Du er her:
Mottaker: DET NORSKE THEATER I BERGEN
Datering:16. mai 1852
Sted: KØBENHAVN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Til
Bestyrelsen for det norske Theater
i Bergen.
Til Bestyrelsen for det norske Theater!
I mit forrige Brev til den ærede Bestyrelse kunde jeg blot i Korthed antyde hvad jeg hersteds ifølge min Instrux havde udrettet; jeg skal dennegang tillade mig at være udførligere.
Som Dandselærer for H. Nielsen, samt Bruun og hans Kone har jeg antaget Kgl: Solodandser Hoppe, der ansees som den første Dandser blandt Balletpersonalet, og som tillige, efter hvad jeg iforveien forvissede mig om, har den største Øvelse i at informere. Hvad der hovedsagelig bliver gjort til Gjenstand for Dandseunderviisningen er Menuet, samt hvad der forøvrigt kan bidrage til en elegant Optræden paa Scenen, i hvilken Henseende Herr Hoppe har Underviisningsmethoden ved den herværende dramatiske Skole for Øie. Han har beregnet Underviisningen efter et Kursus af tre Uger, i hvilket Tidsrum der dandses en Time daglig,
 
 
Faksimile
og hvorfor Honoraret for alle Tre tilsammen er ansat til 24 Rbdl eller omtr: 12 Sp norsk, hvilket vistnok ikke kan ansees for ubilligt. – Med Hensyn til det paatænkte Engagement af en Dandser til det øvrige Skuespillerpersonale i Bergen, da skal jeg tillade mig at yttre Følgende: Med Balletmester Bournonville, der strax efter min Ankomst afreiste til Christiania, fik jeg kun løselig tale i Theatret Aftenen før hans Afreise; ved Udløbet af denne Maaned følger den største Deel af Balletpersonalet ham derop. Solodandser Gade, som bliver tilbage her, vilde maaskee ikke være uvillig til i Sommer at seile til Bergen, men Theaterbestyrelsen maatte i dette Fald opstille saadanne Garantier, at han kunde foretage Reisen uden at befrygte noget Pengetab. Efter de Discursioner, som den ærede Bestyrelse vil erindre at være faldne i denne Sag, troer jeg ikke at Bestyrelsen indlader sig herpaa; den havde, saavidt jeg troer, tænkt sig, at vedkommende Dandser maatte søge sine Reiseomkostninger dækkede ved privat Underviisning, og Theatrets Honorar som Erstatning for den Tid han anvendte paa Personalets Underviisning; men paa disse Betingelser
 
 
Faksimile
vil man ikke kunde faa nogen Dandser engageret, medmindre der gjennem et i Forveien aabnet Abonnement kunde sikkres Vedkommende et bestemt og tilstrækkeligt Honorar for den private Dandseunderviisning; i August Maaned begynder Balletpersonalets Tjenestetid igjen, og da maa Enhver være tilbage; hvis nu Theaterbestyrelsen troer at det her antydede Arrangement vilde kunne træffes uden at Tiden dertil for iaar blev for kort, saa beder jeg mig derom snarest muligt underrettet; i modsat Fald har Herr Hoppe erklæret sig villig til, saafremt betimelig Aftale blev gjort, til næste Aar at reise til Bergen med en Deel af Balletpersonalet, saafremt han, i den Tid Theatret ikke benyttedes, kunde faa samme overladt til der at give et vist Antal Abonnementsforestillinger, hvortil da i Forveien maatte indbydes, hvorhos Theaterpersonalet i den Tid vilde kunne gjennemgaa en fuldstændig Dandseskole. Denne sidstnævnte Ordning af Sagen har nu vistnok sine gode Sider, men et heelt Aar gaaer dog hen, og det vilde vistnok være ønskeligt, om Publicum ogsaa i denne Retning saasnart som muligt sporede de gavnlige Følger, af de Foranstaltninger, som Bestyrelsen iaar til Theatrets Bedste har truffet. Troer derfor Bestyrelsen at kunne stille nogenlunde betryggende Garantier for den Dandser, som iaar maatte ville reise til Bergen, (f: Ex: ved at aabne
 
