Du er her:
Mottaker: DET NORSKE THEATER I BERGEN
Datering:2. juni 1852
Sted: KØBENHAVN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Til
Bestyrelsen for det norske Theater
i Bergen
Til Bestyrelsen for det norske Theater!
Med Herr Brun fremsendes nogle Bøger, samt endeel Stubbe, for hvilke Gjenstande, m: M: jeg har udlagt for Theatret efter nedenstaaende Liste:
For 2 Expl: af «For ti Aar siden»
à 3 Ֆ 8 ʄ 1 Rd 1 Ֆ –
– 1 Expl: af «Statsmand og Borger» " – 2 – 4 –
1 Do af «Medbeilerne» " – 2 – 4.
5 Do af Kvindens Vaaben à 28 ʄ 1 – 2 – 12.
Efter vedlagte Regning fra Bing & Søn 3 – " – " –
1 Expl: af «Billedgalleri etc.» 1 – 3 – " –
Efter vedlagte Regning fra Herr Hoppe 24 – " – " –
Tilsammen 31 Rbdl: 5 Ֆ 4 ʄ
for hvilket Beløb jeg skal tage mig betalt i den Sum, som Bestyrelsen til deslige Udgivter maatte stille til min
 
 
Faksimile
Disposition.
«For 10 Aar siden» foreslaaer jeg optaget paa Repertoiret og havde i saa Fald tænkt mig følgende Rollebesætning:
Capt: Rømer ... Herr H. Nielsen.
Grethe ... Mdm Bruun.
Frahm ... Hrr Isachsen.
Ehlers ... " Bruun
Brandt ... " Prom.
Stoltenberg ... " Bucher.
Hanne ... Jfr: Johannessen.
Af «Kvindens Vaaben» har jeg anskaffet Høedts Oversættelse, da den vort Theater besidder er slet, og saaledes ikke bør benyttes.
Med Hensyn til «Medbeilerne» og «Statsmand og Borger», da er det ikke min bestemte Hensigt at foreslaa disse Stykker for Tiden opførte paa Repertoiret; de have i Vinter været givne med Bifald her, og undergives derfor den ærede Bestyrelses Betænkning.
Det medfølgende Billedgalleri har
 
 
Faksimile
jeg kjøbt omendskjønt Theatret næppe vil faa noget stadigt Brug for samme, ialfald ikke forinden man kommer saa vidt, at man kan give større Stykker hvori Maskeoptog o. s. v. forekomme. (Skulde «Scheick Hassan» sættes til Opførelse, saa har man i Billedg: den fornødne Veiledning med Hensyn til Dragter.)
Da Saisonen her nu er sluttet og jeg nogenlunde har gjort mig Rede for det kunstneriske Udbytte Samme har bragt mig, saa kunde jeg vistnok have Adskilligt at yttre desangaaende; da imidlertid deslige Bemærkninger ville finde deres naturligste Plads i den Beretning, som jeg efter min Hjemkomst har at afgive, skal jeg for Øieblikket ikke vidre udtale mig herover. Kun een Bemærkning kan jeg ikke tilbageholde, nemlig: at det Princip, hvorefter Skuespillerne tilholdes at kunne deres Roller forinden Sceneprøverne begynde, i Eet og Alt befølges
 
 
Faksimile
her. Herr Overskou har gjentagende erklæret «At han har tredive Aars Erfaring for at den Rolle, hvis Characteer ikke er forstaaet ved sidste Læseprøve, aldrig vil blive det, og at Nødvendigheden heraf forøges i samme Forhold som Skuespillernes Mangel paa Routine.» –
Studenterne have i forrige Uge spillet paa Hoftheatret for Kongen; Herr Bruun og jeg have efter Indbydelse været tilstede. Fra Etatsraad Heiberg har jeg modtaget Indbydelse til Middagsselskab paa Fredag; Herr Bruun og hans Kone vare der i Søndags. – Forresten længes jeg nu, da Saisonen er forbi, efter at komme afsted og venter blot paa Bestyrelsens Svar paa mit Brev af 16de Dennes. Herr Hoppe reiser herfra idag og har sagt mig at hvis Bestyrelsen vil indgaa paa hans Forslag at komme til Bergen næste Aar, saa maa Aftale derom skee mindst 3 Maaneder før Saisonens Slutning,
ærbødigst
Henr: Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her