grad forundrede sig over, at Theatret ikke viste ham den Opmærksomhed, at fritage ham for Prøver» paa en Tid, da hans Bryllup var forhaanden. – Jeg kjender ikke Udstrækningen af de Forbindtlighedshensyn den ærede Bestyrelse troer at skylde Theatrets «uundværlige Kunstnere», – men vover dog for mit Vedkommende at formene, at jeg ingenlunde er traadt disse Hensyn for nær, ved at lade ovennævnte Prøver afholde. Ved Formiddagsprøven idag er Hr. Isachsen aldeles udebleven, hvorom han allerede igaaraftes gav mig en foreløbig Meddelelse med Tilføiende at han naturligviis var villig til at udrede den lovbefalede Mulct for Udeblivelsen.
 
 
Faksimile
Da jeg imidlertid nu har Erfaring for at det for Theatrets Functionærer ikke lader sig gjøre, ustraffet at anvende Lovens Ord mod denne heromhandlede Kunstner, samt da Mulcten kun vilde ramme det enkelte Factum, Udeblivelse fra Prøve, – men ingenlunde danne noget Præservativ mod den Opsætsighedens Gift, som Hr. Isachsen synes at have gjort sig til Opgave at udbrede inden Theatret, saa er det at jeg herved maa anmode Bestyrelsen om at gribe ind saa snart som muligt.
Jeg skal ikke undlade at bemærke: Isachsens Scener i «Den gode Tone» kan gjennemprøves i 20 Minutter, og under Indstuderingen af «Feldtgiftermaalet» har han havt rigelig Anledning til at lære sin Rolle. Indeværende Uges Prøveliste er forøvrigt kun en naturlig Følge af Beneficeforestillingen, der i de forløbne 8 Dage optog alle ledige Timer. Dette er naturligviis Isachsen bekjendt, og det er altsaa med Beneficeforestillingen for Øie at Hr Isachsen mener der fra Theatrets Side ikke vises ham den tilbørlige Opmærksomhed. Hr. Isachsen har her opstillet en meget betegnende Maalestok for sine Fordringer, – og da Skylden for den paaklagede, hensynsløse Behandling i dette Tilfælde maa søges hos mig, der gjennem Prøvelisten har tilsagt ham til de omhandlede Prøver,
 
 
Faksimile
saa er det at jeg herved anmoder den ærede Bestyrelse om snarest muligt at undersøge Sagen.
ærbødigst
Henr: Ibsen
Til Bestyrelsen for det norske Theater!

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her