 
Faksimile
et foreløbigt Abonnement paa Underviisning i Dands), saa beder jeg mig, som ovenfor sagt, underrettet derom. – Saavel H. Nielsen, som Bruun og hans Kone omfatte Dandseunderviisningen med megen Interesse, og, hvad der er det Bedste, de indsee fuldkommen det Nødvendige ved Samme. – Hvad H. Nielsen angaaer, da ved jeg ikke hvad jeg skal foretage med Hensyn til at skaffe ham fri Entree i Theatret. Ved vor Ankomst hertil var han mod Formodning endnu ikke kommen, og da saavel Bestyrelsens foregaaende Breve til Etatsraad Heiberg, som de Skrivelser vi medbragte, Intet indeholdt angaaende ham, og hans Reise desuden var et aldeles privat Foretagende, som muligens efter vor Afreise fra Bergen kunde være bleven indstillet, saa turde jeg med Hensyn til ham Intet foretage før hans Ankomst, som jeg hver Dag ventede. Denne indtraf imidlertid først efter over 14 Dages Forløb, og da han nu selv, ligeledes mod Formodning, intetsomhelst Skrivteligt medbragte, saa har jeg, med Hensyn til fri Entree i Theatret, ikke kunnet udrette Noget for ham; han har naturligviis imidlertid hver Aften besøgt Theatret, og da Adgangen til Parterret kun koster en Ubetydelighed, saa maa jeg henstille til Bestyrelsen, om den finder det fornødent at skaffe ham den samme Begunstigelse som os, kun maa jeg bemærke at Theatrets Saison ender i den sidste Uge af indeværende Maaned, og han saaledes kun i faa Dage vil kunne gjøre Brug af den fri Adgang, som
 
 
Faksimile
muligens maatte tilstaaes ham.
Med Hensyn til Theatrets indre Indretninger, da bliver jeg gjennem Herr Overskou gjort bekjendt med Samme, saavelsom med Regisseurvæsnet, Maskineriet, o. s. v. – Costumeværker ere ikke at erholde her, dog vil Herr Overskou opgive mig hvilke Udgaver der findes af Saadanne, og hvor de ville kunde erholdes; disse vil jeg altsaa paa min Reise kunne anskaffe; – at opgive noget Bestemt om deres Kostende, kan jeg ikke, dog antager jeg at man for 10–12 Sp maatte kunne faa hvad Bergens Theater tiltrænger. Af nye Stykker har jeg kun kjøbt et, nemlig «For 10 Aar siden,» af Carl Bernhard; – men ogsaa til denne Udgivtspost vil det være nødvendigt at bevilge en lille Sum, da jeg rimeligviis i Tydskland vil forefinde Adskilligt som kunde være værd at anskaffes. Ved Skuespiller Sichlaus Hjælp haaber jeg at kunne skaffe en Deel brugte Musicalier; jeg er imidlertid i denne Sag i nogen Uvished, da jeg er saagodtsom ganske ubekjendt med, hvad Theatret allerede besidder, og jeg saaledes let kan være udsat for at paaføre Samme unødvendige Udgivter; hvis jeg derfor kunde erholde en Fortegnelse over hvad jeg af Musik ikke maa kjøbe, saa vilde det være mig meget kjært. – Hvad mit Reisestipendium angaaer, da har jeg stærk og velbegrundet Frygt for at Samme ikke vil være tilstrækkeligt for mig. Jeg har under
 
 
Faksimile
Opholdet i Hamburg faaet en Forsmag paa, hvad det vil sige at reise i Tydskland; saaledes vilde ogsaa Bruun være kommen i en slem Forlegenhed, dersom han ikke ved vor Reisefælle, Doctor Hofmanns Hjælp, var bleven sat i Stand til at kunne fortsætte Reisen til Kjøbenhavn. Jeg tillader mig derfor at ansøge den ærede Bestyrelse om, at der af min Gage maa blive mig bevilget et Forskud stort 48 Sp, som tilligemed de 12 Sp, jeg ved min Afreise ansøgte om, og som jeg haaber at Bestyrelsen har bevilget, ville kunne fradrages min Gage med 5 Sp. maanedlig. Dersom Bestyrelsen indvilger heri, saa haaber jeg at den godhedsfuldt sørger for at jeg kan have disse Penge her, samtidigt med Honoraret til Herr Hoppe, samt den Pengesum der maatte bestemmes til Anskaffelse af Bøger, Musikalier, o. s. v. – Med Hensyn til Repertoiret have vi været meget heldige. Vi have saaledes seet Hamlet, samt flere af Schakspeares Stykker, ligeledes af Holbergs, – samt «Naar Damer føre Krig», En Søndag paa Amager, Slægtningerne, o. fl: – At vi forresten gjøre os bekjendte med Alt, hvad der kan have kunstnerisk Interesse, følger af sig selv. De Danske vise sig overalt særdeles høflige og forekommende mod os, og langtfra at føle nogen Uvillie over at vi søge at frigjøre os for deres Indflydelse paa vort Theatervæsen, forundrer
 
 
Faksimile
man sig blot over at Saadant ikke allerede forlængst er skeet. Med H. C. Andersen er jeg bleven bekjendt; han raader mig meget til, fra Dresden af at gjøre en Tour til Wien for at see Burg-Theatret; maaskee kommer han paa samme Tid til at opholde sig der, og vil da veilede mig, hvis ikke, saa vil forhaabentlig Professor Dahls Assistence kunne udrette det Samme. – I Haab om at den ærede Bestyrelse snarest muligt besvarer denne Skrivelse tegner jeg mig
ærbødigst
Henr: Ibsen
P. S.
Fra Etatsraad Heiberg har jeg en Hilsen at overbringe saavel til Bestyrelsen som til Herr Byfoged Hanson. –

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her